Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1993

I. volební období

437

Společná zpráva

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty (tisk 404)

Výbory ústavně právní, rozpočtový, hospodářský, zemědělský, pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a výbor pro sociální politiku a zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu projednaly na svých schůzích v červnu 1993 vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty (tisk 404) a doporučují, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu předložený návrh zákona schválila s těmito změnami:

K názvu zákona

Název zákona se doplňuje těmito slovy: "a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb.

K čl. I

Vložit nový bod 1a

v § 2, odst. 1 se za poslední větu připojuje tato věta: "U subjektů, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, se za zdanitelné plnění považují plnění, u nichž příjmy z těchto plnění podléhají dani z příjmů.1a)";

1a). "§ 18 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb."

Vložit nový bod 10 tohoto znění:

"10. V § 5 odst. 4 se v poslední větě vypouštějí slova "na vlastní žádost".".

K bodu 26

V § 12 odst. 1 doplnit za slova "v případě uskutečnění" slovo "zdanitelného".

K bodu 28

§ 14 odst. 2 zní:

"(2) Základem pro výpočet daně, v případě uskutečňování zdanitelných plnění plátcům za hotové a v případě zdanitelných plnění podle § 12 odst. 7, je cena plnění včetně daně. Základem pro výpočet daně na výstupu v případě uskutečňování zdanitelných plnění osobám, které nejsou plátci, je součet cen včetně daně za příslušné zdaňovací období.".

K bodu 32

V § 14 odst. 16 zní:

"(16) Základem daně při dodání použitého zboží, s výjimkou ojetých osobních automobilů, nakoupeného za účelem dalšího prodeje od osob, které nejsou plátci, je rozdíl mezi cenou nákupu od těchto osob a cenou prodeje v úrovni bez daně.

V § 14 odst. 17 zní:

"(17) Dojde-li ke zrušení smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci, považuje se tato smlouva od data uzavření za smlouvu o pronájmu, kdy se po skončení nájemní smlouvy najatá movitá věc vrací pronajimateli. Tento postup se neuplatní, pokud bude vrácený předmět bezprostředně prodán nebo se bezprostředně stane předmětem nové smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci.".

K bodu 52

§ 29 včetně nadpisu a poznámky pod čarou zní:

"§ 29

Pojišťovací činnosti

Pojišťovacími činnostmi25a) se pro účely tohoto zákona rozumí

a) činnost pojišťoven při

1. pojištění včetně jeho sjednávání

2. správě pojištění

3. poskytování plnění z pojistných událostí

4. zprostředkování pojištění

5. zajišťování, tj. dělení rizik vzniklých v souvislosti s provozováním pojištění

6. činnosti sloužící podpoře a rozvoji pojišťovnictví a zajištění splnitelnosti závazků 7. činnosti zaměřené na předcházení škodám (zábrana škod)

b) činnosti zprostředkovatelů při zprostředkování pojištění25b)

25a) Zákon ČNR č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví.

25b) § 8 zákona ČNR č. 185/1991 Sb.".


K bodu 60

V § 40 odst. 1 za slovy "ve prospěch plátce", v řádku čtvrtém, se text mění takto: "stanoví finanční orgán zvýšení daně ve výši 100% rozdílu, zjistí-li tento rozdíl sám finanční orgán, a ve výši 20%, zjistí-li jej plátce a opravu daně provede v dodatečném daňovém přiznání".

Za odstavec 1 se vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Nebyla-li daň zaplacena včas a v plné výši, je plátce povinen zaplatit penále ve výši 0,1% z nedoplatku daně za každý den prodlení počínaje dnem následujícím po dni splatnosti daně až do dne platby včetně. Toto penále se uplatní i v případě, že plátce nezaplatí v lhůtě splatnosti daň a zvýšení daně vyměřené rozhodnutím finančního orgánu nebo daň uvedenou v dodatečném daňovém přiznání.".

Další odstavce se přečíslují.

K bodu 67

§ 45 odst. 2 zní:

"(2) Pro účely tohoto zákona je vývoz zboží uskutečněn, je-li zboží propuštěno v režimu vývozu a na daňovém dokladu je potvrzeno pohraničním celním úřadem jeho konečné dopravení do zahraničí nebo celním úřadem jeho propuštění nebo umístění do celního skladu, svobodného celního skladu nebo svobodného celního pásma.".

V § 45 odst. 7 se za slovo "podmínky" doplňují slova "udělování licencí a".

Za odstavec 6 se vkládá nový odst. 7, který zní:

"(7) Ministerstvo financí na žádost udělí povolení

a) k zásobování zahraničních leteckých společností zbožím za ceny bez daně určenými k prodeji na palubách jejich letadel,

b) k prodeji zboží za ceny bez daně v prodejnách typu DUTY/TAX FREE fyzickým osobám při přestupu státních hranic České republiky, v tranzitním prostoru českých celních letišť a na palubách letadel českých leteckých společností.".

Dosavadní odst. 7 se označí jako odst. 8.

K bodům 72 a 73

Přeřadit do čl. III jako body 4 a 5.Ostatní body přečíslovat.

K bodu 75

Do přílohy č. 1 se doplňují následující položky:


číselný kód název zboží
2924.29aspartame - ostatní sloučeniny s karboxyaminovou funkcí
  
391731vytápěcí plastové trubky pro podlahové topení-ohebné, do max. vnějšího průměru 20 mm a tloušťky stěny do 2 mm (nízkotlaké do 1,6 atm)
  
4802 52 00o plošné hmotnosti 40 g/m2 nebo vyšší, ne však vyšší než 150 g/m2 - pouze Braille papír
  
4802 53 00o plošné hmotnosti vyšší než 150 g/m2 - pouze Braille papír
4802 60 90ostatní - pouze Braille papír
4805 60 90ostatní pouze - Braille papír
4805 70 90ostatní pouze - Braille papír
4805 80 90ostatní pouze - Braille papír
4823 59 90ostatní pouze - Braille papír
  
482390celulosová tepelná isolace ze sběrového papíru
  
84101100vodní turbíny o výkonu nepřesahujícím 100 kW
  
84212190malé čističky odpadních vod pro rodinné domky
  
84 69psací stroje na zpracování textu (slovní procesory) - pouze upravené k používání nevidomým a částečné vidícími osobami s amputovanými nebo ochrnutými horními končetinami
  
8469 31Pichtův braillský psací stroj pro nevidomé
  
8469 39 00ostatní - pouze psací a zobrazovací zařízení pro osoby s poruchami řeči
  
8470 90 00ostatní - pouze přídavná zařízení k počítačům s Braillovým nebo hlasovým výstupem pro nevidomé, přídavná zařízení k počítačům umožňující jejich ovládání osobami se sníženou jemnou motorikou a amputovanými končetinami, programové vybavení počítačů připravené speciálně pro zdravotně postižené osoby, elektronické kalkulátory, osobní váhy a jiné pomůcky s hlasovacím výstupem pro nevidomé
  
8471 92 90ostatní - Braillská tiskárna pro nevidomé
  
8471 99 90ostatní - pouze zařízení pro vytváření hmatového písma (např. Braillova) nebo reliéfních grafických znaků a záznamů pro nevidomé
  
850161větrné turbíny s výkonem nepřesahujícím 75 kVA
  
8506 19 39ostatní - galvanické články a baterie zinkovzdušné - pouze v provedení pro sluchadla pro sluchově postižené
  
8517 10 00ostatní - pouze speciální telefonické přístroje pouze psací telefony pro neslyšící
  
8518 40 99ostatní - elektrické nízkofrekvenční zesilovače - pouze individuální zesilovače pro nedoslýchavé, zesilovače pro indukční smyčky pro nedoslýchavé, indukční smyčky pro nedoslýchavé, skupinové zesilovače pro výuku sluchově postižených dětí
  
8531 80 90ostatní - elektrické akustické nebo vizuální signalizační přístroje pouze speciální signalizační přístroje pro neslyšící a nevidomé
  
8708 99 98ostatní - části a součásti a příslušenství motorových vozidel - pouze ruční ovládání nožních pedálů, ručních pák včetně řadící páky pro tělesně postižené
  
8714 20 00části, součásti a příslušenství pojízdných křesel nebo podobných vozíků pro invalidy
  
8705 90 90vozy resuscitační podle vyhlášky ministerstva zdravotnictví č.434/1992 Sb., specifikováno jako vozy rychlé lékařské pomoci
  
9102 99 00ostatní - náramkové hodinky, kapesní hodinky a podobné hodinky (včetně stopek) - pouze hodinky pro nevidomé s Braillovým nebo hlasovým výstupem s pouzdrem jiným než z drahých kovů
  
9103 90 00ostatní - hodinky a malé kyvadlové hodiny s hodinovým strojkem pouze vibrační a světelné budíky pro neslyšící
  
8421 21 90ostatní - pouze domácí přístroje na úpravu vody
  
8421 99 00ostatní - pouze vložky k přístrojům podle položky 8421 21 90


K bodu 83

Za slovy "Stravování v zařízeních rekreačních" se doplňují slova "mimo stravování dětí v těchto zařízeních při pobytech organizovaných mateřskými školami, školami a školními družinami".

Za čl. I se vkládá nový čl. II, který zní:

"Čl. II

Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. V § 4 odst. 1 se na konci písm. s) nahrazuje tečka čárkou a připojuje se písm. t), které včetně poznámky pod čarou zní:

"t) úrokové výnosy ze státních dluhopisů.4d)

4d) Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech,ve znění zákona č.591/1992 Sb.

2. V § 19 odst. 1 se na konci písm. ch) nahrazuje tečka čárkou a připojuje se písm, i), které zní:

"i) úrokové výnosy ze státních dluhopisů.4d)".

3. § 25 písm. f) včetně poznámky zní:

"f) placené penále a pokuty z výjimkou smluvních pokut, přirážky k pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a k pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění21) a sankční a regulační opatření ve mzdové oblasti26a).

26a) Nařízení vlády ČR č...../1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti.

Dosavadní čl. II se označí jako čl. IV, a čl. IV jako čl. V.

Čl. III

K bodu 1

Slova "od 1. srpna 1993" se nahrazují slovy "od 1. září 1993", a slova "do 20. července 1993"' se nahrazují slovy "do 20. srpna 1993".

K bodu 2

Bod 2 zní:

"2. Nároky na vrácení nadměrného odpočtu podle čl. I, vzniklé do data účinnosti tohoto zákona, uvede plátce v měsíčním zdaňovacím období do daňového přiznání za měsíc červenec. Finančním orgánem mu tento nadměrný odpočet bude vrácen nejpozději do 25. září 1993.".

K bodu 3

V bodu 3 se připojuje tato věta: "Plátci se čtvrtletním zdaňovacím obdobím bude vrácen nadměrný odpočet vzniklý ve druhém čtvrtletí nejpozději do 25. října 1993 a nadměrný odpočet vzniklý ve třetím čtvrtletí nejpozději do 24. listopadu 1993.".

K bodu 4

Slova "do 30. června 1993" se nahrazují slovy "do 31. července 1993".

Na konec textu se připojuje tato věta: "Uplatní-li plátce daně nárok na odpočet daně z obratu podle § 11 zákona č. 73/1952 Sb., o dani z obratu, ve znění zákona č. 107/1990 Sb., v případě reklamací, je povinen vrátit daň z obratu, která mu byla vrácena podle ustanovení § 51 a § 52 zákona č. 588/1992 Sb.".

Vkládá se nový bod 5, který zní:

"5. Od daně jsou podle § 4 a § 19 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, osvobozeny úrokové výnosy ze státních dluhopisů emitovaných po nabytí účinnosti tohoto zákona. ".

Dosavadní čl. IV zní:

"Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1993. "

V Praze dne 1. července 1993

JUDr. Anna RÖSCHOVÁ v. r.
Ing. Jan VRANÝ v. r.
místopředsedkyně
zpravodaj
ústavně právního výboru
ústavně právního výboru
  
Ing. Vladimír BUDINSKÝ v.r.
Ing. Anton ZIMA v.r.
předseda hospodářského výboru
zpravodaj hospodářského výboru
  
Ing. Tomáš JEŽEK v.r.
Jozef WAGNER v.r.
předseda rozpočtového výboru
zpravodaj rozpočtového výboru
  
MVDr. Jan ČERNÝ v. r.
Ing. Luboš NĚMEC v. r.
předseda zemědělského výboru
zpravodaj zemědělského výboru
Nezařazené připomínky k tisku 404

1. Vypustit číselný kód "84213930 - Stroje a přístroje pro filtrování a čištění vzduchu" a číselný kód "84219900 - Ostatní - části a součásti k položce 84213930".

2. Do přílohy č. 1 doplnit položku: "č. kód 8703 osobní automobily určené ke zvláštním účelům pouze jako nemocniční vozy - sanitky, vybavené nejméně lůžkem, lékárnou a vybavením pro poskytnutí první pomoci".Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP