Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1993

I. volební období

154

Vládní návrh

Zákon

ze dne 1993

kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, se mění a doplňuje takto:

1. Za § 1 se vkládá § 1a, který zní:

"§ 1a

Tohoto zákona nelze použít na uspořádání majetkových poměrů územního samosprávného celku nebo jiné právnické osoby zřízené zákonem, jestliže stát převzal její dluhy nebo se za ně zaručil.".

2. § 4 odst. 1 zni:

"/1/ Návrh na prohlášení konkursu je oprávněn podat dlužník nebo kterýkoli z jeho věřitelů anebo další osoba, pokud tak stanoví zvláštní zákon.".

3. Za § 5 se vkládají nové § 5a - § 5f, která včetně nadpisu zní:

"Ochranná lhůta

§ 5a

/1/ Ochranou lhůtu povolí soud na návrh dlužníka.

/2/ Dlužník může navrhnout povolení ochranné lhůty do 15 dnů od doručení návrhu na prohlášení konkursu soudem, který podal věřitel nebo jiná osoba než dlužník. Podává-li návrh na prohlášení konkursu dlužník, může s tímto návrhem spojit návrh na povoleni ochranné lhůty, později může tento návrh podat do 15 dnů od zahájení řízení.

/3/ Návrh na povolení ochranné lhůty musí kromě obecních náležitostí podání obsahovat i údaje, které se zapisují do obchodního rejstříku, seznam nemovitostí dlužníka včetně zástavních práv a seznam věřitelů s uvedením výše jejich pohledávek.

§ 5b

/1/ Soud ochrannou lhůtu povolí, jestliže je návrh podán včas oprávněnou osobou a obsahuje předepsané náležitosti; jinak návrh zamítne. Rozhodnuti vydá do 10 dnů od doručení návrhu.

/2/ Usnesení o povolení ochranné lhůty doručí soud dlužníku a věřitelům uvedeným v návrhu. Zašle je také soudu, který vede obchodní rejstřík, v němž je dlužník zapsán, a katastrálním úřadům, které evidují dlužníkovy nemovitosti, je-li dlužníkem státní podnik nebo jiná státní organizace popřípadě organizace založená nebo zřízená obcí, soud zašle usnesení o povolení ochranné lhůty těm, kteří jsou zakladateli nebo zřizovateli dlužníka podle zvláštních předpisů. Kromě toho je vyvěsí na úřední desce soudu téhož dne, kdy bylo vydáno, a zveřejní je v Obchodním věstníku.

/3/ Věřitelé uvedení v návrhu na ochrannou lhůtu a další věřitelé, kteří se k řízení přihlásili v průběhu ochranné lhůty, mají postavení konkursních věřitelů (§ 7); dojde-li k prohlášení konkursu, je třeba jim usnesení o tom doručit.

/4/ Současně s povolením ochranné lhůty svolá soud schůzi věřitelů (§ 10), popřípadě ustanoví věřitelům opatrovníka (§ 11a). Schůze věřitelů zvolí věřitelský výbor. Závady v doručení někomu z věřitelů při svolávání schůze nebrání platnosti volby, jestliže usnesení soudu o svolání věřitelů bylo vyvěšeno na úřední desce soudu a zveřejněno v Obchodním věstníku.

§ 5c

Ochranná lhůta začíná běžet dnem, kdy usnesení o jejím povolení bylo vyvěšeno na úřední desce soudu a trvá tři měsíce. Na návrh dlužníka podaný v průběhu ochranné lhůty ji může soud prodloužit nejdéle o další tři měsíce, jestliže s tím souhlasí věřitelský výbor.

§ 5d

Po dobu trvání ochranné lhůty

a) nelze prohlásit konkurs a v konkursním řízení se soud omezí jen na procesní úkony potřebné z hlediska průběhu ochranné lhůty;

b) věřitelé nemohou vůči dlužníkovi vymáhat uspokojeni svých pohledávek výkonem rozhodnutí s výjimkou pohledávek z pracovního poměru a s výjimkou pohledávek z titulu daní, poplatků, cel a pojistného na sociální a zdravotní pojištění, již zahájená řízení se přerušují;

c) soud může rozhodnout na návrh věřitelského výboru nebo opatrovníka, aby některé právní úkony dlužník nečinil vůbec nebo jen po předchozím souhlasu věřitelského výboru nebo opatrovníka věřitelů; právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto rozhodnutím soudu jsou vůči věřitelům neúčinné;

d) dlužníkem provedené právní úkony, kterými by byly zkracovány zájmy věřitelů na uspokojení jejich pohledávek, jsou vůči věřitelům neúčinné;

e) dlužník je povinen soustavně usilovat o překonání úpadku a informovat věřitelský výbor popřípadě opatrovníka o přijatých opatřeních, a v případě potřeby si vyžádat jejich součinnost.

§ 5e

/1/ Ochranná lhůta skončí před uplynutím doby podle § 5c zastavením konkursního řízení.

/2/ Skončením ochranné lhůty zanikají její účinky podle § 5d písm. a) a e). Účinky podle § 5d písm. b/, c/ a d/ trvají až do prohlášení konkursu nebo zastavení konkursního řízení. Pokud podal návrh na prohlášení konkursu dlužník, zanikají skončením ochranné lhůty účinky podle § 5d písm. b).

/3/ Po skončení ochranné lhůty pokračuje soud v konkursním řízení.

§ 5f

Podá-li dlužník v průběhu ochranné lhůty návrh na vyrovnáni, postupuje se podle ustanovení části třetí tohoto zákona. Ochranná lhůta však neskonči dříve, než soud o tomto návrhu rozhodne (§ 50).".

4. V § 10 se vypouští odstavec 4.

5. § 11 zní:

"§ 11

/1/ Pokud počet konkursních věřitelů přesahuje patnáct, jsou povinni ustavit věřitelský výbor. Při nižším počtu konkursních věřitelů mohou konkursní věřitelé zvolit namísto věřitelského výboru svého zástupce; ustanovení o oprávněních a povinnostech věřitelského výboru platí pro tohoto zástupce obdobně.

/2/ Věřitelský výbor má nejméně tři a nejvýše devět členů; o počtu členů rozhoduje schůze konkursních věřitelů.

Každý člen věřitelského výboru má svého náhradníka.

/3/ Členy věřitelského výboru a jejich náhradníky mohou být jen konkursní věřitelé; pokud je členem nebo náhradníkem právnická osoba, oznámí soudu, kdo za ni bude ve věřitelském výboru jednat.

/4/ Členy věřitelského výboru a jejich náhradníky volí schůze konkursních věřitelů a potvrzuje soud. Jestliže některý z členů nemůže svou funkci vykonávat nebo se jí vzdá anebo se nemůže jednání věřitelského výboru zúčastnit, nastupuje místo něho náhradník. Soud může nařídit doplňující volbu.

/5/ Věřitelský výbor volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, dohlíží na činnost správce a plní úkoly stanovené tímto zákonem nebo uložené mu soudem. Je oprávněn podávat soudu návrhy, týkající se průběhu řízení.

/6/ Věřitelský výbor se schází z vlastní iniciativy anebo jej svolá soud. Rozhoduje většinou hlasů svých členů; nepřítomné členy zastupují náhradnici.

/7/ Členové a náhradnici věřitelského výboru mají nárok na náhradu nutných výdajů, spojených s výkonem funkce a na přiměřenou odměnu, jejíž výši urči soud; tyto nároky jsou pohledávkami za podstatou podle § 31 odst. 2.".

6. Za § 11 se vkládá § 11a, který zní:

"§ 11a

Dokud není ustaven věřitelský výbor anebo zvolen zástupce věřitelů schůzí konkursních věřitelů, může soud ustanovit věřitelům opatrovníka [§ 29 zákona č. 99/1963 Sb.], je-li to třeba k ochraně jejich práv. Oprávnění a povinnosti opatrovníka zanikají, ustavením věřitelského výbor nebo zvolením zástupce věřitelů podle § 11 odst. 1.".

7. V § 14 se vypouští odstavec 1, písm. j/ s poznámkou č. 3.

8. V § 18 odst. 1 se v prvé větě na konci připojují slova: "a za součinnosti věřitelského výboru.".

9. § 18 odst. 3 zní:

"/3/ Součástí soupisu je odhad provedený soudním znalcem podle cenových předpisů platných ke dni provedení soupisu [Např. vyhláška ministerstva financí České republiky č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhrad za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhrada za dočasné užívání pozemků, ve znění pozdějších předpisů.]. Souhlasí-li s tím věřitelský výbor, může se soud spokojit s oceněním provedeným úpadcem nebo správcem.".

10. § 26 odst. 2 se na konci připojuje tato věta:

"S touto dohodou musí před jejím předložením soudu projevit souhlas věřitelský výbor.".

11. § 27 odst. 2 zní:

"/2/ Prodej mimo dražbu uskuteční správce se souhlasem soudu a věřitelského výboru a po slyšení úpadce za podmínek stanovených soudem. Věci lze prodat mimo dražbu i pod odhadní cenu. Obdobě lze převést i úpadcovy sporné nebo obtížně vymahatelné pohledávky.".

12. V § 27 odst. 4 se na konci připojuje tato věta: "Věřitelský výbor s tím musí projevit předem souhlas.".

13. Za § 27 se vkládá nový § 27a, který zní:

"§ 27a

Se souhlasem soudu a věřitelského výboru může správce zpeněžit věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které slouží provozováni podniku, jednou smlouvou; jinak se pro tuto smlouvu přiměřeně použij i ustanovení obchodního zákoníku [§ 476 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.]. Výtěžek tohoto prodeje je součástí celkového výtěžku zpeněžení konkursní podstaty a nemůže sloužit pouze ke kryti závazků, souvisejících s prodávaným podnikem.".

14. V § 29 odst. 3 se slova "popřípadě i" nahrazují slovem "a".

15. § 67 včetně nadpisu zní:

"§ 67

Vztah k privatizaci

/1/ Pro konkursní řízení, v němž dlužníkem v úpadku je státní podnik, jiná státní organizace nebo i jiná právnická osoba, na jejichž podnikání se majetkově účastní stát, a jestliže tato osoba byla uveřejněna v seznamu zpracovaném ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky (dá 1 jen ' ministerstvo ") publikovaném v Obchodním věstníku, platí zvláštní režim.

/2/ Návrh na prohlášení konkursu dlužníka zašle soud ministerstvu. Ministerstvo může do 15 dnů od doručení tohoto sdělení navrhnout soudu povolení ochranné lhůty; tím není dotčeno právo dlužníka podle § 5a.

/3/ Soud povolí ochrannou lhůtu na návrh ministerstva, jestliže je návrh podán včas, obsahuje předepsané náležitosti (§ 5a odst. 3) jestliže v něm ministerstvo doloží, že dlužník byl určen k privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na ochrannou lhůtu podáván ministerstvem nemusí obsahovat seznam dlužníkových věřitelů a jejich pohledávek a seznam dlužníkových nemovitostí, tyto náležitosti je povinen doplnit dlužník na výzvu soudu do 15 dnů. Usnesení o povolení ochranné lhůty soud doručí kromě osob uvedených v § 5b odst. 2 i ministerstvu. Pro běh a trvání ochranné lhůty platí § 5c.

/4/ Pokud byl na majetek nebo akcie dlužníka již před podáním návrhu na prohlášení konkursu schválen privatizační projekt a ministerstvo doloží tuto skutečnost v návrhu na povolení ochranné lhůty, prodlužuje se ochranná lhůta podle odstavce 3 do doby přechodu privatizovaného majetku na nového nabyvatele nebo do doby uplynutí 2 měsíců od předání alespoň 34% akcií konkrétním nabyvatelům, pokud k těmto skutečnostem nedošlo již před jejím uplynutím. Prodloužená lhůta končí nejpozději uplynutím 6 měsíců od podání návrhu na prohlášení konkursu.

/5/ Pokud dojde ke schváleni privatizačního projektu na majetek nebo akcie dlužníka v ochranné lhůtě podle odstavce 3 a ministerstvo tuto skutečnost soudu doloží, prodlužuje se ochranná lhůta do doby přechodu privatizovaného majetku na nového nabyvatele nebo do doby uplynuti 2 měsíců od předání alespoň 34 akcii konkrétním nabyvatelům, nejdéle však do uplynutí 6 měsíců od schválení privatizačního projektu.

/6/ Ustanovení odstavců 4 a 5 platí i pro ochrannou lhůtu povolenou na návrh dlužníka.

/7/ Pokud přejde podle schváleného privatizačního projektu majetek dlužníka na Fond národního majetku České republiky (dále jen "Fond") a současně při zrušení podniku bez likvidace je založena obchodní společnost, soud povolí na návrh této obchodní společnosti ochrannou lhůtu v trváni 6 měsíců od podání návrhu na prohlášeni konkursu. Tuto lhůtu může navrhnout i ministerstvo pro návrh ministerstva se ustanovení odstavců 2 a 3 použije přiměřeně.

/8/ Přechod části majetku dlužníka na Fond nebrání prohlášení konkursu nebo povolení vyrovnání. Konkursu nebo vyrovnání se však nemohou účastnit věřitelé, jejichž pohledávky se zcela vztahují k této části majetku; pokud se k ní vztahují jen z části, jejich pohledávky se poměrně krátí.

/9/ Konkurs nelze prohlásit u dlužníka, u něhož bylo podle privatizačního projektu alespoň 50 akcií zařazeno do nabídky kupónové privatizace, a to od doby zveřejnění dlužníka v seznamu akciových společností, které budou v dané privatizační vlně privatizovány s použitím investičních kupónů [Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 383/1991 Sb., o vydávání a použití investičních kupónů, ve znění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 69/1992 Sb.], do uplynutí 2 měsíců od předání akcií dlužníka držitelům investičních kupónů a investičním privatizačním fondům. Po tuto dobu se přerušuje běh lhůt k podání návrhů na povolení ochranné lhůty, jakož i běh ochranné lhůty. Účinky podle § 5d trvají i po dobu přerušení lhůt.

/10/ Dlužník je povinen neprodleně příslušnému soudu sdělit skutečnosti, které jsou podle odstavců 4 až 9 podstatné pro prodloužen i a ukončení ochranné lhůty, a skutečnosti, které brání prohlášení konkursu podle odstavce 9. Ve sdělení o přechodu části majetku dlužníka na Fond uvede dlužník tento majetek a závazky, které se k němu vztahují.

/11/ V době ochranné lhůty povolené podle odstavce 2, 4, 5 a 7 nemůže soud nařídit omezení dlužníka, která by bránila realizaci schváleného privatizačního projektu.".

16. Za § 67 se vkládají nové § 67a až § 67d, které včetně nadpisů zní:

"Zvláštní ustanovení o vedoucích pracovnících dlužníka

§ 67a

/1/ Pracovní nároky (§ 31 odst. 3) vedoucích pracovníků, jejichž pracovní poměr vzniká jmenováním [§ 27 odst. 4 a 5 zákoníku práce.] (dále jen vedoucí pracovníci", které vznikly po prohlášení konkursu, lze v průběhu konkursu (§ 31 odst. 1) uspokojit pouze do výše 10 000,- Kč měsíčně; v odůvodněných případech může soud na návrh správce podstaty přiznat i vyšší částku.

/2/ Pracovní nároky vedoucích pracovníků podle odstavce 1 přesahující částku tam uvedenou, jakož i jejich pracovní nároky podle § 32 odst. 2 písm. a) se uspokojují jako ostatní pohledávky /§ 32 odst. 2 písm. c)/.

/3/ Při vyrovnání mají pracovní nároky vedoucích pracovníků povahu přednostních pohledávek jen do vše uvedené v odstavci 1.

/4/ Nároky osob, které nejsou u dlužníka v pracovním poměru, ale vykonávají pro dlužníka práce, příslušející jinak vedoucím pracovníkům se při konkursu nebo vyrovnání uspokojují jako ostatní pohledávky bez jakéhokoli zvýhodnění.

§ 67b

/1/ Vedoucí pracovníci dlužníka a osoby jim blízké nesmějí při konkursu nebo vyrovnání nabývat vlastnictví k věcem, jejichž vlastníkem byl při zahájení řízení dlužník, a to ani v případě, že k jejich zpeněžení došlo dražbou. Tyto věci nesmí být na ně převedeny ani ve lhůtě tří let od skončení konkursu nebo vyrovnání. První úkony, uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné.

/2/ Ustanovení odstavce 1 se vztahuje i na společníky dlužníka je-li jím veřejná obchodní společnost, komanditní společnost a společnost s ručením omezeným, pokud společníci vykonávají funkci vedoucího pracovníka podle odstavce 1. Totéž platí pro společníky akciových společností, pokud působí v jejich orgánech anebo vlastní akcie odpovídající více jak desetině základního jmění společnosti. V odůvodněných případech může však soud rozhodnout o výjimce.

Zvláštní ustanovení o podnikatelích v zemědělské výrobě

§ 67c

Je-li dlužníkem provozovatel zemědělské prvovýroby, činí ochranná lhůta /§ 5c/ šest měsíců: právo dlužníka navrhnout její prodlouženi tím není dotčeno.

§ 67d

Soud nemůže prohlásit konkurs ohledně dlužníka, který je samostatně hospodařícím rolníkem [Zákon č. 219/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zák. č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů.], do 31. 12. 1994, pokud s tím dlužník neprojeví souhlas.".

17. V § 68 se pod číselné označení paragrafu doplňuje nadpis, který zní: "Vztah k restitučním nárokům.".

18. V § 69 se pod číselné označení paragrafu doplňuje nadpis, který zní: "Konkursy s cizím prvkem."

19. V § 69 se v odst. 1 i v odst. 2 slova "Česká a Slovenská Federativní Republika" nahrazuji slovy "Česká republika."

20. Nad číselné označení § 70 se doplňuje nadpis, který zní: "Přechodná a závěrečná ustanoveni".

Čl. II

/1/ Ustanovení tohoto zákona se použijí i pro řízení zahájená přede dnem jeho účinnosti, pokud zákon nestanoví jinak; právní účinky úkonů, které v řízení nastaly před účinností tohoto zákona, zůstávají zachovány.

/2/ Pokud dosud nedošlo k prohlášení konkursu, může být návrh na ochrannou lhůtu také podán do 15 dnů ode dne účinnosti tohoto zákona.

/3/ Byl-li již podán návrh na prohlášení. konkursu v případech, kdy konkurs podle tohoto zákona není přípustný, soud řízení zastaví. Pokud již byl prohlášen konkurs, soud jej zruší obdobně podle § 44.

/4/ Nedošlo-li k ustaveni věřitelského výboru v případech, kdy podle tohoto zákona je to třeba, soud svolá schůzi věřitelů k jeho ustavení, a to 30 dnů od účinnosti tohoto zákona.

/5/ Ustanovení § 5b odst. 4 se použije přiměřeně pro schůze konkursních věřitelů svolané mimo ochrannou lhůtu.

Čl. III

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání jak vyplývá ze změn a doplnění provedených tímto zákonem.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Důvodová zpráva

Obecná část

Právní úprava důsledků bankrotu je pro společnost založenou na tržním hospodářství prospěšná i nezbytná. Řeší tyto úpadky poměrným uspokojením věřitelů, zbavuje ekonomiku neúspěšných podnikatelů a ovlivňuje celkové chování ekonomických subjektů, které se snaží vyhnout nepříznivým důsledkům, jež jsou s ní spojeny.

Přes tyto v podstatě kladné ekonomické stránky byla možnost praktického využití naší právní úpravy podle zák. č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, velmi omezena. Podle § 67 tohoto zákona bylo po dobu jednoho roku možné prohlásit konkurs ohledně státního podniku nebo obchodní společnosti s výlučnou majetkovou účastí státu pouze pro předlužení dlužníka, nikoli též pro jeho insolvenci. Protože k předluženi /převaha pasiv nad aktivy/ dochází jen v mezních případech, bylo možné tento zákon použít jen sporadicky. Důvodem této přechodné, časově termínované úpravy bylo nebezpečí, že při rozsahu sekundární insolvence státních podniků by ničím neomezená účinnost tohoto zákona mohla vést k jakési "řetězové reakci", při niž by úpadek jednoho podniku vyvolával úpadky další. Kromě negativních ekonomických dopadů by taková vlna úpadků ohrozila i proces privatizace, protože by probíhala v konkurenci s nim.

V době, kdy končil přechodný omezující režim, zavedený zák. č. 328/1991 Sb., /tj. k 1. 10. 1992/, nebyl stav, který jej vyvolal, dosud překonán; kromě toho by vlna bankrotů, která hrozila, časově spadala do doby rozděleni státu, což by nepochybně přinesl o další komplikace. Proto byl omezující režim prodloužen zákonem č. 471/1992 Sb., o šest měsíců.

Omezení podle zák. č. 471/1992 Sb. končí dnem 22. dubna 1993. Jejich další prodlužování není na místě, protože v důsledku toho by nedocházelo ani k pozitivnímu působení právní úpravy bankrotů, které v současné době již převládají nad jejími vlivy negativními. Nicméně je vhodné, aby tyto negativní vlivy byly minimalizovány. Tento cíl sleduje novela zák. č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání.

Hlavní změna, kterou novela zavádí, spočívá v zavedení tzv. ochranné lhůty v období mezi podáním návrhu na konkurs a jeho prohlášením. Během ní má podnikatelský subjekt /především státní podnik/ poslední možnost, aby dosáhl konsolidace svých finančních poměrů a aby překonal stav úpadku. Současně se tím vytváří i určitý prostor pro zakladatele dlužníka, aby vůči němu podnikl přiměřená opatření.

Novela přináší ještě další změny. Nejdůležitější z nich spočívají v řešení vztahu mezi konkursním řízením a privatizačním procesem a v omezení možností vedoucích pracovníků úpadce /zastávajících managerské funkce/ při konkursním řízení. Novela dále respektuje zvláštní povahu podnikání v zemědělství tím, že prodlužuje ochrannou lhůtu u provozovatelů zemědělské prvovýroby a tím, že odkládá možnost prohlášení konkursu u samostatně hospodařících rolníků, pokud s prohlášením konkursu nesouhlasí.

Tyto a další navrhované změny jsou podrobně ji zdůvodněny ve zvláštní části důvodové zprávy.

Novela zákona o konkursu a vyrovnáni byla současně vedena snahou, aby co nejméně zasáhla do struktury tohoto zákona. Jde o zákon, který se v praxi teprve začíná uplatňovat; jeho zásadní změna by za této situace mohla mít spíše negativní stav.

Zvláštní část

K bodu 1

Řešeni úpadku je možné provést různými způsoby. Zákon č. 328/1991 Sb., upravuje dva z nich, konkurs a vyrovnání. Pravidla, kterými se řídí tyto dva způsoby řešení úpadku, se však nehodí pro všechny subjekty, buď pro jejich zvláštní povahu, anebo proto, že jsou použitelná jen s nepřiměřenými potížemi. Proto je navrhováno, aby se řešení úpadku některých subjektů neřídilo tímto zákonem, ale aby mu byly věnovány zvláštní úpravy.

K bodu 2

Pokud jde o stanovení definice úpadku a úpravu návrhu na prohlášení konkursu dochází jen k dílčím změnám.

Pro konkurs a vyrovnání se i nadále vyžaduje existence více věřitelů /nikoli jen jednoho s vysokou pohledávkou/; patří přímo k podstatě těchto institucí, že při nich jde o řešení zájmového střetu více věřitelů, protože jediný z věřitelů může svých práv daleko efektivněji dosáhnout běžnými exekučními prostředky.

Jako důvody úpadku zůstávají nadále jak insolvence, tak předlužení. I když k předlužení dlužníka obvykle dochází později, než k jeho insolvenci, nemusí tomu tak být vždy /např. u podnikatelů poskytujících pouze služby, u nepodnikatelských subjektů apod./. Kromě toho je použití předlužení velmi praktické v případech, kdy návrh na konkurs podává dlužník, resp. jeho likvidátor, jestliže nelze likvidaci provést podle obchodního zákoníku.

Delší doba, po kterou má trvat dlužníkova insolvence, není ani nadále vymezena v zákoně určitým obdobím (např. 3 měsíce). Vzhledem k tomu, že její délka bude záležet na okolnostech konkrétních případů, posoudí ji soud ve svém rozhodnutí.

K bodu 3

Zavedení ochranné lhůty po podání návrhu na prohlášení konkursu je nejdůležitější změnou, kterou novela zavádí. Sleduje se jí vytvořit časový prostor pro možnost vyřešit dlužníkovu situaci jinak než soudním řízením. Úprava ochranné lhůty spočívá v těchto zásadách:

a/ k běhu ochranné lhůty nedochází automaticky, ale na návrh dlužníka. Tohoto návrhu je třeba proto, že dlužník hned na počátku musí sdělit určité údaje, bez nichž by další postup nebyl možný /např. označení věřitelů a jejich pohledávek/. Kromě toho se při ochranné lhůtě vyžaduje od dlužníka určitá aktivita, jejímž projevem je i jeho iniciativa,

b/ ochranná lhůta trvá zásadně tři měsíce. Jen zcela výjimečně může být za podmínek stanovených zákonem prodloužena o další tři měsíce. Vzhledem k účelu ochranné lhůty je tato doba dostatečná,

c/ na řešení dlužníkovy situace se podílejí /zejména prostřednictvím věřitelského výboru/ i věřitelé. Vzhledem k tomu, že věřitelé na začátku řízeni nejsou známi, musí věřitele označit dlužník v návrhu. Kromě toho se mohou sami přihlásit, jsou-li dlužníkem opominuti /ať už z nedbalosti nebo úmyslně/,

d/ ochranná lhůta se veřejně vyhlašuje /mimo jiné i oznámením v Obchodním věstníku/. Kromě vytvoření možnosti pro věřitele, aby se sami přihlásiti, sleduje se tím i určité varování k opatrnosti, určené obchodním partnerům dlužníka,

e/ během ochranné lhůty dochází k určitým omezením dlužníka i věřitelů, kteří sledují, aby její cíl mohl být splněn. Věřitelé zatím nemohou samostatně vymáhat své pohledávky a dlužníku jsou pod sankcí neúčinnosti zakázány právní úkony, jimiž by poškozoval věřitele,

f/ po ochranné lhůtě je buď situace dlužníka vyřešena a není důvodu v řízení pokračovat. Pokud k jejímu vyřešení nedojde, proběhne konkursní řízení. Dlužník může v jejím průběhu nabídnout věřitelům i vyrovnání.

K bodům 4, 5, 6. 8. 9, 10, 11 12, 14:

Změny, uvedené v těchto bodech, sledují, aby postavení věřitelů v průběhu bylo posíleno. Většina z těchto změn vyžaduje proto souhlas jejich orgánu k některým důležitým úkonům a jednání během řízení.

K vypuštění § 10 odst. 4 dochází proto, aby se řízení mohla účastnit i Konsolidační banka, pokud na ni přejdou dlužníkovy pohledávky.

Aby věřitelé mohli reálně svá zvýšená procesní oprávnění vykonávat, aniž by pro každý případ musila být vždy znovu svolána jejich schůze /při jejich vysokém počtu je to obtížné/, zavádí novela věřitelský výbor jako obligatorní orgán /dosud byl jen fakultativní/ a řeší i další případy nutného zastoupeni věřitelů.

Věřitelskému výboru se svěřují důležitá oprávnění již v průběhu ochranné lhůty. Kromě toho zasahuje podstatným způsobem i do vlastního průběhu konkursního řízení.

Další změny v těchto ustanovení jsou vyvolány potřebou souladu s cenovými předpisy.

K bodu 7

Vzhledem k tomu, že vztah konkursního řízení a privatizace je upraven nově, vypouští se ustanovení podle něhož se prohlášením konkursu přerušoval postup v privatizaci.

K bodu 13

Tímto ustanovením se umožňuje, aby jako celek byla prodána aktiva podniku provozovaného dlužníkem, tím se umožní jeho provoz bez přerušení. Jde o úpravu speciální k úpravě smlouvy o prodeji podniku podle obchodního zákoníku, při níž se vyžaduje, aby současně s aktivy převzal kupující i závazky. Kdyby tomu tak bylo i při konkursu, byli by zvýhodněni věřitelé, jejichž pohledávka vznikla při provozu podniku, proti ostatním věřitelům. Tím by byla porušena základní zásada i smysl konkursního řízení, spočívající v rovnoměrném uspokojení všech věřitelů.

K bodu 15

Smyslem nové úpravy vztahu mezi konkursem a privatizací je dosáhnout toho, aby byl respektován smysl obou těchto procesů. Zvláštní ochrany požívá kupónová privatizace, během jejíž určité fáze je konkurs nepřípustný. Jinak osnova konkrétně řeší jednotlivé situace, k nimž může při střetu konkursu a privatizačního řízeni dojít. Prodloužení lhůt, k nimž dochází je odůvodněno tím, aby mohli noví nabyvatelé učinit opatření, jimiž by čelili konkursu.

K bodu 16

Omezení vedoucích pracovníků dlužníka sleduje, aby tito pracovníci nemohli zneužívat svých speciálních znalost o dlužníkově situaci a dále, aby měli zájem na rychlém řešení úpadkové situace. Ustanovení o tom, že jejich mzdové nároky lze uspokojovat v průběhu konkursu pouze do výše 10 000 Kč ovšem neznamená, že by tím zanikaly jejich vyšší nebo jiné pracovněprávní nároky; další nároky však nebudou uspokojovány přednostně, ale jako ostatní pohledávky při rozvrhu.

Zvláštní úprava je věnována i provozovatelům zemědělské prvovýroby a samostatně hospodařícím rolníkům. Tato zvláštní úprava vychází především ze zohlednění výrobních cyklů v této výrobě, z nejistoty cen a výnosů v zemědělství. Kromě toho má umožnit samostatně hospodařícím rolníkům, kteří začínají hospodařit, aby mohli překonat počáteční potíže.

K bodu 17 - 20

Jde o textové úpravy, které jsou nutné proto, že vsunutá ustanovení byla označena marginálními rubrikami.

K Čl. II - V:

Kromě obvyklých přechodných a závěrečných ustanoveni je zde zobecněn režim schůze věřitelů v ochranné lhůtě i pro jiné případy; důvodem jsou praktická hlediska.

Přes menší rozsah změn je navrhována republikace zákona, neboť lze očekávat jeho poměrně širokou aplikaci, při níž by nemělo docházet k pochybnostem o platném textu zákona.

V Praze dne 10. března 1993

Doc. Ing. Václav Klaus, CSc. v.r.

předseda vlády

JUDr.Jan Kalvoda v.r.

místopředseda vlády

pověřený řízením Úřadu pro legislativu a veřejnou správuSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP