Parlament České republiky,

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

91

Rozpočet Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání na rok 1993 (kapitola 372 rozpočtu České republiky

ROZPOČET

Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání

na rok 1993

(kapitola 372 rozpočtu ČR)

Návrh rozpočtu v této výši byl zpracován Úřadem Rady, schválen Radou a předložen ministerstvu financí ČR dne 12. 10. 1992. Ve stejné výši byl také schválen Českou národní radou. Tento rozpočet obsahuje některé přesuny mezi jednotlivými položkami v důsledku aktuálních změn. Celková výše, výše investičních i neinvestičních výdajů zůstaly zachovány.


 Investiční výdaje  
5100 Vybavení kanceláří (ZP) 970.000,-
 Výpočetní technika 584.000,-
 Automobil261.000,-
 Kopírka56.000,-
 Přísl. k centr. kopírce 47.000,-
 Software242.000,-
 Radio + magnetofon 7 x 143.000,-
 Tel. ústředna + přísl. 95.000,-
 TV + video 4 x114.000,-
 Anténní systém 38.000,-
 Fax + záznamník 19.000,-I
 CELKEM2. 569. 000, - Neinvestiční výdaje  
5200Údržba a opravy 195.000,-
5300Materiální výdaje  
 vybavení kanceláří 771.000,-
 materiál585.000,-
 energie340.000,-
 pohonné hmoty 68.000,-
5400Služby a výdaje nevýrobní povahy  
 služby2.390.000,-
 nájemné 2. 950. 000, -
 spoje390.000,-
5500Cestovné 678.000,-
5600Mzdové prostředky  
 odměny členům Rady 1.344.000,-
 mzdy pracovníkům úřadu 4.390.000,-
 CELKEM14.101.000,-
 ÚHRNEM 16.670.000,-


Důvodová zpráva

Z programového prohlášení vlády ČR: "Právo občana na informace, a to i v oblasti distribuce tisku a šíření vysílacího signálu, je jedno ze základních občanských práv. Proto bude vláda prosazovat pluralitu v oblasti sdělovacích prostředků, neboť konkurence na trhu informací je zárukou jejich kvality a objektivity, Bude i u sdělovacích prostředků podporovat proces privatizace a soukromého podnikání."

Rada ČR pro rtv vysílání byla zřízena zákonem ČNR č. 103/92 S b. ze dne 21. 2. 1992. Je ústředním orgánem státní správy ve věc ech rozhlasového a televizního vysílání v České republice. Oblast sdělovacích prostředků je sférou, kde státní orgány (především vláda) nevystupují pouze v roli dané svými zákonnými kompetencemi, ale také jako konkrétní zájmová skupina. Zákonodárce proto seznal účelným takové řešení, kdy orgán státní správy pro oblast rtv vysílání by byl samostatnou, na vládě nezávislou institucí.

Ze zákona existuje i Úřad Rady, jenž je orgánem Rady financovaným z jejího rozpočtu (§ 7 odst. 1). Činnost Rady je financována z rozpočtu České republiky.

Úkolem Rady je zejména:

- udělovat a odnímat licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání

- vykonávat státní správu kmitočtového spektra pro rtv vysílání - dohlížet na dodržování zákonů upravujících oblast rtv vysílání - ukládat pokuty a stanovovat lhůty k nápravě držitelům licencí,

provozovatelům vysíláni ze zákona nebo subjektům vysílajícím bez licence

- podílet se svými stanovisky a návrhy na státní politice v oblasti rtv vysílání.

Úřad Rady se zabývá přípravou podkladů pro jednání Rady, sledováním a vyhodnocováním vysílaných pořadů z hlediska dodržování zákona č. 468/91 Sb., zřizovacích zákonů, podmínek za kterých byla licence udělena a jiných obecně závazných předpisů.

Úřad se dále podílí na vypracovávání zásad licenční politiky, koncipování systému přidělování licencí k provozování lokálního, regionálního i celoplošného vysílání v jejich vzájemné souvislosti.

Úřad rovněž vypracovává a doplňuje plány využití kmitočtů, zajišťuje kontakt s jinými příslušnými orgány státní správy a dalšími kompetentními institucemi, vypracovává podklady a návrhy pro další vývoj legislativy týkající se rtv vysílání. Úřad postupně přejímá i výkon dalších činností souvisejících s kompetencemi Rady. které dosud nebyly delimitovány a jsou nesystémově roztroušeny po jiných institucích. Lze předpokládat, že část rozpočtu Rady obsahuje položky. se kterými již není nutno uvažovat jinde (např. FMS, MK ČR. Úřad vlády ČSFR, kancelář FS ČSFR).

Položky investičních výdajů představují základní vybavení Úřadu Rady nábytkem, kancelářskou a výpočetní technikou a minimálními prostředky pro monitorováni rtv vysílání. Jelikož je známa napjatá rozpočtová situace ČR, byly některé nutné investice přeřazeny až do výhledu rozpočtu na rok 1994, i když konstituování.Úřadu a jeho plné fungování tím bude značně opožděno. K opoždění vzniku Úřadu ostatně již došlo v souvislosti se skutečností, že rozpočet Rady na rok 1992 byl vládou schválen až 7. do. 1992. Tento fakt spolu s tím, že vláda ČR neposkytla Radě žádnou součinnost ohledně vybavení technikou a prostorami, způsobila, že státní správa v oblasti rtv vysílání je dosud vykonávána pouze v minimálním rozsahu.

Mzdy pracovníků Úřadu jsou stanovovány v souladu se zákonem 143/92 Sb. a Nařízením vlády ČR ze dne 22. 4. 1992.Stav pracovníků se bude naplňovat postupně, přičemž plánované výše, nutné ke kompetentnímu výkonu všech zákonem stanovených činností, bude dosaženo až v prvním čtvrtletí roku 1994. Odměny členům Rady jsou stanoveny statutem, který schvaluje Česká národní rada.

Úřad je členěn do pěti odborů. První z nich se bude zabývat licenční politikou a analýzou žádostí o licence, včetně posouzení ekonomického zázemí, programových plánů atd. Druhý bude zajišťovat monitorink provozovatelů, plány kontrolních akcí a vyvozovat opatření k nápravě. Další odbor se bude zabývat koncepcí využití kmitočtů a jejich koordinací. Náplní činnosti čtvrtého odboru bude legislativní agenda, autorské právo, obchodně právní záležitosti, pracovně právní úkony a správní řízení. Poslední odbor bude zajišťovat ekonomickou, organizační, personální a technickou agendu Úřadu i Rady.

Významnou část rozpočtu představují služby, z nich pak především nájemné a zadané odborné služby specializovaným institucím např. TEST COM). Cílem je nevykonávat všechny činnosti v rámci Úřadu, ale využívat i služeb jiných odborných pracovišť.

Výše všech výdajů je stanovena podle loňské úrovně cen a indexována 11 procenty dle tehdy odhadované míry inflace.

Dle zákona ČNR 0 některých opatřeních v oblasti rozhlasového vysílání ze dne 22. 12. 1992 (zák. č. 36/93 Sb.) je dalším příjmem Rady 0,3 % výnosu ze sazeb za používáni rozhlasových a televizních přijímačů podléhajících evidenci. Výše tohoto příjmu pro rok 1993 je dohadována na 7 - 8 mil. Kčs. Jak zástupci Rady deklarovali při příležitosti zdůvodňování vlastní verze rozpočtu ve Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ČNR, prostředky z tohoto příjmu nebude Rada v roce 1993 využívat pro svou potřebu a čerpat bude pouze ze své kapitoly Státního rozpočtu ČR, jelikož rozpočet schválila ČNR v původní, Radou navrhované výši.

Významným faktorem, díky němuž si rozpočet Rady také zasluhuje pozornost, je příjmová stránka rozpočtu. Při stavu současné legislativy se jedná zatím pouze o pokuty, jejichž výši může Rada stanovit až po hranici 2 mil. Kčs. V případě alespoň minimálních možností monitorinku, popřípadě odborných administrativních kapacit využitelných ke kontrole dodržování pravidel pro držitele licencí, lze počítat s ročním úhrnem výše pokut (pokud vycházíme z předběžné analýzy chování provozovatelů) přibližně 5 mil. až 20 mil. Kčs. Tyto prostředky jsou dle zákona zdrojem státního rozpočtu. Ve stadiu legislativní přípravy jsou další potenciální zdroje příjmů, a to administrativní poplatek za podání žádosti, poplatek za přidělení licence a kauce držitele licence pro případ porušení zákona.

Oblast rtv vysílání je velmi exponovanou sférou a to jak po společenské a politické stránce, tak kulturní a ekonomické. Současný stav, kdy mnohamilionové až miliardové transakce, informační působeni a kulturní ovlivňování probíhají v klimatu nedostatečně kontrolovaných pravidel, neprospívá ani společenské transformaci, ani obrazu České republiky v zahraničí. Rozpočtové prostředky věnované do této sféry proto patří mezi výdaje s potenciální vysokou mírou zhodnocení, a to nejen ekonomického.

Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1993

I. volební období

(VII. volební období České národní rady)

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny Parlamentu k rozpočtu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání na rok 1993 (tisk 91)

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a rozpočtový výbor projednaly na svých schůzích v březnu 1993 rozpočet Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání na rok 1993.

Oba výbory doporučily, aby Poslanecká sněmovna přijala následující usnesení:

Poslanecká sněmovna Parlamentu

1. schvaluje návrh rozpočtu Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání na rok 1993 dle tisku 91;

2. žádá vládu ČR, aby urychleně vypracovala návrh novely zákona ČNR č. 103/ 1992 Sb., o Radě ČR pro rozhlasové a televizní vysílání a zákona ČNR č. 36/ 1993 Sb., o některých opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a odstranila tak nedostatky v právním a ekonomickém postavení Rady.

V Praze dne 23. března 1993

RNDr. Tomáš Páv v.r. Ing. Tomáš JEŽEK, CSc. v.r.
zpravodaj rozpočtového výboru předseda rozpočtového výboruMgr. Eduard Zeman v.r. PhDr. František KOZEL v.r.
zpravodaj výboru pro vědu, předseda výboru pro vědu,
vzdělání, kulturu, vzdělání, kulturu,
mládež a tělovýchovu mládež a tělovýchovu

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP