Úterý 31. října 1995

Poslankyně Petra Buzková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěla bych navrhnout pozměňující návrh, který by se týkal té části vládního návrhu, která novelizuje zákon o živnostenských úřadech. Jedná se o § 4 odst. 2, kam by se přiřadila písmena c) a d).

Písmeno c) by znělo: "Vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, týkající se koncesovaných živností včetně provádění živnostenské kontroly a ukládání pokut v oblasti koncesovaných živností."

Písmeno d) by znělo: "Provádí kontrolu dodržování živnostenského zákona a v návaznosti na vlastní kontrolní zjištění ukládá pokuty za porušení povinností v oblasti živností ohlašovaných volných, řemeslných, vázaných a živností provozovaných průmyslovým způsobem."

Řekla bych k tomu následující: Na území hlavního města Prahy vykonávají působnost okresních a obecních živnostenských úřadů samostatné odbory pověřených úřadů městských částí. Dle návrhu novely rovněž vedou živnostenský rejstřík, zahrnující tímto úřadem vydaná živnostenská oprávnění a jejich změny, resp. údaje z nich vycházející. Novela zároveň potvrzuje vedení městského živnostenského rejstříku živnostenským odborem Magistrátu hlavního města Prahy, nestanoví však, jak se do tohoto rejstříku údaje o podnikatelích dostanou. Navrhovaná úprava tento nedostatek odstraňuje.

Zároveň v návrhu, a to se týká § 4 odst. 2, je zahrnuta činnost v oblasti koncesovaných živností do činnosti živnostenského odboru Magistrátu hlavního města Prahy. Předkládaný návrh doplnění odstavce 2 § 4 hovoří o doplnění působnosti živnostenského úřadu Magistrátu hlavního města Prahy o rozhodování ve věcech koncesovaných živností a kontrolní činnost se sankčním oprávněním ve specifických podmínkách hlavního města Prahy a je odůvodňován dosavadní praxí a nutností. Předsunutí koncesovaných živností do působnosti Magistrátu hlavního města Prahy je zdůvodněno společenským významem a výjimečným postavením mezi ostatními živnostmi, které koncesované živnosti nepochybně mají. Objektivní potřeba umocňovat dozorovou činnost i živnostenským odborem Magistrátu hlavního města Prahy současně napomůže k úspěšnějšímu výkonu jeho koordinační činnosti při vyloučení duplicit živnostenské kontroly.

K možné námitce, že při realizaci správních rozhodnutí o koncesích i sankcích se přesune odvolací řízení na příslušný ústřední orgán státní správy, upozorňuji, že nejde o výjimečné kompetence, ale o obdobu, která je dána zákonnou úpravou pro okresní živnostenské úřady a obce. Určité rozdělení rozhodování o živnostenských oprávněních mezi Magistrát hlavního města Prahy a pověřené úřady městských částí v zásadě koresponduje s obdobnou dělbou mezi obcemi a okresními úřadu, kde obec rozhoduje ve věcech živností ohlašovacích volných, a o ostatních živnostech, tedy ohlašovacích řemeslných a vázaných koncesích rozhoduje okresní živnostenský úřad.

O sankcích za porušení vybraných ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, pak i pro živnosti volné ohlašovací rozhoduje a samozřejmě i provádí kontrolu dodržování těchto ustanovení okresní živnostenský úřad.

Vedle zmíněného se uvádí odkaz na možnosti, dané ustanovením § 13 zákona č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a na skutečnost, že v řadě odvětví např. doprava, výstavba, územní rozhodování, vykonávají příslušné odbory Magistrátu hlavního města Prahy prvoinstanční agendu ve správním řízení a odvolacím orgánem je příslušný ústřední orgán státní správy.

Pane předsedající, prosím vás, mohl byste vyžádat klid v sále.

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené dámy, vážení pánové, prosím vás, projednává se důležitá norma a poslanec nebo poslankyně, která pronáší svůj příspěvek, mají právo na to, aby nebyli rušeni. Dnes je tady mimořádně neukázněná atmosféra. Žádám vás, abyste to napravili. Prosím, paní poslankyně.

Poslankyně Petra Buzková: Dále navrhuji, aby § 5 odst. 1. písm. b) zněl:

Rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí Okresního živnostenského úřadu a proti rozhodnutí samostatného živnostenského odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

Tento druhý pozměňující návrh je plně v návaznosti na změnu v § 4 odst. 2., protože je nezbytné stanovit odvolací orgán proti rozhodnutí živnostenského odboru Magistrátu hl. m. Prahy. Tímto odvolacím orgánem by obdobně jako u odvolacího řízení proti rozhodnutím okresních úřadů bylo Ministerstvo hospodářství České republiky.

Dámy a pánové, chtěla bych pouze upozornit na to, že tyto mé dva pozměňující návrhy - vlastně dalo by se mluvit o jednom pozměňujícím návrhu, protože druhý pozměňující návrh je zcela závislý na pozměňujícím návrhu prvním - jsou pro živnostenský úřad Magistrátu hl. m. Prahy zcela klíčovými návrhy. Rada i zastupitelstvo hl. m. Prahy považují tyto návrhy za velice důležité pro svoji vlastní činnost a tyto návrhy byly součástí materiálu, který byl přijat Radou zastupitelstva hl. m. Prahy.

Dámy a pánové, ráda bych vás proto požádala, abyste věnovali skutečnou pozornost těmto pozměňujícím návrhům a v případě, že vám to vaše svědomí dovolí, tyto mé pozměňující návrhy podpořili.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Petře Buzkové. Zvu k řečništi pana poslance Zdeňka Vorlíčka, připraví se pan poslanec Tomáš Páv. Mezitím se počet přihlášených zvýšil.

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, živnostenský zákon není politická norma, a tak jsem předpokládal, že základem úprav budou praktické zkušenosti s jeho dosavadním uplatňováním a zdravý rozum. Často jsem však místo věcných argumentů musel poslouchat tirády o liberalizaci podnikání. Jsem přesvědčen, že zvítězí-li nad argumenty fráze o liberalizaci, prohraje poctivé podnikání v této republice. Můžeme živnostenským úřadům vytýkat některé byrokratické praktiky, ale neexistuje žádný důvod k tvrzením, že praxe živnostenských úřadů není dostatečně liberální. Jestliže v miliónové Praze bylo vydáno přes 300 tisíc živnostenských oprávnění, nekladou se podnikání ze strany živnostenských úřadů téměř žádné zábrany. Dokonce se často ukáže, že nám podnikají i trestaní výtečníci, takže současná praxe živnostenských úřadů - měřeno očima poctivého podnikatele - je benevolentní až dost. O potřebě kultivovat podnikatelské chování nepochybuje asi nikdo. K tomu nutně patří i legislativní opatření zabraňující výstřelkům a chránící občany, zákazníky i stát. Jestliže pod heslem "liberalizace" nebudeme ze zákona potlačovat excesy některých podnikavců pod záminkou, že to vyřeší trh, budeme podobni těm, kteří by odmítali protipovodňová opatření tvrzeními, že příroda si to vyřeší. Samozřejmě si to vyřeší, ale za jakou cenu!

Snaha zúročit zkušenosti s dosavadním zněním živnostenského zákona a zabránit ekonomickým škodám města i jeho občanů vedla primátora hl. m. Prahy k tomu, navrhnout některé pozměňovací návrhy k vládní novele živnostenského zákona. Bohužel z nepochopení podstaty věci byly i některé závažné návrhy při projednávání připomínek smeteny se stolu.

Proto přicházím s těmito návrhy před sněmovnu, abych ji požádal o podporu.

K tisku 1650 bod 9 týkající se § 7 a). Předkladatelem navržená definice průmyslové činnosti je natolik obecná, že nevylučuje zneužití. Tzv. průmyslovým způsobem by podle ní bylo možno provozovat např. i zprostředkovatelskou činnost v oblasti cestovního ruchu a takto provozovat hostinské služby, dopravu vnitrostátní i mezinárodní, směnárenskou činnost atd., tedy řadu činností od volných až po koncesované. Zavedl by se tím způsob, jak obejít prokazování odborné způsobilosti a požadavky na koncesované živnosti, protože předložená definice průmyslové činnosti neposkytuje živnostenskému úřadu žádnou podporu k tomu, aby tento podfuk zatrhl.

Proto navrhuji alespoň vládní návrh k § 7 a) doplnit o novy odst. 6 ve znění:

Průmyslovým způsobem nelze provozovat živnost poskytující služby, u kterých převažuje uspokojování osobních potřeb zákazníků nebo které mají charakter obchodních živností.

Za druhé navrhuji k tisku 1650 čl. I bod 28 k § 17. V bodě § 17 odst. 2 se ve 2. větě za slovo "povinen" a ve třetí větě za slovo "oznámí" vloží slovo "písemně".

Dále podporuji, aby do navrženého § 17 byl vložen odst. 4 specifikující, co má oznámení podnikatele obsahovat. Společná zpráva to činí způsobem, který jsem chtěl navrhnout sám a doporučuji to přijmout. Zakotvit totiž v zákoně povinnost evidence a nespecifikovat, co má v evidenci být, jak to činí původní vládní návrh, to považuji za dost scestné.

Za třetí. K bodu 43 § 37 byl v hospodářském výboru přijat návrh, který nakonec nebyl zařazen do společné zprávy. Chtěl bych ho tedy zvednout a navrhuji.

§ 35 zní:

1) Podnikatel může nabízet zboží nebo poskytovat služby na veřejných prostranstvích... - a nyní odkaz s dvěma hvězdičkami - jen s předchozím souhlasem obce. Obce se zmocňují k tomu, aby obecně závaznou vyhláškou - odkaz s třemi hvězdičkami - upravily konkrétní podmínky pro udělení tohoto souhlasu.

2) Statutární města - odkaz se čtyřmi hvězdičkami - se zmocňují podmínky pro výkon koncesovaných živností v oboru silniční motorová doprava osobní a taxislužba obecně závaznou vyhláškou - tři hvězdičky - v těch případech, kdy si to místní potřeby a situace vyžádají. Pod čarou potom odkazy dvě hvězdičky, zákon 565/1995 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, tři hvězdičky, § 24 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, čtyři hvězdičky, § 3 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a § 1 zákona 418/1990 Sb. o hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů.

Za čtvrté. K příloze č. 2 zákona č. 455/1991 Sb. tisk 1650, kde je zařazena živnost "průvodcovská činnost" ve znění vládního návrhu, navrhuji jiné znění, a to znění následující:

Do sloupce "obor" - služby doprovodných průvodců, do sloupce "průkaz způsobilosti" - osvědčení vydané na základě zkoušky odborné způsobilosti zařízením akreditovaným ministerstvem hospodářství. Do sloupce "obor" - služby místních průvodců. Do druhého sloupce - osvědčení vydané na základě zkoušky odborné způsobilosti zařízením akreditovaným Obecním úřadem, v Praze Magistrátem hl. m. Prahy.

Služby horských průvodců. Do druhého sloupce osvědčení o odborné způsobilosti vydané Horskou službou v příslušné oblasti. Zdůvodnění. V místech s čilým turistickým ruchem návrh vyřadit průvodcovskou službu z vázaných živností, jak to činí v podstatě společná zpráva, znamená nejen podstatné zhoršení kvality této služby, ale mělo by to značné důsledky v daňových a devizových únicích, které si autoři tohoto návrhu berou takto na svědomí. Snažím se svým návrhem jejich chybu napravit.

Za páté. K čl. II - přechodná opatření - tisk 1650, str. 58. Jako realističtější z hlediska podnikatelů, ale i živnostenských úřadů vidí experti časové omezení tam uvedené výzvy na jeden rok. Co ve vládním návrhu chybí, je úprava postupu živnostenského úřadu, pokud podnikatel nereaguje, resp. chybí sankce za neplnění povinnosti ze zákona.

Navrhuji proto v tisku 1650 - přechodná opatření na str. 58 nahradit původní odst. 2 novým odst. 2, vložit nové odst. 3 a 4; staré odst. 3, 4, 5 vládního návrhu přečíslovat jako 5, 6, 7.

Odst. 2. Podnikatel provozující živnost na základě živnostenského listu nebo koncesní listiny vydané před dnem účinnosti tohoto zákona, je povinen, pokud tento zákon vyžaduje pro získání živnostenského oprávnění a provozování živnosti splnění podmínek odlišných od podmínek stanovených dosavadní právní úpravou, doložit jejich splnění do jednoho roku od účinnosti tohoto zákona živnostenskému úřadu, příslušnému podle sídla nebo místa podnikání. To neplatí v případě, že splnění odlišných podmínek vyplývá již z dokladů, které podnikatel předložil v řízení podle dosavadních předpisů anebo jedná-li se o živnost ve smyslu odst. 5.

Odst. 3. Pokud podnikatel splní povinnost uvedenou v první větě odst. 2 a živnostenský úřad zjistí, že z předložených dokladů nevyplývá splnění požadovaných podmínek, vyzve podnikatele k odstranění zjištěných závad a stanoví mu lhůtu k jejich odstranění. Jestliže ve stanovené lhůtě nedojde k jejich odstranění, rozhodne živnostenský úřad podle ustanovení § 58 odst. 1 a) tohoto zákona.

Odst. 4. Pokud podnikatel nesplní povinnost uvedenou v první větě odst. 2 ve lhůtě zde stanovené, rozhodne živnostenský úřad o pozastavení provozování živnosti dle ustanovení § 58 odst. 3 s tím, že pokud podnikatel povinnost ani ve lhůtě, která je stanovena v rozhodnutí o pozastavení provozování živnosti nesplní, živnostenské oprávnění mu v souladu s ustanovením § 58 odst. 1 a), popř. ustanovením § 58 odst. 3, zruší.

Za šesté. K tisku 1650, čl. III, novele zákona 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech. V zájmu hlavního města Prahy předkládám návrh směřující k tomu, aby samostatný živnostenský odbor magistrátního úřadu rozhodoval ve věcech koncesovaných živností a mohl provádět kontrolní činnost se sankčními opatřeními. Potřebu těchto opatření prokázala několikaletá praxe živnostenských úřadů v Praze.

Komplexní pozměňovací návrh k vládní novele zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, který chci předložit, reaguje na to, že:

a) novela potvrzuje vedení městského rejstříku živnostenským odborem magistrátního úřadu, ale nestanoví cestu, jak se do tohoto rejstříku údaje o podnikatelích dostanou, a kdo má povinnost o nich informovat živnostenský odbor magistrátního úřadu;

b) výjimečné postavení a společenský dopad některých koncesovaných živností do života města ukazuje potřebu přesunout koncesované živnosti do působnosti živnostenského odboru Magistrátního úřadu hlavního města Prahy; živnostenské úřady městských částí jsou zavaleny běžnou agendou a nemají kompetence ani sílu k tematické, celoměstsky pojaté kontrolní činnosti, např. stánkového prodeje, bezpečnostních agentur či taxislužby. Dosavadní situace v Praze ukazuje neudržitelnost dosavadního uspořádání. Např. výstřelky v pražské taxislužbě doslova poškozují jméno České republiky v zahraničí.

Pro ilustraci poměrů jeden případ. Taxikář se pokusil podvést cizince, přičemž následná kontrola zjistila, že na účtence byla předražena cena jízdy, špatně uvedená SPZ, nesprávné obchodní jméno firmy, falešné evidenční číslo taxíku, falešný podpis, stvrzenka byla dávno nepoužívaný formulář Dopravních podniků.

Za současných právních poměrů může živnostenský odbor Magistrátního úřadu hlavního města Prahy jen obtížně, a málo efektivně vyvozovat nějaké závěry vůči podvodníkům;

c) předkládaný návrh stanovuje jako odvolací orgán proti rozhodnutím živnostenského odboru Magistrátního úřadu hlavního města Prahy ústřední orgán státní správy, jak je to už běžně v Praze v řadě odvětví (viz doprava, výstavba, územní rozhodování).

Komplexní pozměňovací návrh k tisku 1650, čl. III zní: "§ 2 odst. 1 se vypouští písm. d) původního zákona (resp. ve vládní novele přejmenované na písm. b).)

V § 2 se vypouští poznámka 8.

V § 3 odst. 1 se vypouští písm. e), které ve vládní novele je přejmenováno na c).

§ 4 odst. 1 zní: "Na území hlavního města Prahy vykonávají působnost okresních a obecních živnostenských úřadů s výjimkou působnosti podle § 2 odst. 1 písm d), pokud jednotlivá ustanovení tohoto zákona nestanoví jinak, živnostenské odbory pověřených úřadů městských částí. Údaje vedené v rejstříku a jejich aktualizaci předávají živnostenské úřady do městského živnostenského rejstříku."

Odst. 2 zní: "Samostatný živnostenský odbor Magistrátu hlavního města Prahy a) rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí samostatných živnostenských odborů pověřených úřadů městských částí a koordinuje jejich činnost; b) vede městský živnostenský rejstřík, odkaz 9; c) vykonává činnost v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, týkající se koncesovaných živností, včetně provádění živnostenské kontroly a ukládání pokut v oblasti koncesovaných živností;

d) provádí kontrolu dodržování živnostenského zákona, odkaz na dvě hvězdičky, a v návaznosti na vlastní kontrolní zjištění ukládá pokuty za porušení povinností v oblasti živností ohlašovacích, volných, řemeslných, vázaných a živností provozovaných průmyslovým způsobem. Odkaz 9, § 60, odst. 1 zákona č. 455/1991, dvě hvězdičky, § 60 a), 60 b) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů."

§ 5 odst. 1 b) zní: "Rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí okresního živnostenského úřadu a proti rozhodnutí samostatného živnostenského odboru Magistrátu hlavního města Prahy."

Prosím, aby z hlediska hlasování byl tento pozměňovací návrh k zákonu č. 570/1991 Sb., považován za celek.

Chtěl bych vás na závěr ujistit, že předložené návrhy jsou podporovány představiteli Prahy a jsou adekvátní reakcí na praktické zkušenosti z chodu milionového hlavního města. Obracím se proto na vás s naléhavou žádostí, abyste tyto návrhy podpořili. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vorlíčkovi. Slovo má pan poslanec Tomáš Páv. Připraví se pan poslanec Jiří Vyvadil.

Poslanec Tomáš Páv: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych přednést 3 až 4 pozměňovací návrhy. Nejde o pozměňovací návrhy nikterak nové. Jsou to návrhy, které byly přijaty na rozpočtovém výboru. Dokonce ani ministerstvo nevyjádřilo s nimi nesouhlas, nicméně se nedostaly do společné zprávy. Já je považuji za poměrně dosti významné, abych rozhodnutí o jejich zařazení svěřil do rukou sněmovny.

První pozměňovací návrh se týká bodu 10. Jde o § 8, který se zabývá překážkami při provozování živnosti. Živnostenský úřad podle tohoto paragrafu může prominout některé překážky provozování živnosti. Rozhodování může být, a také asi většinou je zcela bezesporné, mohou však vzniknout pochybnosti. Byl bych velice nerad, aby v pochybnostech rozhodovala pouze hluboká moudrost úředníka živnostenského úřadu.

Navrhuji proto nahradit druhou větu odst. 4 původního znění živnostenského zákona větou: "Před rozhodnutím si v pochybnostech vyžádá vyjádření příslušného živnostenského společenstva, je-li zřízeno. Není-li zřízeno, vyžádá si vyjádření Hospodářské komory České republiky."

Druhý pozměňující návrh se týká bodu 26, což je § 14 odst. 1.

§ 14 se týká pokračování v živnosti při přeměně obchodní společnosti nebo družstva. Navrhuji víceméně formální, nicméně podle mého názoru dosti důležitou změnu, aby vágní termín, který se tam používá, "neprodleně" byl nahrazen termínem určitým. To znamená, aby oznamovací povinnost této změny nastala do 15 dnů ode dne vzniku.

Další pozměňovací návrhy - když jsem říkal tři až čtyři, měl jsem tím na mysli, že jde o týž pozměňovací návrh, který se týká dvou bodů. Jde o body 55 a 75, a sice v případě bodu 55 a § 47 jde o obsah živnostenského listu vydávaného právnické osobě, a v případě druhém jde o § 54 a tedy o obsah koncesní listiny vydávané právnické osobě. V obou případech se v návrhu žádá, aby v těchto dokumentech bylo uvedeno mimo jiné jméno a příjmení osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy a způsob, jakým jednají jménem právnické osoby.

Já se domnívám, že tento údaj není prakticky vůbec důležitý pro udělení koncesní listiny nebo živnostenského oprávnění a navíc podléhá častým změnám. Naopak, co je podstatné pro provozování živnosti, je specifikace odpovědného zástupce či osoby, která tu funkci odpovědného zástupce plní.

Takže v obou případech můj první pozměňovací návrh se týká § 47 odst. 4 písm. a), kde slova "jméno a příjmení osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy a způsob, jakým jednají jménem právnické osoby" byly nahrazeny slovy "jméno a příjmení, rodné číslo, bydliště (u cizince i pobyt v České republice), odpovědného zástupce nebo osoby plnící funkci odpovědného zástupce (§ 11 odst. 5)". Tatáž změna by byla provedena v § 54 odst. 2 písm. a).

Já vám děkuji za pozornost i za podporu mých pozměňovacích návrhů.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Jiří Vyvadil. Děkuji poslanci Tomáši Pávovi a připraví se paní poslankyně Gerta Mazalová.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, můj pozměňovací návrh bude tak jednoduchý, že byť jej nemám písemně, nepochybně to zpravodajové zaznamenají. Můj pozměňovací návrh spočívá v tom, že navrhuji vypustit v § 3 odst. 3 písm. p), tj. "nabízení nebo poskytování služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb".

Já vím, že tento návrh může trošičku zaznívat pikantně, ale já sám jsem byl v ústavně právním výboru jedním z těch, kdo kdysi - tuším před dvěma roky - přispěli k tomu, že tato Poslanecká sněmovna zakotvila nový přestupek, tuto oblast upravující. Co se ale domnívám a co se mi zdá absurdní, že v tomto odstavci, kde je činnost bank, činnost pojišťoven, činnost penzijních fondů, pořádání loterií, těsně před tím písm. o) rozhlasové a televizní vysílání, čili činnosti na výsost řekl bych společensky honorované, ale za druhé - a to je podstatné - zákonem upravované, v tom je ta filosofie. A zde je najednou písmeno bez zákonné úpravy, "nabízení nebo poskytování služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb". Nejen v tom, že kdo si přečte ten text zákona, tak dospěje k takovým absurdním závěrům, že živností není činnost lékařů, stomatologů, psychoterapeutů, ale také těch, kdo nabízejí tyto sexuální služby. Už tento pejorativní charakter to má, ale navíc ve všech těch ostatních kategoriích jde o činnosti upravené zákonem.

A já se obávám jednoho, pokud to zůstane v této formě, tak to svým způsobem znamená, jakoby ten stát s tím nechtěl mít nic společného.

Také zde byly poslanecké návrhy, které tuším zpracoval kdysi kolega Jaroš, kolegyně Mazalová, byly zde vládní návrhy (tuším s tím přicházel pan ministr Novák, které mu kdysi velice, podle mě, lehce a lacině smetl ze stolu místopředseda vlády pro legislativu pan Jan Kalvoda), komplexně upravující tuto problematiku. Já jsem přesvědčen, že když my teď uděláme to, že zde napíšeme, že to není volná živnost, tak pouze docílíme jednoho, že jsme jako ten minulý systém, který před něčím strká hlavu do písku a dělá, že to neexistuje. Ve své podstatě, pane zpravodaji (pardon, já se nesmím otáčet), mi to svým způsobem jakoby podporujeme.

Já jsem pro komplexní právní úpravu této problematiky a vadí mi, že zde samozřejmě všechny ostatní činnosti nanejvýš společensky významné zákonem upraveny jsou a najednou uprostřed toho činnost tohoto druhu.

Čili toto je výzva a v tomto ohledu se domnívám, že toto ustanovení by mělo být vypuštěno. Ano, bude to volná živnost, já si uvědomuji všechny i trošičku nepříjemné důsledky, ale proboha bude to alespoň něco! Takhle způsobíte, že to nebude nic a je to daleko horší situace, než když to právně upravené je. Já si tvrdím, že vypuštění toho písmene spíše znamená jakousi regulaci, zatímco když to tam ponecháte, tak to znamená, že ve své podstatě to legalizujete.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Jiřímu Vyvadilovi, zvu k řečništi paní poslankyni Gertu Mazalovou. Připraví se pan poslanec František Kačenka.

Poslankyně Gerta Mazalová: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, je všeobecně známo, že podle živnostenského zákona, myslím původního § 25 o volných živnostech, vznikla všechna zařízení tohoto typu, která se zabývají onou erotickou problematikou. Podle § 3 v této novele, kde se říká, že živností dále není za písm. p) nabízení nebo poskytování služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb, by vlastně tato činnost ze zákona vypadla. Ale já se ptám, co bude dál? Všechny ostatní vyjmenované druhy živností jsou zde s odkazy na příslušné paragrafy příslušných zákonů. Vedle těchto služeb však zeje prázdnota. Co bude s těmi zařízeními nebo s těmi erotickými salony, které vznikly jako houby po dešti, podle jakých paragrafů a podle jakých zákonů se budou řídit?

Bohužel vláda nevidí a necítí potřebu řešení. Pan ministr vnitra vidí, ale zřejmě nevnímá. Možná má své důvody nebo slabší zrak, já se to netroufám posoudit.

Všichni víme a známe pravidlo, že prostituce v naší republice je zakázána, nikoliv však trestná. Potom možná Ministerstvo vnitra povolilo a zaregistrovalo celkem bez problémů stanovy 5 největších privátních klubů jako občanské sdružení, kde se počítá se vstupním příspěvkem 10 000 Kč, členským příspěvkem 6 000 Kč a přitom se také počítá za e) s dotací státu a státními příspěvky.

Majitel největšího a nejluxusnějšího erotického zařízení bezostyšně říká v tisku, že jeho pracovnice jsou na rozdíl od našich firem se Západem konkurence schopné. A já mu plně věřím, protože která naše soukromá firma má zajištěny takovéto podmínky a takové minimální daně, jako majitelé těchto zařízení.

Podíváme-li se na legislativu, na vývoj ve světě, vidíme absenci optimálního přístupu k problematice ochrany proti přenosným pohlavním chorobám a s nimi související prostituci v celosvětovém měřítku. Světové trendy - jen tak pro informaci - anonymní vyšetřování chorob pohlavně přenosných je hrazeno státem nebo regionálními institucemi. A stále se tato politika vzhledem k redukci pohlavně přenosných chorob každému státu vyplatí. Ale pro nás je to stále velice problematický bod. Placení Všeobecně zdravotní pojišťovnou a zdravotními pojišťovnami vůbec je problematické.

V naší republice vzniká nový problém, a to je drogová prostituce spojená s AIDS. Člověk závislý na drogách dnes spotřebuje 1 000 švýcarských franků denně. U nás je to běžně i několik tisíc korun denně. Drogy se dostanou za bílého dne koupit a všechny druhy. Např. v Praze Náměstí Republiky se již nazývá "drogovým náměstím". Spodní část Václavského náměstí okupují arabští dealeři a Náměstí Republiky dealeři čeští. Poznámky policistů: To, že se stahují do města, není nic divného, nikdo si neotevře obchod tam, kde nejsou lidi.

Zřejmě proto se jediná naše republika může chlubit tím, že se narkomané, další osoby zainteresované na obchodě s drogami scházejí přímo v budově Ministerstva vnitra, kde je přízemí pronajato firmě RŠR GASTRO. V dalších patrech úřadu je civilně-správní úsek Ministerstva vnitra.

Vůbec v Praze dnes dostanete všechny druhy drog za zavádějící dumpingové ceny a Praha se dnes těší lepší pověsti, než Amsterodam. Vedle příznivého směnového kurzu koruny je zde také určitá právní jistota, velice příjemná právní zákonná norma o povolení držení blíže neurčeného množství omamné látky pro vlastní potřebu. V sousedním Německu a Rakousku jsou o hodně přísnější. Tomuto problému věnují větší pozornost masmédia, tisk, než Ministerstvo vnitra.

Je nutné věnovat pozornost také pasákům, osobám parazitujícím na prostituci. Když mě v Parlamentu navštívil Dr. Netzelman, zástupce regionální úřadovny WHO v Kodani, který zde byl v naší republice na měsíčním studijním pobytu a zabýval se problematikou prostituce u nás. Seznamoval mě s výsledky svého šetření a ta byla velice zajímavá. Jeho zájem vzbudila oblast severních Čech, která je nejvíce ohrožena. Vedle velice nízkého věku prostitutek se zajímal o zákazníky, jichž 90 % je z bývalé NDR. Úloha programů WHO je soustředit se na tyto německé zákazníky sexuálně výdělečných aktivit.

Z tohoto omezeného průzkumu nabyl dojmu, že řada pracovnic zachovává zásady bezpečného sexu. Seznámila jsem ho s našimi závěry a zkušenostmi s dětmi, které se narodily prostitutkám a přeplňují kojenecké ústavy s tím, že ani frekvence výskytu pohlavně přenosných chorob dosud vyšetřených pacientek jeho závěry nepotvrdily.

Považoval také za náš předsudek, že by většina prostitutek byla rómského původu a měla nechráněný styk. Odhadoval je tak na 20 %. Ostatní více pigmentovaná děvčata dle jeho názoru pocházejí z východních a jižních zemí Evropy a k nám se stahují.

Od roku 1990, kdy došlo v naší republice ke společenským změnám, k otevření hranic, ke zvýšení cestovního ruchu, ke konzumaci drog a změně postoje naší mládeže k sexu, se vedle pozitivních jevů objevily také jevy negativní. Promiskuita, drogy, zvýšený záchyt pohlavně přenosných chorob a zvýšená kriminalita. Ačkoliv jsme tuto situaci mohli předpokládat, protože na ni upozorňovala Česká dermatologická společnost již od roku 1990, zastihla nás naprosto nepřipravené, neschopné se bránit a neschopné reagovat.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP