Parlament České republiky,

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1993

I. volební období

465

NÁVRH ZÁKONA

kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve zně ní zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě dani a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb.


ZÁKON

ze dne 1993,

kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č.35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb.

Parlament usnesl se na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 15 odst. 1 se na konci písm. e) nahrazuje tečka čárkou a za dosavadní písm. e). se vkládá nové písmeno f), které zní:

"f) 12 000 Kč ročně, je-li poplatník žákem nebo studentem soustavně se připravujícím na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem.".

2. V § 15 odst. 3 se slova "v odst. 1 písm. b) až e)." nahrazují slovy "v odst. 1 písm. b) až f).".

3. V § 15 odst. 7 se slova. "odstavce 1 písm. b) až s)" nahrazují slovy "odstavce 1 písm. b) až f)".

Čl. II

Zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 97 odst. 1 se na konci věty druhé nahrazuje tečka středníkem a za něj se vkládají slova "k předloženým dokladům potvrzujícím skutečnost, že poplatník je studentem nebo žákem soustavné se připravujícím na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, však plátce dané přihlédne již počínaje kalendářním měsícem, v němž budou tyto skutečnosti plátci daně prokázány.".

2. V § 88 odst. 1 písm. b) zní:

"b) potvrzením školy a u žáků učilišť potvrzením učiliště, že

1. se zletilé dítě žijící s poplatníkem ve společné domácnosti soustavně připravuje na budoucí povolní studiem nebo předepsaným výcvikem,

2. poplatník je studentem nebo žákem soustavně se připravujícím na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem,".

3. V § 100 se na konci tečka nahrazuje čárkou a za ní se vkládají slova "§ 88 odst. 1 písm. b) bod 2.".

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1993.

J. Bláha v. r.

V. Doubrava v. r.

J. Faifr v. r.

R. Dostál v. r.

F. Brožík v. r.

V. Sochor v. r.

V. Grulich v. r.

Z. Trojan v. r.

K. Hrdý v. r.

M. Řezníček v. r.

P. Buzková v. r.

E. Zeman v. r.

S. Gross v. r.


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

I. OBECNÁ ČÁST

Zdaňování příjmů žáků a studentů upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Jde o zdaňování příjmů fyzických osob; zákon přitom rozlišuje předmět daně z příjmů - zejména příjmy ze závislé činnosti a příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti.

Daňové zatížení žáků a studentů je však poměrně vysoké, čímž je do značné míry podvázána žádoucí aktivita samotných žáků a studentů ve výdělečné oblastí. Přitom reálně existující situace ve školství, zejména pak vysokém (růst nákladů na studium - zejm. vyšší ceny školních pomůcek, připravované zavedení školného, vyšší kolejné apod.) nutí studenty věnovat část jejich volného času pracovním aktivitám, ať již vstupováním do pracovních poměrů na dobu určitou (ev. uzavíráním dohod o pracovní činnosti), nebo v daleko menší míře samostatné výdělečné činnosti.

Navrhovaná novelizace dvou klíčových zákonů (o daních z příjmů a o správě daní a poplatků) se na danou situaci snaží reagovat a podpořit velmi žádoucí participaci studentů především na hrazení některých nákladů spojených se studiem. Smyslem předkládané novely zák. č. 596/1992 Sb. je za prvé snížit daňové zatížení studentů pracujících zejména na základě pracovněprávních vztahů uzavřených mezí studentem - zaměstnancem a zaměstnavatelem, kdy doba výkonu práce přesáhne v úhrnu 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci, na únosnou hranici tak, aby se ekonomickou cestou stimulovala poptávka studentů po pracovních příležitostech, a za druhé umožnit studenům "ušetřené" prostředky investovat do jejich vzdělání. Ustanovení § 6 odst. 4 zákona zůstává předkládaným návrhem nedotčeno.

Smyslem navrhované novelizace zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb., v platném znění) je umožnění realizace příslušných nových ustanovení zák. č. 556/1992 Sb. v praxi.

Lze předpokládat, že zvýhodnění, jež předkládaný návrh přináší, nebudou klást podstatné nároky na státní rozpočet, neboť pracovní aktivity studentů se v největší míře projeví pouze v letních měsících, kdy budou studenti využívat školních prázdnin: V průběhu školního roku bude počet studentů, kteří vstupují především do pracovněprávních vztahů, řádově nižší, než je tomu o prázdninách.

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST

K čl.I:

Zavádí se další položka, o kterou se snižuje základ daně. Je navržena ve výši 12 000 Kč ročně, což je částka shodná s výši odpočtu na invaliditu [§ 15 odst. 1 písm. e) zákona č. 586/1992 Sb.].

Zavedení nové položky, o kterou se snižuje základ daně, má zásadní význam, neboť je z hlediska technické proveditelnosti nejvhodnějším prostředkem k poskytnutí daňových úlev studentům - poplatníkům.

Zároveň se navrhuje, aby novela v souladu s dikcí stávající právní úpravy nevztahovala na poplatníky, kteří nemají na území ČR bydliště, ani se zde obvykle nezdržuji, avšak mají daňovou povinnost, která se vztahuje na příjmy plynoucí ze zdroj na území ČR.

Jestliže se poplatník přestane v průběhu kalendářního roku soustavně připravovat na budoucí povolání studiem, sníží se mu základ daně jen o částku ve výši 1/12 za každý kal. měsíc, na jehož počátku ještě splňoval podmínky pro přiznání odpočtu od základu daně podle navrhovaného § 15. odst. 1 písm. f) zákona o daních z příjmů.

K čl. II:

Zavádí se povinnost poplatníků - žáků nebo studentů prokázat nárok na odpočet příslušné částky ze základu daně z příjmu fyzických osob.

Děje se tak potvrzením školy (učiliště), že osoba nárokující si příslušný odpočet je skutečně žákem nebo studentem soustavně se připravujícím na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem. Zároveň se doplněním stávajícího § 100 zákona zmocňuje ministerstvo financí, aby obecně závazným právním předpisem provedlo ustanovení § 88 odst. 1 písm. b) bod 2., což umožní pružně reagovat na možná specifika charakteristická pro soustavnou přípravu žáka nebo studenta na budoucí povolání.

S ohledem na skutečnost, že ve většině případů budou poplatníci - žáci nebo studenti vstupovat do pracovněprávních vztahů na dobu určitou, navrhuje se zavést povinnost plátce daně přihlédnout k předloženému potvrzení o studiu již počínaje kal. měsícem, v němž dojde k předložení tohoto potvrzení.

K čl. III:

Navrhuje se, aby zákon vstoupil v účinnost ji dnem 1. října - tímto dnem začíná na většině vysokých škol školní rok a je proto účelné, aby již od tohoto data byly přiznány studenům úlevy podle tohoto zákona.

V Praze dne 27. května 1993


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP