Čtvrtek 8. února 1996

Poslanec Vratislav Votava: Děkuji panu ministrovi za velice obsažný výklad k této problematice, který svědčí o tom, že se na moji avizovanou otázku velice dobře připravil. Řekl, že většina odborníků, kteří tuto problematiku posuzují, většina těch, kteří o tom měli příležitost rozhodovat, k tomu se vyslovit, že podporují to řešení, které zde obhajoval.

Nabyl jsem dojmu naprosto opačného. Například představenstvo okresního sdružení Lékařské komory v Chomutově z 15 členů se 14 lidí vyslovilo pro zachování oddělení v Chomutově a jeden se hlasování zdržel. Podobným způsobem v městském zastupitelstvu z 36 zastupitelů; bylo přítomno 32, z toho 30 pro, jeden, shodou okolností ing. Rajchl, ředitel chomutovské nemocnice, se zdržel hlasování, a ještě jeden se hlasování zdržel.

Mám takové informace. Chtěl bych se zeptat proto pana ministra, jestli jsou mu tato fakta známa.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan ministr Stráský se ujme slova.

Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský: Tato fakta jsou mně známa. Mám tady všechny doklady, které se týkají tohoto případu, usnesení okresního zastupitelstva, jednotlivých komor atd.

To je ovšem fakt určitého typu. Předpokládal jsem, že očekáváte fakta typu, je-li to dobré či špatné, nikoli fakta typu, že se podařilo jednomu lékaři v jedné z těch dvou transakcí (o té druhé nehovoříte) vyvolat určitou psychózu, která má tento důsledek.

Protože považuji za nutné využít této otázky a možnosti odpovědi k tomu, abych sdělil, že tento lékař (nebudu ho ani jmenovat, ani ho neznám), chápu za legitimní, že se brání, bude-li v městě Chomutově zrušeno pracoviště, pro které je jediným odborníkem, jak jsem uvedl ve výčtu jednotlivých kvalifikací, tak se brání.

Přesto mu bylo nabídnuto místo v tomto novém pracovišti. Pokud jsem dobře informován, on řekl, když prohraje, na to pracoviště půjde. Také i třem neatestovaným lékařům, kteří dnes pracují v chomutovské ortopedii, bylo nabídnuto místo v Kadani.

Říkám to proto, že jsem přesvědčen, že některé další kroky ve zdravotnictví nemusí mít takovýto personální průběh, jako tento velmi drobný racionalizační krok, o kterém sněmovna v tomto okamžiku diskutuje.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme pan poslanec Václav Exner, aby přednesl interpelaci na pana ministra Ivana Kočárníka. Připraví se pan kolega Jozef Wagner.

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo vlády a ministře financí, ve své interpelaci se dotýkám vztahu bank a jejich klientů, především střadatelů, ale také těch, kterým banky vedou účty.

První otázka směřuje k tomu, zda je pravda, že fond pojištění vkladů je víceméně prázdný.

Jak se projevilo, případně projevuje, jeho použití vůči České bance?

Ovlivnil stav fondu rozhodování o Ekoagrobance při jejích obtížích?

Jaká opatření přicházejí v úvahu v případech nedostatku prostředků ve fondu?

Byly dosud vytvořeny dva základní modely postupu vůči bankám s problémy. Jeden, který pro část klientů učinily vklady dlouhodobě nedobytné zčásti nebo zcela, tj. případ České banky, předtím banky Bohemia. Druhý, který způsobil jen krátkodobé obtíže, po nějaký čas nebylo možné disponovat s prostředky na účtech, ale jinak jsou poskytovány úplné služby.

Jednou šlo o postup státu bez ohledu na důsledky. Jednou naopak o pomoc věcnou i v řízení. Dokonce veřejné vyslovení záruky za další, pro klienty, příznivý vývoj. Ty ovšem v případě nemusí mít velkou váhu, protože nemají přímou oporu v zákoně.

Není pochyb o tom, že takový postup by si klienti přáli ve všech případech. Cestou k tomu je průběžná kontrola státu, případný zásah včas a garance pro případ, že státní bankovní dozor nerozeznal nebezpečí.

Podle mého názoru za špatné řízení bank a chyby nebo neschopnost státu, pokud jde o dozor a včasná opatření, nemohou nést důsledky občané, často rodiny s dětmi nebo důchodci se svými celoživotními úsporami, drobní a střední podnikatelé, které dosavadní systém přímo ohrožuje. (Předsedající: Upozorňuji vás na čas.)

V předchozí písemné interpelaci na toto téma jsem, pokud jde o opatření nebo postup, nedostal odpověď.

Poslanecká sněmovna bohužel vaši formální odpověď bez vaší přítomnosti odsouhlasila.

Prosil bych vás, jestli byste mohl sdělit, zda už naši úředníci, o kterých jste mi sdělil, že spolu s úředníky České národní banky přemýšlejí, něco vymysleli.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme pan ministr Ivan Kočárník.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedo, pane předsedající, vážený pane poslanče, chtěl bych do úvodu v odpovědi na vaši interpelaci říci, že Ministerstvo financí zdaleka nemá takové kompetence, o kterých vy si myslíte, že je má ve vztahu k bankovnímu dozoru apod.

Tímto bankovním dohledem je podle našich zákonů nadána pouze naše Centrální banka. Věci, které se týkají údajů na účtech u jednotlivých klientů komerčních bank, jsou předmětem bankovního tajemství. Ani já k nim nemám přístup.

Pokud se mě tážete ve své interpelaci z října, kde považujete za formální odpověď, jaká je situace v těch bankách, na které jste se ptal, nemohu vám odpovědět jinak, než jak jsem vám odpověděl, protože já k těmto informacím přístup nemám. K informacím má přístup dohled centrální banky.

Nicméně, položil jste tři konkrétní otázky. Dám tři konkrétní odpovědi. Především fond pojištění vkladů není prázdný. Jen příjmy z roku 1994 představovaly 807 mil. Kč. Jak víte, je tvořen podle zákona půl procentem z objemu vkladů. V té době byly příjmy tohoto fondu předmětem zdanění. Potom poslanecká iniciativa tady příjmy fondu pojištění vkladů osvobodila od daní.

Z 807 mil. Kč za rok 1994 odvedl na daních 339 mil. Kč.

Příjmy za rok 1995 představovaly 1 miliardu 270. Prostředky. které se začaly vyplácet, tím se dostávám k druhé vaší otázce; čili shrnuji, není tento fond prázdný, naopak jsou na něm prostředky v té výši, v jaké jsem uvedl.

Tím se dostávám k odpovědi na vaši druhou otázku, kolik se vyplatilo na náhradách za pojištění vkladů v případě České banky. Začátek výplat byl, pokud jde o Českou banku, 12. 12. 1995, tak k 17. lednu včetně, ze kterého mám poslední výpis, bylo vypořádáno - náhrady v 93,2% klientů. Vyplacená částka byla 516 mil. Kč. Zbývá vyplatit, pokud jde o Českou banku, 30 mil. Kč.

Fond se bude podílet rovněž na částečném vypořádání v poměrně nevelkém rozsahu klientů AB banky, kde byla situace trochu jiná, kdy její závazky převzala Česká spořitelna, která je v dominantní výši prostě má.

Zbývá vypořádat pouze 235 klientů. Výplaty byly zahájeny, pokud jde o těchto 235 klientů, 31. ledna 1996. Tím se dostávám i k vaší třetí otázce.

V žádném případě důvodem k rozhodnutí o jiném řešení v případě Ekoagrobanky nebyl nedostatek prostředků na Fondu pojištění vkladů, ale byly to ty důvody, které uvedl pan guvernér na tiskové konferenci a které byly široce publikovány.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Chce pan poslanec Exner položit doplňující otázku? Je tomu tak, ujme se slova.

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo vlády a ministře financí, děkuji vám za poskytnuté informace. Myslím si, že také přispěly k tomu, aby veřejnost byla o situaci informována, což v žádném případě nemůže být na škodu.

K otázkám, o kterých jste vyslovil určitou pochybnost v souvislosti s mou minulou interpelací, chci podotknout, že jsem si plně vědom rozdělení pravomocí mezi Ministerstvem financí a Českou národní bankou, avšak nedostatky v bankovním systému ukazují a ukazovaly ještě dříve více na určitou potřebu základního řešení, které by chránilo určitý typ klientů bank. To byla má otázka směrem k legislativě a řízení celého procesu, nikoliv k vlastním bankám.

Také pokud jde o jednotlivé banky, neobrátil jsem se na vás se žádostí o konkrétní informaci o jejich ekonomické situaci. Jsem si vědom bankovního tajemství, ale ptal jsem se vás, jestli vede Česká národní banka a Ministerstvo financí konzultace, jejichž předmětem jsou tyto banky.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme ministr financí Ivan Kočárník.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Pokud jde o konzultaci, samozřejmě, že v případě, že dochází k nějakým problémům, pan guvernér centrální banky se mnou konzultuje otázky ve všech případech, nicméně znovu zdůrazňuji - je to v době, kdy dochází k nějakým problémům v těchto bankách, nikdy dříve. To neříkám jako výtku, to říkám jako konstatování, které souvisí s jeho pravomocí jakožto guvernéra a šéfa nad bankovním dohledem a s rozdělením kompetencí v zákoně tak, jak je dnes stanoveno.

Pane poslanče, mám s sebou vaši interpelaci, nechci ji tady recitovat, nicméně byl jsem vámi tázán na konkrétní banky, jaká je jejich situace. Myslím, že obsah své interpelace znáte, nechci se teď tady o to přetlačovat. Odpovědi na konkrétní banky vám dát nemohu - jak jsem řekl, tu situaci neznám. Stejně tak jako kdybyste se mě zeptal na situaci konkrétního daňového plátce, zda zaplatil daně, také to neznám. To zná pouze správce daní. A je to tak dobře.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme pan poslanec Wagner, aby přednesl interpelaci na pana ministra Josefa Zielence. Připraví se pan kolega Votava, možná, že na něj dojde i řada.

Poslanec Jozef Wagner: Vážené dámy a pánové, vážený pane ministře, před jistou dobou jsme se dověděli všichni to, co jsme očekávali a co statistika i jiné instituce, úřady české vlády dávno dopředu signalizovaly a co bylo sněmovně známo. Deficit obchodní platební bilance dosáhl 102 mld. a je to cifra velmi významná a varující. Kompetence v těchto věcech jsou rozděleny na různá ministerstva. Jedna část kompetencí podle kompetenčního zákona 2/1969 ve znění pozdějších předpisů, přísluší Ministerstvu zahraničí. Samozřejmě, že bych měl s významem oslovit nejdřív ministra průmyslu, jemuž přísluší vykonávat státní průmyslovou politiku, ale obrátil jsem se na jiného ministra z jiných důvodů. Z důvodů, že se domnívám, že věci by nesmírně pomohlo, kdyby Ministerstvo zahraničí mělo podmínky, aby mohlo mnohem intenzivněji vykonávat tuto svou kompetenci, tedy činnost bývalých obchodních oddělení, jejichž činnost byla podstatně omezena. Domnívám se, že z důvodů finančních, tedy rozpočtových.

Ptám se tedy pana ministra, jestli sdílí názor, že zintenzivnění této činnosti by mohlo prospět českým podnikatelským subjektům a že je to ta část politiky, kterou by česká vláda mohla přispět ke změně nepříznivého vývoje platební bilance k obrácení tohoto poměru, ale nikoliv samozřejmě jen tímto. Ptám se pana ministra, jestli o takovém řešení uvažuje a jestli takové řešení je připraveno. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme ministr Josef Zieleniec.

Ministr zahraničních věcí ČR Josef Zieleniec: Pane předsedající, dámy a pánové, pane poslanče, problematika obchodní bilance je součástí celkové problematiky vývoje naší ekonomiky, transformace ekonomiky a směru, kterým se tato ekonomika vyvíjí. Chtěl bych zdůraznit, že vytrhnout problém obchodní bilance z těchto souvislostí je metodologicky špatné, nevede to k pochopení problému a vede to k falešným závěrům.

Máme samozřejmě deficit obchodní bilance ve výši zhruba, kterou jste uvedl. Chtěl bych ale říci, že součástí všech platebních bilancí se zahraničím jsou ještě další bilance - bilance služeb, bilance kapitálu. A podíváte-li se na celek, zjistíte, že není vcelku žádný deficit a naopak. Je obtížné například požadovat vyrovnanost ve všech položkách. Mohli bychom ještě bilance dekomponovat dál, i obchodní bilanci bychom mohli dekomponovat na bilanci strojů, bilanci spotřebních předmětů a požadovat případně vyrovnanost i tam. Není to správný přístup. Klíčové je, že celková bilance státu jako celku ve vztahu k zahraničí není záporná.

Pokud jde o jev samotný a jeho příčiny, podíváme-li se na strukturu obchodní bilance, přece dobře víte, že zhruba 40% dovozu jsou investiční dovozy, přes 40% je spotřeba pro výrobu, tedy kolem 80%, trochu víc. Jenom asi 18% je dovoz pro osobní spotřebu. Toto je struktura, která je typická pro rychle rostoucí ekonomiky. Když si zalistujete v poválečných dějinách vývoje ekonomik některých států, když se podíváte na vývoj bilance Japonska, řekněme v 60. letech, Spolkové republiky v 50. letech, zjistíte velmi podobné jevy.

Samozřejmě, je-li někde dynamika, je-li někde pozitivní vývoj ekonomiky, investuje se a aby se mohlo investovat, dováží se. To je přirozené. Je třeba zdůraznit, že tato struktura dovozu, tato struktura naší obchodní bilance je příslibem pro budoucnost. Když se nepodíváte do struktury, přijdete s jedním číslem, tak z toho samozřejmě můžete dělat nejrůznější závěry, ale jsou většinou nesprávné.

Pokud jde o politiku státu vůči našim vývozcům, o péči státu o to, aby se naši výrobci prosazovali na zahraničních trzích, ta je aktivní a je nasměrována mnoha směry. Za prvé je to úsilí zajistit pro naše vývozce srovnatelné úvěrové a pojišťovací podmínky, jaké jsou běžné v zemích se standardní ekonomikou. Proto jsme zřídili exportní banku, proto jsme zřídili exportní garanční a pojišťovací společnost. Jsou to instituce, které jsou zřízeny státem a dnes už poskytují našim vývozcům podmínky, které jsou srovnatelné s podmínkami, jež poskytují podobné instituce ve standardních západoevropských zemích.

Důležitou součástí naší aktivity je také spolupráce s podnikatelskými organizacemi. Je to spolupráce se Svazem průmyslu a dopravy a Hospodářskou komorou nejenom při předávání informací o možných příležitostech na jednotlivých trzích, ale také při organizování konkrétních podnikatelských misí. Zde je důležitá úloha státu, který prosazuje, aby naši podnikatelé a naše subjekty neměli odlišné podmínky od subjektů z jiných zemí, aby nebyli diskriminováni. To je významný úkol státu a stát se o to pečlivě stará. Otevírá dveře na trhu mnoha zemí tím, že při jednáních s těmito zeměmi zdůrazňuje význam obchodu a význam vytvoření dobrých podmínek pro naše podnikatele.

Zmíním se o některých aktivitách Ministerstva zahraničních věcí. Jistě víte, že podobné aktivity provádějí i moji další kolegové, členové této vlády. Já jsem pozval na obchodní misi v souvislosti s politickou cestou mnoho podnikatelů do Jihovýchodní Asie, do Latinské Ameriky, do Střední Asie, na Ukrajinu. Připravujeme podobnou obchodní misi do Jugoslávie. To jsou příležitosti prosazovat český export a české podniky velmi účinným způsobem.

Pokud jde o obchodní oddělení, která jste zmínil, je tomu tak. V minulosti v plánované ekonomice, kdy stát měl monopol zahraničního obchodu a účinně tento monopol vykonával, mezi podnikem a státem v zahraničí nebyl rozdíl. Proto v duchu podobných úvah, které se vedly v ostatních zemích RVHP, součástí každého zastupitelského úřadu, každého velvyslanectví bylo obchodní oddělení, kde seděli zástupci jednotlivých podniků zahraničního obchodu. Byli deklarováni jako diplomaté, byli součástí diplomatické mise a vykonávali tímto způsobem monopol zahraničního obchodu socialistického státu. Je zřejmé, že v podmínkách ekonomiky, která je založena na soukromém vlastnictví, na iniciativě jednotlivých ekonomických subjektů, není možné deklarovat jako diplomaty představitele podnikové sféry. Odporuje to Vídeňské konvenci, odporuje to běžným zvyklostem ve státech, se kterými se chceme srovnávat, zvyklostem ve státech Evropské unie, v členských státech OECD. Odporuje to nejen zvyklostem, ale i regulím.

To neznamená, že součástí diplomacie nemá být obchodní diplomacie, že naši diplomaté nemají nejen zprostředkovávat informace, nejen prosazovat naše podniky v zahraničí také u cizích vlád. To neznamená, že naši diplomaté se nemají věnovat velkým kontraktům, které jsou důležité pro celé regiony v naší zemi. Toto samozřejmě je důležitou součástí jejich práce, čím dále tím důležitější, a je to problém, kterému věnujeme velmi podstatnou pozornost.

V zemích, kde nepřevažují politické problémy (jsou to všechny země mimo Evropu, které nejsou mocnostmi) obchodní a ekonomická aktivita naší diplomacie je podstatnou dominující částí aktivity zahraniční služby. Avšak opakuji problém není v obnovení obchodních oddělení v tom smyslu, jak jste o tom hovořil, tzn. obchodních oddělení kde budou s diplomatickými pasy a s diplomatickými výhodami sedět zástupci našich podniků. Doufám, že tato doba je už za námi.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se pana poslance Wagnera, zda chce podat doplňující otázku na pana ministra. Je tomu tak.

Poslanec Jozef Wagner: Dámy a pánové, vážený pane ministře, odpověď na moji interpelaci jste pojal opravdu velice obšírné, obšírněji než jsem se tázal. Já vám ale přesto děkuji, protože jste vysvětlil mnohé souvislosti. S některými názory samozřejmě nesouhlasím a mám jiné. Nicméně nikdo nežádá obnovení obchodních oddělení ve starém duchu, ale žádá jediné - abychom měli všude tolik pracovníků zabývajících se obchodní problematikou, kolik jich mají země, jimž se podobáme svou velikostí, svým průmyslovým potenciálem.

Pokud argumentujete, že nemáme velké problémy s platební bilancí, pak si dovoluji položit jako argument vývoj v sousední zemi, na Slovensku. Mají větší tempa růstu než máme my a mají plusovou bilanci. Já nechci (a nepoložil jsem otázku) uvádět katastrofické scénáře. Projevil jsem pouze obavu o to, jestli se řeší problém i tím, že se hledají možnosti pomoci českým podnikatelům tím, že se na našich zastupitelských úřadech bude vykonávat intenzivněji činnost obchodních přidělenců, právě tak intenzivně, jako ji vykonávají mnohé průmyslové země světa. Pochopil jsem, pane ministře, z vašeho vyjádření, že se o to snažíme a jsem tedy s vaší odpovědí spokojen.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Chce pan ministr reagovat? Nechce.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, ukončili jsme projednávání bodu "ústní interpelace". Podle dohody porady předsedy a místopředsedů Poslanecké sněmovny s předsedy poslaneckých klubů jsme tím také projednali poslední bod dnešního jednání.

Proto přerušuji jednání 39. schůze do zítra v 9.00 hodin, kdy začneme projednáváním bodu 40, tedy vládního návrhu zákona o cenných papírech.

Než předám slovo panu kolegovi Koháčkovi, který se hlásí s faktickou poznámkou, dovolte mi, abych vám připomněl, že 10 minut po ukončení dnešního jednání začíná jednání mandátového a imunitního výboru.

Než předám slovo dalším kolegům, kteří se hlásí, chtěl bych vám poděkovat za pěkné odpoledne, popřát vám pěkný večer (mnohým pracovní) a popřát vám pěknou dobrou noc. Slovo má pan kolega Koháček.

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, moje technická poznámka směřuje k tomu, abychom nepovažovali dnešní průběh ústních interpelací za jistý precedens. Mám na mysli překračování dvouminutové, případně minutové doby určené pro otázky a doplňující otázky. Prostřednictvím pana předsedajícího - protože jinak nemohu - se obracím na vás, dámy kolegyně a pánové kolegové s tím, abyste si své dotazy připravili tak pregnantně, že vám jistě vystačí daleko kratší doba k tomu, abyste přesnou otázku zformulovali. Hlavně my poslanci bychom měli dodržovat zákon i v takovémto detailu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan kolega Koháček se mým prostřednictvím obrátil na vás, což přenáším a děkuji.

(Schůze byla přerušena v 18.31 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP