Středa 18. října 1995

Poslanec Tomáš Ježek: Ano. Udělám to.

Poslanecká sněmovna

I. schvaluje základní údaje návrhu zákona o státním rozpočtu za rok 1996 podle sněmovního tisku 1936 takto:

A. výše příjmů se stanoví částkou 497 641 000 000,- Kč,

výše výdajů se stanoví částkou 497 641 000 000,- Kč,

rozdíl mezi příjmy a výdaji, saldo, se stanoví částkou 0 Kč.

B. Celková výše dotace ze státního rozpočtu do rozpočtů okresních úřadů a obcí se stanoví částkou 16 848 200 000,- Kč.

II. Souhlasí se zmocněním výkonných orgánů uvedených v § 2, § 3 a § 4 vládního návrhu zákona podle sněmovního tisku 1936.

III. Přikazuje k projednání kapitoly a okruhy státního rozpočtu - zde bych, pane předsedo, je-li toto přání, mohl znovu přečíst přikázání.

Předseda PSP Milan Uhde: Je to písemně předloženo. Já vidím pana poslance Krause a pana poslance Hájka vidím teprve teď. Promiňte, já mám přes roh stolu špatný přehled. Doporučuji, abychom panu poslanci Krausovi popřáli příležitost pronést poznámku. Poté pan poslanec Hájek.

Poslanec Michal Kraus: Já bych jen odkázal na § 72 našeho jednacího řádu. V odst. 1 se praví: "Po ukončení rozpravy oznámí zpravodaj, v jakém pořadí se bude o návrzích hlasovat. Je-li podáno více návrhů, hlasuje se v pořadí, v jakém byly předloženy, a to postupně podle skupin:

1. návrh na odročení

2. návrh na zamítnutí" atd.

To znamená, že návrh na schválení je až další v pořadí. Nejprve by se mělo tedy hlasovat o návrhu na zamítnutí podle § 72 odst. 1. (Námitky ze sálu.) Pánové, § 72 mluví o pozměňovacích návrzích zcela jednoznačně.

Předseda PSP Milan Uhde: § 102 patří do kapitoly část 13 - projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu. Tam je uspořádáno hlasování jiným způsobem než u běžného návrhu. Tak jsme to pochopili.

Poslanec Michal Kraus: Pozor, tady se mluví obecně o projednávání návrhu zákona. Způsob hlasování je určen paragrafem 72, nikoliv paragrafem 102. Paragraf 102 hovoří o projednávání návrhu zákona.

Poslanec Tomáš Ježek: Pane předsedo, trvám na výkladu, který jsem již podal. Je pevně zakotven v novém jednacím řádu. Takto je postavena celá nová logika projednávání státního rozpočtu. Kdybychom postupovali tak jak navrhuje kolega Kraus, tak bychom popřeli celou logiku nového modelu projednávání státního rozpočtu. To opravdu takto nejde. Trvám na výkladu, který jsem podal.

Předseda PSP Milan Uhde: pan poslanec Josef Hájek.

Poslanec Josef Hájek: Dámy a pánové, nehodlám si hrát na vykladače jednacích řádů. Myslím, že tady je více povolanějších lidí. To, co ale musím odmítnout, je výklad pana zpravodaje Ježka k mému pozměňovacímu návrhu č. 1. Ten totiž neneguje žádnou číselnou charakteristiku. Jeho přijetí by v podstatě znamenalo rozšíření zmocnění v části zmocňovací, kde jsem navrhl disponování kompetencí vládě v průběhu rozpočtového roku omezit pěti miliardami. Domnívám se, že při jednom, druhém či třetím výkladu jednacího řádu je naprosto regulérní hlasovat při prvním čtení o mém rozšiřujícím návrhu v této části.

Předseda PSP Milan Uhde: Hlásí se pan poslanec Ortman. Pan poslanec Ortman je právník a jistě řekne něco přínosného.

Poslanec Jaroslav Ortman: Pane předsedo, nejde o to, jestli je někdo právník nebo ne, ale litera zákona, konkrétně jednacího řádu, by měla být svatá. Není možné postupovat tak, že si subjektivně něco vysvětlujeme, jak to dělá tady pan zpravodaj. Pan poslanec Kraus i pan poslanec Hájek mají naprostou pravdu. Skutečně, první čtení návrhu zákona upravuje způsob projednání, kdežto obecná část, tykající se hlasování ve sněmovně a jejích orgánech, je nekompromisní a říká, jak se hlasovat má.

Doporučuji proto procedurálně panu zpravodaji Ježkovi dopřát pětiminutovou přestávku. Ujasnilo by se, jakým způsobem máme postupovat. Zvážili bychom, že se musí nechat hlasovat o návrzích, které byly předloženy. Pánové, jinak to znamená vyfaulování všech návrhů, které byly řečeny. Jestli někdo chce odhlasovat návrh zákona o státním rozpočtu, ať jej odhlasuje, ale ať se dá možnost hlasovat i o ostatních návrzích. Tady je skutečně podle § 72, který byl citován, jasně stanoven postup hlasování.

Předseda PSP Milan Uhde: Já se vzdaluji ze svého místa a vrátím se za 10 minut, čímž vzniká desetiminutová přestávka.

(Schůze byla přerušena v 17.49 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 18.19 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Prosím, abyste se usadili a nově se zaregistrovali, protože budeme hlasovat v každém případě. Prosím pana zpravodaje, aby předložil sněmovně první návrh, o kterém budeme hlasovat. Ostatní prosím o klid, jde o závažné věci. Pan místopředseda Vlach se hlásí

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, omlouvám se, zdá se, že jak běží čas a jak bychom všichni rádi skončili, dochází k takové tiché dohodě o tom, že jedno dvě hlasování navíc nám vlastně neublíží. Vzhledem k rozložení sil ve sněmovně je stejně pravděpodobné, jak to asi dopadne.

Chtěl bych poprosit o to, abychom nebyli vedeni těmito motivy. Já nesouhlasím s tím, abychom vykládali jednací řád. Je to velice důležitý okamžik, protože jednáme prvně o státním rozpočtu podle nového jednacího řádu, úplně novou procedurou. Já se při výkladu zákona opírám zcela jednoznačně o § 102, tak jak jsme to tady probírali i o přestávce, který se speciálně týká prvního čtení návrhu zákona o státním rozpočtu. Jsem si vědom toho, že v § 72 je speciálně upravené hlasování a vyjmenovány jsou tam jednotlivé typy návrhů a upraveno pořadí, v jakém se má hlasovat. Myslím si ale, že nejprve bychom se museli prvním hlasováním, prvním neúspěšným hlasováním dostat vůbec do té situace, kdy začíná platit § 72. Pro mě je ta dikce § 102 odst. 3 naprosto jednoznačná a ta první formulace je: Sněmovna základní údaje návrhu zákona o státním rozpočtu schválí, a ta věta pokračuje: nebo doporučí vládě jejich změny a stanoví termín.

Můj výklad je takový, že první hlasování by mělo být o návrhu usnesení, tak jak byl předložen zpravodajem včetně základních údajů - pardon, jak se to jmenuje - základních údajů návrhu zákona, ano, řekl jsem to správně, a v případě, že tento návrh nebude přijat, tak bychom měli respektovat to všechno, co platí pro pozměňovací návrhy tak, jak jsou podávány, pro jejich typ i pro jejich pořadí, které je řízeno průběhem rozpravy.

Doporučoval bych tedy respektovat tento postup. Myslím si, že bychom se až v případě neschválení nebo neúspěchu v prvním hlasování dostali do situace, kdy začínají platit jiná ustanovení - nebo také jiná ustanovení - nežli ustanovení § 102. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: V pořadí se hlásí páni poslanci a poslankyně Řezáč, Ortman, Buzková.

Poslanec Vladimír Řezáč: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, domnívám se, že do této situace jsme se museli dostat zákonem pravděpodobnosti, protože poprvé uplatňujeme tento nový jednací řád při projednávání zákona o státním rozpočtu. V ničem nevidím žádnou zlou vůli, ale chci říci, že v komisi pro jednací řád bylo jasné, že část osmá upravuje obecně hlasování pro všechny schůze Poslanecké sněmovny. Část třináctá se nazývá "projednávání". Není tam žádné slovo o hlasování, není tam speciální právní režim hlasování. Z pořadí slov "schválí nebo doporučí" nevyplývá nic o pořadí hlasování. Navíc musíme přihlížet k § 63, k tomu, o jaké návrhy vlastně jde a z toho dovodit pořadí.

Domnívám se, že tady zbytečně strávíme dvouhodinovou procedurální debatu. Řeknu jeden logický argument, proč se domnívám, že měl kolega Ortman pravdu nebo proč mám pravdu já. Pokud bychom přistoupili na výklad pana místopředsedy Vlacha, potom bylo zbytečné, abychom prováděli obecnou rozpravu, neboť jsme mohli rovnou hlasovat o tom, že schvalujeme vládní návrh a teprve kdybychom ho neschválili, mohli jsme dávat pozměňovací návrhy k tomu, jaká doporučení vládě dáme. Tento postup, který je navrhován místopředsedou Vlachem, podle mě nemůže logicky vůbec obstát. Potom by byl znehodnocen každý poslanec, který šel přednést cokoli, co podle právního režimu části XIII. může.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Ortman.

Poslanec Jaroslav Ortman: Pane předsedo, pane místopředsedo, nevystupoval bych, kdyby nevystupoval pan místopředseda Vlach. Takto prostě ne. Pane místopředsedo, já se domnívám, že skutečně - nebudu rozvíjet logiku věci kterou řekl Vladimír Rezáč - byla debata naprosto zbytečná. To mohl pan místopředseda v úvodu vystoupit a říci, že rozložení sil je zcela jasné, pánové, zvažte svoje vystoupení a nebudeme se o tom vůbec bavit. To za prvé.

Za druhé, § 102, když už se o tom bavíme z hlediska práva, podle mě jasně říká, co je hlasovatelné a nehlasovatelné a jaké jsou možnosti sněmovny. Ale vůbec nic neříká o pořadí. To upravuje skutečně obecné ustanovení § 72 v té části, ze které citoval kolega Řezáč. Prostě ušetřeme si čas a hlasujme o návrzích, jak byly předloženy. Já nevidím žádnou jinou cestu. Byl bych nerad, aby se o té věci radily kluby, ztrácíme opravdu čas.

Předseda PSP Milan Uhde: Paní poslankyně Buzková, pan poslanec Tlustý, pan poslanec Benda.

Poslankyně Petra Buzková: Pane předsedající, dámy a pánové, pokud bych připustila nebo chtěla připustit to, že tuto záležitost jednací řád skutečně neupravuje jednoznačně a že v této věci skutečně je nezbytně nutné dojít k určitému výkladu jednacího řádu, myslím, že v takovém případě bych musela říci, že tento výklad jednacího řádu byl proveden už tím, že byla k tomuto bodu zahájena rozprava. Protože v rozpravě vystoupili poslanci a přednesli své pozměňovací návrhy a tudíž podle mého názoru mají právo, aby o jejich pozměňovacích návrzích bylo hlasováno.

Pokud by totiž přicházela v úvahu druhá varianta, že budeme nejdříve hlasovat o návrhu rozpočtu a teprve poté, co neprojde, budeme hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích, potom bychom ale měli hlasovat o původním návrhu pana ministra Kočárníka hned po jeho úvodním slově a rozprava by se měla otevřít až poté, co by jeho návrh neprošel.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Tlustý.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych doplnit dva argumenty, které by měly naznačit opozici, že diskuse, kterou vedeme, nemá věcného smyslu.

První argument. Představme si, že teď bude něco z toho, o čem vy chcete hlasovat, přijato. Položte si otázku, k čemu to bude použito. K ničemu. Zahájíme jednání ve výborech, ve kterých budou předkládány skutečné pozměňovací návrhy, začne projednávání v plénu, kde budou buď schváleny nebo zamítnuty. Jakýkoli schválený text v tuto chvíli nemá charakter přijatého pozměňovacího návrhu a to je ta námitka formální. My tady nehlasujeme o žádných pozměňovacích návrzích, my tady hlasujeme o požadavcích zadání, na základě kterého vláda zpracuje nový text, a to jedině v případě, že tento odmítneme projednávat.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Benda, poté znovu paní poslankyně Buzková.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, doporučoval bych tuto procedurální diskusi ukončit, a to hlasováním, a rozhodnout, zda dáme přednost výkladu pana zpravodaje, a to výkladu řekněme přednosti § 102, anebo zda dáme přednost výkladu pana dr. Ortmana, řekněme přednosti § 72. Každý ve sněmovně má svůj názor a myslím, že je schopen se rozhodnout na základě znalosti jednacího řádu.

Předesílám, že já budu hlasovat pro výklad pana dr. Ortmana, protože se domnívám, že má pravdu a já to nechci vidět jako koaličně opoziční věc, ale jako věc sporu o výklad jednacího řádu. Domnívám se, že to, co řekl pan kolega Ortman a někteří další z opozice, je správnější výklad jednacího řádu, ke kterému já se hlásím a doporučuji i zbytku sněmovny, aby pro tento výklad hlasovala. Další hlasování už je věcí samozřejmě koaličně opoziční.

Předseda PSP Milan Uhde: Paní poslankyně Buzková stahuje svou přihlášku. pan poslanec Vyvadil nestahuje, takže má příležitost ji pronést.

Poslanec Jiří Vyvadil: Pan místopředseda torpedoval celkovou atmosféru. Tady jde ještě o jeden problém: Ten, kdo cítí, že je třeba i v tomto parlamentě jednat demokraticky, a to asi ví předseda Poslanecké sněmovny, a ten, kdo to neví, to jste vy, pane místopředsedo.

Předseda PSP Milan Uhde: Hlásí se pan poslanec Bachna jako další.

Poslanec Petr Bachna: Dovolil bych si, pane předsedo, dámy a pánové, upozornit naše experty na jednací řád, že jednací řád jim zakazuje obracet se na své kolegy a mají se obracet jen na předsedu, pánové.

Předseda PSP Milan Uhde: Prosím vás, jestli je mi dovoleno z tohoto místa, jednu poznámku. Jsem přesvědčen, že jednací řád nechtěl a nemohl narušit princip, že každý návrh, který byl ve sněmovně pronesen, má právo být verifikován hlasováním. Jiný způsob, který pan místopředseda Vlach uplatňuje, jiný výklad suspenduje předem hlasování o některých návrzích. Odporuje podle mě logice. Říkám to velmi nerad, ale je to moje pevné přesvědčení.

Druhá otázka je, jestli můžeme hlasovat o výkladu jednacího řádu. Jsem přesvědčen, že to je možná praktická pomůcka, ale že to nemůže vést k dobrému. Nechce pan doktor Výborný k tomu něco říci? Nechce. Děkuji srdečně.

Pan zpravodaj.

Poslanec Tomáš Ježek: Znamená to tedy, že budeme postupovat podle procedury, za kterou stojí pan předseda sněmovny. Já to respektuji, a proto budeme takto postupovat.

Jako první vystoupil pan kolega Hájek, který přednesl dva návrhy. První návrh zní takto: V části II vládního návrhu na místo středníku dát čárku a dále pokračovat textem takto:... s tím, že paragraf 3 bude rozšířen o nový odstavec ve znění "upravit závazné ukazatele celkových příjmů a výdajů do výše 5 miliard korun. Těmito opatřeními nesmí dojít ke zhoršení výsledného salda příjmů a výdajů státního rozpočtu."

Jako zpravodaj to nedoporučuji.

Předseda PSP Milan Uhde: 12. hlasování.

Kdo podporujete návrh pana poslance Hájka, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Ze 171 přítomných 63 pro, 94 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Tomáš Ježek: Jako druhý návrh byl přednesen návrh nahradit číslovku 497 miliard 641 milionů korun číslovkou 507 miliard 641 milionů u příjmů a číslovku 497 miliard 641 milionů číslovkou 492 miliard 641 milionů u výdajů. V části l, odst. a) navrhovaného usnesení. Tečka. Dále už je jen prosba pana kolegy Hájka, jak se má hlasovat.

Připomínám, že přijetím tohoto návrhu končíme a vracíme vládě návrh k přepracování. Já jsem proti, samozřejmě. Pro to, abychom hlasovali proti.

Přijetím tohoto návrhu vracíme vládě návrh k přepracování a budeme postupovat podle varianty II, jak jsme ji schválili. Samozřejmě doporučuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Kdo podporuje tento návrh, ať to ve 13. hlasování projeví stiskem tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? 13. hlasování skončilo.

Ze 173 přítomných 57 pro, 108 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Tomáš Ježek: Jako druhý vystoupil pan kolega Šafařík, který nepřednesl žádný návrh, pan kolega Skočovský rovněž ne, jako čtvrtý vystoupil pan kolega Kraus, který přednesl návrh, aby Poslanecká sněmovna neschválila zákon o státním rozpočtu na rok 1996 dle sněmovního tisku 1936. Navrhuje neschválit. Samozřejmě nedoporučuji.

Předseda PSP Milan Uhde: 14. hlasováni na této schůzi.

Kdo podporujete návrh poslance Krause, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Pan poslanec Ullman má faktickou poznámku.

Poslanec Josef Ullmann: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, přece není možno hlasovat, protože to je jen doporučení, jak hlasovat v závěrečném hlasování o návrhu. To není žádný pozměňovací návrh.

Poslanec Tomáš Ježek: Pan kolega Kraus navrhl neschválit návrh zákona o státním rozpočtu na rok 1996. Jsem samozřejmě proti tomuto návrhu.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Kraus si přeje upřesnit svůj návrh.

Poslanec Michal Kraus: Chtěl bych upozornit na to, že ten návrh usnesení má logiku podle paragrafu 103. Tam to je, jestli schválí nebo neschválí. Čili říkám neschválí a říkám dále, tzn., že hlasovat se musí o dalších věcech, protože v tom případě samozřejmě, kdybych navrhoval, že schválím, tak nebudu navrhovat, doporučím, tzn. že doporučuji změny vládě. Musí se hlasovat o těch změnách vládě.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Výborný se hlásí.

Poslanec Tomáš Ježek: To jsem pane kolego samozřejmě věděl, ale tady vznikl názor, že opačně.

Předseda PSP Milan Uhde: To je samozřejmě potřeba všechno vyjasnit. Je to poprvé, kdy takto hlasujeme. Pan poslanec Výborný má k tomu poznámku.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedo, dámy a pánové, já jsem před chvílí rezolutně prohlásil, že nebudu v této rozpravě vystupovat. To se týkalo zejména úvah o tom, v jakém pořadí má být hlasováno. K tomu jsem nechtěl vystupovat, ale v tomto případě se domnívám, že pravdu má i poslanec Kraus i ti poslanci, kteří zde hlasitými výkřiky volají, že takto odděleně hlasovat nelze.

Výsledkem prvního čtení návrhu zákona o státním rozpočtu jsou v podstatě dvě možnosti: První možností je, že sněmovna schválí základní údaje návrhu zákona o státním rozpočtu, což jsou celkové výše příjmů, výdajů, saldo, způsob vypořádání salda a celkový vztah k rozpočtům vyšších územních samosprávných celků a obcí.

Anebo je možný druhý výsledek, že totiž sněmovna doporučí vládě změny v návrhu státního rozpočtu a současně stanoví vládě lhůtu. O tom, jaká ta lhůta má být, je v jednacím řádu řeč, do kdy má nový zákon návrh státního rozpočtu předložit. Všichni přece víme, že výsledkem prvního čtení návrhu zákona o státním rozpočtu, nikoli jiného zákona, nemůže být neschválení. To má svůj dobrý důvod, protože stát musí fungovat podle nějakého státního rozpočtu někdy schváleného. Sněmovna se nemůže rozhodnout, že státní rozpočet prostě nebude. Může se rozhodnout, že bude jiný.

Čili já jsem rozuměl návrhu poslance Krause, který byl ne moc přesně možná řečen, ale to lze upřesnit, tak, že pan poslanec Kraus navrhuje, aby se sněmovna usnesla tak, že doporučuje vládě změny v návrhu státního rozpočtu, a to takové, jaké pan poslanec Kraus se domnívá, že by byly správné. Já ne, ale pan poslanec Kraus ano, a stanoví vládě lhůtu 21 dnů k předložení nového návrhu. A o tomto komplexně teď bychom měli hlasovat u vědomí toho, o čem hlasujeme. Ale nemůžeme hlasovat o tom, že prostě neschválíme státní rozpočet a už se tím nikdy nebudeme zabývat a příští rok nemáme státní rozpočet. To nejde.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji za tento výklad a prosím, abychom mohli pokračovat.

Poslanec Tomáš Ježek: Pane předsedo, vím, že to nejde, ale prostě jsem disciplinovaný.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Omlouvám se. Myslím si, že napřed se musíme rozhodnout o tom, po které cestě pojedeme, a pak teprve ladit detaily té cesty. Postupovat tak nesmyslně, jak jsme se před chvilkou podle mého názoru rozhodli, že prostě napřed se rozhodneme o jednotlivých detailech toho, kudy cesta, po které možná potom nepojedeme, povede, to se mi zdá naprosto nesmyslné.

Když už jsme přijali ten výklad, že nadřadíme § 72 nad § 102, s čímž já hrubě nesouhlasím - ale dobře, je to tady možná i většinové stanovisko, tak bychom měli - když jsme nerespektovali návrh pana kolegy Bendy, kterým bychom rozhodli o způsobu projednávání, měli bychom brát alespoň druhou variantu, která je v § 102 odst. 3, tedy: Doporučuje vzít jako protinávrh, rozhodnout o tom základním a potom se bavit o jednotlivých detailech cesty, po které se rozhodneme jet, a ne cesty, kterou možná vůbec nepoužijeme.

Poslanec Tomáš Ježek: Vykládám tedy návrh pana kolegy Krause v tom smyslu, že doporučuje vládě provést v návrhu zákona o státním rozpočtu tyto změny: zaprvé - a budeme muset hlasovat o každé změně zvlášť. (Nesouhlas ve sněmovně.) Dobře, najednou:

1. v § 1 odst. 1 nahradit částku 497 691 000 000 Kč částkou 530 472 000 000 Kč, a to na straně příjmů i výdajů;

2. v § 1 odst. 2 nahradit částku 16 848 200 000 Kč částkou 22 979 200 000 Kč;

3. v § 3 odst. a) nahradit znění odstavce novým zněním, a to: "a) upravit závazné ukazatele státního rozpočtu v rozsahu nezbytném pro provedení organizačních změn, pokud tyto změny závazných ukazatelů nepřevýší 1% ze schválených příjmů státního rozpočtu, nebo pokud neovlivní celkovou výši příjmů nebo výdajů schváleného státního rozpočtu o více než 1% za předpokladu, že nedojde ke změně celkového salda příjmů a výdajů státního rozpočtu.

Toto doporučení je komplexní a můžeme o něm hlasovat.

Předseda PSP Milan Uhde: Domnívám se, že pan místopředseda Vlach měl pravdu, když žádal, abychom nejdříve vybrali cestu, a pak teprve eventuálně hlasovali o jejím naplnění. Jsem přesvědčen, že návrh na tu cestu zní žádat prostě jinou předlohu a hlasovat o tom, zda žádáme jinou předlohu. Jestli tento návrh neprojde, budeme hlasovat o schválení rozpočtu. Jestli projde návrh na jinou cestu, budeme schvalovat jednotlivé pozměňovací návrhy o tom, jak ta cesta má vypadat. Ale jsem pro to o cestě - zda kladné, nebo cestě úprav - rozhodnout na začátku.

(Nesouhlas ve sněmovně.)

Poslanec Tomáš Ježek: Bohužel takový návrh nepadl.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Vyvadil.

Poslanec Jiří Vyvadil: Pane předsedo, držte se radši úvah, které tady byly i které řekl kolega Ježek. To je podle mne nejschůdnější, nejrozumější a nejméně zavádějící.

Poslanec Tomáš Ježek: Prosím, pane předsedo, abyste dal hlasovat o návrhu pana kolegy Krause, jak jsem ho přečetl. Samozřejmě rozumím tomu tak, že pokud by byl schválen, vracíme vládě návrh k přepracování. To samozřejmě z toho plyne.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano, je to tak a prosím, abychom o tom hlasovali.

Pan poslanec Exner se ale hlásí, musím dát příležitost faktické poznámce.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, dámy a pánové, ve faktické poznámce bych podpořil výklad, který byl právě přijat. Vydali jsme se na následující cestu: Budeme schvalovat dílčí návrhy na změnu základních údajů. V případě, že schválíme jediný, znamená to zároveň, že není schválena vládní předloha a je to zároveň doporučení vládě, v jakém směru má postupovat. V případě, že by to byl údaj, týkající se některého číselného údaje, v tom případě nebude možno hlasovat o dalších změnách téhož údaje, protože když jedno doporučení bude přijato - pokud by to byla věc, týkající se zmocnění, tak je možné hlasovat o číselných údajích dále. Kdyby to bylo naopak, je možné pokračovat. Domnívám se, že tím byla zvolena určitá cesta, a tím bychom už mohli plynule hlasovat o jednotlivých návrzích, protože jsme právě tímto způsobem začali hlasovat o návrhu pana poslance Hájka.

Poslanec Tomáš Ježek: Děkuji. Pane předsedo, myslím, že bychom mohli hlasovat. Samozřejmě s návrhem pana kolegy Krause nesouhlasím a myslím - nebo jsem jist, že pan ministr také ne.

Předseda PSP Milan Uhde: 14. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 14. hlasování skončilo.

Ze 173 přítomných 64 pro, 102 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Tomáš Ježek: Jako další vystoupil pan kolega Brožík, který navrhl toto: V § 1 odstavci - omlouvám se, pane předsedo, neboť jeho návrh je totožný s návrhem pana kolegy Krause, který jsme právě zamítli.

I druhý jeho návrh je totožný s návrhem kolegy Krause, který jsme zamítli.

A jeho návrh číslo 3, 4 a 5 se netýká prvního čtení. Jsou to návrhy, týkající se jednotlivých kapitol, daní, prostě nejsou relevantní pro první čtení.

Poslední návrh, který je podle naší dohodnuté procedury relevantní pro toto hlasování, je návrh číslo 6 pana kolegy Brožíka, a to je návrh na posílení finančních vztahů k rozpočtům okresních úřadů a obcí v celkové výši 6,131 mld. Kč. Ale i tento návrh je totožný s návrhem pana kolegy Krause, takže ani o tomto návrhu nemůžeme hlasovat, protože jsme jej zamítli.

Tím jsme vyčerpali všechny návrhy pana kolegy Brožíka.

Jako další vystoupil pan kolega Recman, který předložil tyto návrhy:

1. V bodě l. zvaná schvaluje část A se částky příjmů a výdajů ve výši 497,641 mld. Kč nahrazují částkou 517,641 mld. Kč. Jen malý komentář - je to logikou analogický návrh návrhu pana kolegy Krause s tím, že o něco menší částku zvedá příjmy i výdaje.

2. V části l. rovněž v části B - ne, musíme hlasovat, jak už jsem řekl. Čili příjmy se zvyšují ze 497,641 mld. Kč na 517,641 mld. Kč. Toto je návrh pana kolegy Recmana.

Nedoporučuji, samozřejmě.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP