Stenografický zápis 40. schůze, 14. března 1996


(Schůze opět zahájena

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


32. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců

Poslanec Miloš Skočovský
Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Miloš Skočovský


33. Vládní návrh zákona o krmivech, podle sněmovního tisku 1975 - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Ivan Bečvář


34. Vládní návrh zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, podle sněmovního tisku 1998 druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Josef Křížek


35. Vládní návrh zákona o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č..../1995 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin podle sněmovního tisku 1999 - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Josef Křížek


36. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1952 - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Antonín Hrazdíra
Poslanec Zbyšek Stodůlka
Poslanec Antonín Hrazdíra


37. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., podle sněmovního tisku 1953 - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Zbyšek Stodůlka
Poslanec Antonín Hrazdíra


38. Vládní návrh zákona o ochraně chmele odrůdy Žatecký poloraný červeňák, podle sněmovního tisku 1965 - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Vlastimil Tlustý


32. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců

Poslanec Josef Mandík
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ivan Pilip
Poslanec Josef Mandík
Poslanec František Kozel
Poslanec Josef Mandík


31. Návrh poslanců Dalibora Matulky a Jana Navrátila na vydání ústavního zákona o referendu a o doplnění ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, podle sněmovního tisku 2096 - prvé čtení

Poslanec Jan Navrátil
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jan Navrátil
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Marek Benda
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jan Navrátil


39. Návrh poslanců Dalibora Matulky a Jana Navrátila na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., a zákona č. 236/1995 Sb., podle sněmovního tisku 2097 prvé čtení

Poslanec Dalibor Matulka


40. Vládní návrh zákona o provozování soukromých bezpečnostních služeb a obdobných činností a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon o soukromých bezpečnostních činnostech), podle sněmovních tisků 1763 a 2105

Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Ivan Mašek
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Ivan Mašek
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Jiří Macháček
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Jiří Macháček


41. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu, sjednaná ve Štrasburku dne 8. 11. 1990, podle sněmovního tisku 2030 - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Václav Klučka


42. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Dodatkový protokol o Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, sjednaný ve Štrasburku dne 17. března 1978, podle sněmovního tisku 2031 - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslankyně Milena Kolářová


43. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Dodatkový protokol sjednaný 15. října 1975 ve Štrasburku a Druhý dodatkový protokol sjednaný 17. března 1978 ve Štrasburku k Evropské úmluvě o vydávání, podle sněmovního tisku 2033 - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslankyně Milada Kadlecová


44. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Protokol mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o československo-maďarských mezinárodních a mezirezortních smlouvách platných k 31. 12. 1992, podepsaný v Budapešti dne 21. září 1995, podle sněmovního tisku 1996 - druhé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Josef Zieleniec
Poslanec Jiří Payne


45. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh prohlášení, jímž se odvolává výhrada podle článku 28 a uznává příslušnost Výboru proti mučení přijímat podání podle článku 21 a 22 Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, podle sněmovního tisku 2016 - druhé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Josef Zieleniec
Poslanec Jaroslav Ortman


46. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu, podle sněmovního tisku 2099 - druhé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Josef Zieleniec
Poslanec Jiří Payne


47. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o provádění části XI Úmluvy OSN o mořském právu z 10. prosince 1982, která byla přijata 28. července 1994, podle sněmovního tisku 2100 - druhé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Josef Zieleniec
Poslanec Jiří Payne


48. Vládní návrh, kterým se předkládají Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změny a doplňky Ústavy Světové poštovní unie (SPU), přijaté XXI. Kongresem SPU v Soulu dne 14. září 1994, podle sněmovního tisku 2057 - druhé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Josef Zieleniec
Poslanec Anton Zima
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena
(Schůze znovu zahájena

Místopředseda PSP Jiří Vlach


49. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb., a zákona č. 318/1993 Sb., podle sněmovního tisku 1935 - třetí čtení

Poslanec Martin Přibáň


15. Návrh poslanců Josefa Křížka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1968 - třetí čtení

Poslanec Jan Třebický
Poslanec Josef Křížek


50. Návrh poslanců Karla Macha a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2074 - prvé čtení

Poslanec Jiří Vačkář
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena
(Schůze opět zahájena

Místopředseda PSP Jiří Vlach


40. Vládní návrh zákona o provozování soukromých bezpečnostních služeb a obdobných činností a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon o soukromých bezpečnostních činnostech), podle sněmovních tisků 1763 a 2105

Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Miloslav Výborný


51. Návrh na volbu předsedy zvláštního kontrolního orgánu pro kontrolu Bezpečnostní informační služby

Poslanec Robert Kolář


52. Návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na zrušení usnesení Rady města Karlovy Vary

Poslanec Jan Litomiský


53. Informace rozpočtového výboru o projednání informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik předložených Exportní a garanční pojišťovací společností a. s.

Poslanec Jan Třebický


54. Informace rozpočtového výboru o projednání informace o zvýhodněném financování, předložené Českou exportní bankou a. s.

Poslanec Jan Třebický
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena
(Schůze opět zahájena

Místopředseda PSP Jiří Vlach


55. Ústní interpelace poslanců na vládu nebo její členy

Poslanec Miloš Skočovský
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Miloš Skočovský
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Jaroslav Broulík
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Jaroslav Broulík
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Josef Hurta
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Josef Hurta
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Oldřich Vrcha
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Oldřich Vrcha
Poslanec Jan Bláha
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Jan Bláha
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena
(Schůze opět zahájena

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Oldřich Vrcha
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Jiří Šoler
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Jiří Šoler
Poslanec Oldřich Vrcha
Ministr hospodářství ČR Karel Dyba
Poslanec Oldřich Vrcha
Ministr hospodářství ČR Karel Dyba
Poslanec Jaroslav Sýkora
Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Jaroslav Sýkora
Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Miloš Skočovský
Ministr obrany ČR Vilém Holáň
Poslanec Miloš Skočovský
Poslanec Jaroslav Sýkora
Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Jaroslav Sýkora
Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslankyně Hana Orgoníková
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslankyně Hana Orgoníková
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Zdeněk Trojan
Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Poslanec Zdeněk Trojan
Poslanec Petr Koháček
Ministr dopravy ČR Vladimír Budinský
Poslanec Rudolf Opatřil
Ministr dopravy ČR Vladimír Budinský
Poslanec Rudolf Opatřil
Poslanec Oldřich Vrcha
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena


Přihlásit/registrovat se do ISP