Pátek 3. listopadu 1995

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Mandík se hlásí s upřesněním.

Poslanec Josef Mandík: V rozpravě se žádalo, aby se o tom nehlasovalo. O bodu 6 jsme jednou hlasovali.

Předseda PSP Milan Uhde: Můžeme pokračovat, pane společný zpravodaji.

Poslanec Ivan Bečvář: Pod bodem 6 ze společné zprávy na straně 4 vypustit připomínku k § 22 odst. 2 - text.

Předseda PSP Milan Uhde: Jde o návrh poslance Mandíka, který je opatřen číslicí 6. Stanoviska?

Poslanec Ivan Bečvář: Toto je nehlasovatelné.

Předseda PSP Milan Uhde: Nelze hlasovat.

Poslanec Ivan Bečvář: Pod bodem 7 pan poslanec Mandík navrhuje ze společné zprávy vypustit připomínku k dosavadnímu § 22 odst. 4. Ministr proti, zpravodaj proti.

Předseda PSP Milan Uhde: 115. hlasování na této schůzi.

Kdo tento návrh podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování skončilo.

Ze 147 přítomných 48 pro, 74 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Pod bodem 8 ze společné zprávy na str. 5 vypustit připomínku k dosavadnímu § 25 odst. 7. Pan ministr proti, společný zpravodaj proti.

Předseda PSP Milan Uhde: 116. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento pozměňovací návrh poslance Mandíka, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování skončilo.

Ze 147 přítomných 58 pro, 80 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Pod bodem 9 vypustit připomínku k § 27 odst. 4. pan ministr proti, zpravodaj proti.

Předseda PSP Milan Uhde: 117. hlasování rozhodne o tomto pozměňovacím návrhu poslance Mandíka.

Kdo jej podporujete? Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování skončilo.

Ze 147 přítomných 42 pro, 79 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Pod bodem 10 vypustit připomínku k dosavadnímu § 43 odst. 5. Pan ministr proti, zpravodaj proti.

Předseda PSP Milan Uhde: 118. hlasování se týká tohoto pozměňovacího návrhu.

Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Hlasování skončilo.

Ze 147 přítomných 45 pro, 77 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Pod bodem 11 vypustit druhou větu k dosavadnímu § 48 odst. 1. Pan ministr proti, zpravodaj proti.

Předseda PSP Milan Uhde: 119. hlasování na této schůzi se týká tohoto pozměňovacího návrhu poslance Mandíka.

Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Ze 144 přítomných 46 pro, 79 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Pod bodem 12 k navrhovanému § 38 vložit nový odst. 3. Pan ministr proti, zpravodaj proti.

Předseda PSP Milan Uhde: 120. hlasování se týká tohoto pozměňovacího návrhu poslance Mandíka.

Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování skončilo.

Ze 147 přítomných 50 pro, 79 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Ostatní odstavce pochopitelně technicky přečíslovat. Pod bodem 13, nahradit novým zněním § 46. Stanovisko pana ministra je záporné, zpravodaje rovněž.

Předseda PSP Milan Uhde: Je zjevné, o čem budeme hlasovat. 121. hlasování rozhodne o tomto pozměňovacím návrhu poslance Mandíka.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování skončilo.

Ze 147 přítomných 61 pro, 76 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Tím jsme vyčerpali blok pozměňovacích návrhů, které předložil poslanec Mandík.

Přichází s dalšími pozměňovacími návrhy poslanec Čestmír Hofhanzl, který celkově předložil pět pozměňovacích návrhů.

Pod bodem 1, dosavadní § 4 nahradit novým zněním.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Hofhanzl se hlásí.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Prosím o dvou prvních odstavcích hlasovat odděleně; třetí a čtvrtý odstavec také zvlášť (ty dva první společně, a pak zvlášť).

Poslanec Ivan Bečvář: Dobře. Hlasujeme pod bodem 1, dosavadní § 4 nahradit novým zněním a o prvním odstavci a druhém odstavci společně. Pan ministr proti, zpravodaj proti.

Předseda PSP Milan Uhde: Společně o prvním a druhém odstavci prvního pozměňovacího návrhu poslance Hofhanzla.

Hlasování č. 122 rozhodne o této části prvního pozměňovacího návrhu.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování skončilo.

Ze 146 přítomných 49 pro, 77 proti. Tento návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Hlasujeme v tomto paragrafu o odst. 3.

Ministr proti, já proti. Je to řešeno ve společné zprávě.

Předseda PSP Milan Uhde: Víme, o čem budeme hlasovat ve 123. hlasování.

Kdo podporujete tento návrh poslance Hofhanzla, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování skončilo.

Ze 148 přítomných 62 pro, 56 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Ve stejném paragrafu hlasujeme odděleně o odst. 4. Stanovisko ministra záporné, moje záporné.

Předseda PSP Milan Uhde: 124. hlasování o tomto návrhu rozhodne. Stiskněte tlačítko a zvedněte ruku, kdo návrh podporujete.

Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování skončilo.

Ze 147 přítomných 65 pro, 64 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Pod bodem 2 dosavadní § 35...

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Hofhanzl se hlásí s upřesněním. Zřejmě žádá o způsob hlasování.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Prosím o odstavci 2 hlasovat zvlášť, jinak dohromady.

Poslanec Ivan Bečvář: Takže to upřesním - pod bodem 2 dosavadní § 35 nahradit zněním § 37 a bude to první odstavec. (Námitky v sále.)

Předseda PSP Milan Uhde: Rovněž jsem pochopil pana poslance Hofhanzla jinak.

Poslanec Ivan Bečvář: Dobře, opravuji, poslední informace - nechat všechno, jak to bylo původně. Tedy pod bodem 2 dosavadní § 35 nahradit zněním § 37. Před hlasováním bych ještě upozornil na technickou chybu. Znění prvního odstavce je "hospodaření v lesích zajišťuje vlastník v součinnosti s odborným lesním hospodářem". Bylo to upřesněno v nově otevřené rozpravě. Hlasujeme najednou podle původního textu o dosavadním § 35. Stanovisko pana ministra je záporné, zpravodaje rovněž záporné.

Předseda PSP Milan Uhde: Než dám hlasovat, oznamuji, že pan poslanec Vratislav Votava má náhradní kartu č. 27.

Nyní hlasujeme. Je to 125. hlasování, týká se druhého pozměňovacího návrhu poslance Hofhanzla.

Kdo jej podporujete, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 125. hlasování skončilo.

Ze 150 přítomných bylo 49 pro, 60 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Pod bodem 3 - dosavadní § 38, po přečíslování § 42, nahradit zněním § 42. Stanovisko pana ministra je proti, moje proti.

Předseda PSP Milan Uhde: 126. hlasování. Kdo podporujete tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 126. hlasování skončilo.

Ze 150 přítomných bylo 62 pro, 72 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Pod bodem 4 - za dosavadní § 38, po přečíslování § 42, vložit nový § 43 ve znění § 43. Pan ministr bez stanoviska, já podporuji tento návrh.

Předseda PSP Milan Uhde: 127. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete tento návrh poslance Hofhanzla, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 127. hlasování skončilo.

Ze 151 přítomných bylo 106 pro, 13 proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: K bodu 5 - k dosavadnímu § 43, po přečíslování § 48. Stanovisko pana ministra je záporné, zpravodaje záporné.

Předseda PSP Milan Uhde: 128. hlasování na této schůzi. Kdo tento návrh podporujete, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 128. hlasování skončilo.

Ze 150 přítomných bylo 33 pro, 85 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Tuto změnu promítnout samozřejmě do všech příslušných ustanovení navrhovaného zákona.

Dosavadní odstavec 5 tohoto ustanovení nahradit zněním. O tom se hlasovalo, není to předmětem hlasování.

Předseda PSP Milan Uhde: To znamená, že přistupujeme k návrhům poslance Drápely.

Poslanec Ivan Bečvář: Dalším poslancem byl pan poslanec Drápela, který přednesl celkem 16 pozměňovacích návrhů. Pod bodem 1, § 2, písm. g) - stanovisko pana ministra je proti, zpravodaje proti.

Předseda PSP Milan Uhde: Dámy a pánové, prosím o klid. Není žádná upřesňující poznámka. 129. hlasování - první pozměňovací návrh poslance Drápely.

Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 129. hlasování skončilo.

Ze 151 přítomných bylo 36 pro, 84 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Pod bodem 2 - § 2 navrhovaného zákona doplnit o nová písmena. Pan ministr je proti, zpravodaj proti.

Předseda PSP Milan Uhde: 130. hlasování. Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 130. hlasování skončilo.

Ze 150 přítomných bylo 39 pro, 74 proti. Návrh nebyl přijat.

Protože je dosti značný počet nehlasujících, dovolím si vás všechny odhlásit a žádám vás o novou registraci. Pane společný zpravodaji, můžeme pokračovat.

Poslanec Ivan Bečvář: Pod bodem 3 - § 3 navrhovaného zákona nahradit tímto zněním. Pan ministr je proti, já proti.

Předseda PSP Milan Uhde: Návrh pana poslance Drápely označený č. 3. 131. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 131. hlasování skončilo.

Ze 138 přítomných bylo 35 pro, 87 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Pod bodem 4 - za § 5 navrhovaného zákona doplnit nový § 6, který zní. Pan ministr je proti, společný zpravodaj proti.

Předseda PSP Milan Uhde: 132. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete tento návrh poslance Drápely, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 132. hlasování skončilo.

Ze 140 přítomných bylo 56 pro, 75 proti. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Ivan Bečvář: Pod bodem 5 § 11 odst. 3 písm. c) pan ministr proti, společný zpravodaj proti.

Předseda PSP Milan Uhde: Návrh pana poslance Drápely opatřený číslicí 5.

133. hlasování na této schůzi.

Kdo návrh podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 133. hlasování skončilo.

Ze 141 přítomných 36 pro, 78 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Pod bodem 6 § 13 navrhovaného zákona doplnit nový odstavec 4. Pan ministr proti, společný zpravodaj proti.

Předseda PSP Milan Uhde: Hlasujeme o návrhu pana poslance Drápely, označeném číslicí 6.

134. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? 134. hlasování skončilo.

Ze 142 přítomných 37 pro, 77 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Pod bodem 7, § 21 odst. 1 navrhovaného zákona nahradit zněním. Pan ministr proti, společný zpravodaj proti.

Předseda PSP Milan Uhde: 135. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh poslance Drápely, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 135. hlasování skončilo.

Ze 141 přítomných poslanců 30 pro, 75 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Pod bodem 8, § 21 odst. 4 navrhovaného zákona nahradit zněním. Pan ministr proti, zpravodaj proti.

Předseda PSP Milan Uhde: 136. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh poslance Drápely, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 136. hlasování skončilo.

Ze 142 přítomných 13 pro, 96 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Pod bodem 9 v § 21 navrhovaného zákona doplnit nový odstavec 5. Pan ministr proti, společný zpravodaj proti.

Předseda PSP Milan Uhde: 137. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh pana poslance Drápely, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 137. hlasování skončilo.

Ze 142 přítomných 12 pro, 88 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Pod bodem 10, § 29 odst. 1 navrhovaného zákona nahradit tímto zněním. Pan ministr proti, společný zpravodaj proti.

Předseda PSP Milan Uhde: 138. hlasování na této schůzi.

Kdo tento návrh podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 138. hlasování skončilo.

Ze 144 přítomných 46 pro, 83 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Pod bodem 11, § 30, odst. 4. Pan ministr proti, společný zpravodaj proti.

Předseda PSP Milan Uhde: 139. hlasování na této schůzi.

Kdo tento návrh podporujete, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 139. hlasování skončilo.

Ze 147 přítomných 36 pro, 82 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Pod bodem 12, § 33 navrhovaného zákona nahradit zněním. Pan ministr proti, společný zpravodaj proti.

Předseda PSP Milan Uhde: 140. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh poslance Jiřího Drápely, dejte to najevo stiskem tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? 140. hlasování skončilo.

Ze 147 přítomných bylo 38 pro, 77 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Pod bodem 13, § 35, odst. 1 navrhovaného zákona nahradit zněním. Pan ministr proti, společný zpravodaj proti.

Předseda PSP Milan Uhde: 141. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh poslance Jiřího Drápely, dejte to najevo stiskem tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? 141. hlasování skončilo.

Ze 147 přítomných 16 pro, 86 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: V bodě 13, § 37 navrhovaného zákona vypustit odstavec 3. O jedno si přečíslujte navíc. Nebo, zda je možno použít 13a.

Předseda PSP Milan Uhde: Označíme si tento pozměňovací návrh poslance Drápely 13a a budeme o něm hlasovat v hlasování 142.

Poslanec Ivan Bečvář: Pan ministr proti, společný zpravodaj proti.

Předseda PSP Milan Uhde: Kdo podporujete návrh poslance Jiřího Drápely, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 142. hlasování skončilo.

Ze 149 přítomných 15 pro, 100 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Pod bodem 14 ve společné zprávě na straně 9 navrhovaného paragrafu 38 odst. 3 přiřadit větu. Pan ministr proti, společný zpravodaj proti.

Předseda PSP Milan Uhde: Hlasujeme o tomto návrhu poslance Jiřího Drápely. Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 143. hlasování skončilo.

Ze 149 přítomných 37 pro, 85 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Pod bodem 15 ve společné zprávě na straně 10 navrhovaného paragrafu 39, odst. 2 doplnit písmena. Pan ministr proti, společný zpravodaj proti.

Předseda PSP Milan Uhde: Hlasujeme o tomto pozměňovacím návrhu poslance Jiřího Drápely.

144. hlasování.

Kdo podporujete návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 144. hlasování skončilo.

Ze 149 přítomných 49 pro, 81 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Bod 16 § 46 odst. 1 až 3 ponechat beze změn. Pan ministr proti, společný zpravodaj proti.

Předseda PSP Milan Uhde: Hlasujeme o pozměňovacím návrhu poslance Jiřího Drápely, jejž jsme označili číslicí 16.

145. hlasování na této schůzi.

Kdo návrh podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 145. hlasování skončilo.

Ze 149 přítomných 54 pro, 81 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Tím jsme skončili s pozměňovacími návrhy pana kolegy Drápely. Přicházejí návrhy pana kolegy Čecháka. Tento v bodě 1, ve společné zprávě na straně 3 doporučuje vypustit připomínku k dosavadnímu § 18, odst. 4). Pan ministr proti, společný zpravodaj proti.

Předseda PSP Milan Uhde: 146. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete návrh pana poslance Čecháka, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

146. hlasování skončilo, ze 149 přítomných bylo 50 pro, 47 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Bod 3, začínající ve společné zprávě na straně 5. Pan ministr proti, společný zpravodaj proti.

Předseda PSP Milan Uhde: 147. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete tento návrh pana poslance Čecháka, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

147. hlasování skončilo, ze 151 přítomných bylo 48 pro, 76 proti. Návrh nebyl přijat.

Je poměrně vysoký počet nehlasujících. Jsem nucen vás odhlásit a požádat o novou registraci. Prosím pana společného zpravodaje.

Poslanec Ivan Bečvář: Dalším poslancem, který předložil pozměňující návrhy byl kolega Effenberger. Celkově předložil 3 pozměňující návrhy.

V bodě 1 dosavadní§ 20 nahradit tímto zněním.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Effenberger si přeje doplnit nebo zpřesnit svůj návrh?

Poslanec Josef Effenberger: Děkuji za slovo. Z technických příčin stahuji tento návrh.

Předseda PSP Milan Uhde: Beru to na vědomí, ale musím o tom dát hlasovat. Pan poslanec Effenberger žádá sněmovnu, aby souhlasila s tím, že jeho návrh bude stažen. Rozumí se návrh, který je na 10. straně našeho přehledu označen číslicí 1. Je tomu tak a mohu dát o tom hlasovat.

Poslanec Josef Effenberger: Omlouvám se, ale jsem s myšlenkami trochu napřed. Tento návrh se týkal mého druhého návrhu, nikoliv prvního. První, jak je v pořadí, je hlasovatelný, druhý návrh navrhuji, aby byl stažen.

Předseda PSP Milan Uhde: Doporučoval bych, abychom se drželi pořadí. Nejdříve budeme hlasovat o návrhu č. 1 a potom dám procedurálně hlasovat o stažení návrhu č. 2.

Poslanec Ivan Bečvář: Dosavadní § 20 tedy nahradit tímto zněním. Pan ministr nemá názor, já jsem proti.

Předseda PSP Milan Uhde: 148. hlasování na této schůzi. Kdo tento návrh podporuje ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

148. Hlasování skončilo, ze 140 přítomných bylo 43 pro, 69 proti. Návrh nebyl přijat.

Nyní dám hlasovat o návrhu pana poslance Effenbergera, aby byl jeho pozměňovací návrh opatřený č. II stažen.

Kdo podporujete tento návrh pana poslance Effenbergera, dejte to ve 149. hlasování najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

149. hlasování skončilo, ze 146 přítomných je 112 pro, 19 proti. Návrh byl přijat a pozměňovací návrh byl stažen.

Poslanec Ivan Bečvář: Dalším předkladatelem byl pan poslanec Pavel Seifer, který v bodě 1 předložil k § 23 text, který, bohužel není hlasovatelný. Pane kolego, jestli byste ho chtěl celý upřesnit.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Seifer podá vysvětlení.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, smyslem mého návrhu je odstranit různost vlastnictví, čili to znamená, aby všude byl pouze vlastník a nikoliv vlastník do 50 ha, atd.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP