Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1993

I. volební období

525

Vládní návrh

Zákon

ze dne ........ 1993

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 388/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákon České národní rady č. 831/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů a zákon České národní tady č. 337/18;32 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. Z názvu zákona se vypouštějí slova "vybíraných správními orgány České republiky".

2. § 1 včetně nadpisu zní:

"§ 1

Úvodní ustanovení

Tento zákon upravuje správní poplatky (dále jen "poplatky") vyměřované a vybírané orgány státní správy České republiky, obcemi při výkonu přenesené působnosti [Např. § 21 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. § 15 zákona ČNR č. 343/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 97/194 Sb., o archivnictví. § 33 zákona č. 61/1954 Sb., o rozvoji rostlinně výroby.], popřípadě právnickými osobami, pokud vykonávají státní správu na základě přenesené působnosti podle zvláštních předpisů [Např. § 21 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. § 15 zákona ČNR č. 343/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 97/194 Sb., o archivnictví. § 33 zákona č. 61/1954 Sb., o rozvoji rostlinně výroby.] a státními archivy (dále jen "správní orgán").".

3. § 6 včetně nadpisu zní:

"§ 6

Vyměření, splatnost poplatku a následky jeho nezaplacení

(1) Poplatky stanovené v sazebníku pevnou částkou se platí bez vyměření a jsou splatné před provedením úkonu uvedeného v jednotlivých položkách sazebníku. Nezaplatí-li poplatník poplatek v této době, vyzve ho správní orgán, aby tak učinil do 15 dnů od doručení výzvy s výjimkou poplatků podle položek 80 a 100 sazebníku.

(2) Procentní poplatky se vyměřují a jsou splatné do 1 dnů od doručení výměru.

(3) Správní orgán vydá výsledek provedeného úkonu a poté, co poplatník prokáže, že poplatek zaplatil. Nezaplatí-li poplatník poplatek ve lhůtě uvedené v odstavcích 1 a 2, správní orgán úkon neprovede nebo zahájené řízení zastaví s výjimkou případů, kdy poplatník zaplatí poplatek po uvedené lhůtě a správní orgán zaplacení poplatku uzná a s výjimkou poplatku za úkon podle položky 23 písm. c) sazebníku.

(4) Lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené zvláštními předpisy neběží až do zaplacení poplatku.

(5) Je-li předmětem úkonu u Českého zastupitelského úřadu peněžní částka, kterou má tento úřad u sebe, může vybrat správní poplatek srážkou z této částky.".

4. § 7 včetně nadpisu zní:

"§ 7

Placení poplatku

(1) Správní orgány vyměřují a vybírají poplatky v české měně a poplatníci platí poplatky v této měně s výjimkami uvedenými v odstavcích 2 a 4.

(2) České zastupitelské úřady vyměřují a vybírají poplatky které jsou stanoveny procentem v té cizí měně, ve které je vyjádřen základ poplatku. Poplatky stanovené pevnou částkou vybírají v měně státu, v němž mají své sídlo, a to po provedeném přepočtu české měny na cizí měnu podle odstavce 3. Český zastupitelský úřad může přijmout placení poplatku i v měně jiného státu, než ve kterém má své sídlo. Tato měna však musí být znamenána v kursovním lístku České národní banky.

(3) Přepočet české měny na cizí měnu a naopak provádí český zastupitelský úřad podle příslušného kursu platného pro. nákup valut, který je uveden v kursovním lístku České národní banky vydaném k prvnímu dni měsíce, v němž je poplatek vyměřen nebo oznámen. Pro přepočet měn, které nejsou uvedeny v kursovním lístku České národní banky, se použije kurs USD k místní měně vyhlášený ústřední nebo jí na roveň postavenou bankou státu, v němž má zastupitelský úřad sídlo.

(4) Správní orgány na českém hraničním přechodu vyměřují a vybírají poplatky v české měně; zcela výjimečně může devizový cizozemec zaplatit poplatek v cizí měně, nemá-li k dispozici českou měnu.

(5) Přepočet cizí měny na českou měnu se provádí na českém. hraničním přechodu podle kursu platného pro nákup valut, který je uveden v kursovním lístku České národní banky platném v den vyměření poplatku. Pokud v době přechodu hranic nebude platný kursovní lístek k dispozici, je možno použít kurs platný v nejbližším předchozím dni. Rozdíl mezi částkou placenou ve valutě a sazbou poplatku se vrátí v české měně.

16) Poplatky přepočítané na cizí měnu se zaokrouhlují na celé měnové jednotky dolů při částkách do 0,49 a nahoru při částkách od 0,80.

(7) Poplatky vyměřované a vybírané správními orgány, s výjimkou okresních úřadů, obcí, českých zastupitelských úřadů a na českých hraničních přechodech, lze platit kolkovými známkami, jestliže poplatek nepřevyšuje 5.000,- Kč. U českých i zastupitelských úřadů se poplatky platí na účty těchto úřadů v zahraničí. O způsobu placení poplatků u okresních úřadů a obcí rozhodují tyto orgány. V ostatních případech se poplatky platí na zvláštní účet příslušného správního orgánu, který převede takto vybírané poplatky nejpozději 10 dní před koncem každého kalendářního čtvrtletí na účet státního rozpočtu vedený finančním úřadem místně příslušným podle sídla správního orgánu. O takto převáděných částkách vede správní orgán evidenci.

5. § 8 odst. 2 a 3 znějí:

"Neprovede-li správní orgán úkon vinou poplatníka nebo správní orgán zastaví řízení anebo neuzná zaplacení poplatku po lhůtě uvedené v, rozhodne k žádosti poplatníka o částečném vrácení poplatku. Vrátit lze nejvýše 50 % ze zaplaceného poplatku.

(3) Rozhodnuti o vrácení poplatku vykonává správní orgán, který poplatek vyměřil a vybral ze svého účtu, na který byl poplatek zaplacen. Rozhodnutí správního orgánu o vrácení poplatků zaplacených kolkovou známkou provede Finanční úřad pro Prahu 1.".

6. § 8 se doplňuje o odstavce 5 a 6, které znějí:

"(5) Vracení poplatků podle odstavců 1 a 2 může být stanoveno odchylné v sazebníku poplatků.

(6) Záporné vyřízení žádosti nebo jiného podání není důvodem pro vrácení poplatku.".

7. § 9 odst. 1 a 2 znějí:

"(1) Od poplatků jsou osvobozeny:

a) státní orgány a státní fondy,

b) diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle mezinárodního práva [Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 157/1984 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích. Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích.] výsady a imunity, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob,

c) obce,

d) rozpočtové organizace ve své hlavní činnosti,

e) příspěvkové organizace ve své hlavní činnosti,

f) nadace humanitárního a charitativního charakteru.

(2) Od poplatků jsou osvobozeny úkony, které souvisejí s prováděním právních předpisů o sociálním zabezpečení, o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o státních dávkách a ve věcech sociální péče. Účel provedeného úkonu vyznačí správní orgán na zdůvodněném podání poplatníka.".

8. V § 9 odst. 3 se slova "Česká a Slovenská Federativní republika" nahrazují slovy "Česká republika".

9. § 9 se doplňuje o odstavce 4, 5 a 6, které znějí:

"(4) Od poplatků jsou dále osvobozeny úkony prováděné v důsledku změny nebo opravy názvu obce (města), ulice, popřípadě rodného čísla a obdobných změn, které jsou důsledkem rozhodnutí z úřední moci.

(5) Od poplatků jsou osvobozeny i další fyzické nebo právnické osoby, popřípadě úkony v rozsahu stanoveném v sazebníku.

(6) V rozsahu uvedeném v jednotlivých položkách sazebníku správní orgán sníží nebo zvýší poplatek, nebo upustí od,jeho vybrání.".

10. Za § 10 se vkládá nový 10 a), který včetně nadpisu zní:

"§ 10 a

Součinnost územních finančních orgánů se správními orgány

(1) Příslušné územní finanční orgány se přesvědčují kontrolou [§ 20 odst. 2 zákona ČNR č. 66/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů.] u správních orgánů, zda částky podle 7 odst. jsou převáděny včas a ve výši odpovídající tomuto zákonu. Místní příslušnost územních finančních orgánů se řídí sídlem správního orgánu.

(2) Zjistí-li územní finanční orgán, že převáděné částky neodpovídají tomuto zákonu, upozorní písemně správní orgán na povinnost vymáhat nedoplatky [§ 73 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb.].

(3) bylo-li právo vymáhat nedoplatek promlčeno [§ 70 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.], uloží územní Finanční orgán správnímu orgánu rozhodnutím podle zvláštního předpisu [Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).] zaplatit nedoplatek na místo poplatníka do státního rozpočtu ze svých rozpočtových prostředků.".

11. Dosavadní sazebník, který je přílohou k zákonu č. 368/1992 Sb., se nahrazuje sazebníkem, jehož znění je uvedeno v příloze tohoto zákona.

Čl.II

Zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 33/1992 Sb., a zákona České národní rady č. 35/1995 Sb., se doplňuje takto:

1. V § 1 odst. 1 se za písm. e) doplňuje nové písmeno f), které zní:

"f) provádějí v rozsahu stanoveném vládním zákonem kontrolu poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou-li ke správě zvláštním zákonem zmocněny jiné orgány.".

2. V § 9 odst. 1 se za písm. b) doplňuje nové písmeno c), které zní:

"c) provádí v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem kontrolu poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou-li ke s právě zvláštním zákonem zmocněny jiné orgány.".

Čl.III

Zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona České národní rady č. 157/1993 Sb., se mění takto:

§ 24 odst. 3 zní:

"(3) Pracovnici správce dané mohou

a) informace získané v daňovém řízení poskytnout jinému pracovníku téhož nebo jiného správce daně, dále pak odvolacímu orgánu nebo soudu, projednávají-li tyto orgány opravný prostředek v daňové věci, projednávají-li dědictví po daňovém dlužníkovi, vedou-li řízení o konkursu a vyrovnání u daňového dlužníka, projednávají-li návrh správce daně, jímž se domáhá určení neúčinnosti právních úkonů daňového dlužníka nebo výkon exekuce ohledně daňové pohledávky,

b) poskytovat informace nadřízeným organům v případech vyřizování stížností daňových subjektů, při odborném posuzování jednotlivých případů a při jejich dohlídkové činnosti vykonávané u správce daně, jakož i dalším orgánům oprávněným ze zvláštního zákona ke kontrolní či dohlídkové činnosti u správců dané při výkonu správy dani v rozsahu jejich zákonného oprávnění; pracovníci těchto orgánů, jsou přitom vázáni pod sankcí podle § 25 mlčenlivosti podle tohoto zákona. Tyto orgány rovněž postupují podle odstavce 8,

c) zobecněné informace získané při výkonu správy daní poskytnou ministerstvu, aniž by byly uváděny konkrétní daňové subjekty, jich se informace týkají. Tyto zobecněné informace může ministerstvu poskytovat jinému orgánu, pokud tak stanoví zvláštní zákon,

d) poskytovat souhrnně údaje o výši daňově povinnosti, stavu nedoplatků povolených posečkáním, splátkách a prominutím, výši a včasnosti převedených částek apod. u jednotlivých daní jejich příjemcům, jimž výnos těchto daní náleží podle zákonného rozpočtového určení.".

Čl. IV

Přechodná ustanovení

(1) Poplatky splatné před účinností tohoto zákona se vybírají podle dosavadních předpisů, s výjimkou dále uvedenou.

(2) Poplatek za prvních pět let udržování patentu se plat ve výši stanovené sazebníkem platným v době rozhodnutí o udělení patentu. Rozhodnutí o udělení patentu obsahuje i platební výměr na poplatek. Poplatky za udržování patentu pro další období se platí bez vyměření ve výši stanovené sazebníkem platným v době placení poplatku. Pokud poplatník zaplatil poplatek předem na dobu, kdy začátek lhůty k zaplacení poplatku začíná běžet až za platnosti nového sazebníku, musí poplatek platit ve výši stanovené tímto sazebníkem. Případný nedoplatek bude doměřen a přeplatek vrácen poplatníkovi. Platí-li poplatník poplatek v další lhůtě šesti měsíců podle bodu 3 poznámky k položce 100 sazebníku, použije sazebníku platného v době splatnosti poplatku a předchozí (prošlé) lhůtě splatnosti.

Čl. V

Zrušovací ustanovení

Zrušují se

1. zákon č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích,ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 138/1960 Sb.;

2. část devátá zákona ČNR č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů;

3. vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky č. 570/1990 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 522/1991 Sb. a vyhlášky č. 411/1992 Sb.;

4. vyhláška ministerstva financí č. 98/1993 Sb., o některých osvobozeních a poplatkových úlevách na úseku správních poplatků.

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 Příloha k zákonu č. .../1993 Sb.

Sazebník poplatků zní:

SAZEBNÍK

Obecná poznámka:

Osvobození pro občany těžce zdravotně postižené, držitelé průkazu ZTP nebo ZTP-P je uvedenou položek 1, 12, 18, 25, 26, 27, 28 a 38.

ČÁST I

Položka 1

Podání žádosti [Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákonů ČNR č. 38/1993 Sb. a č. 157/1993 Sb. Zákon ČNR č. 13/1992 Sb., celní zákon.]


a) o prodloužení stanovené lhůty a navrácení v předešlý stav Kč 50,-
b) o placení daně nebo cla ve splátkách Kč 100,-
c) o povolení posečkání daně nebo cla nebo zálohy na daň Kč 100,-
d) o prominutí daňového nebo celního nedoplatku Kč 200,-
e) o úlevu na dani nebo cleKč 200,-

Osvobození:

Od poplatku podle písmene e) této položky jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené, držitelé průkazu ZTP nebo ZTP-P, které mohou uplatnit nárok na úlevu na dani podle zákona ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí.

Položka 2


a) Za nahlédnuti do matrikyKč 20,- za každý svazek matriky
b) Za nahlédnutí do živnostenského rejstříku Kč 20,-

Položka 3


Vydání stejnopisu, opisu, výpisu nebo písemné informace z úředních spisů (soukromých spisů v úřední úschově), rejstříků, knih, záznamů, evidencí nebo listin Kč 50,- za každou i započatou stránku

Poznámky:

1. První vydání listu rodného, oddacího nebo úmrtního nepodléhá poplatku.

2. Každou započatou stránkou se rozumí stránka vydaná.

Položka 4

Ověření stejnopisu, opisu, výpisu nebo písemné informace z úředních spisů (soukromých spisů v úřední úschově), rejstříků, knih, záznamů, evidencí nebo listin za každou i započatou stránku


a) v českém jazyce Kč 20,-
b) v cizím jazyceKč 50,-

Osvobození:

Od poplatku podle této položky e osvobozeno ověření listin potřebných k provedení zákona č. 25/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození.

Poznámky:

1. Za ověření cizojazyčné listiny pro osoby s místem trvalého pobytu na území České republiky vybere správní orgán poplatek ve výši stanovené pro český jazyk.

2. Za cizojazyčnou listinu se považuje listina, v níž je alespoň část textu v cizím jazyce.

Položka 5


Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu, za každý podpis nebo otisk razítka Kč 30,-

Osvobození:

Od poplatku podle této položky je osvobozeno ověření podpisu na listinách potřebných pro provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození.

Položka 6


Vydání osvědčení o tuzemském právu Kč 2 000,-

Položka 7


Udělení státního občanství.České republiky Kč 2 000,-

Osvobození:

Od poplatku je osvobozeno udělení státního občanství České republiky podle zákona č. 88/1990 Sb., kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství.

Zmocnění:

Ministerstvo vnitra sníží v odůvodněných případech s přihlédnutím k náročnosti úkonu poplatek až na 25 % sazby.

Položka 8


Propuštění ze státního svazku České republiky Kč 2 000,-

Poznámka:

Poplatek za propuštění dětí ve věku do 15 let ze státního svazku České republiky vybere správní orgán ve výši 500,- Kč. Poplatek se vybere za každou osobu uvedenou na listině.

Položka 9


a) Vydání osvědčení o státním občanství České republiky Kč 100,-
b) Vydání potvrzení o domovské příslušnosti nebo národnosti anebo státním občanství Kč 100,-

Osvobození:

Od poplatku podle této položky je osvobozeno vydání osvědčen 3 podle zákona č. 88/1990 Sb., kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství.

Položka 10


Vydání potvrzení nebo písemného sdělení o pobytu osob nebo vydání písemného sdělení o vozidle nebo jeho držiteli Kč 20,-

Osvobození:

Od poplatku za vydání písemného sdělení o pobytu osob jsou osvobozeny pošty (inkasní střediska), Český červený kříž a občané za vydání potvrzení o trvalém pobytu, jestliže tento údaj nelze zaznamenat do občanského průkazu.

Poznámky:

1. Poplatek podle této položky vybere správní orgán za potvrzení nebo za písemné sdělení údajů o každé osobě v něm uvedené, popř. o vozidle.

2. Výměna nebo výdej hromadných dat na magnetických páskách není správním úkonem ve smyslu této položky.

Položka 11

Povolení změny


a) příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na předešlé příjmení Kč 20,-
b) jména nebo příjmení v ostatních případech Kč 500,-

Osvobození:

1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své předešlé příjmení, byla-li tato skutečnost oznámena do 1 měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných (neúplných) zápisů v matrice.

3. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě transsexuality.

Poznámky:

1. Za změnu příjmení manželů a jejich nezletilých dětí na společné příjmení vybere správní orgán jeden poplatek.

2. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče vybere správní orgán jen jeden poplatek.

3. Podle písmene a) této položky vybere správní orgán poplatek za povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení opatrovníka, na společné příjmení pěstounů nebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud opatrovníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí,

Položka 12


a) Povolení uzavřít manželství českými státními občany u jiného než příslušného obecního úřadu Kč 100,-
b) Uzavření manželství českých státních občanů, jiným než příslušným obecním úřadem Kč 300,-
c) Uzavření manželství cizinci, kteří mají na území České republiky povolen jiný než trvalý pobyt a českými státními občany, kteří nemají na území České republiky trvalé bydliště Kč 1.000,-
d) Uzavření manželství mezi českým státním občanem a cizincem, který má na území České republiky povolen trvalý pobyt, nebo cizincem, který má na území České republiky povolen jiný než trvalý pobyt Kč 250,-
e) Povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost Kč 300,-

Osvobození:

1. Od poplatku podle písmen a) a b) této položky jsou osvobozeni snoubenci, kteří uzavírají manželství u obecního úřadu příslušného podle místa přechodného pobytu v místě pracoviště jednoho z nich.

2. Od poplatku podle písmen a), b) a e) této položky jsou osvobozeny osoby, jejichž život je přímo ohrožen a osoby těžce zdravotně postižené, držitelé průkazu ZTP nebo ZTP-P.

Poznámky:

1. Poplatek podle této položky vybere správní orgán jen od jednoho ze snoubenců.

2. Poplatek podle písmen a), b) a e) vybere správní orgán i od cizinců [§ 1 odst. 3 zákona č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky.], kteří mají na území České republiky povolen trvalý pobyt.

3. Je-li uzavřeno manželství před jiným než příslušným obecním úřadem, poplatek podle písmene d) vybere příslušný (delegující) obecní úřad, který připravil podklady pro uzavření manželství.

Položka 13


Vydání osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem Kč 100,-

Položka 14

Vydání loveckého lístku nebo prodloužení jeho platnosti


a) pro české státní občany  
- ročního Kč 100,-
tříletého Kč 150,-
b) pro cizince 
- ročního Kč 5 000,-
- na jeden měsíc Kč 1 500,-

Osvobození:

Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni žáci a studenti středních a vysokých škol ve studijních oborech s výukou myslivosti, lesníci a myslivci z povolání, mají-li v pracovní náplni aktivní provádění myslivosti, myslivečtí hospodáři a osoby stanovené jako myslivecká stráž, po předložení potvrzení školy nebo potvrzení o výkonu funkce anebo povolání, členové lesní stráže, pokud tuto funkci vykonávají v souvislosti s plněním pracovních povinností, a členové lesní stráže - důchodci, pokud tuto funkci v posledních pěti letech vykonávali jako pracovní povinnost.

Poznámka:

Od cizinců, kteří mají na území České republiky povolený trvalý pobyt, vybere správní orgán poplatek podle písmene a) této položky.

Položka 15

vydání rybářského lístku nebo prodloužení jeho platnosti


a) pro české státní občany  
- ročního Kč 30,-
- tříletého Kč 50,-
- pro mládež do 15 let Kč 10,-
b) pro cizince 
- ročního Kč 3 000,-
- na dobu kratší jednoho roku Kč 500,-
- na jeden nebo dva dnyKč 100,-Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP