Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1993

I. volební období

404

Vládní

NÁVRH

zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992. Sb., o dani z přidané hodnoty


Vládní návrh

Zákon

ze dne ……………………1993

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992. Sb., o dani z přidané hodnoty

Parlament se usnesl na tomto zákoně České Republiky:

Čl. I.

Zákon ČNR č. 588/1992 Sb. o dani z přidané hodnoty se mění a doplňuje tato:

1. V § 1 se za slova "zboží z dovozu a" doplňuje slovo "nepravidelná" a vypouštějí se slova "s výjimkou pravidelné přepravy osob"

2. § 2 odst. 1 písm. a) zní:

"a) dodání zboží a převod nemovitostí včetně dodání stavebních objektů a stavebních prací, a to i formou smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci, při kterém dochází ke změně vlastnického práva nebo práva hospodaření, pokud tento zákon nestanoví jinak; za zdanitelné plnění se nepovažuje převod pozemků,"

3. V § 2 odst. 2 písm. a) se na konec textu doplňují slova: "pokud tento zákon nestanoví jinak,"

4. § 2 odst. 2 písm. b) se vypouští. Dosavadní písmena c) až m) se označují jako b) až l).

5. V § 2 odst. 2 se v nově označeném písmenu i) slovo "celnice" nahrazuje slovy "celní orgán2a)" a doplňuje se poznámka pod čarou č. 2a, která zní: "2a) § 3 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon."

6. V § 2 odst. 2 se v nově označeném písmenu l) na konec textu doplňují slova "kromě svobodných celních pásem a svobodných celních skladů".

7. Za § 2 se vkládá novy § 2a, který včetně nadpisu zní:

"§ 2a

Vymezení pojmu peníze

(1) Penězi se pro účely tohoto zákona rozumějí platné bankovky, státovky a mince české nebo cizí měny. Za platné bankovky, státovky a mince se považují i takové, jejichž platnost byla ukončena, ale lze je za platné bankovky, státovky a mince vyměnit.

(2) Za zboží se pro účely zákona také považují:

a) bankovky a mince české měny v okamžiku jejich dodání výrobcem České národní bance nebo při jejich dovozu Českou národní bankou,

b) bankovky, státovky a mince české nebo cizí měny prodávané pro sběratelské účely za ceny vyšší, než je jejich nominální hodnota nebo přepočet jejich nominální hodnoty na českou měnu podle kursu střed vyhlašovaného Českou národní bankou."

8. V § 5 odst. 1 se text "Kčs" nahrazuje textem "Kč".

9. § 5 odst. 2 zní:

"(2) Plátci jsou také osoby podléhající dani, jejichž obrat nepřekročí obrat podle odstavce 1, pokud se jedná o samostatné osoby, které provádějí zdanitelná plnění společně na základě smlouvy o sdružení3) nebo jiné obdobné smlouvy a pokud celkový obrat těchto osob v rámci sdružení i mimo něj překročí částku podle odstavce 1. Tyto osoby jsou povinny předložit jednotlivě přihlášku k registraci ve lhůtách uvedených v odstavci 1. Pokud osoba podléhající dani, která není plátcem, uzavře smlouvu o sdružení nebo jinou obdobnou smlouvu s plátcem, je povinna předložit přihlášku k registraci ke dni uzavření této smlouvy a tímto dnem se stává plátcem daně. Jestliže tuto povinnost nesplní, je považována za plátce od data uzavření této smlouvy a je povinna předložit daňové přiznání a vypořádat vlastní daňovou povinnost za toto období. Osoby podléhající dani, které společně podnikají na základě smlouvy o sdružení nebo jiné obdobné smlouvy a nejsou plátci, jsou povinny předložit přihlášku k registraci k datu účinnosti uvedeném na osvědčení o registraci účastníka sdružení, který se zaregistruje jako plátce nejdříve."

10. V § 5 odst. 3 se text "Kčs" nahrazuje textem "Kč".

11. V § 5 odst. 5 se text "Kčs" nahrazuje textem "Kč".

12. V § 5 odst. 6 se za slova "odpočet daně" doplňují slova "případně odpočet daně z obratu nebo dovozní daně".

13. V § 5 odst. 7 se za slova "u osobního automobilu" doplňují slova "a vratných lahví ze skla".

14. V § 6 odst. 1 písm. d) se na konec textu doplňují slova: "nebo k plátci, který je fyzickou osobou".

15. V § 6 odst. 1 se doplňuje nová písmena h) a i), která včetně poznámky pod čarou znějí:

"h) osoby, které podnikají s plátcem společně na základě smlouvy o sdružení nebo jiné obdobné smlouvy,

i) členové družstev, kteří jsou v pracovním vztahu k družstvu4a)

4a) § 227 odst. 1 obchodního zákoníku."

16. § 7 odst. 2 zní:

"Za zdanitelná plnění se pro účely tohoto zákona považují také:

a) poskytnutí zboží, služeb, staveb, převodu a využití práv plátcem pro jeho osobní spotřebu, pokud se jedná o fyzickou osobu,

b) poskytnutí zboží, služeb, staveb, převodu a využití práv pro účely nesouvisející s podnikáním, pokud se jedná o vlastní plnění, která v případě podnikání podléhají dani,

c) poskytnutí zboží, služeb, staveb, převodu a využití práv pro účely nesouvisející s podnikáním, pokud se jedná o přijatá zdanitelná plnění, u kterých byl uplatněn odpočet daně.

d) použití osobního automobilu a vratných lahví ze skla vlastní výroby v případech, kdy nemá plátce nárok na odpočet daně podle § 19 odst. 4."

17. V § 8 odst. 3 písm. a) se za slovo "obvykle zdržuje, "doplňují slova "pokud tento zákon nestanoví jinak,".

18. V § 8 odst. 3 písm. c) se za slova "při poskytování přepravních služeb," doplňují slova "pokud tento zákon nestanoví jinak,".

19. V § 8 odst. 3 se doplňuje nové písmeno e), které zní:

"e) místo, kde jsou tyto služby skutečně poskytovány bez ohledu na ustanovení písmene a), pokud se jedná o služby cestovního ruchu, ubytovací služby, služby veřejného stravování, poradenské služby, finanční služby, pojišťovnictví, obchodní a zprostředkovatelské služby, advokátní, informační a překladatelské služby a vzdělávací činnosti."

20. V § 9 odst. 1 písm. f) se za slova "uskutečněném" doplňují slova "pro osobní spotřebu plátce, který je fyzickou osobou, a".

21. V § 9 odst. 2 se za slova "nahrazujícími peníze" doplňují slova "a v případech, kdy se úhrada za zdanitelná plnění uskutečňuje platebními kartami nebo jinými platebními prostředky nahrazujícími peníze, ".

22. § 9 odst. 3 včetně poznámky pod čarou zní:

"(3) V případě nájemních smluv,7) smluv o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci7a) a smluv o díle8), kdy se zdanitelné plnění uskutečňuje formou dílčího nebo opakovaného plnění během doby trvání smlouvy, se každé dílčí nebo opakované plnění považuje za samostatné zdanitelné plnění. Dílčím plněním se rozumí zdanitelné plnění, které se podle smlouvy o dílo nebo jiné obdobné smlouvy uskutečňuje ve sjednaném rozsahu a v sjednaných lhůtách a nejedná se přitom o celkové zdanitelné plnění, na které je sjednána platná smlouva. Opakovaným plněním se rozumí uskutečnění zdanitelného plnění, které se uskutečňuje podle platné smlouvy a ve sjednaných termínech, přičemž se v rámci této smlouvy jedná o plnění shodným zbožím, službou nebo převodem a využitím práv. V případě zdanitelných plnění, kdy se během zdaňovacího období poskytuje na základě smlouvy dílčí plnění, se považuje zdanitelné plnění za uskutečněné dnem uvedeným ve smlouvě nebo zaplacením každého dílčího plnění, a to tím dnem, který nastane dříve. V případě zdanitelných plnění, kdy se během zdaňovacího období poskytuje na základě smlouvy opakované plnění, se považuje zdanitelné plnění za uskutečněné nejpozději posledním dnem zdaňovacího období.

7a) § 489 obchodního zákoníku."

23. V § 9 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:

"(4) Zaplacení zálohy se nepovažuje za uskutečnění zdanitelného plnění."

24. § 10 včetně nadpisu zní:

"§ 10

Vznik daňové povinnosti

Daňová povinnost vzniká dnem uskutečnění zdanitelného plnění."

25. § 11 včetně nadpisu a poznámky pod čarou zní:

"§ 11

Vedení záznamů pro daňové účely

(1) Plátce je povinen vést zejména záznamy o přijatých a uskutečněných zdanitelných plnění a evidovat zvlášť přijaté a vystavené daňové doklady, zjednodušené daňové doklady a daňové dobropisy a vrubopisy a vystavené doklady o použití. V případě přijatých zdanitelných plnění je povinen vést záznamy v členění na plnění z dovozu a z tuzemska podle jednotlivých sazeb daně. V případě uskutečněných zdanitelných plnění je povinen vést záznamy v členění na plnění osvobozená od daňové povinnosti podle § 25, plnění na vývoz a plnění do tuzemska členěná podle jednotlivých sazeb daně a plnění, která nejsou zdanitelnými plněními. Finanční orgán může uložit vedení záznamů rozhodných pro stanovení daně podle zvláštních předpisů.8a)

(2) Plátce je povinen vést evidenci všech tržeb za uskutečněná zdanitelná plnění v členění podle jednotlivých sazeb daně a na uskutečněná plnění osvobozená od daně za jednotlivá zdaňovací období.

(3) Plátci, kteří podnikají společně na základě smlouvy o sdružení nebo jiné obdobné smlouvy, jsou povinni vést evidenci podle odstavců 1 a 2 za celé sdružení odděleně. Evidenci vede určený účastník sdružení.

8a) § 39 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění zákona č. 35/1993 Sb".

26. § 12 včetně nadpisu a poznámky 9a) pod čarou zní:

"§ 12

Vystavování daňových dokladů, dokladů o použití a jejich obsah

(1) Plátce je povinen vyhotovit za každé zdanitelné plnění ve prospěch jiného plátce daňový doklad, v případě uskutečnění plnění pro osobní spotřebu plátce, který je fyzickou osobou, a pro účely nesouvisející s podnikáním doklad o použití, a to nejpozději do 15 dnů ode dne jeho uskutečnění, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2) Daňový doklad musí obsahovat:

a) obchodní jméno, sídlo, popřípadě bydliště, místo podnikání, daňové identifikační číslo9) plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,

b) obchodní jméno, sídlo, popřípadě bydliště, místo podnikání, daňové identifikační číslo plátce, v jehož prospěch se uskutečňuje zdanitelné plnění,

c) pořadové číslo dokladu,

d) název, množství zboží nebo rozsah zdanitelného plnění,

e) datum vystavení dokladu,

n) datum uskutečnění zdanitelného plnění,

g) výši ceny bez daně celkem,

h) sazbu daně,

i) výši daně celkem zaokrouhlenou na desetihaléře nahoru.

(3) Jsou-li součástí zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu nebo na zjednodušeném daňovém dokladu nebo na dokladu o použití plnění s různými sazbami daně popřípadě osvobozené od daňové povinnosti, musí být na tomto dokladu uvedeny výše ceny bez daně celkem a výše daně celkem odděleně podle stanovených sazeb, popřípadě osvobození od daně, pokud tento zákon, nestanoví jinak. Daň se pro jednotlivé sazby zaokrouhluje podle odstavce 2 písm. i).

(4) Plátci jsou povinni uchovávat všechny daňové doklady, zjednodušené daňové doklady a doklady o použití rozhodné pro stanovení daně po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém vznikla daňová povinnost. Daňový doklad, pokud splňuje stanovené náležitosti9a), je zároveň účetním dokladem.

(5) Doklad o použití musí obsahovat:

a) obchodní jméno, sídlo, popřípadě bydliště, místo podnikání, daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,

b) jméno a bydliště osoby, v jejíž prospěch se uskutečňuje zdanitelné plnění, popř. účel použití,

c) pořadové číslo dokladu,

d) název, množství zboží nebo rozsah zdanitelného plnění,

e) datum vystavení dokladu,

f) datum uskutečnění zdanitelného plnění,

g) výši ceny bez daně celkem,

h) sazbu daně,

i) výši daně celkem zaokrouhlenou na desetihaléře nahoru.

(6) Vystaví-li osoba podléhající dani, která není plátcem, daňový doklad, je povinna oznámit a zaplatit daň na výstupu příslušnému finančnímu orgánu nejpozději do 25 dnů od konce měsíce, ve kterém doklad vystavila.

(7) Pro účely uplatnění odpočtu podle § 19 plní u zdanitelných plnění při hromadné přepravě osob funkci daňového dokladu doklad o zaplacení vystavený plátcem, na kterém je uvedeno obchodní jméno dopravce. Daň se v tomto případě vypočte podle § 17 odst. 3.

(8) V případě nájemních smluv a smluv o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci může plnit funkci daňového dokladu i splátkový kalendář, který tvoří součást smlouvy nebo na který je ve smlouvě výslovně odkazováno, pokud obsahuje náležitosti podle § 12 odst. 2. Splátkový kalendář musí plátce uvádět v soupisu daňových dokladů v každém zdaňovacím období, kterého se týká.

(9) Plátce uskutečňující zdanitelná plnění s úhradou za hotové je povinen jinému plátci na požádání vystavit zjednodušený daňový doklad, a to ihned při uskutečnění zdanitelného plnění. Zjednodušený daňový doklad je možno vystavit jen na zdanitelná plnění v ceně celkem včetně daně nejvýše do 10 000 Kč. Zjednodušený daňový doklad musí obsahovat obchodní jméno plátce, v jehož prospěch se zdanitelné plnění uskutečňuje, údaje podle odstavce 2 písm. a), c), d), f) a h) a cenu včetně daně celkem. Za správnost uvedených údajů odpovídá plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění. Za vypočtenou výši daně pro účely odpočtu daně ze zjednodušeného dokladu odpovídá plátce, v jehož prospěch se zdanitelné plnění uskutečňuje. Daň vypočte podle ustanovení § 17 a uvede na zjednodušený daňový doklad.

(10) Plátce, který prodává a nakupuje služby pořízené ze zahraničí i z tuzemska a určené pro kompletaci služeb cestovního ruchu není povinen v případě plnění ve prospěch jiného plátce vystavovat daňový doklad ani zjednodušený daňový doklad. V těchto případech vystavuje doklad o zaplacení, na kterém uvede údaje podle odstavce 2 písm. a), obchodní jméno plátce, v jehož prospěch se zdanitelné plnění uskutečňuje, pořadové číslo dokladu, datum uskutečnění zdanitelného plnění, cenu včetně daně a příslušných sazeb daně a sdělení, že uváděná cena obsahuje daň.

9a) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. "

27. V § 13 odst. 4 písm. a) a b) za slova "odpovídající daň" doplňují slova "zaokrouhlená na desetihaléře nahoru".

28. V § 14 se vkládá nový odstavec 2 který zní:

"(2) Základem pro výpočet daně v případě uskutečňování zdanitelných plnění plátcům za hotové, uskutečňování zdanitelných plnění osobám, které nejsou plátci, a v případě zdanitelných plnění podle § 12 odst. 7 je cena včetně daně."

Dosavadní odstavce 2 až 11 se označují jako odstavce 3 až 12.

29. V § 14 nově označený odstavec 4 zní:

"(4) Podléhá-li zdanitelné plnění spotřební dani,11) základ daně zahrnuje i tuto daň.

30. Poznámka 12) pod čarou se vypouští.

31. V § 14 v nově označeném odstavci 7 se slova "při koupi najaté věci" nahrazují slovy "v případě smluv o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci".

32. V § 14 se doplňují nové odstavce 13 až 17, které včetně poznámky pod čarou znějí:

(13) Při stanovení základu daně u stálé provozovny plátce se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí nemůže být základ daně nižší, než jaký by stanovil za totéž nebo obdobné zdanitelné plnění plátce se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky13a).

(14) Plátce, který nakoupil služby od jiného plátce, uplatnil nárok na odpočet daně na vstupu a požaduje za tyto služby úhradu od jiných osob, je povinen za tato zdanitelná plnění uplatnit daň minimálně z pořizovací ceny a ve výši platné sazby daně. V případě, že plátce nakoupí služby od osoby, která není plátcem, a požaduje za tyto služby úhradu od jiných osob, je povinen uplatnit daň minimálně z pořizovací ceny a ve výši platné sazby daně. V případě, že plátce nakoupí služby osvobozené od daňové povinnosti podle § 25 a požaduje za tyto služby úhradu od jiných osob, je oprávněn neuplatnit za tyto služby daň pouze tehdy, jestliže použije cenu obvyklou.

(15) Do základu daně se nezahrnují dotace k cenám za zdanitelné plnění a jiné finanční příspěvky stanovené obecně závaznými předpisy.

(16) Základem daně při dodání použitého zboží, s výjimkou ojetých osobních automobilů, nakoupeného za účelem dalšího prodeje od neplátců je rozdíl mezi cenou nákupu od osoby, která není plátcem, a cenou prodeje v úrovni bez daně.

(17) Dojde-li ke zrušení smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci, považuje se tato smlouva od data uzavření za smlouvu o pronájmu, kdy se po skončení nájemní smlouvy najatá movitá věc vrací pronajimateli. Tento postup se neuplatní, pokud bude vrácený předmět bezprostředně prodán nebo se bezprostředně stane předmětem nové smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupi najaté věci.

13a) § 23 odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění zákona č. 35/1993 Sb."

33. § 15 včetně nadpisu zní:

"§ 15

Oprava základu daně

(1) Plátce může opravit základ daně a výši daně:

a) při zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění, pokud za něj nebyla poskytnuta úplata nebo byla vrácena,

b) při změně ceny na základě změny kvalitativních, dodacích a jiných podmínek sjednaných u zdanitelného plnění.

(2) Rozdíl původního a opraveného základu daně se považuje za samostatné zdanitelné plnění, které podléhá dani ve zdaňovacím období, ve kterém byl vyhotoven daňový dobropis nebo vrubopis vztahující se k tomuto zdanitelnému plnění.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se vztahuje pouze na plátce, kteří byli plátci v době vzniku daňové povinnosti u původního plnění. "

34. § 16 včetně nadpisu a poznámky pod čarou zní:

"§ 16

Sazby daně

(1) Sazba daně u zboží je 23%. U zboží uvedeného v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto zákona, a u tepelné energie je sazba daně 5%.

(2) Správce daně uzná pro účely správného zatřídění zboží do číselného kódu podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu závaznou informaci o sazebním zařazení zboží celních orgánů.

(3) Sazba daně u peněz uvedených v § 2a odst. 2 písm. a) je 5%. Sazba daně u peněz uvedených v § 2a odst. 2 písm. b) je 23%.

(4) Sazba daně u služeb je 5%. U služeb a průmyslových prací výrobní povahy13b) uvedených v příloze č. 2, která je nedílnou součástí tohoto zákona, je sazba daně 23%. Pokud plátce poskytuje v rámci zdanitelného plnění jak práce výrobní povahy uvedené v příloze č. 2, tak i práce výrobní povahy v této příloze neuvedené, uplatní se u poskytovaného zdanitelného plnění sazba daně ve výši 23%.

(5) Sazba daně u staveb včetně stavebních objektů zařazených podle zvláštního předpisu14) do příslušných oborů je 5%.

(6) Sazba daně u převodu a využití práv je 5%, s výjimkou pronájmu, kdy se po skončení nájemní smlouvy najatá movitá věc vrací pronajimateli, kde je sazba daně 23%. Při pronájmu a půjčování osobních automobilů, u nichž není uplatněn nárok na odpočet daně, podle § 19 odst. 4, se uplatní sazba daně ve výši 5%.

(7) U smluv o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci se ze vstupní ceny uplatní stejná sazba jako u zboží nebo nemovitosti, které jsou předmětem této smlouvy.

(8) Sazba daně u pronájmu nemovitostí včetně částí staveb, bytů a nebytových prostor, pokud se nejedná o pronájem osvobozený od daňové povinnosti podle § 30, je 5%. Sazba daně 5% se uplatní u krátkodobého pronájmu nebytových prostor včetně vnitřního vybavení. Krátkodobým pronájmem se pro účely zákona rozumí pronájem nejvýše na 48 hodin. Sazba daně 5% se uplatní i u pronájmu elektroměrů, plynoměrů, vodoměrů, měřičů tepla a ostatních obdobných trvale instalovaných měřících zařízení.

(9) Sazba daně u služeb zařazených podle zvláštního předpisu15) do příslušných oborů jako výkony nákupu zemědělských a lesnických výrobků, výkony odbytu a zásobování (včetně skladového hospodářství), výkony zahraničního obchodu, výkony vnitřního obchodu a stravování závodní v kantýnách, je stejná jako u dodávaného zboží popřípadě služeb, ke kterým se uvedený výkon vztahuje.

(10) Sazby daně jsou stanoveny jednotně pro celé území České republiky.

13b) Vyhláška č. 117/1981 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových prací výrobní povahy ve znění pozdějších předpisů."

35. Do poznámky 15 se za slova "obory číslo" doplňují slova "903 293".

36. § 17 včetně nadpisu zní:

"§ 17

Výpočet daně

(1) Plátce je povinen si sám daň vypočítat.

(2) Daň se vypočítá jako součin základu daně a příslušné sazby, pokud je základem daně cena, která neobsahuje daň. Vypočtená daň se zaokrouhlí na desetihaléře nahoru a cena včetně daně se pro účely tohoto zákona dopočte jako součet ceny bez daně a zaokrouhlené daně.

(3) Daň se vypočítá jako součin ceny včetně daně a koeficientu, který se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je příslušná výše sazby daně a ve jmenovateli součet čísla 100 a příslušné výše sazby, pokud je základem daně cena včetně daně. Vypočtený koeficient se zaokrouhlí na čtyři desetinná místa a vypočtená daň se zaokrouhlí na desetihaléře nahoru a cena bez daně se pro účely tohoto zákona dopočte jako rozdíl ceny včetně daně a zaokrouhlené daně.

(4) Je-li úplata za zdanitelné plnění vyjádřena v devizových prostředcích,16) přepočte se na českou měnu podle kursu nákup vyhlašovaného Českou národní bankou a platného v den vzniku daňové povinnosti.

(5) Je-li předmětem zdanitelného plnění zboží jako soubor předmětů, přičemž pro jednotlivé předměty, které jej tvoří, platí různé sazby, použije se sazba stanovená pro předmět, který dává zboží podstatný charakter. Souborem předmětů se rozumí výrobky z různých smíšených materiálů nebo spojené z různých částí, jakož i soubory výrobků pro drobný prodej.

(6) Při prodeji zboží nebo nemovitosti ve veřejné dražbě se daň vypočte podle odstavce 3.

(7) Při výpočtu daně u služeb zařazených podle zvláštního předpisu16a) do příslušného oboru jako služby cestovního ruchu postupuje plátce takto:

a) služby pořízené z tuzemska od plátců za ceny včetně daně a služby pořízené ze zahraničí při prodeji již nezdaňuje, nemá však nárok na odpočet daně podle § 19,

b) u služeb, které plátce sám poskytuje a u služeb nakoupených od osob, které nejsou plátci, uplatňuje daň ve výši platné sazby.

16a) Vyhláška č. 114/1972 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace výkonů, ve znění pozdějších předpisů - obory 954."

37. § 18 včetně nadpisu zní:

"§ 18

Stanovení daňové povinnosti u plátců, kteří nakupují zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu

Plátci, kteří nakupují zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu a nejsou prokazatelně schopni vykazovat daň na výstupu na základě kontrolovatelné denní evidence tržeb, mohou požádat příslušný finanční orgán o stanovení individuálního způsobu stanovení daňové povinnosti. Finanční orgán je povinen stanovit plátci na základě konkrétních podmínek vedení záznamní povinnosti ve smyslu § 11 a zvláštního předpisu8a) a individuální způsob stanovení daňové povinnosti. Finanční orgán zároveň určí plátci i dobu, na kterou se tato výjimka vztahuje."

38. V § 19 odst. 1 se slova "použije pro svá zdanitelná plnění" nahrazují slovy "použije k dosažení obratu za svá zdanitelná plnění".

39. V § 19 odst. 2 se slova "ve kterém" nahrazují slovy "do kterého" a za slova "o registraci" se doplňují slova "pokud tento zákon nestanoví jinak".

40. § 19 odst. 3 zní:

"(3) Plátce nemá nárok na odpočet daně, pokud nedoloží oprávněnost tohoto nároku daňovým dokladem nebo zjednodušeným daňovým dokladem nebo pokud přijatá zdanitelná plnění nepoužije k dosažení obratu za svá zdanitelná plnění, pokud tento zákon nestanoví jinak."

41. V § 19 odst. 5 se slova "koupě najaté věci" nahrazují slovy "finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci".

42. V § 19 odst. 6 se slova "je tento prodej osvobozený od daňové povinnosti" nahrazují slovy "tento prodej dani nepodléhá".

43. V § 19 odst. 7 se na konec odstavce doplňují slova "v plné výši".

44. § 20 odst. 1 včetně poznámky pod čarou zní:

"(1) Má-li plátce obrat nejen za svá zdanitelná plnění, u nichž má nárok na odpočet daně, a za zdanitelná plnění osvobozená od daňové povinnosti podle § 25, u nichž nárok na odpočet daně nemá, ale také za plnění, která podle § 2 odst. 1 nejsou zdanitelnými plněními, určí se poměrná část odpočtu daně ve výši, která odpovídá celkové dani na vstupu za příslušné zdaňovací období vynásobené koeficientem. Koeficient se stanoví jako podíl, v jehož čitateli je součet cen bez daně za zdanitelná plnění, u nichž vzniká nárok na odpočet, a ve jmenovateli celkový součet cen bez daně za všechna uskutečněná plnění v tomto zdaňovacím období, tedy jak za zdanitelná plnění s nárokem na odpočet daně, tak za zdanitelná plnění osvobozená od daně podle § 25 zákona, u nichž nárok na odpočet daně nevzniká a i za plnění, která nejsou zdanitelnými plněními. Cena bez daně při prodeji podniku nebo jeho části, cena bez daně za převod staveb, části staveb, bytů a nebytových prostor osvobozený podle § 30, cena bez daně při prodeji platných poštovních cenin a kolků podle § 26 písm. c), cena bez daně za zdanitelná plnění uskutečněná v zahraničí a plnění, která je plátce povinen uskutečnit na základě rozhodnutí státního orgánu nebo podle obecně závazných právních předpisů upravujících nároky osob v důsledku vypořádání majetkových křivd se nezapočítávají do součtu, který tvoří součet jmenovatele koeficientu. Vypočtený koeficient se zaokrouhlí na čtyři desetinná místa nahoru. Pro účely tohoto zákona se obratem za plnění, která podle § 2 odst. 1 nejsou zdanitelnými plněními, považují i dotace, příspěvky a tržby z hlavní činnosti plátců, kteří nejsou založeni nebo zřízení za účelem podnikání 16a)"

16a) § 18 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

45. V § 20 odst. 2 se za slova "nižší než 0,05" doplňuje slovo "včetně".

46. V § 20 odst. 3 se za slova "vyšší než 0,95" doplňuje slovo "včetně".

47. § 20 odst. 6 se vypouští.

48. § 22 se vypouští.

49. § 23 včetně nadpisu zní:

"§ 23

Vracení nadměrného odpočtu

Plátce má nárok na vrácení nadměrného odpočtu do 30 dnů od lhůty pro předložení daňového přiznání za běžné zdaňovací období, popřípadě do 30 dnů od data skutečného předložení daňového přiznání za zdaňovací období, pokud daňové přiznání nepředloží včas."

50. § 24 odst. 1 zní:

"(1) Plátce, který nakupuje ojeté osobní automobily za účelem jejich dalšího prodeje, a to i formou smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci má nárok na odpočet daně na vstupu při jejich nákupu, a to i při nákupu od osoby, která není plátcem."

51. § 25 odst. 2 zní:

"(2) Má-li plátce obrat za zdanitelná plnění osvobozená od daně podle tohoto paragrafu, nemá za tato plnění nárok na odpočet daně na vstupu, pokud tento zákon nestanoví jinak."


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP