Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1993

I. volební období

436

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny Parlamentu k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních (tisk 403)

Výbory ústavně právní, rozpočtový, hospodářský, zemědělský a výbor pro sociální politiku a zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu projednaly na svých schůzích v červnu 1993 vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 87/1992 Sb., o spotřebních daních (tisk 403) a doporučují Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby předložený návrh zákona schválila s těmito změnami:

K čl. I

K bodu 20

V § 12 odst. 1 písmeno b) vypustit slovo "nových".

K bodu 27

§ 14 odst. 6 zní:

"(6) Zálohovou pevnou částku podle odstavce 5 písm. a), ve výši jedné poloviny rozdílu mezi daňovou povinností bezprostředně předcházejícího zdaňovacího období a nárokem na vrácení daně uplatněném v bezprostředně předcházejícím zdaňovacím období, je plátce povinen si vypočítat sám.".

V § 14 odst. 12 za slovy "do 11. dne" a za slovy "do 21. dne" vypustit slovo "tohoto".

K bodu 33

V § 18 odst. 1 číslovku 2 nahradit číslovkou 3.

K bodu 48

§ 34 odst. 1 zní:

"(1) Plátcem daně z vína vyrobeného v tuzemsku není fyzická osoba, která, včetně příslušníků domácnosti a osob blízkých, nevyrobí celkem více, než 500 litrů. vína ročně.".

V § 37 se u číselného kódu nomenklatury celního sazebníku 2204 vkládá tato položka:

"révová vína podle § 35 odst. 1 písm. a) a odst. 2 vyrobená plátcem daně z vlastní produkce hroznů - 4,62 Kč/ 1 l

K bodu 64

§ 42a, včetně nadpisu zní:

"§ 42a

Platnost mezinárodních smluv

Obsahuje-li tento zákon nebo právní předpisy podle něho vydané ustanovení odchylná od mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, platí ustanovení mezinárodní smlouvy. ". ".

K čl. II

Vypustit bod 1 a jeho obsah - poznámky pod čarou zařadit k příslušným paragrafům,

Čl. IV zní:

"Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1993.".

V Praze dne 1. července 1993

JUDr. Anna Röschová v.r.
Ing. Jan Vraný v.r.
místopředsedkyně
zpravodaj
ústavně právního výboru
ústavně právního výboru
  
Ing. Vladimír Budinský v. r.
Ota Fejfar v. r.
předseda hospodářského výboru
zpravodaj hospodářského výboru
  
MVDr. Jan Černý v.r.
Ing. Jiří Uřičář v.r.
předseda zemědělského výboru
zpravodaj zemědělského výboru
  
Ing. Tomáš Ježek v.r.
Mgr. Stanislav Pěnička v.r.
předseda rozpočtového výboru
zpravodaj rozpočtového výboru
Připomínky nezařazené do společné zprávy k tisku 403

K bodu 48

V § 34 odst.1 číslovku "500" nahradit číslovkou "1000".

ÚPV

Bod 55 zní:

V § 37 se u číselného kódu nomenklatury celního sazebníku 2204 révová vína podle § 35 odst. 1 písm. a) a odst. 2 mění sazba 7,80 Kč/litr na 5 Kč/litr; u číselného kódu nomenklatury celního sazebníku 2204 se vypouští text "tokajská vína podle § 35 odst. 1 písm. b)"; vypouští se též sazba daně "0 Kčs/litr".".

ÚPV

V § 37 b) doplnit text "Položka révová vína se mění ze 7,80 Kč na 6,20 Kč".

VSPZ

K bodu 61

Číslovku "0,36" nahradit číslovkou "0,46".

HV
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP