Úterý 6. února 1996

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji. Slovo má pan poslanec František Kozel a připraví se pan poslanec Jiří Honajzer.

Poslanec František Kozel: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, budu stručnější v navrhování redukce našeho pořadu. Můj návrh se týká bodu třetího, tisk 2010, prvé čtení - navrhuji vypustit tento bod z pořadu 39. schůze. Důvod je ten, že po předběžném prostudování a po předběžných konzultacích s odborníky jsme dospěli k názoru, že tato předloha je natolik komplikovaná, že je ještě třeba dále konzultovat názor na samy principy této novely.

Proto navrhuji odklad tohoto bodu na další schůzi. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji. Slovo má pan poslanec Jiří Honajzer.

Poslanec Jiří Honajzer: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, je málo bodů - nepletu-li se, tři, které zbývá projednat ještě podle jednacího řádu České národní rady. Jménem našeho klubu, klubu ODS, již potřetí navrhuji vyřazení jednoho z těchto bodů z programu. Přiznám se, že jsem doufal, že poté, co dvakrát po sobě byl tento bod hlasováním sněmovny z programu vyřazen, navrhovatelé pochopí a stáhnou jej sami. Nestalo se tak a tento bod je opět v návrhu pořadu pod číslem 104 - Návrh poslanců Jiřího Vačkáře a dalších, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby atd. Zjednodušeně řečeno - peníze z Fondu národního majetku na kulturní památky.

Chtěl bych zdůraznit, že ani já, ani náš klub nemáme nic proti tomu, aby kulturní památky byly opravovány a ochraňovány a souhlasíme s tím, že by na ně mělo být vyčleněno dostatečné množství finančních prostředků ze státního rozpočtu. Tuto cestu, jak ji navrhují poslanci Jiří Vačkář a další, považujeme však za cestu nesystémovou, a proto navrhujeme, aby se tento návrh zákona ve sněmovně neprojednával.

Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Jiřímu Honajzrovi. Zvu k řečništi pana poslance Marka Bendu, připraví se pan poslanec Josef Ježek.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolím si přednést dva návrhy na redukci našeho programu, a to vypuštění bodu 53 - Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon 117/1995, o státní sociální podpoře, sněmovní tisk 1990. A dále návrh č. 58 - Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv, sněmovní tisk 2007.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Bendovi. Zvu k řečništi pana poslance Josefa Ježka.

Poslanec Josef Ježek: Pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji, aby bod 91 - Návrh na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků byl vyřazen z programu 39. schůze s tím, že by měl být přesunut na program schůze 40. Jedná se o to, že o věci nejednal ústavně právní výbor. Zároveň předkladatelé požadují jednání komise pro reformu veřejné správy. Možná, že by bylo racionální, aby se oba dva návrhy ústavních zákonů, které sněmovna má předloženy, projednávaly v příslušné době na 40. schůzi najednou, ve druhém a třetím čtení.

Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Josefu Ježkovi. Slovo má pan poslanec Jan Bláha se svým návrhem na zařazení nového bodu programu. Připraví se pan poslanec Jiří Šoler.

Poslanec Jan Bláha: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážený pane premiére, vážená sněmovno, vím, že bodů programu je hodně k projednávání, vím, že jsou zde návrhy na redukci, přesto si dovolím požádat o zařazení nového bodu, a to zhruba před stávající bod 105. Jedná se mi v návaznosti na předřečníka pana Ježka o následující informaci.

Žádám zařazení bodu s textem "Vystoupení předsedy vlády se zprávou o plnění programového prohlášení vlády v oblasti reformy veřejné správy a decentralizaci státní moci".

Věřím, že v tomto naleznete pochopení a podporu.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Janu Bláhovi.

Pan poslanec Jiří Šoler doporučuje, jak se dívám, zařadit bod "Ústní interpelace" na čtvrtek 15. 2., pokud bude jednání dosud pokračovat. Je to § 111 jednacího řádu a domnívám se, že nemá-li pan poslanec nic jiného, co by chtěl přednést, že se rozumí samo sebou, že bude-li se ve čtvrtek jednat, vyplývá z jednacího řádu, že budou interpelace zařazeny. Rozumíme si a není třeba v tom směru schvalovat žádný další bod.

Zvu k řečništi pana poslance Jiřího Rašku, je poslední přihlášený do rozpravy.

Poslanec Miroslav Raška: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, navrhuji stažení bodu 65, návrhu ústavního zákona o změnách státních hranic se Slovenskou republikou (sněmovní tisk 2050) a bodu 66, vládní návrh k vyslovení souhlasu Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích (sněmovní tisk 2049) z programu této schůze.

Zdůvodnění: Nová státní hranice se Slovenskem dělá z obyvatel osady U Sabotů cizince proti jejich vůli a de facto je tak zbavuje občanství, což Listina základních práv a svobod nedovoluje. Můžeme si myslet, že problém se vyřeší tím, že zákon o státní hranici bude přijat jako zákon ústavní, takže Ústavní soud nebude mít co řešit. Stát ovšem může změnit své hranice, ale způsob, jakým to učiní, vypovídá o jeho vztahu k občanům. Jednání vlády považujeme za doklad přezíravého postoje vlády k občanům, k jejich starostem a zájmům. Stát musí občanům nabídnout možnost, aby zůstali v České republice. To znamená, že jim musí nabídnout domy a byty a kompenzaci jejich ztrát. Vládní příslib odškodnění nemůže nikoho uspokojit. Stát by měl vybudovat novou osadu U Sabotů na české straně hranic.

Jen v dřívější době bylo možné vyvlastňovat bez náhrady. Současná vláda chystá vysídlení bez odpovídající náhrady a tváří se spokojeně, neboť státní zájem má přece přednost. Vláda tak dokládá, že své obyvatele považuje spíše za poddané a ne za svobodné občany.

Dovolte mi navrhnout zařazení bodu Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, který navrhuji zařadit před bod 65. Návrh usnesení:

A. Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby vydala nařízení, kterým zajistí náhradu v plné výši za majetek a další újmy, a to z titulu přijetí návrhu ústavního zákona o změnách státních hranic se Slovenskou republikou (tisk 2050) a návrhu vlády k vyslovení souhlasu se Smlouvou mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích (sněmovní tisk 2049) těm občanům České republiky, kteří by se na základě výše uvedených tisků a jejich přijetí stali obyvateli Slovenské republiky, a to tak, aby nebyly zásadně narušeny zájmy takto postižených občanů.

B. Poslanecká sněmovna předpokládá, že zařadí projednání tisků 2049 a 2050 až na základě přijetí výše požadovaného vládního nařízení.

Předseda PSP Milan Uhde: Pana poslance Rašku prosím, aby mi znění bodu odevzdal písemně, abych nemusel zpřesňovat text při hlasování.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pokud již nikdo nechce vznést žádný další návrh, dávám slovo panu místopředsedovi Jiřímu Vlachovi, který se přihlásil do rozpravy o programu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, mám jen jednu zpřesňující poznámku ke stávajícímu bodu 65, kterého se týkají některé návrhy, které zazněly před malou chvílí. Já bych doporučoval - a možná že se předkladatel předminulého návrhu se mnou ztotožní - aby tento bod nebyl posouván striktně na 8. února, ale prostě navrhuji přeřadit bod 65. na závěr pořadu naší schůze, protože některá přípravná jednání, ze kterých vyplynou důležité informace pro poslance, ještě probíhají nebo proběhnou. To je jedna poznámka. Pokud by pan předseda dal přednost tomuto postupu před svým návrhem, tak bychom nemuseli hlasovat.

Předseda PSP Milan Uhde: Souhlasím zcela jednoznačně, ten návrh je nedorozumění. Já jsem také stál o to, aby to bylo až na závěr, ale nedopatřením se dostal do prezidiálky jiný text a já jsem ho přednesl. Vyslovuji se pro to, co jste navrhl.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Dále mi dovolte, abych využil svého práva jako místopředseda Poslanecké sněmovny a sdělil jeden názor a jednu informaci. Byl jsem požádán jako předseda komise pro reformu veřejné správy několika kluby Poslanecké sněmovny, aby se tato komise sešla. Opomněl jsem o tom dnes informovat na poradě předsedy s místopředsedy a předsedy poslaneckých klubů, za což se omlouvám. Tato komise se sejde zítra bezprostředně po plénu, tedy předpokládám, že asi v 18.30 h.

K návrhům, které zde padají směrem k česko-německým vztahům. Domnívám se, že tato problematika patří nejprve na jednání orgánů Sněmovny. Pokud se nepletu, tak předminulý čtvrtek byl pan ministr zahraničí k tomuto problému jednat na zahraničním výboru. Já jsem jako předseda zkráceně řečeno česko-německé komise předpokládal, že všichni zástupci klubů poinformují o výstupech z tohoto jednání své kolegy v jednotlivých poslaneckých frakcích.

Domnívám se, že bychom si mohli k této věci pravděpodobně paralelně nebo do značné míry totéž povědět případně v česko-německé skupině. Navrhoval bych, aby teprve pak tyto orgány Sněmovny případně doporučily Sněmovně nějaký bod k projednání.

Teď se vyslovuji proti tomu, abychom takto ad hoc zařadili na program jednání jeden nebo druhý navrhovaný bod.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi Vlachovi. Dávám slovo panu poslanci Grossovi.

Poslanec Stanislav Gross: Dámy a pánové, omlouvám se, ale jen pro upřesnění. My samozřejmě máme poměrně úplné informace o tom, jak probíhalo jednání zahraničního výboru a já si myslím, že je v naprosté logice parlamentního jednání, když určitý problém projednává zahraniční výbor a poté se může debata odehrát i v plénu Poslanecké sněmovny. Nehledě na to, že náš návrh nesměřuje k projednávání meritu současné situace v česko-německých vztazích. Domnívám se prostě, že z české strany by měl zaznít jednoznačný signál, které hranice jsou pro nás nepřekročitelné. Z tohoto důvodu já vnímám tuto hranici v postupimské dohodě a v platnosti dekretů prezidenta Beneše. To je pro sociální demokracii ta hranice. Myslím si, že i ze stanovisek ostatních politických stran toto zaznělo. Nevidím v tom výrazný problém, aby takováto deklarace z ústavního orgánu zazněla.

Předseda PSP Milan Uhde: Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Nehlásí. Rozpravu o programu uzavírám. Předložím vašemu hlasování jednotlivé návrhy na změnu pořadu, a to v pořadí, v jakém byly podány.

Jako první navrhl pan poslanec Gross zařazení nového bodu, a to v pořadí 84. Bod se nazývá "Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ke zpochybňování Postupimské dohody a právního řádu České republiky". Oznamuji vám, že jsem vás právě odhlásil, a prosím, abyste se znovu zaregistrovali, než začneme hlasovat.

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Grosse na zařazení nového 84. bodu. Název jsem před chvílí uvedl. Jde o 2. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete návrh pana poslance Grosse, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

2. hlasování skončilo. Ze 169 přítomných bylo 72 pro, 79 proti. Návrh nebyl přijat.

Dále navrhla paní poslankyně Stiborová zařazení nového bodu. Já si vypůjčím pořadí od pana poslance Grosse, jestli paní poslankyně Stiborová nebude nic namítat, a nazvu jej novým bodem 84. pod názvem "Informace předsedy vlády České republiky o stavu dosavadního jednání mezi vládami České republiky a Spolkové republiky Německo a o současném stavu vzájemných vztahů".

Jde o 3. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete návrh paní poslankyně Stiborové, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

3. hlasování skončilo. Ze 175 přítomných bylo 70 pro, 75 proti. Návrh nebyl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Jaroslav Ortman vyřazení těchto bodů (prosím, pane poslanče, kontrolujte mě, zda jsem správně zaznamenával): bod 3., 9., 11., 12., 13., 18. - 28. včetně, 30., 33., 34., 36., 42., 46., 47., 48., 51., 61., 63. a 64., přičemž tento návrh je chápán jako komplexní, jako celek. Je tomu tak? (Ano.) Budeme hlasovat ve 4. hlasování o návrhu pana poslance Ortmana.

Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 4. hlasování skončilo.

Ze 169 přítomných bylo 42 pro, 87 proti. Návrh nebyl přijat.

Pan poslanec Michal Lobkowicz hlásí, že má náhradní kartu č. 7.

Dále se budeme zabývat návrhem paní poslankyně Anny Röschové, aby byl z pořadu 39. schůze vypuštěn dosavadní bod 90. a přeřazen na březnovou schůzi Poslanecké sněmovny. 5. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete návrh paní poslankyně Röschové, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 5. hlasování skončilo.

Ze 179 přítomných bylo 131 pro, 7 proti. Návrh byl přijat a bod byl vyřazen.

Pan poslanec František Kozel jako čtvrtý přihlášený do rozpravy navrhl, aby byl dosavadní bod 3. vyřazen z pořadu 39. schůze a přeřazen na březnovou schůzi Poslanecké sněmovny. 6. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete návrh poslance Kozla, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 6. hlasování skončilo.

Ze 179 přítomných bylo 168 pro, 1 proti. Návrh byl přijat, bod byl vyřazen a přeřazen.

Pan poslanec Jiří Honajzer navrhl vyřazení bodu 104. Sedmé hlasování na této schůzi rozhodne o tomto návrhu.

Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 7. hlasování skončilo.

Ze 177 přítomných bylo 95 pro, 48 proti. Návrh byl přijat, bod byl vyřazen.

Pan poslanec Marek Benda navrhl vyřazení dvou bodů. Dám hlasovat o každém z nich zvlášť. Především navrhl vyřazení bodu 53. Rozhodne se o tom v 8. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete návrh poslance Marka Bendy, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 8. hlasování skončilo.

Ze 178 přítomných bylo 70 pro, 93 proti. Návrh nebyl přijat. Bod zůstal zařazen.

Dále navrhl pan poslanec Marek Benda vyřazení dosavadního bodu 58. Jde o 9. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh poslance Marka Bendy, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 9. hlasování skončilo.

Ze 178 přítomných bylo 67 pro, 95 proti. Návrh nebyl přijat. Bod zůstal zařazen.

Pan poslanec Josef Ježek navrhl, aby byl z pořadu 39. schůze vyřazen dosavadní bod 91 a přesunut na 40. schůzi Poslanecké sněmovny. Je to tak, pane poslanče? Na 40., nebo březnovou schůzi? Na 40. jste řekl. Desáté hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete návrh pana poslance Ježka, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 10. hlasování skončilo.

Ze 179 přítomných bylo 98 pro, 36 proti. Návrh byl přijat, bod byl vyřazen a přeřazen.

Pan poslanec Jan Bláha navrhl, aby byl před dosavadní bod 105. zařazen nový bod programu pod názvem "Vystoupení předsedy vlády se zprávou o plnění programového prohlášení vlády v oblasti reformy veřejné správy a decentralizace státní moci". 11. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 11. hlasování skončilo.

Ze 179 přítomných bylo 80 pro, 71 proti. Návrh nebyl přijat, bod nebyl zařazen.

Pan poslanec Raška navrhl vyřazení dvou bodů a já se ho táži, zda si přeje o obou hlasovat zároveň, anebo zvlášť? Zároveň. Jde o vyřazení bodů 65 a 66. Dám o tom hlasovat ve 12. hlasování.

Kdo podporujete návrh poslance Rašky, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 12. hlasování skončilo.

Ze 181 přítomných bylo 72 pro, 87 proti. Návrh nebyl přijat. Body zůstaly zařazeny.

Přesto však se domnívám, že je možno hlasovat o návrhu pana poslance Rašky, aby byl před dosavadní bod 65 zařazen nový bod pod názvem "Návrh usnesení, kterým Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby vydala nařízení, kterým zajistí náhradu v plné výši za majetek a další újmy z titulu přijetí návrhu ústavního zákona o změnách státních hranic se Slovenskou republikou (sněmovní tisk 2050) a návrhu vlády k vyslovení souhlasu Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích (sněmovní tisk 2049) těm občanům, kteří se na základě výše uvedených skutečností stali obyvateli Slovenské republiky, a to tak, aby nebyly zásadně narušeny zájmy takto postižených občanů.

b) Poslanecká sněmovna předpokládá, že zařadí projednání tisku 2049 a 2050 až na základě přijetí výše požadovaného vládního nařízení."

Toto je návrh pana poslance Rašky. My ho posoudíme ve 13. hlasování.

Pan poslanec Raška má nějakou poznámku. Přiznám se, že jeho gestu nerozumím. Prosím, pojďte to upřesnit.

Poslanec Miroslav Raška: Pane předsedo, dovoluji si vás požádat o rozdělení hlasování k bodu a) a b).

Předseda PSP Milan Uhde: Tedy část a) znovu přečtu.

Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby vydala nařízení, kterým zajistí náhradu v plné výši za majetek a další újmy z titulu přijetí návrhu ústavního zákona o změnách státních hranic se Slovenskou republikou - sněmovní tisk 2050 - a návrhu vlády k vyslovení souhlasu se Smlouvou mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích - sněmovní tisk 2049 - těm občanům České republiky, kteří by se stali na základě výše uvedených skutečností obyvateli Slovenské republiky, a to tak, aby nebyly zásadně narušeny zájmy takto postižených občanů.

O slovo se hlásí pan ministr Ruml.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážený pane předsedo, vážená sněmovno, chtěl bych v souvislosti s návrhem pana poslance Rašky seznámit sněmovnu s tím, že dnes odpoledne by měla u předsedy vlády proběhnout pracovní schůzka, která by měla posoudit návrh materiálu, o kterém by zítra měla jednat vláda. Je to návrh na poskytnutí finanční výpomoci v souvislosti se změnami průběhu státních hranic mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, kde se navrhuje komplexní způsob řešení celého problému. Z tohoto důvodu bych chtěl požádat sněmovnu o to, aby nesouhlasila s vložením tohoto zvláštního bodu, který toto ukládá vládě, protože vláda o tom bude beztak jednat a celý postup má již připraven a promyšlen.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministru Rumlovi. Dám hlasovat o první části usnesení, které navrhl pan poslanec Raška zařadit. Hlásí se pan poslanec Koháček.

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, my nyní nemůžeme hlasovat o meritu usnesení, ale pouze o návrhu kolegy Rašky na zařazení bodu s tímto obsahem. Aby nedošlo k omylu, protože takto to znělo, jako bychom hlasovali již o podstatě věci, a to v žádném případě nelze.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP