Čtvrtek 14. března 1996

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák: Pane místopředsedo, pane předsedo, dámy a pánové, hlavním cílem této úmluvy je mezinárodní spolupráce při odhalování a při boji proti fenoménu, který je lidově zván praní špinavých peněz. Smyslem úmluvy je rovněž doplnit již existující smluvní nástroje, které jsou vypracovány v rámci Rady Evropy, a to zejména Evropskou úmluvu o právní pomoci ve věcech trestních a Evropskou úmluvu o předávání trestního řízení, k níž přistoupila i Česká republika.

Úmluva obsahuje systém pravidel, která umožní širokou mezinárodní spolupráci s cílem zbavit pachatele trestných činů nástrojů a výnosů z jejich nezákonné činnosti. Více jsem toho již řekl při své úvodní řeči při prvém čtení. Myslím, že to pro uvedení této smlouvy stačí.

Navrhuji jménem vlády České republiky, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s tímto návrhem úmluvy souhlas.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Předložený vládní návrh jsme v prvém čtení přikázali brannému a bezpečnostnímu výboru, který jej projednal a přijal usnesení, které jsme obdrželi jako sněmovní tisk 2030/1.

Žádám proto nyní pověřeného zpravodaje tohoto výboru pana poslance Václava Klučku, aby předložené usnesení uvedl.

Poslanec Václav Klučka: Pane předsedající, pane předsedo, branný a bezpečnostní výbor projednal návrh k vyslovení souhlasu s Úmluvou o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu, smlouvy sjednané ve Štrasburku dne 8. 11. 1990, tisk 2030 a dne 21. února pod usnesením č. 332 doporučil Poslanecké sněmovně vyslovit s návrhem této úmluvy souhlas.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. K uvedenému vládnímu návrhu otevírám rozpravu. Písemné přihlášky nemám, nikdo se nehlásí ani z pléna, proto rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování, před tím vás však odhlásím. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali a tím zjistíme, zdali sněmovna je připravena ještě něco projednávat.

Vzhledem k tomu, že masmédia využila této příležitosti, využiji této příležitosti také a žádám poslance, aby se dostavili do sněmovny, abychom mohli hlasovat.

Budeme hlasovat o usnesení Poslanecké sněmovny, které je součástí předloženého vládního návrhu. Zahájil jsem 129. hlasování.

Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat - pro hlasovalo 66 poslanců, nikdo nebyl proti.

Dalším bodem je

42.

Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, sjednaný ve Štrasburku dne 17. března.1978 (sněmovní tisk 2031) druhé čtení

Prosím ministra spravedlnosti pana Jiřího Nováka, aby z pověření vlády uvedl ve druhém čtení předložený vládní návrh.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, i ohledně této úmluvy bylo jednáno v rámci prvého čtení. Mohu odkázat i zde na své úvodní slovo. Tento dodatkový protokol navazuje na více nežli 16leté působení této smlouvy a ukázalo se, že je třeba ji v některých směrech doplnit a zajistit účinnější postih pachatelů trestných činů.

Navrhuji proto Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s návrhem této úmluvy.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Předložený vládní návrh jsme v prvém čtení přikázali ústavně právnímu výboru, který jej projednal a přijal usnesení, které jsme obdrželi jako sněmovní tisk 2031/1. Žádám proto nyní pověřenou zpravodajku paní poslankyni Milenu Kolářovou, aby předložené usnesení uvedla.

Poslankyně Milena Kolářová: Pane předsedo, pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámila s usnesením ústavně právního výboru.

Ústavně právní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, sjednaný ve Štrasburku dne 20. dubna 1959, schválila.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: K uvedenému vládnímu návrhu otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, rozpravu končím. Přikročíme k hlasování.

Budeme hlasovat o návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, které je součástí předloženého vládního návrhu. Zahájil jsem 130. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat - pro hlasovalo 67 poslanců, nikdo nebyl proti.

Dalším bodem je

43.

Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Dodatkový protokol sjednaný 15. října 1975 ve Štrasburku a Druhý dodatkový protokol sjednaný 17. března 1978 ve Štrasburku k Evropské úmluvě o vydávání (sněmovní tisk 2033) - druhé čtení

Prosím ministra spravedlnosti pana Jiřího Nováka, aby z pověření vlády uvedl ve druhém čtení předložený vládní návrh.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák: Vážený pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, i u této úmluvy vycházející ze zkušeností získaných během 15 let jejího fungování sjednaly členské státy Rady Evropy dodatkové protokoly.

Cílem jejich sjednání bylo především usnadnit provádění úmluvy v některých směrech, promítnout do ní některé změny v oblasti kriminality a zajistit vyšší účinnost postihu pachatelů trestných činů. I zde odkazuji na své úvodní slovo, které jsem pronesl v rámci prvého čtení, a doporučuji Poslanecké sněmovně, aby i s tímto návrhem vyslovila svůj souhlas.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Předložený vládní návrh jsme v prvém čtení přikázali brannému a bezpečnostnímu výboru, který jej projednal a přijal usnesení, které jsme obdrželi jako sněmovní tisk 2033/1. Žádám proto nyní pověřenou zpravodajku tohoto výboru paní poslankyni Miladu Kadlecovou, aby předložené usnesení uvedla.

Poslankyně Milada Kadlecová: Pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, branný a bezpečnostní výbor projednal vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Parlamentu ČR Dodatkový protokol sjednaný 15. října 1975 ve Štrasburku a Druhý dodatkový protokol sjednaný 17.března 1978 ve Štrasburku k Evropské úmluvě o vydávání.

Po odůvodnění ministra spravedlnosti pana dr. Jiřího Nováka a po mé zpravodajské zprávě branný a bezpečnostní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR vyslovit souhlas s dodatkovým protokolem k Evropské úmluvě o vydávání sjednané 13. prosince 1957 v Paříži a Druhým dodatkovým protokolem k Evropské úmluvě o vydávání sjednané 13. prosince 1957 v Paříži.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: K uvedenému vládnímu návrhu otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí, takže ji končím. Přikročíme k hlasování. Budeme hlasovat o návrhu usnesení PS, které je součástí předloženého vládního návrhu.

Jedná se o 131. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Návrh byl přijat.

Pro hlasovalo 74, nikdo nebyl proti.

Děkuji panu ministru Novákovi. Dalším bodem je

44.

Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Protokol mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o československo-maďarských mezinárodních a meziresortních smlouvách platných k 3.1. 12. 1992, podepsaný v Budapešti dne 21. září 1995 (sněmovní tisk 1996) - druhé čtení

Prosím ministra zahraničních věcí pana Josefa Zielence, aby z pověření vlády uvedl ve druhém čtení předložený vládní návrh.

Ministr zahraničních věcí ČR Josef Zieleniec: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, předkládám materiál týkající se ukončení subscese České republiky do smluv uzavřených mezi bývalým Československem a Maďarskem. Výsledkem subscesních jednání s maďarskou stranou byl podpis protokolu, který se uskutečnil v rámci mé oficiální návštěvy v Maďarsku v roce 1995. Česká republika se přijetím deklarace České národní rady v prosinci 1992 přihlásila ke všem mezinárodně právním závazkům po bývalé Československé federaci. Zásady postupu při jednání o subscesi České republiky do mezinárodních smluv sjednaných československou federací byly stanoveny příslušným usnesením vlády České republiky.

Na tomto základě bylo jednáno o subscesi a intertarizaci smluvní základny rovněž s Maďarskou republikou. To znamená, že česká strana vycházela při jednáních z principu automatické subscese České republiky do závazků a práv bývalé federace.

Jak jsem již uvedl v prvním čtení, maďarská strana naopak od počátku jednání prosazovala vlastní přístup opírající se o tzv.teorii čistého stolu.

Uvedená principiální různost stanovisek ovlivnila i délku a komplikovanost jednání, které vyústilo v přijetí kompromisního textu protokolu. Dikce tohoto protokolu umožňuje české straně podržet si vlastní právní pozici automatického subscesora a nezpochybňuje tak jí prosazovanou teorii právní kontinuity.

V rámci jednání o revizi smluvní základny byly smlouvy rozděleny do dvou kategorií v závislosti na tom, zda má být platnost smlouvy ukončena, nebo potvrzena.

Předpokládaný smluvní dokument o subscesi a revizi smluvní základny s Maďarskou republikou je v souladu s českými zahraničními politickými zájmy a českým právním řádem, s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva a se závazky převzatými v rámci jiných platných smluv.

V souladu s dosavadní smluvní praxí v této oblasti byla pro protokol zvolena forma mezivládní smlouvy s tím, že vnitrostátně spadá do kategorie smlouvy prezidentské a vyžaduje souhlas Parlamentu České republiky a ratifikaci prezidentem České republiky.

Výměna ratifikačních listin se nepředpokládá. Po ratifikaci protokolu bude druhé smluvní straně v souladu s jeho článkem 4 oznámeno splnění vnitrostátních předpokladů pro jeho vstup v platnost. Jsem přesvědčen, že přijetí předkládaného protokolu Poslaneckou sněmovnou bude znamenat významný krok ve vzájemných vztazích mezi Českou republikou a Maďarskou republikou.

Pane předsedající, dámy a pánové, dovoluji si doporučit, abyste v zájmu České republiky vyslovili souhlas s ratifikací tohoto dokumentu. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Předložený vládní návrh jsme v prvním čtení přikázali zahraničnímu výboru, který jej projednal a přijal usnesení, které jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1996/1. Žádám proto nyní pověřeného zpravodaje tohoto výboru pana poslance Jiřího Payna, aby předložené usnesení uvedl.

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedající, vážená sněmovno, vzhledem k tomu, že se jedná o druhé čtení, seznámím pouze s výsledkem projednávání, které je kladné. Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s vládním návrhem. Důvody byly uvedeny už při prvním čtení, proč je v zájmu České republiky, aby se vztahy s Maďarskem dostaly na regulérní právní základnu. Doporučuji k vašemu kladnému vyjádření tento předložený vládní návrh.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. K uvedenému vládnímu návrhu otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Budeme hlasovat o návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, které je součástí předloženého vládního návrhu.

Jedná se o 132. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Návrh byl přijat.

Pro hlasovalo 73, proti 1 poslanec. Dalším bodem je

45.

Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh prohlášení, jímž se odvolává výhrada podle článku 28 a uznává příslušnost Výboru proti mučení přijímat podání podle článku 21 a 22 Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (sněmovní tisk 2016) - druhé čtení

Prosím pana ministra zahraničních věcí Josefa Zielence, aby z pověření vlády uvedl ve druhém čtení předložený vládní návrh.

Ministr zahraničních věcí ČR Josef Zieleniec: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, zákaz mučení je prostředkem ochrany jednoho z nejzákladnějších lidských práv - práva na lidskou důstojnost a úctu k člověku. Je upraven celou řadou mezinárodních smluv o lidských právech a je vždy doprovázen snahou o vytvoření mechanismu bránícího jeho používání.

Úmluva samotná vytváří za tímto účelem výbor s pravomocemi a sledování plnění závazků z ní plynoucích a přijímání doporučení v případech porušení tohoto zákazu.

Československo se stalo smluvní stranou úmluvy v roce 1988. Tehdejší vláda však nepřijala závazek podřídit se příslušnosti výboru. Jako hlavní argument uváděla, podobně jako ostatní země tzv. socialistického bloku, nebezpečí zneužití pravomoci výboru k zasahování do vnitřních záležitostí země. Jedním ze závazků pro smluvní strany úmluvy je i předložení úvodní zprávy a následné předkládání periodických zpráv o plnění závazků z úmluvy plynoucích. Při obhajobě úvodní zprávy v listopadu 1994 doporučil výbor příslušným orgánům České republiky odvolat výhradu učiněnou na základě čl. 28 úmluvy v roce 1988.

Vstřícnost k mezinárodní kontrole nejen demonstruje vůli státu plnit přijaté mezinárodní závazky, ale je i rozhodujícím prostředkem ke sjednání nápravy tam, kde došlo k pochybení.

Vážené paní poslankyně, páni poslanci, chtěl bych upozornit na skutečnost, že Česká republika dne 7. září 1995 ratifikovala evropskou úmluvu pro předcházení mučení a protokoly 1 a 2 k ní. Tato úmluva obsahuje kontrolní mechanismus ukládající státu rozsáhlejší povinnosti než je tomu u úmluvy OSN. Ani okamžikem odvolání výhrady a učinění prohlášení ve smyslu uznání příslušnosti výboru se tato situace nezmění.

Procedura kontroly upravená články úmluvy se uplatňuje pouze vůči smluvním stranám, které výslovně uznaly pravomoc výboru smluvního orgánu kontroly. Uznání výše zmíněného mechanismu kontroly ze strany České republiky odvoláním výhrady a učiněním prohlášení si nevyžádá změny v českém právním řádu. S výše uvedeným krokem vyslovila vláda souhlas v listopadu 1995.

Vzhledem k tomu. že úmluva má charakter mezinárodní smlouvy o lidských právech, je třeba, aby v souladu s článkem 49 Ústavy České republiky byl návrh na odvolání výhrady a učinění prohlášení přijat kvalifikovanou většinou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Dále pak vzhledem k tomu, že činění a odvolávání výhrad a prohlášení k mezinárodním smlouvám je součástí sjednávání těchto smluv, bude prohlášení na základě čl. 63 odst. 1 b) Ústavy České republiky předloženo prezidentu republiky k ratifikaci.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovoluji si vám doporučit, abyste v zájmu České republiky vyslovili souhlas s ratifikací tohoto dokumentu. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Předložený vládní návrh jsme v prvém čtení přikázali výboru petičnímu, pro lidská práva a národnosti, který jej projednal a přijal usnesení, které jsme obdrželi jako sněmovní tisk 2016/1. Žádám proto nyní pověřeného zpravodaje tohoto výboru pana poslance Jaroslava Ortmana, aby předložené usnesení uvedl.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane předsedo, pane předsedající, vážený pane ministře, Organizace spojených národů vytvořila mechanismus, jehož prostřednictvím kontroluje, zda a jak členské státy dodržují a plné své závazky v oblasti lidských práv a základních svobod. Jedním z kontrolních orgánů je právě výbor proti mučení, do jehož kompetence náleží zejména přijímat stížnosti jednotlivců, že se stali obětí mučení nebo jiného nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání a činit důvěrné dotazy na smluvní státy a vysílat mise odborníků na jejich území k provedení důvěrného šetření.

Jak zde již bylo řečeno panem ministrem Zielencem, Česká republika je sice smluvní stranou úmluvy proti mučení a jinému krutému nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, která je uveřejněna pod číslem 143/1968 Sb., avšak dosud právně neuznala příslušnost výboru proti mučení. Na základě doporučení komise OSN pro lidská práva z 8. března 1995 proto vláda ČR také předložila Poslanecké sněmovně návrh, aby tato vyslovila souhlas s odvoláním výhrady proti příslušnosti výboru proti mučení podle čl. 28 odst. 2 citované úmluvy.

Pan ministr se tady dotkl právě otázky, která se vztahuje k evropské úmluvě o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení a tím mně ulehčil úlohu vyjádřit se i k této otázce.

Dovolil bych si vás seznámit s usnesením výboru petičního, pro lidská práva a národnosti, které přijal pod č. 29 na své 66. schůzi konané dne 22. února 1996. Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti po úvodním výkladu zástupce ministerstva zahraničních věcí dr. Vošalíka a zpravodajské zprávě poslance Jaroslava Ortmana a po následující rozpravě. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala toto usnesení.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky souhlasí s prohlášením, jímž se odvolává výhrada podle čl. 28 a uznává příslušnost výboru proti mučení přijímat podání podle čl. 21 a 22 úmluvy proti mučení a jinému krutému nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání. Současně výbor petiční, pro lidská práva a národnosti mé zmocnil, abych se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny. Chci jenom konstatovat dvě věci: že usnesení výboru petičního, pro lidská práva a národnosti bylo jednomyslné, to znamená, všichni byli pro, a za druhé, že skutečně na tuto smlouvu se vztahuje ústavní režim podle čl. 10 a dále podle čl. 39 odst. 4 Ústavy, a proto ke schválení odvolání výhrady souhlasu je zapotřebí třípětinové většiny všech poslanců, tedy čísla 120 pro, což v současné době, jako zpravodaj upozorňuji, nenaplňuje z hlediska přítomnosti Poslanecká sněmovna.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji a otevírám rozpravu, na jejímž zahájení chci upozornit všechny poslance, kteří jsou v kuloárech, kancelářích nebo jinde, aby se dostavili k hlasování, které vyžaduje kvalifikovanou většinu.

Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím. Na vaši žádost vás odhlásím a prosím, abyste se znovu přihlásili.

Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám navrhl, abychom přerušili projednávání tohoto bodu, abych požádal předsedy poslaneckých klubů, aby, pokud mají jejich kluby zájem, zajistili účast poslanců. Do té doby navrhuji, abychom projednali zbývající tři body, které máme projednat do polední přestávky a pokusili se k tomuto bodu se vrátit, jakmile budeme schopni zajistit ústavní většinu.

Je k tomuto návrhu nějaká výhrada? Není-li tomu tak, přerušili jsme projednávání tohoto bodu. Nyní se budeme věnovat bodu 41, kterým je

46.

Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva OSN o mořském právu, sněmovní tisk 2099 - druhé čtení

Prosím opět ministra zahraničních věcí pana Josefa Zielence, aby z pověření vlády uvedl ve druhém čtení předložený vládní návrh.

Ministr zahraničních věcí ČR Josef Zieleniec: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, dovoluji si předložit Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Úmluvu Organizace spojených národů o mořském právu, která byla sjednána v prosinci 1982 v Montego Bay na Jamajce na třetí konferenci OSN o mořském právu. Záhy po svém sjednání se úmluva projevila jako neakceptovatelná pro rozvinuté země, což platilo bez rozdílu pro západní Evropu stejně jako pro tzv. socialistický blok včetně tehdejšího Československa. Důvodem byla ustanovení částí 11 Úmluvy. Tato ustanovení dovedla zásadu, podle které volné moře i jeho podzemí jsou společným dědictvím lidstva, až do zcela absurdních rozměrů, jež by vedly k rozsáhlému globálnímu přerozdělování zdrojů vytěžených z mořského dna ve prospěch rozvojových a v neprospěch rozvinutých států, a to v příkrém rozporu se zdravými tržními principy.

Během 80. a počátkem 90. let úmluvu ratifikovaly stále další rozvojové státy, takže hrozilo nebezpečí, že po uložení 60. ratifikační listiny vstoupí úmluva v platnost 16. listopadu 1994, a to bez ohledu na stanovisko rozvinutých zemí. Tím by došlo ke globálnímu roztříštění mořského práva, jehož důsledkem by byl prudký nárůst mezinárodních sporů. Proto byla pod záštitou generálního tajemníka OSN sjednána a rezolucí Valného shromáždění OSN v červenci 1994 přijata dohoda o provádění částí 11 Úmluvy OSN o mořském právu. Tato dohoda, která podstatně liberalizuje ustanovení částí 11 Úmluvy, je mnoha státy předběžně prováděna, a to počínaje 16. listopadem 1994, tedy dnem, kdy vstoupila v platnost Úmluva.

Rovněž Česká republika, která Dohodu s výhradou ratifikace podepsala právě 16. listopadu 1994, ji začala předběžně provádět. S tímto postupem vyslovila souhlas jak vláda, tak i prezident republiky.

Dohoda byla Parlamentu předložena současně s Úmluvou. Ačkoliv jsou z technických důvodů projednávány sněmovnou odděleně, tvoří Úmluva a Dohoda fakticky jediný celek.

Úmluva stanoví právní režim a pravidla pro vymezení vnitřních vod, pobřežního moře, výlučné ekonomické zóny, kontinentálního šelfu, volného moře a tzv. oblastí, kterými se rozumí mořské dno, které není pod jurisdikcí žádného státu.

Jako zcela nový orgán mezinárodního soudnictví Úmluva ustavuje Mezinárodní tribunál pro mořské právo. Volba soudců tribunálu proběhne na Valném shromáždění OSN již 1. srpna 1996 a jeho sídlem se stane Hamburk.

Význam Úmluvy pro Českou republiku spočívá především v ustanoveních, která se týkají volného přístupu k moři. Nelze přehlédnout ani význam Úmluvy pro Českou námořní plavbu. Právní režim moře, který Úmluva a Dohoda společně vytvářejí obecně i v jednotlivých aspektech odpovídá zájmům České republiky.

Ke dni 1. prosince 1995 vyjádřilo definitivní souhlas, byť vázanou úmluvou, 82 států a Dohodou 42 států. Dalších 82 států Dohodu předběžně provádí. Úmluva spolu s Dohodou je nejen v souladu s obecnými zásadami mezinárodního práva, ale sama tyto zásady vytváří a dotváří.

Úmluva spolu s Dohodou představují rozumný kompromis mezi rozvinutými a rozvojovými státy. Při podpoře, které se nyní těší ze strany celého mezinárodního společenství včetně velmocí lze předpokládat, že se zařadí mezi první desítku mezinárodních smluv, na kterých stojí současné mezinárodní právo.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovoluji si vám doporučit, abyste vyslovili souhlas s ratifikací předloženého dokumentu. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Předložený vládní návrh jsme v prvém čtení přikázali zahraničnímu výboru, který jej projednal a přijal usnesení, které jsme obdrželi jako sněmovní tisk 2099/1.

Žádám tedy proto pověřeného zpravodaje tohoto výboru pana poslance Jiřího Payna, aby předložené usnesení uvedl.

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedající, vážená sněmovno, s obsahem mezinárodní Úmluvy o mořském právu jste byli seznámeni. Zdůraznil bych jenom několik málo aspektů.

Tato Úmluva se vztahuje také na ochranu životního prostředí, právě v prostředí moří a oceánů. Týká se i ochrany některých živočišných druhů a pro nás je ovšem nejvýznamnější, že umožňuje abychom využívali svých práv při těžbě některých hornin z mořského dna. Je to program, na kterém se Česká republika mezinárodně podílí. Věřím, že se tento program ještě rozšíří, protože jsou to většinou rudy a horniny, které se na našem území většinou nevyskytují.

Poslední perličku, kterou předkládám vaší pozornosti, jsou články 101 a následující, které upravují právní postavení pirátství (pokud byste o to někdo měl zájem).

Zahraniční výbor projednal předložený vládní návrh a doporučuje sněmovně, aby s Úmluvou OSN o mořském právu vyjádřila souhlas.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. K uvedenému vládnímu návrhu otevírám rozpravu. Nikdo se do rozpravy nehlásí. Rozpravu končím. Přikročíme k hlasování. Budeme hlasovat o návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, které je součástí předloženého vládního návrhu.

Zahájil jsem 133. hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 90 poslanců, nikdo nebyl proti.

Dalším bodem je bod 42. Je jím

47.

Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o provádění částí XI Úmluvy OSN o mořském právu z 10. prosince 1982, která byla přijata 28. července 1994 (sněmovní tisk 2100) - druhé čtení

Prosím ministra zahraničí pana Josefa Zielence, aby z pověření vlády uvedl v druhém čtení předložený vládní návrh.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP