Středa 13. prosince 1995

6. den schůze (13. prosince 1995)

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka a 146 poslanců.

Za vládu České republiky: ministr vnitra J. Ruml, ministr kultury P. Tigrid.

(Jednání opět zahájeno v 9.02 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní a pánové, v souladu s jednacím řádem zahajuji šestý jednací den 37. schůze Poslanecké sněmovny a všech devět vás tady srdečně vítám. Podle schváleného pořadu by měl být na pořadu vládní návrh autorského zákona, což je bod 34. Pan ministr Tigrid se však na úvodní jednání omluvil pro svou nezbytnou účast na začátek schůze vlády.

Proto budeme nejdříve projednávat body 35, 36, 38 a 39, s nimiž je spojena účast ministra vnitra pana Jana Rumla. V tuto chvíli nám tedy nezbývá nic jiného, než posečkat do okamžiku, než se dostaví pan ministr Ruml. Zároveň žádám všechny ty, v jejichž je to možnostech, aby o této skutečnosti rovněž informovali zpravodaje Oldřicha Kužílka, který rovněž by se měl projednávání tohoto bodu osobně účastnit.

Domnívám se, že za tohoto stavu bude nejlépe, když schůzi přeruším do 9,30 hodin, ale prosím, aby v 9.30 zde byli všichni ti, kteří jsou nezbytní pro zdárný průběh a zdárné pokračování. Schůze bude pokračovat v 9.30 hodin.

(Jednání přerušeno v 9.05 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 9.32 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, hezké jitro. Šestý jednací den jsem už zahájil před půl hodinou a nyní mi nezbývá než přivítat ty, kteří tady v 9 hodin nebyli a nyní tady jsou, takže je srdečně vítám.

Konstatuji, že budeme projednávat body 35, 36. 34 a další.

Přistoupíme k bodu

XXXIX.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebném poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1931)

Jedná se o první čtení. Vládní návrh, který jsme obdrželi jak sněmovní tisk 1931, uvede z pověření vlády ministr vnitra pan Jan Ruml, kterého prosím, aby se ujal slova.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, předložená novela zákona o služebních poměrech příslušníků Policie České republiky se vypořádává s celou řadou záležitostí, které mají podpořit moderní účinnější pojetí vztahů v Policii. Novelou se prohlubuje zvláštní charakter právní úpravy služebního poměru ve prospěch zájmu na zlepšování policejní služby veřejnosti. Změny si kladou za cíl učinit účinnějšími některé vztahy řízení uvnitř policie, zjednodušit rozhodování jednotlivých služebních funkcionářů v případech ustanovování, překládání nebo odvolávání policistů z funkce, jakož i zpřísnit některé podmínky, např. při zproštění výkonu služby. Na druhé straně jde v novele o podstatné zlepšení úrovně poskytovaného jednorázového mimořádného odškodnění policistům, případně pozůstalým po těchto policistech, kteří při výkonu služby utrpí služební úraz nebo při výkonu služby zahynou.

Konkrétně se zejména navrhuje, aby byl policejní služební funkcionář z důvodu účelného rozšíření dispoziční pravomoci v policii oprávněn převést nebo přeložit policistu i bez jeho souhlasu především v případě, že pozbyl způsobilost pro výkon dosavadní funkce, z důvodu odvolání z funkce nebo z důvodu trestu zákazu činnosti.

Z organizačních důvodů bude možné policistu převést nebo přeložit pouze s jeho souhlasem. V případě, že policista takový souhlas nevysloví, stává se tato skutečnost důvodem, pro který ho bude možné propustit.

Policistovi, který byl zproštěn výkonu funkce, se nově navrhuje vyplácet pouze náhradu služebního příjmu ve výši 50% průměrného služebního příjmu. Dosud se takovému policistovi vyplácelo podle počtu vyživovaných osob až 80% služebního příjmu.

K omezení inflace důstojnických hodností v policii a posílení autority důstojníků policie se pro jmenování do důstojnických hodností navrhuje zavést předpoklad vysokoškolského vzdělání.

K určitému vyvážení výše uvedených zpřísnění služby policistů, které však vyplývá ze zvláštností služebního poměru, se navrhují úpravy pro personální stabilizaci policie. Jde o výrazné zvýšení částek jednorázového mimořádného odškodnění policistů v případě získání invalidity nebo v případě úmrtí policisty na částku 250 tisíc Kč a v případech úrazů způsobených při činnosti vykonávané policistou ve zvláště nebezpečných podmínkách až na částku 500 tisíc Kč.

Dosud bylo možné policistovi v případě, že utrpěl služební úraz nebo nemoc z povolání, vyplatit maximálně 110 tisíc Kč.

Rovněž se navrhuje výrazně zvýšit částky pro pozůstalé po policistech, a to pozůstalým dětem, které mají nárok na sirotčí důchod, a manželu shodně 100 tisíc Kč a v odůvodněných případech též rodičům v úhrnné výši 50 tisíc Kč.

Dosud je možné vyplatit dítěti, které má nárok na sirotčí důchod, 50 tisíc Kč, manželu 30 tisíc Kč a v odůvodněných případech též rodičům 30 tisíc Kč, což jsou dvojnásobné částky, které se vyplácejí pozůstalým podle zákoníku práce.

Dosavadní částky jsou naprosto nepřiměřené situacím, které vzniknou rodinám takto postižených policistů a v praxi tedy nemohou plnit sociálně kompenzační funkci.

Nová úprava by měla podporovat chování policistů jako statečných, věrných a poctivých ochránců zákona.

Uvedené návrhy patří k vážnějším úpravám z obsahu předkládané novely zákona o služebních poměrech příslušníků Policie České republiky.

Větší rozsah navrhované novely má příčinu ve snaze provést mnoho drobných úprav platného zákona o služebním poměru policistů v zájmu životnosti tohoto zákona v perspektivě jeho pravděpodobně dlouhodobějšího používání do doby než bude rozhodnuto o možném vztažení působnosti budoucího zákona o státní službě na příslušníky Policie České republiky, popř. o vytvoření nové právní úpravy státní služby příslušníků ozbrojených sil, sborů a služeb.

Předložená novela zákona o služebních poměrech policistů nebude mít dopad na státní rozpočet, neboť zvýšené náklady, které vzniknou z důvodu zvýšení částek na jednorázové mimořádné odškodnění by měly být hrazeny především z úspor vzniklých nově navrhovanou úpravou povyšování do důstojnických hodností a dále z úspor vzniklých z důvodu nově navrhované úpravy hmotného zabezpečení studujících policistů. Nově navrhované úpravy povyšování do důstojnických hodností a hmotného zabezpečení studujících policistů budou představovat pravidelné úspory, neboť jejich výplaty probíhají pravidelně každý měsíc. Naopak náklady na jednorázové mimořádné odškodnění budou vypláceny pouze ojediněle.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Janu Rumlovi a prosím, aby se ujal slova pan poslanec Oldřich Kužílek, kterého organizační výbor určil zpravodajem pro první čtení.

Poslanec Oldřich Kužílek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, budu se tímto návrhem zákona zabývat ve třech oblastech, jednak souvislostí předloženého zákona s naším právním řádem a jeho vývojem, jednak se dotknu obsahu návrhu zákona a jednak formy předloženého návrhu.

K první věci - k souvislosti s naším právním řádem. Je známo, že probíhá na politické scéně trvající spor o to, kdy a jak přijmout komplexní úpravu státní služby státních zaměstnanců. Je známo, že politické strany na tuto věc mají různé názory, i ve vládě se názory liší. Některé politické strany prosazují rychlé přijetí takového zákona, jiné politické strany tomu zatím brání. Je známo, že pan předseda vlády zatím není příliš nakloněn této rychlé úpravě.

Zároveň je možno konstatovat, že v České republice obecně úprava pracovně právních a podobných vztahů je vesměs špatná. Na jedné straně přehnaně upravuje obecné pracovní vztahy v zákoníku práce a na druhé straně naopak poněkud nesystémově a útržkovitě upravuje služební poměry, ať už jde o služební poměr policistů, vojáků nebo příslušníků Bezpečnostní informační služby.

Dovedu si tedy představit např. i takový postup sněmovny jako suverénního tělesa, kdy zamítnutím předloženého návrhu nesystémového zákona bude nutit vládu k rozhodnému systémovému kroku, tedy k předložení obecného zákona o státní službě, respektive bude nutit tu část vlády, která takový krok odmítá.

Za druhé k obsahu návrhu zákona. Jak vyplývá i z důvodové zprávy i z předkládací zprávy pana ministra, máme před sebou zákon, který do určité míry právě díky nesystémovému řazení postupů jednotlivých legislativních kroků je spíše souhrnem různých oprav, drobných i větších změn, ale myslím, že nelze alespoň po mém dosavadním rozboru tento návrh něčím zásadním charakterizovat. Některé navrhované změny zjevně - jak uváděl pan ministr - zlepšují současný platný zákon, zvyšují povinnosti policistů směrem k prosazování zákona a pořádku, někde (a dosti výrazně) zvyšují jistoty policistů. Jinde však zase tyto jistoty, alespoň podle mého názoru, snižují nebo přesouvají do jiné polohy.

Zjistit poměr těchto kladů a záporů však bude možné až při projednání ve výboru. Analyzovat je zde nyní by podle mého soudu neodpovídalo smyslu prvního čtení. Připomenu však jen jeden - dle mého soudu - velmi pozitivní prvek, a sice kodifikaci povinnosti policisty zakročit, hrozí-li škoda. To je téma, které trápí mnoho občanů. Skrývá se pod ním situace, kdy dnes např. dochází k nějakému porušení práva, policista však není ve stavu, že by mohl situaci zcela dokonale právně posoudit, a tak zůstává nečinný a občané si na to často stěžují. Nyní podle tohoto návrhu by např. - nevím, jestli se trefím tímto příkladem v případě násilného vystěhování věcí z bytu např. jedním z rozvedených manželů, kdy nebude oprávnění k takovému zásahu bez nejmenší pochybnosti přítomno, by policista měl mít povinnost zakročit, pokud by hrozila škoda.

Nyní se dotknu formy předloženého návrhu a zde se chci trochu omluvit, že tohoto návrhu zneužiji a využiji k obecnému pohledu na formu předkládaných návrhů. Především je nutno konstatovat, že po přijetí nového jednacího řádu, který klade mnohem přísnější požadavky na tuto formu, se po počátečních nejasnostech začaly předlohy předkládat v podobě, která z ryze formálního a přísně právnického hlediska tak akorát odpovídá zákonu. Nicméně existuje stále mnoho vad, které jednoznačně brání serióznímu a přehlednému projednávání předloh. Víme, kolik chyb a nedorozumění často provází naše jednání. Všichni z nás, kdo znají podobu předkládaných předloh v jiných parlamentech vědí, že poslanci v jiných zemích mají legislativní materii předloženou mnohem přehledněji, mnohem lépe přepravenou pro detailní poslaneckou práci.

Tedy konkrétně. První problém se tyká grafické úpravy předložení. Jednak bych chtěl upozornit - a tady znovu zdůrazňuji, že se nenavážím jenom do tohoto návrhu zákona, mluvím teď trochu obecně, aby to nebylo bráno, jako že jsem se rozhodl k ostré kritice tohoto předložení - že jednotlivé navrhované změny jsou předkládány poněkud nepřehledně jednak z toho hlediska, že jsou uváděny za sebou a jednak, v jak velkých částech, ve kterých dochází ke změnám. Mohu uvést konkrétní příklad. Např. zde v paragrafech 16 - 22 jsou předloženy tak, že má-li člověk srovnávat, k jakým změnám dochází, není to dostatečně přehledné. Např. tím v těchto pasážích unikne podstatná změna, že policista smí být vyslán na služební cestu již nejen nanejvýš jeden rok, ale na dobu nezbytnou, což může být při projednávání velkým otazníkem, jak vlastně takovouto změnu vykládat.

Druhý problém se týká obsahu důvodové zprávy. Ve vládních návrzích, a tento nevyjímaje, se místo požadavku jednacího řádu, který zní, že důvodová zpráva zhodnotí platný právní stav a vysvětlí nezbytnost nové úpravy v jejím celku, což je obecná část, i jednotlivá ustanovení, což podtrhuji, a to je zvláštní část, se často objevuje pouhá konstatace navrhované změny anebo se podstatné změny ve zdůvodnění vůbec nezmíní. Příkladem z tohoto tisku může být právě uvedený příklad s omezením služební cesty, kterážto změna se v důvodové zprávě této předlohy vůbec nezmiňuje.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, říkám to proto, abych získal vaši podporu pro takovou rychlou iniciativu komise pro práci Kanceláře, jejíhož předsedu, myslím, budeme dnes volit, která by vedla k vytvoření a požadování takové podoby předlohy, která bude více vyhovovat požadavkům naší práce. Budu tam předkládat návrh na podávání předloh ve třech sloupcích na vodorovný formát, takže i speciální část důvodové zprávy objasňující jednotlivou změnu bude na stejné stránce, takže celý smysl navrhované změny budeme mít před očima. Nicméně konstatuji, že nedostatky nyní předloženého návrhu zákona zdaleka nedosahují takové úrovně, aby bylo možné z formálních důvodů navrhovat vrácení návrhu zákona k dopracování. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Oldřichu Kužílkovi. Nyní se bude konat obecná rozprava. Písemné přihlášky nemám a vidím, že se nikdo nehlásí, takže tuto rozpravu končím.

Organizační výbor navrhuje přikázat předložený návrh zákona brannému a bezpečnostnímu výboru. Táži se, zdali má někdo jiný návrh? Není tomu tak, takže přikročíme k hlasování.

Přednesu návrh usnesení.

Poslanecká sněmovna přikazuje po prvním čtení předložený návrh zákona k projednání brannému a bezpečnostnímu výboru.

Dámy a pánové, před hlasováním vás odhlásím a požádám o nové přihlášení.

Zahájil jsem hlasování č. 155 a ptám se, kdo je pro toto usnesení? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování č. 155 skončilo výsledkem 88 pro, 1 proti. Návrh byl přijat.

Děkuji panu ministrovi i panu poslanci Kužílkovi. Zapomněl jsem učinit formální oznámení, že pan poslanec Vítězslav Sochor má náhradní kartu č. 1, pan poslanec Hirš náhradní kartu č. 2. Pan poslanec Váca náhradní kartu č. 3.

Dalším bodem je

XXXX.

Vládní návrh zákona o provozování soukromých bezpečnostních služeb a obdobných činností a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, tzv. živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon o soukromých bezpečnostních činnostech, sněmovní tisk 1763

Předložený návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1763. Do této chvíle však není zpracována společná zpráva výboru. Žádám proto pověřeného zástupce branného a bezpečnostního výboru pana poslance Oldřicha Kužílka, aby nás informoval o projednávání tohoto vládního návrhu zákona ve výborech.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, po určité době projednávání tohoto návrhu zákona v branném a bezpečnostním výboru se objevil a získal podporu názor, že by zákon měl být projednán i v ústavně právním výboru. K tomu došlo. V ústavně právním výboru tato materie nebyla doprojednána a v souvislosti s tím nebyla doprojednána ani v branném a bezpečnostním výboru, který věcně zákon v podstatě ve všech ustanoveních projednal, ale se závěrečným slovem čeká na závěr ústavně právního výboru. Z tohoto důvodu si dovoluji navrhnout přesunutí projednání tohoto zákona na únorovou schůzi sněmovny.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Oldřichu Kužílkovi. Jedná se o návrh, o kterém je možno dát hlasovat ihned, takže se táži, kdo s návrhem pana poslance Kužílka souhlasí? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

156. hlasování skončilo výsledkem 92 pro, nikdo proti.

Konstatuji, že jsme projednávání tohoto návrhu přesunuli na únorovou schůzi.

Dalším bodem je Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích, ale uvědomuji si, že jsem dostal před chvilkou informaci o tom, že pan poslanec Payne je u lékaře a že se v průběhu dopoledne dostaví, takže nám v tuto chvíli nezbývá asi nic jiného než požádat pana ministra Rumla, zdali by ještě posečkal ve sněmovně a nyní se budeme věnovat

XXXXI.

Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorsky zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb., a zákona č. 318/1993 Sb., (sněmovní tisk 1935) - první čtení

Vládní návrh, který jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1935, uvede z pověření vlády ministr kultury pan Pavel Tigrid. Prosím ho, aby se ujal slova.

Ministr kultury ČR Pavel Tigrid: Pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, pane ministře, dobrý den. Vláda České republiky předkládá návrh paragrafovaného znění zákona, kterým se mění a doplňuje autorský zákon. Na žádost předkladatele bylo upuštěno od projednání zásad zákona, neboť se jedná o novelu, jak víte, nepříliš rozsáhlou a jejím úkolem urychlené přijetí je z důvodů, které za chvíli uvedu, velmi žádoucí.

Novelu si vyžádal na jedné straně technologický rozvoj, zvláště v oblasti výpočetní techniky a technik pořizování a reprodukce zvukových a obrazových záznamů, na druhé straně snaha o harmonizaci s právem státu Evropské unie.

Podle smlouvy o přidružení České republiky k Evropské unii má náš stát již nyní povinnost harmonizovat své právní předpisy s právem států Unie. Novela je rovněž realizací závazků čl. X dvoustranné mezivládní smlouvy s USA, se Spojenými státy, o obchodních vztazích sjednané 12. dubna 1990.

Předchozí novela zůstala, pokud se týká počítačových programů, na obecné úrovni a neřešila tzv. sowtvarová specifika, a ta právě jsou obsažena v projednávané novele. Upřesňuje se režim ochrany počítačových programů jako děl literárních. Dále se stanoví rozsah a podmínky volného užití počítačových programů, tj. užití, ke kterému není třeba svolení autora, resp. jiného nositele práv. O tom všem podrobně důvodová zpráva.

Jak všichni víte, dámy a pánové, jsme svědky radikálních změn přístupu k autorským dílům a enormního usnadnění jejich rozmnožování. Technická ochrana rozmnoženin autorských děl je proto významným prostředkem k zajištění práv autorů, zvláště pak v oblasti využití počítačových programů, zvukových a zvukově obrazových záznamů. Novela také prodlužuje ochranu fotografických děl na obecnou dobu 50 let, jako je tomu u děl ostatních. Rovněž se poněkud posunuje postavení výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů, kteří budou napříště udělovat souhlas k některým dalším druhům užití svých výkonů, resp. záznamů.

Novela rovněž obsahuje některé formulační změny, které jsou důsledkem zániku České a Slovenské Federativní Republiky, resp. společenských změn po listopadu 1989. Navrhovaná novela zbližuje naši úpravu v oblastech shora uvedených s právními předpisy Evropské unie a myslím, že je nezbytným krokem k postupné slučitelnosti ochrany práv duševního vlastnictví podle čl. 67 Evropské dohody o přidružení České republiky.

A konečně na závěr upozorňuji, že jde o částečnou novelu autorského zákona, neboť vytvoření nové komplexní právní normy by si vyžádalo delšího času a je ovšem podmíněno především ukončením diskusí o některých koncepcích autorského práva v rámci Evropské unie, jakož i v rámci Světové organizace duševního vlastnictví. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi kultury, panu Tigridovi a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Ondřej Zemina, kterého pan předseda Poslanecké sněmovny určil zpravodajem pro první čtení.

Poslanec Ondřej Zemina: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové. Má zpravodajská zpráva bude velmi strohá, neboť v tuto chvíli by tu měl stát kolega Martin Přibáň, který však leží doma s chřipkou, takže já se ho pokusím zastoupit.

Tak jak řekl již pan ministr kultury, předkládaná novela zákona o literárních, vědeckých a uměleckých dílech, tzv. autorský zákon, především se snaží přizpůsobit světovému standardu naše autorské právo v oblasti ochrany počítačových programů, včetně řešení otázek spojených s pronájmem a půjčováním těchto programů. Je to věc, ve které Česká republika doposud zaostává za standardními legislativními normami v Evropě a ve světě, a je proto velmi dobré, že Ministerstvo kultury a vláda s touto novelou přicházejí.

Nicméně je třeba říci, že návrh jistě rozpoutá velmi bouřlivou diskusi nad některými konkrétními paragrafy a bude se diskutovat bezesporu i v odborné veřejnosti tak konečně, jak jsme byli svědky před několika týdny, když se projednával zákon o hromadné správě autorských práv.

Nicméně já i kolega Přibáň bychom považovali za chybné brzdit snahu vlády v této oblasti, a proto doporučuji, aby tisk 1935 byl postoupen do druhého čtení a byl přikázán výboru pro vědu, vzdělání,kulturu, mládež a tělovýchovu. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ondřeji Zeminovi a otevírám rozpravu. Písemné přihlášky nemám, nevidím, že by se někdo do rozpravy hlásil, takže rozpravu končím.

Konstatuji, že organizační výbor navrhuje přikázat ve shodě s panem zpravodajem předloženy návrh zákona výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Táži se, má-li někdo jiný návrh. Není tomu tak, takže můžeme přistoupit k hlasování o usnesení, které přečtu.

Poslanecká sněmovna přikazuje po prvním čtení předloženy návrh zákona k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Dámy a pánové, odhlásil jsem vás v tuto chvíli, prosím, abyste se znovu přihlásili.

Zahájil jsem hlasování č. 157, ve kterém se rozhodne o tom, kdo podporuje návrh usnesení tak, jak jsem ho přečetl. Tedy kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Hlasování skončilo.

Výsledek 89 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

Děkuji panu ministrovi a děkuji panu poslanci Zeminovi.

Dámy a pánové, přistoupíme k projednání dalšího bodu, kterým je

XXXXII.

Rezignace člena prezidia Fondu národního majetku České republiky

Pan Radomír Sabela požádal dopisem ze dne 9. listopadu t. r. o uvolnění z funkce člena prezidia Fondu národního majetku České republiky. Jako důvod uvedl, že k 30. září t. r. ukončil pracovní poměr na Ministerstvu průmyslu a obchodu a dále ve státní správě nepracuje.

Protože podle § 15 zákona č. 10170/91 (?...red.) Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky se člen prezídia může své funkce vzdát, navrhuji toto usnesení:

Poslanecká sněmovna bere na vědomí vzdání se pana Radomíra Sabely funkce člena prezidia Fondu národního majetku České republiky na vlastní žádost.

Dámy a pánové, táži se, zda-li někdo hodlá v této věci vystoupit. Není tomu tak.

Budeme hlasovat. Ještě před tím vás seznámím se skutečností, že pan poslanec Kubiš má náhradní kartu č. 6.

Zahájil jsem hlasování č. 158.

Ptám se, kdo je pro usnesení, které jsem přečetl. Hlasování skončilo.

Pro 95, nikdo proti, usnesení jsme přijali.

Dámy a pánové, máme teď před sebou blok, který se týká voleb. Měli bychom projednávat nyní

XXXXIII.

Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu člena dozorčí komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu používání operativní techniky Policie České republiky

Jedná se o pokračování přerušeného jednání. Na 36. schůzi Poslanecké sněmovny informoval předseda volební komise poslanec Robert Kolář, že volební komise dostala pouze jediný návrh, a to z poslaneckého klubu Levého bloku na zvolení poslance Václava Klučky, členem komise. Poté na návrh poslance Marka Bendy bylo projednávání tohoto bodu přerušeno do příští schůze.

Žádám proto nyní předsedu volební komise, poslance Roberta Koláře, aby se vyjádřil a navrhl další postup projednávání tohoto bodu.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, volební komise konstatuje, že byl naplněn jednací řád a procedura a že je možno volby, které jsou na programu schůze, realizovat. S výjimkou jedné - volba předsedy stálé komise pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, a sice z toho titulu, že procedura byla naplněna, ale volební komise se zatím k tomuto bodu nesešla.

Doporučoval bych u těch voleb, které probíhají tajně, abychom volili najednou a spojili některé body dohromady. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kolářovi. Prosím, aby zůstal v lavici zpravodajů, protože se na něj zřejmě budu obracet i s dalšími věcmi.

Dalším bodem je

XXXXIV.

Návrh na odvolání člena kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky

Vzhledem k přestupu do poslaneckého klubu ODS rezignoval pan poslanec Vlastimil Doubrava na členství v uvedeném kontrolním orgánu Poslanecké sněmovny.

Navrhuji vám proto následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna odvolává poslance Vlastimila Doubravu z členství v kontrolním orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky na vlastní žádost".

Dámy a pánové, táži se, zda se někdo hodlá k této záležitosti vyjádřit.

Ne. Přistoupíme k hlasování.

Zahájil jsem hlasování č. 159.

Táži se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji. Hlasování skončilo.

Výsledek pro 100, nikdo proti. Konstatuji, že jsme usnesení přijali.

Dalším bodem je

XXXXV.

Návrh na volbu člena kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky

Text mi ukládá, abych požádal předsedu volební komise pana poslance Roberta Koláře, aby přednesl návrh na volbu, odůvodnil ho a poté volbu řídil. (Doporučuji, abychom dali panu poslanci Kolářovi několik vteřin času, aby se mohl vyzbrojit potřebnými materiály. Nepřeruším však schůzi. Požádám vás, abyste setrvali na svých místech.)

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážení kolegyně, vážení kolegové, volební komise obdržela jediný návrh na volbu člena kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny a sice od předsedy poslaneckého klubu ČSSD. Návrh zní na poslance Zbyška Stodůlku.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP