Pátek 3. listopadu 1995

Poslanec Josef Křížek: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl dva pozměňovací návrhy, a sice k čl. 3, § 1 písm. f): na konci se nahrazuje tečka čárkou a připojuje se písm. g), které zní: "poplatek za svoz a zneškodňování komunálního odpadu, jehož původcem je obec".

Zadruhé - za § 10 se vkládá § 10A, který včetně poznámky pod čarou 1) zní:

Odst. 1. Poplatek za svoz a zneškodňování komunálního odpadu, jehož původcem je obec, platí fyzické osoby mající v obci trvalý pobyt nebo jsou v obci hlášeny k přechodnému pobytu delšímu 6 měsíců. Poplatek platí také právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které nezpracovávají program odpadového hospodářství a které produkují pouze odpad podobný domovnímu.

Odst. 2. Poplatkům za svoz a za zneškodňování komunálního odpadu, jehož původcem je obec, nepodléhají

a) osoby mladší 6 let a starší 70 let

b) osoby, které vykonávají civilní službu a vojáci v základní službě.

Odst. 3. Poplatek za svoz a za zneškodňování komunálního odpadu, jehož původcem je obec, platí za nezaopatřené dítě (odkaz 1 pod čarou) starší 6 let osoby, mající nezaopatřené dítě starší 6 let v přímém zaopatření, za osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům platí tento poplatek zákonní zástupci.

Odst. 4. Sazba poplatku za svoz a zneškodňování komunálního odpadu, jehož původcem je obec, činí 80 % ročně z částky rovnající se úhradě za svoz a zneškodňování komunálního odpadu účtovaného v souladu se zákonem 526/1990 Sb. obcím příslušnými subjekty provádějícími svoz a zneškodňování komunálního odpadu v obci, připadající na jednoho poplatku podléhajícímu obyvatele dle stavu k 1. 1. daného roku.

Odkaz pod čarou: Zákon č. 117/1995 o státní sociální podpoře.

Zdůvodnění: V současné době jsou ceny odvozu a zneškodňování tuhého komunálního odpadu na základě příslušného ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách regulovány cenovým orgánem a jsou zařazeny do seznamu zboží, tj. výrobků, výkonů, prací a služeb, u něhož se uplatňuje věcné usměrňování cen. Podle opatření Federálního výboru pro životní prostředí ze dne 1. 8. 1991, kterým se vyhlašuje kategorizace a katalog odpadů, komunální odpad, jehož původcem je obec, zahrnuje domovní odpad z domácností, domovní odpad z obcí, jehož zdrojem je technická a občanská vybavenost obcí, objemový odpad z domácností a obcí a rovněž i uliční smetky a odpad ze zeleně, přičemž zdroj původu posledních dvou položek je čištění komunikací obce a udržování parků, sadů a lesoparků obce. Každé této složce komunálního odpadu je přidělen číselný kód. Protože nelze výši úhrad za odvoz a zneškodňování komunálního odpadu stanovovat obecně závaznou vyhláškou obcí a protože cena za odvoz a zneškodňování komunálního odpadu pro občany nemůže zahrnovat náklady odvozu a likvidace odpadu jak z provozu domácností, tak i technické a občanské vybavenosti obcí i čištění komunikací, ačkoli i na produkování těchto odpadů se občané podílejí, bylo by to v rozporu s principem věcného usměrňování cen, jeví se jako nejvhodnější zavést novelou zákona o místní poplatcích nový místní poplatek, a to poplatek za svoz a zneškodňování odpadu, jehož původcem je obec. Sazba tohoto poplatku obcemi vybíraného by činila 80 % ročně z částky rovnající se úhradě za svoz a zneškodňování komunálního odpadu, která by byla účtována v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Křížkovi. O slovo se přihlásil ministr František Benda.

Ministr životního prostředí ČR František Benda: Pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, předchozí vystoupení mě vede k tomu, abych přece jen ještě jednou zdůraznil, co je smyslem a podstatou předložené novely.

To, co zde přednesl pan poslanec, jsou již připomínky, podněty a návrhy k novelizaci celého zákona o odpadech. Vláda projednala na svém předposledním jednání věcný záměr nového zákona o odpadech, ve kterém všechny tyto problémy budou řešeny. Poslanecká sněmovna ho podle nového jednacího řádu bude řádně projednávat, bude jí předložen v nejbližší době věcný záměr a později paragrafované znění.

Chtěl bych říci, že dnes předkládám sněmovně vládní návrh dílčí novely, samostatné novely, týkající se pouze jen jednoho aspektu nakládání s nebezpečnými odpady, o kterém se domníváme, ze je aspektem samostatným, systémově nezávislým na novelizaci a způsobu novelizace nového zákona, jak ostatně dosvědčují i pozměňovací návrhy pana poslance, a proto bych rád ujistil ty z vás, kteří se neměli v uplynulých měsících, možná i letech možnost seznámit s průběhem prací na novém zákoně, že obšírná změna celé právní normy se chystá a prosím o to, abychom se soustředili na ten předmět předkládané novely.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji ministru Františku Bendovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Zdeněk Trojan.

Poslanec Zdeněk Trojan: Pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, jsem rád, že přede mnou vystoupil pan ministr Benda, protože jsem měl obavy, zda neprojednáváme některý jiný zákon. Je to skutečně tisk 1713.

Dovolil bych si k tomu říci, že projednávaný zákon je v podstatě technickou normou, která by však měla mít výrazný dopad na životní prostředí a zlepšení legislativních podmínek pro nakládání s odpady. Za vážný nedostatek ze strany předkladatelů považuji to, že v důvodové zprávě není provedeno zhodnocení souladu této normy s obecně uznávanými mezinárodními zákonnými úpravami. Domnívám se, že u takového typu zákona by to mělo být základní podmínkou a že takováto legislativní úprava by měla být kompatibilní především s legislativou Evropské unie.

Navíc k záležitostem, jichž se zákon týká, existují normy EN řady 45, z nichž některé jsou oficiálně převzaty do českého národního normového systému. Ani z důvodové zprávy, ani z jiných souvislostí není zřejmé, zda předkladatelé respektují směrnice EEU 1836/93 o ekomanagementu.

Ve vztahu k přístupům v zákoně upraveným a obecně respektovaným v zemích Evropské unie konstatuji, že metodika posuzování nebezpečnosti odpadu tak, jak je upravována předkládanou novelou zákona o odpadech, je s těmito přístupy v rozporu. Posuzování nebezpečnosti odpadů nemůže provádět akreditovaná zkušebna či laboratoř. Takové laboratoře jsou oprávněny pouze provádět zkoušky a vydávat protokoly o jejich výsledku. V žádném případě nesmí být oprávněny provádět posuzování zjištěných výsledků. To musí činit jiná oprávněná osoba. V našem případě, jde-li o posuzování nebezpečných vlastností odpadů, je nutné respektovat normu ČSN EN 45001. V souladu s ní může akreditovaná laboratoř pouze provádět měření fyzikálních, chemických, toxikologických a biologických vlastností odpadu. Takovou laboratoří ověřené hodnoty vlastností poté použije nezávislá osoba, pověřená posouzením nebezpečnosti odpadu, přizná mu hodnoty vyhláškou stanovených vlastností, respektive zařadí odpad do příslušné kategorie, čímž určí, jak je možno s odpadem nakládat.

Na základě těchto důvodů předkládám tyto pozměňovací návrhy.

První návrh, který se týká této věci, je k čl. 1. V § 4 navrhuji zrušit odst. 7 a nahradit ho novými odst. 8 a 9 ve znění:

(8) Fyzikální, chemické, toxikologické a biologické vlastnosti odpadu, uváděné ve vyhlášce (viz odst. 7) ověřuje právnická nebo fyzická osoba, oprávněná k podnikatelské činnosti v oblasti hodnocení fyzikálních, chemických, toxikologických a biologických vlastností, akreditovaná Českým institutem pro akreditaci a autorizovaná pro tuto činnost ministerstvem životního prostředí nebo ministerstvem zdravotnictví.

(9) Nebezpečné vlastnosti odpadu, uvedené v příloze tohoto zákona, posuzuje právnická nebo fyzická osoba, akreditovaná Českým institutem pro akreditaci a autorizovaná pro tuto činnost ministerstvem životního prostředí (dále jen pověřená osoba).

Tato změna, která je podstatná, vyžaduje ovšem provést úpravy i v některých dalších částech novely, a to v § 4 nahradit odstavec 9 odstavcem 10, který zní: "Ministerstvo životního prostředí vede úplný seznam osob oprávněných k ověřování fyzikálních, chemických, toxikologických a biologických vlastností odpadů, uváděných ve vyhlášce (odst. 7) a úplný seznam osob, oprávněných k posuzování nebezpečných vlastností odpadu, uvedených v příloze tohoto zákona a vždy k 30. červnu a 31. prosinci kalendářního roku zveřejňuje oba seznamy ve Věstníku Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR".

Dále je třeba upravit v čl. 1 bod 7, a to tak, že v § 9 písm. a) se odstavec 1 nahrazuje novým odst. 1 ve znění: "(1) pověřená osoba (§ 4 odst. 9) posoudí vlastnosti odpadu na žádost původce. Po zjištění, že odpad nemá nebezpečné vlastnosti, vydá o tom pověřená osoba původci osvědčení a kopie osvědčení neprodleně zašle České inspekci životního prostředí a příslušnému okresnímu úřadu. Při posuzování nebezpečnosti odpadu vychází pověřená osoba z fyzikálních, chemických, toxikologických a biologických vlastností odpadu, ověřených právnickou nebo fyzickou osobou, autorizovanou podle § 4 odst. 8."

Rovněž je nutné provést drobné úpravy v čl. 2. V bodu 1 se změní text v písmenu h) v § 2 takto: "h) vede úplné seznamy právnických a fyzických osob, oprávněných k ověřování a posuzování vlastností odpadu."

V bodu 2 v čl. 2, § 7 se nahrazuje odst. 5 zněním: "(5) Inspekce kontroluje, zda právnické a fyzické osoby, oprávněné k podnikatelské činnosti v oblasti ověřování vlastností odpadu a pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení vlastností odpadů. V případě zjištění, že stanovený způsob hodnocení odpadů nedodržují, ohlásí tuto skutečnost neprodleně ministerstvu životního prostředí.

To jsou všechny návrhy, které reagují na zdůvodněnou nutnost vytvoření dvoustupňového postupu při hodnocení odpadu.

Dále navrhuji vypustit z čl. 1 bod 10, odst. 6 z § 11. Podle něj může orgán státní správy udělit pokutu osobě, která nedodrží stanovený způsob hodnocení vlastností odpadu. K tomu je nutné říci, že je prakticky nemožné něco takového v laboratoři prokázat. Nařízení vlády č. 513/1992 Sb., je formulováno tak, že v řadě případů žádný způsob hodnocení vlastností odpadu nestanoví. Zachováním odst. 6 vzniká riziko, že výsledky analýz budou napadnutelné ze strany původců odpadu, se všemi důsledky, které z toho vyplynou.

Je zcela absurdní zpochybňovat výsledky analýz a jiných měření prováděných akreditovanou laboratoří. Za kvalitu akreditované laboratoře odpovídá především akreditační orgán.

Navrhuji, aby v čl. 10 bod 10 v § 11 byl vypuštěn odst. 6 a následující odstavce 7 a 8 byly přečíslovány na 6 a 7.

Dále se chci vyjádřit k jedné nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze k tomuto zákonu. Jedná se o vlastnost uvedenou v čl. 1, bod 12, tedy v příloze pod položkou 7. Zde je označena jako následná nebezpečnost. Já navrhuji, aby název zněl "následná nebezpečnost odpadu" a její definice, tedy další text by zněl: "je vlastnost odpadu uvolňovat po uložení jakýmkoliv způsobem látky mající některou z ostatních vlastností uvedených v tomto seznamu."

Přijetí této změny vychází i z dalších materiálů, z nichž lze definici následně odvodit. Je to např. direktiva Evropské unie o nebezpečných odpadech č. 681/91, případně Basilejská úmluva č. 98/93.

S touto změnou je třeba také reagovat na čl. 1, bod 4 odst. 7, který by zněl: "Limity pro stanovení následné nebezpečnosti odpadu a způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadu stanoví společně ministerstvo životního prostředí a ministerstvo zdravotnictví vyhláškou."

Znění je v podstatě shodné se zněním ve společné zprávě, pouze je tam doplněno slovo "odpadů" v názvu zmíněné vlastnosti.

Doufám, že jsem vyčerpal všechny pozměňovací návrhy, které jsem měl připraveny a doufám, že budeme schopni dostat se k cíli rychle a efektivně a že se nám podaří text navrženého zákona upravit.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Do rozpravy se dále hlásí pan ministr Benda.

Ministr životního prostředí ČR František Benda: Pane předsedající, pane předsedo, navázal bych na poslední větu pana poslance. Obávám se, že společně se k cíli nedostaneme, protože váš návrh se výrazně odklání od pojetí novely, kterou předkládám já a vláda.

Za prvé bych chtěl důrazně odmítnout pochybnosti o tom, že předkládaná změna je nějakým způsobem v nesouladu - nevím přesně jaká formulace byla použita - s evropským právem.

Chtěl bych říci, že neexistuje žádné evropské právo v oblasti odpadů a odlišnosti mezi právní úpravou významných evropských států jako je SRN, Francie a Anglie, jsou propastné. Srovnávat se s nimi je pro nás bezcenné. V novele celého zákona vycházíme nikoliv ze současného stavu právní úpravy nakládání s odpady v Evropě, ale z toho, kam směřuje vývoj těchto právních úprav a provádíme to v těsné spolupráci s těmito státy.

Chtěl bych říci, že je pravda, že předpokládaná novela není zcela kompatibilní se současným evropským právem, pokud je to vyjádřeno právními úpravami významných evropských států, ale reaguje už a předchází určité změny, které tyto státy připravují. Myslím si, že právě zákon o odpadech je ten zákon, ve kterém se velmi brzy budeme moci srovnat na stejnou úroveň právní úpravy.

Aniž bych mohl reagovat na detaily, protože k tomu, abych mohl zaujmout stanovisko k jednotlivým připomínkám, bych musel mít prostor k jejich prostudování, v zásadě bych chtěl říci, že jako celek představují posun, ve kterém odpovědnost původce, na které stojí naše novela, je nahrazována jakousi přenesenou odpovědností na toho, kdo měří a zjišťuje. To je, že žádný sebedokonalejší akreditační systém není schopen převzít garanci za to, že minutu poté, co odebral vzorek odpadu původce k tomu, aby ho analyzoval, se složení tohoto odpadu nezmění, že minutu poté odpad, který byl před minutou odebraný při analytickém zjišťování nebezpečné vlastnosti nemá, tyto nebezpečné vlastnosti bude mít. Proto nelze nahradit ničím odpovědnost původce, který v každém okamžiku ručí za to, co včera deklaroval o svém odpadu. V jeho zájmu musí být, aby si vybral příslušný a správný a věrohodný subjekt k posouzení a ministerstva mu je nabízejí určitým způsobem navrhovaným seznamem a vyslovením zásad, jakou způsobilost musí vykazovat ten, kdo pro potřeby původce především bude měřit a zjišťovat příslušné vlastnosti, jaké má mít.

Proto bych doporučoval, aby novela nepřevzala tento směr, protože by byl bezvýchodný a doporučuji, aby byla zachována idea, která v předložené novele je, a sice idea jedinečné a výlučné odpovědnosti původce za to, co vůči orgánu státní správy deklaruje. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Dále se hlásí do rozpravy pan kolega Zdeněk Trojan. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Zdeněk Trojan: Samozřejmě chápu, že pan ministr může mít na věc jiný názor a respektuji ho a musím říci, že o tom by měla rozhodnout sněmovna, který postup je vhodnější pro tento účel. Jenom konstatuji, že úprava hodnocení vlastností, pokud se dále využívají k jakýmkoliv jiným účelům, se v Evropské unii provádí právě tímto dvoustupňovým způsobem. Také bych chtěl říci, že jsem neřekl, že Evropská unie má legislativu týkající se odpadů, ale to, co jsem říkal, se týká legislativy zkušebnictví, laboratoří, měření atd. Domnívám se, že to je problematika, která je hlavním bodem a nejobtížnějším bodem úpravy, kterou projednáváme a kterou jste připravili.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Není tomu tak. Rozpravu končím. Ještě se hlásí do rozpravy pan poslanec Effenberger.

Poslanec Josef Effenberger: Dámy a pánové, jenom bych chtěl podotknout, protože na závěr už to nebude možné učinit, že tento přístup, kdy vlastně vzniká nově koncipovaná materie určitého tématu, musím označit za dosti nešťastný a již v této chvíli signalizuji, že si to vyžádá pro úpravu těchto návrhů - i když nevím, jestli budou vystupovat další poslanci - poměrně velké množství času, přičemž výsledek, jak se obávám, nebude této námaze úměrný. Promiňte mi mou otevřenost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Tentokrát opravdu rozpravu končím a ptám se zástupce navrhovatele pana ministra Bendy, zda-li chce přednést závěrečné slovo navrhovatele.

Ministr životního prostředí ČR František Benda: Ve svém vystoupení už jsem závěrečné slovo sdělil.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Není tomu tak. Nyní se ptám společného zpravodaje, zda-li se ujme svých povinností. Pokud jsem tomu rozuměl, patří mezi ně i návrh na přestávku pro zpracování pozměňovacích návrhů. Prosím, aby mně bylo navrženo, na jak dlouho.

Poslanec Josef Effenberger: Domnívám se, že bude zapotřebí nejméně hodiny, protože bude třeba prostudovat i stenozáznam a posoudit materiál, který skutečně přináší zcela nové a v souvislosti s touto novelou nečekané problémy. Je mi líto, ale nelze jinak. Navíc je zapotřebí i součinnosti legislativní. Takže hodinu, pane místopředsedo.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Protože stenozáznam dostaneme zhruba za 60 minut, předpokládám hodinu po obdržení stenozáznamu, takže se k této materii můžeme nejdříve vrátit za dvě hodiny. Je tomu tak?

Nevidím zdviženou ruku žádného poslance. Hlásí se pan kolega Benda.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo, dámy a pánové, vzhledem ke smutnému stavu ve sněmovně, navrhuji, abychom pomalu spěli k tomu, že přerušíme do úterý a budeme pokračovat v úterý. Máme před sebou řadu bodů, některých poměrně důležitých jako Zprávu vlády o plnění rozpočtu nebo některé návrhy ústavních zákonů pro první čtení. Skutečně si myslím, že není přesně ta správná doba, abychom teď ještě pokračovali. Navrhuji možná po hodině pokračovat v úterý od 10 nebo od 14 hodin.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ano. To je procedurální návrh k celé schůzi, a ne k tomuto bodu. Pan kolega Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, já, stejně jako vy všichni, vím, že jsme zrušili zákonné zakotvení institutu politického gremia. Ukázalo se, že je dobré, aby se v některých situacích předseda, místopředsedové sněmovny a předsedové politických klubů dohodli o tom, jak dál pokračovat v nějaké věci. Ty porady, takto označené, fungují.

Velmi bych prosil pana předsedu Poslanecké sněmovny, zda by nezvážil svolání tohoto gremia, které by se poradilo, jak pokračovat dál v této schůzi.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Navrhuji tedy přerušení projednávání tohoto bodu.

Pan předseda bere návrh na vědomí s tím, že svolává okamžitě poradu předsedů poslaneckých klubů a místopředsedů Poslanecké sněmovny v místnosti č. 120.

Dovolte mi tedy, abych vás pozval v 17.30 hod. na pokračování této schůze. Děkuji.

(Schůze přerušena v 16.52 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 17.34 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s výsledkem jednání, ke kterému dospěla porada předsedy s místopředsedy a předsedy poslaneckých klubů, a abych vám navrhl k hlasování následující postup projednávání.

XXXI.

Návrh na změnu schváleného pořadu

36. schůze Poslanecké sněmovny

Navrhuji, abychom dnes projednali následující body podle schváleného programu: bod 21 - smlouva s Ukrajinou, bod 22 smlouva s Rumunskem, bod 25 - smlouva s Albánií, bod 26 značení barviv a značkování paliv a maziv, k prvému čtení, bod 36 - smluva s Venezuelou, bod 40 - výroční zpráva ČRo za rok 1994, bod 41 - výroční zpráva ČT za rok 1994.

Navrhuji, abychom ostatní body projednali na 37. schůzi Poslanecké sněmovny, včetně přerušeného bodu č. 19.

325. hlasování. Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti? Děkuji.

Pro 71, proti 5. Budeme se řídit tímto schváleným programem.

Dalším bodem je

XXXII.

Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR Smlouva

o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou

republikou a Ukrajinou, podepsaná v Praze

dne 26. dubna 1995 - k prvému čtení

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1902. Z pověření vlády návrh uvede místopředseda vlády pan Jan Kalvoda, kterého prosím, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte, abych plénu Poslanecké sněmovny Parlamentu předložil k prvnímu čtení Smlouvu o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ukrajinou. Tato smlouva byla podepsána prezidenty obou zemí 26. dubna t.r. v Praze. Uzavření smlouvy s Ukrajinou prokáže zájem České republiky na upevňování ukrajinské nezávislosti a na stabilitě ve Východní Evropě.

Česká republika pozitivně hodnotí kroky současného ukrajinského vedení - zahájení reforem, úsilí o upevnění státní nezávislosti, ratifikaci smlouvy o nešíření jaderných zbraní, stanovisko k rozšiřování NATO apod. Máme zájem na pokračování této politiky.

Smlouva vytvoří rámec pro další připravované dokumenty, které budou regulovat spolupráci ve vybraných oblastech. Připravují se dohody o vzájemném zaměstnávání občanů, o neobchodních platbách, o spolupráci v letecké dopravě, o spolupráci v oblasti veterinární kontroly a o přepravě jaderných materiálů.

Absence takové smlouvy s ohledem na převažující roli státu v ukrajinské ekonomice by Českou republiku mohla postavit do nevýhodné ekonomické pozice na perspektivním ukrajinském trhu. Česko-ukrajinské vztahy se rozvíjejí standardně a bezkonfliktně. Česká republika má zájem na zachování dosavadní orientace ukrajinské zahraniční politiky a podporuje proto ukrajinské úsilí o zapojení do regionálních uskupení.

Reformu ukrajinského hospodářství považujeme za jeden z předpokladů její reálné nezávislosti. Z tohoto důvodu jsme Ukrajině nabídli naše zkušenosti z transformace ekonomiky, plán rozvoje pomoci na rok 1996 počítá s vytvořením know-how fondů pro expertní pomoc ukrajinským reformám. O tom, že Ukrajina je významným obchodním partnerem České republiky svědčí i zájem podnikatelů, kteří ministra zahraničí provázeli během jeho návštěvy Kyjeva.

Ukrajinský parlament smlouvu ratifikoval 6. října t.r., v předvečer oné návštěvy na Ukrajině. Jednalo se o vstřícné symbolické gesto z ukrajinské strany. V zájmu ČR je, aby časový úsek mezi ratifikací smlouvy na Ukrajině a u nás nebyl příliš dlouhý.

Vážení kolegové, dovoluji si vám doporučit, abyste v zájmu České republiky vyslovili svůj souhlas s ratifikací tohoto dokumentu. Děkuji.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP