Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1993

I. volební období

(VII. volební období České národní rady)

350

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny Parlamentu k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona České národní rady č. 96/1993 Sb. a zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb. (tisk 258)

Všechny výbory Poslanecké sněmovny Parlamentu, kromě výboru hospodářského a výboru mandátového a imunitního, projednaly na svých schůzích v květnu 1993 vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb. a zákona ČNR č. 96/1993 Sb. a zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb. (tisk 258) a doporučují Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby předložený návrh zákona schválila s těmito změnami:

K názvu zákona

Doplnit o text: "a zákon ČNR č. 593/ 1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu.".

ČI. I

Za bod 1 vložit nový bod 2 tohoto znění:

"2. Dosavadní text § 4 se označuje jako odstavec 1. " Doplňuje se nový odstavec 2, který zní:

"(2) Osvobození příjmů uvedených v odstavci 1 písm. e) se nepoužije, pokud se poplatník tohoto osvobození vzdá oznámením správci daně, a to nejpozději ve lhůtě pro podání daňového přiznání za zdaňovací období v němž byly tyto zdroje a zařízení uvedeny do provozu. Osvobození se nepoužije ani v případě převedení vlastnických práv k těmto zdrojům a zařízením na dalšího vlastníka. ".

Další body se přečíslují

K bodu 4

V § 6 odst.4 písm. a) odkaz a poznámku "4a)" nahradit označením 4b)

K bodu 5

Písmena j) a k) označit jako písmena ch) a j).

Odkaz a poznámku 4b) označit jako 4c)

K bodu 8

Písmeno d) označit jako písmeno c).

Za bod 15 vložit nový bod 16 tohoto znění:

"16. V § 15 odst. 8 za slovem "školství" vložit slova ", na policii České republiky".

Další body se přečíslují.

K bodu 16

V § 18 odst. 4 za slovo "nadace" vložit slovo ",obce".

V § 18 odst. 5 vypustit slova "a u obcí".

K bodu 18

§ 19 písm. b) včetně poznámky pod čarou zní:

"b) příjmy poplatníků uvedených v § 18 odst. 3 plynoucí z takové činnosti, která je jejich posláním a nemůže být předmětem soutěže s jinými osobami, příjmy přijaté od subjektů se sídlem nebo bydlištěm mimo území České republiky za jejich vlastní reklamy, pokud nejsou poskytnuty prostřednictvím stálé provozovny (§ 22 odst. 2) a příjmy z doplňkové činnosti v rozsahu uvedeném v prováděcím předpise; u rozpočtových a příspěvkových organizací dále příjmy z činností vymezených zřizovatelem ve zřizovací listině k plnění jejich základního účelu 18b) a dále příjmy z pronájmů, které jsou zohledněny ve vztahu k rozpočtu zřizovatele.

Zákon ČNR č. 57611990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České repubiice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů".

K bodu 19

Vypustit odkaz a poznámku 18c).

Za bod 19 vložit nový bod 20 tohoto znění:

"Dosavadní text § 19 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:

"(2) Osvobození příjmů uvedených v odstavci 1 písm. e) se nepoužije, pokud se poplatník tohoto osvobození vzdá oznámením u správce daně, a to nejpozději ve lhůtě pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, v němž byly tyto zdroje a zařízení uvedeny do provozu. Osvobození se nepoužije ani v případě převedení vlastnických práv k těmto zdrojům a zařízením na dalšího vlastníka. ".

Další body se přečíslují.

K bodu 20

Písmena h) a i) se označí jako písmena h) a ch).

K bodu 21

V § 20 odst. 2 se ve druhé věta za slova "odpis opravné položky" doplňují slova "k úplatně nabytému majetku".

Za bod 22 vložit nový bod 23 tohoto znění:

"V § 20 odst. 4 za slovo "školství" doplnit text ",na Policii České republiky".

Další body se přečíslují

K bodu 23

Slova "nejdéle 15 dnů před začátkem nebo nejdéle po skončení" nahradit slovy "v době 15 dnů před začátkem nebo v době 15 dnů po skončení".

Za první větu vložit druhou větu tohoto znění: "Jedná-li se prokazatelně o příjmy, které hospodářsky patří, jak do uplynulého zdaňovacího období, tak i do následujícího zdaňovacího období, považují se za příjmy toho zdaňovacího období, ke kterému je poplatník přiřadí.".

K bodu 26

Slovo "tečkou" nahradit slovem "středníkem" a text v uvozovkách začít malým písmenem.

K bodu 28

Bod 28 zní:

"28. V § 22 odst. 2 se v první větě za slova "nebo pronajaté" vkládají slova či pronajímané". "

K bodu 34

Za slova "poprvé lze" ve větě za středníkem vložit slova "tento postup".

K bodu 37

Písmeno r) zní:

"r) úhrn cen pořízení cenných papírů za zdaňovací období v případě jejich prodeje,

Připojují se nová písmena s) a t) tohoto znění:

"s) u poplatníků účtujících v soustavě podvojného účetnictví hodnota pohledávek do výše příjmů z jejich prodeje,

t) výdaj (náklad) na pořízení hmotného majetku vyloučeného z odpisování (§ 27) a pozemku v případě jeho prodeje.".

K bodu 40

V písmenech a) a b) odstavce 6 vložit za slovy "náhrady výdajů" odkaz na poznámku pod čarou "5a)".

V § 24 odst. 6 písm. b) bod 1 se za slova "zboží (věcí)" vkládají slova "a poskytování služeb".

K bodu 43

V § 25 písm. w) zní:

"w) úroky placené z úvěrů a půjček poskytnutých subjekty, které se zúčastní přímo nebo nepřímo na vedení, kontrole či jmění příjemce úvěru nebo půjčky, a to ve výši úroků z částky, o kterou úhrn půjček a úvěrů takto poskytnutých, přesahuje v průběhu zdaňovacího období čtyřnásobek základního jmění a u bankovních pojišťovacích společností šestinásobek základního jmění. Účastí na kontrole či jmění se rozum vlastnictví více než 25% podílů na základním jmění nebo podílů s hlasovacím právem. ".

K bodu 47

Odkaz na poznámku pod čarou "29a" označit jako "30a".

K bodu 55

Slova "minimálně 40%" nahradit slovy "alespoň 40%".

K bodu 56

Odkaz na poznámku pod čarou "3la" označit jako "32a".

K bodu 60

Uvozovací věta zní: "§ 36 odst. 1 až 4 znějí:".

§36 odst. 2 písm. a) bod 9 zní:

"9. Z úroků, výher a jiných výnosů z vkladů na vkladních knížkách a z úroků z peněžních prostředků na vkladových účtech plynoucích poplatníkům uvedeným v § 17. "

V § 36 odst. 2 písm. a) se na konci doplňuje věta, která zní: "Za podíly na zisku podle bodu 3 a 4 se pro účely tohoto zákona považují i částky použité ze zisku po zdanění na zvýšení vkladu společníka nebo členského vkladu. ".

V odst. 3 písm. a) nahradit předložku "z" předložkou "s".

V § 36 odst. 3 písm. b) se slova "pořizovací cena" nahrazují slovy "cena pořízení".

Odstavec 5 vypustit.

Za bod 60 vložit nový bod 61 tohoto znění:

"61. V § 36 se připojuje nový odstavec 5, který zní:

"(5) Pokud plynou výnosy z cenných papírů příjemci od podílových fondů, prostřednictvím investičních společností a od investičních fondů', je základem pro zvláštní sazby daně, uvedenou v odstavci 2 písm. a), vyplácený výnos z cenných papírů, snížený o příjmy přijaté podílovými fondy, prostřednictvím investičních společností, a investičními fondy, z nichž byla daň vybrána zvláštní sazbou podle odstavce 2 a odstavce 3 písm. b). ". " Další body se přečíslují.

K budu 68

V odstavci 13 vypustit text: "na úroky plynoucí z úvěrů a půjček sjednaných do konce roku 1992".

Za odstavec 15 připojit nový odstavec 16 tohoto znění:

"(16) Pro výnosy z vkladů na vkladních listech a z vkladů jim na roveň postavených, uskutečněných před nabytím účinnosti tohoto zákona, se použijí dosavadní předpisy."

K bodu 70

Vložit nové písmeno c) tohoto znění:

"c) zařízení pro úpravu vod o kapacitě do 2000

ekvivalentních obyvatel (obor 436)?

Za bod 74 se vkládá nový bod 75, který zní:

"75. V položce 9 přílohy zákona se odpisová skupina "3" nahrazuje odpisovou skupinou "2".",

Další body se přečíslují

Čl. II

Před bod 1 se vkládají nové body 1 a 2, které znějí:

"l. V § 1 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a připojují se slova: "s výjimkou ustanovení § 63 odst. 2 až 6, § 67 až 69, § 71 a 72. Při postupu podle části šesté se použijí i ustanovení ostatních částí zákona, pokud jsou k uplatnění části šesté nezbytná. ".

2. V § 4 se na konci odstavce 15 připojuje nová věta, která zní: "Ministerstvo můře rovněž z důležitých důvodů, zejména z důvodu hospodárnosti nebo rychlosti řízení stanovit místní příslušnost jinak."."

K bodu 2

Bod 2 se vypouští.

Za dosavadní bod 2 se vkládají nové body 3 až 6, které znějí:

"3. V § 21 odst. 1 se za slovo "subjektu" vkládají slova "nebo jiné osoby zúčastněné na řízení" a za slovo "subjekt" se vkládají slova "nebo jiná osoba zúčastněná na řízení".

4. V § 21 odst. 7 se za slovo "subjekt" vkládají slova "nebo jinou osobu zúčastněnou na řízení" a na konci odstavce se připojuje tato věta: "Pokud je den zahájení řízení dnem počátku běhu lhůty pro jiné rozhodnutí správce daně, běh lhůty se staví až do dne, kdy dojde správci daně opravené podání. ".

5. V § 33 odst. 8 se slova "se registrovat nejpozději v den zahájení dani podrobené činnosti" nahrazují slovy "podat přihlášku k registraci nejpozději do pěti dnů ode dne zahájení dani podrobené činnosti nebo činnosti směřující k získání dani podrobených příjmů".

6. V § 33 odst. 1 se druhá věta nahrazuje větou: "Toto číslo je daňový subjekt povinen uvádět ve všech případech při styku se správcem daně a dále pokud tak stanoví zvláštní zákon."."

K dosavadnímu bodu 6

Slova "obecně závazným právním předpisem" nahradit slovem "nařízením"

K bodu 8

Bod 8 se vypouští.

Za dosavadní bod 9 se vkládá nový bod, který zní:

"V § 77 odst. 7 se za slova "zálohy jinak" vkládají slova ", popřípadě zrušit povinnost daň zálohovat, a to za celé zdaňovací období.".

Za dosavadní bod 11 se vkládá nový bod, který zní: "Za § 78 se vkládá nový § 78a, který včetně nadpisu zní:

" § 78a

Zahraniční plátce daně

Plátcem daně podle § 79, 80 a 83 se rozumí též zahraniční subjekt, který má na území České republiky stálou provozovnu. ".

Za dosavadní bod 12 se vkládá nový bod, který zní:

"§ 96a zní

"§ 96a

(1) Pokud správce daně spravuje daně, které nejsou příjmem státního rozpočtu, převádí jejich výnos podle zákonného rozpočtového určení vždy nejdéle do dne stanoveného ministerstvem [§ 35 odst. 2 písm. c) zákona č. 5761/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice, ve znění pozdějších předpisů.] ode dne, kdy mu tyto prostředky byly připsány na jeho účet vedený u banky a zaevidovány, pokud lze současně zaevidovat na osobním účtu daňového dlužníka na jeho splatnou daňovou povinnost. Jde-li o nejasnou platbu nebo není-li ji možno zaevidovat na osobním účtu daňového dlužníka z jiných důvodů, počíná běžet lhůta pro převod těchto prostředků, dnem následujícím po dni, kdy platbu lze zaevidovat.

(2) Vznikne-li u příjmů podle odstavce 1 daňovému dlužníkovi nárok na vrácení přeplatku, přeplatek bude vrácen z prostředků jeho příjemce. Pro vrácení nebo převedení přeplatku na úhradu jiného nedoplatku platí lhůty stanovené v § 64; příjemci těchto prostředků musí být doručeno rozhodnutí o vrácení nebo převedení přeplatku k provedení úhrady tak, aby do uplynutí celkové lhůty zbývalo nejméně 10 dnů.

(3) Bude-li přeplatek vrácen po lhůtě stanovené v § 64, náleží daňovému dlužníkovi úrok podle § 64 odst. 6; tento nárok přizná a uhradí příjemce prostředků. Došlo-li k opožděnému vrácení v důsledku nedodržení lhůty stanovené v odstavci 2 pro doručení rozhodnutí o vrácení přeplatku, přizná a uhradí správce daně příjemci prostředků poměrnou část za prokázané zpoždění.

(4) Pokud bylo více příjemců prostředků, z nichž má být přeplatek vrácen nebo převeden na úhradu nedoplatku u jiné daňové povinnosti, vrátí nebo převede přeplatek správce daně na úkor kteréhokoliv jejich běžného daňového příjmu. Takto vrácený nebo převedený přeplatek s příjemcem daně zúčtuje při nejbližším převodu těchto prostředků na jeho běžný účet.

(5) Podle tohoto ustanovení se postupuje přiměřeně i u příjmů podle § 1, odst. 4. "

Body článku 2 se příslušně přečíslují.

Zařazuje se nový článek III tohoto znění:

"Zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, se doplňuje takto:

V §8 se připojuje nový odstavec 4, který zní:

"(4) V případě, že jde o pohledávky za zahraničními dlužníky, majícími sídlo ve státě, ve kterém neexistuje právní norma odpovídající zákonu o konkursu a vyrovnání, a jde o pohledávky vzniklé po 1. 1. 1991, může poplatník daně z příjmů vytvořit rezervu až do výše těchto pohledávek, avšak jen za předpokladu, že jde o pohledávky zajištěné (bankovní zárukou, dokumentárním inkasem, akreditivem apod.), vymáhané u zahraničních soudů, a doba od jejich sjednané splatnosti převýšila období jednoho roku. V tomto případě se rezerva

čerpá na úhradu nesplacené části pohledávek nebo na jejich odpis podle výsledku jejich vymáhání.".

Dosavadní články III, IV a V se přečíslují na články IV, V a VI;

K dosavadnímu čl.III

Malé písmeno "p" ve slově "poslanecké" nahradit velkým písmenem.

Na konci věty připojit slova "a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, jak vyplývá z pozdějších předpisů.".

K dosavadnímu článku. V

Článek V zní:

"Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.".

V Praze dne 13. května 1993

  
JUDr. Miloslav Výborný v.r. JUDr. Jiří Vyvadil v.r.
předseda ústavně právního výboru zpravodaj ústavně právního výboru
  
Ing. Tomáš JEŽEK, CSc. v.r. Ing. Robert Kolář v.r.
předseda rozpočtového výboru zpravodaj rozpočtového výboru
  
Ing. Leopold Zubek v.r.Václav Nájemník v.r.
předseda výboru pro veřejnou správu, zpravodaj výboru pro veřejnou správu,
regionální rozvoj a životní prostředí regionální rozvoj a životní prostředí
  
MUDr. Martin Syka v.r.Ing. Miroslav Raška v.r.
předseda výboru pro sociální zpravodaj výboru pro sociální
politiku a zdravotnictvípolitiku a zdravotnictví
  
Ing. Vladimír Šuman v.r. 
předseda branného a bezpečnostního výboru  
  
PhDr. František Kozel v.r.Alfred Frommer v.r.
výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, zpravodaj pro vědu, vzdělání, kulturu,
mládež a tělovýchovu mládež a tělovýchovu
  
MVDr. Jan Černý v.r. Ing. Vojtěch Čechák v.r.
předseda zemědělského výboru zpravodaj zemědělského výboru
  
Ing. Josef Pavela v.r.PhDr. Václav Trojan v.r.
předseda výboru petičního, pro lidská zpravodaj výboru petičního, pro lidská
práva a národnostipráva a národnosti
  
RNDr. Jiří Payne v.r. JUDr. Jan Kryčer v.r.
předseda zahraničního výboru zpravodaj zahraničního výboru

Souhrn připomínek nezařazených do společné zprávy k tisku 258

K bodu 7

V § 6 odst. 12 písm. b) se slova "dohodnuté nebo sjednané jako pravidelné pracoviště (místo výkonu práce) bydliště," nahrazují slovy "pravidelné pracoviště (místo výkonu práce) shodné s místem bydlištěm".

VVVKM

K bodu 18

V § 19 písm. b) za slovy "jinými osobami" vložit slova "příjmy poplatníků, kteří svůj zisk vynakládají k zajištění činností pro které byly zřízeny".

VSPZ

K bodu 21

V § 20 odst. 4 se slova "2% " nahrazují slovy "5% ".

VVVKM

K bodu 40

V § 24 odst. 6 písm. a) se za slovo "přívěsem" vkládají slova "nebo návěsem".

VSRZP

K bodu 49

Uvozovací věta zní: "V § 27 se připojuje nové písmeno ch), které zní:"

ÚPV

K bodu 60

V § 36 odst. 2 písm. a) vypustit bod 8 a jeho znění 2 zařadit do písmene c) tohoto odstavce.

VPLPN

V § 36 odst. 2 písm. a) vypustit body 8 a 9 a jejich text zapracovat do písmene c)

ZeV


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP