PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1993

I. volební období

547

Vládní návrh

Zákon

ze dne 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky ve znění zákona České národní rady č. 34/1970 Sb., zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona České národní rady č. 126/1990 Sb., zákona České národní rady č. 203/1990 Sb., zákona České národní rady č. 288/1990 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona České národní rady č. 575/1990 Sb., zákona České národní rady č. 173/1991 Sb., zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., zákona České národní rady č. 19/1992 Sb., zákona České národní rady č. 23/1992 Sb., zákona České národní rady č. 167/1992 Sb., zákona České národní rady č. 239/1992 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 350/1992 Sb., zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., zákona České národní rady č.359/1992 Sb., zákona České národní rady č. 474/1992 Sb., zákona České národní rady č. 548/1992 Sb., zákona České národní rady č. 21/1993 Sb. a zákona č.166/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 2 odst. 1 se vypouští bod 4. Dosavadní body 5 až 8 se označují jako body 4 až 7.

2. V § 9 se za slova "pracovněprávní vztahy," vkládají slova "bezpečnost práce,".

Čl. II

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona České národní rady č. 575/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 159/1992 Sb. (úplné znění č. 396/1992 Sb.), se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 odst. 1 se na konci připojuje věta: "Orgány státního odborného dozoru jsou orgány státní správy.".

2. § 1 odst. 2 zní:

"(2) Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené ministerstvem práce a sociálních věcí.1)Je-li zřízeno více organizací státního odborného dozoru, vymezí jejich působnost ministerstvo práce a sociálních věcí při jejich zřízení.".

________________

1) § 31 zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb., zákona České národní rady č. 166/1992 Sb., zákona České národní rady č. 321/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákona č. 189/1993 Sb.

3. § 2 zní:

"§ 2

(1) Český úřad bezpečnosti práce je podřízen ministerstvu práce a sociálních věcí. V čele Českého úřadu bezpečnosti práce je předseda, kterého jmenuje a odvolává ministr práce a sociálních věcí.

(2) Inspektoráty bezpečnosti práce a organizace státního odborného dozoru zřízené ministerstvem práce a sociálních věcí jsou podřízeny Českému úřadu bezpečnosti práce. V čele inspektorátů bezpečnosti práce jsou vedoucí inspektoři bezpečnosti práce, které jmenuje a odvolává ministr práce a sociálních věcí. Ministr práce a sociálních věcí též jmenuje a odvolává ředitele organizací státního odborného dozoru. Přehled inspektorátů bezpečnosti práce je uveden příloze tohoto zákona.".

4. V § 5 se vypouštějí písmena a), d), f), a g). Dosavadní písmena b), c), e) a h) se označují jako písmena a), b), c) a d).

5. V § 5 písmenu b) se vypouští čárka a připojují slova "a organizací státního odborného dozoru,".

6. V § 6a odst. 1 se vypouštějí slova " (§ 5 písm. f))".

7. V § 6a odst. 3 se slova "Českým úřadem bezpečnosti práce" nahrazují slovy" ministerstvem práce a sociálních věcí".

Čl. III

Zrušuje se vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 18/1969 Sb., o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce, ve znění vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 111/1973 Sb.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Příloha k zákonu č. .

Přehled inspektorátů bezpečnosti práce

V České republice působí tyto inspektoráty bezpečnosti práce:

1. Inspektorát bezpečnosti práce pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze;

2. Inspektorát bezpečnosti práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze;

3. Inspektorát bezpečnosti práce pro Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích;

4. Inspektorát bezpečnosti práce pro Západočeský kraj se sídlem v Plzni;

5. Inspektorát bezpečnosti práce pro Severočeský kraj se sídlem v Ústí nad Labem;

6. Inspektorát bezpečnosti práce pro Východočeský kraj se sídlem v Hradci Králové;

7. Inspektorát bezpečnosti práce pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně;

8. Inspektorát bezpečnosti práce pro Severomoravský kraj se sídlem v Ostravě.

Důvodová zpráva

I.

Český úřad bezpečnosti práce je podle § 2 odst. 1 zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, v platném znění, od 1. ledna 1991 ústředním orgánem státní správy. Podle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění, vykonává Český úřad bezpečnosti práce spolu s inspektoráty bezpečnosti práce, které jsou mu podřízeny, státní odborný dozor nad bezpečností práce a technických zařízení a nad dodržováním stanovených pracovních podmínek. Podle téhož zákona je mimo jiné oprávněn vydávat v dohodě s příslušnými orgány a organizacemi předpisy k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod /havárií/ a poruch technických zařízení /§ 5 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., v platném znění/.

II.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je závažným celospolečenským oborem, pro který je nezbytné vytvořit v současných společensko-ekonomických podmínkách odpovídající organizační začlenění tak, aby se stal ucelenou a nedílnou součástí řízení práce a řešení všech otázek týkajících se občanů v pracovněprávních vztazích. Jak prokazují dosavadní zkušenosti i zkušenosti jiných zemí, tomuto požadavku neodpovídá stav, kdy je

Český úřad bezpečnosti práce samostatným ústředním orgánem státní správy, nezávislým na ministerstvu práce a sociálních věcí.

Navrhuje se proto v předloženém návrhu zákona přeměnit Český úřad bezpečnosti práce z ústředního orgánu státní správy pouze na orgán státní správy, který by byl podřízen ministerstvu práce a sociálních věcí.Na toto ministerstvo by se přenesla zejména odpovědnost za celkové řízení bezpečnosti práce v České republice a povinnosti, které má náš stát na tomto úseku ve vztahu k mezinárodnímu okolí. Úloha Českého úřadu bezpečnosti práce bude nadále spočívat zejména v přímém ovlivňování funkce regionálních inspektorátů a účelném propojování jejich výkonné funkce. Tím dojde k odlišení od řídící funkce ministerstva práce a sociálních věcí soustředěné převážně na harmonizaci legislativních materiálů, stanovování vnitrostátní politiky týkající se bezpečnosti práce a pracovního prostředí a metodického ovlivňování činnosti ČÚBP. Protože však jde o specifickou problematiku ochrany práce, zcela odlišnou od dosavadních činností jednotlivých útvarů MPSV, zůstanou ČÚBP zachovány funkce nezbytné pro výkon státní správy. Současně do vydání zákona o neziskových organizacích se navrhuje převedení práv a povinností zřizovatele organizací státního odborného dozoru na ministerstvo práce a sociálních věcí, jako ústředního orgánu státní správy.

Tímto opatřením bude dosaženo

a) organického včlenění Českého úřadu bezpečnosti práce a jím řízených inspektorátů bezpečnosti práce do systému organizací ministerstva práce a sociálních věcí, které jako ústřední orgán státní správy pro pracovněprávní vztahy řeší otázky, které jsou předmětem kontroly zmíněných orgánů, jakožto orgánů státního dozoru nad bezpečností práce; tím bude dosaženo vyšší účinnosti práce těchto orgánů a zabráněno neúčelným duplicitám zejména v oblasti kontroly dodržování stanovených pracovních podmínek,

b) harmonizace organizačního začlenění orgánů a organizací státního odborného dozoru nad bezpečností práce České republiky s organizačním začleněním obdobných orgánů ve vyspělých zemích, zejména zemích Evropského společenství; pro tyto země je charakteristická podřízenost tzv. orgánů státní inspekce práce ministerstvům práce nebo sociálního zabezpečení,

c) omezení počtu ústředních orgánů státní správy, jimž nestojí v čele člen vlády; příliš vysoký počet těchto orgánů působí obtíže při jejich řízení ze strany vlády; vláda již proto přijala usnesení č. 73/1993 o koordinaci činnosti ústředních orgánů státní správy, v jejichž čele není člen vlády, jímž určila ministry, kteří jsou pověřeni koordinační a informativní funkcí vůči těmto ústředním orgánům, vůči Českému úřadu bezpečnosti práce je touto funkcí pověřen ministr práce a sociálních věcí.

Návrhu lze vytýkat zmnožení řídících stupňů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zatímco dosud tuto oblast řídil jeden stupeň (Český úřad bezpečnosti práce), po realizaci návrhu ji budou řídit stupně dva (ministerstvo práce a sociálních věcí, Český úřad bezpečnosti práce), a to oba dva s celostátní působností. Výše uvedené výhody navrhovaného řešení však plně tuto nevýhodu vyrovnávají. Počet výkonných stupňů se na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přitom nezvýší, neboť přímé výkonné funkce zůstávají Českému úřadu bezpečnosti práce zachovány. Zmnožení řídících stupňů nebude přitom spojeno - jak je zřejmé z části IV. důvodové zprávy - v žádném případě se zvýšením počtu pracovníků a se zvýšením výdajů ze státního rozpočtu. Nová organizace řízení na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci by naopak měla vést k racionalizaci a účelným úpravám i na tomto úseku.

III.

Podnět k řešení otázky změny organizačního postavení Českého úřadu bezpečnosti práce dala vláda České republiky dne 30. prosince 1992 v souvislosti s projednáváním programu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro devadesátá léta. Návrhy, zpracovanými ministerstvem práce a sociálních věcí, se zabývala porada ekonomických ministrů, která doporučila řešení, jež je předmětem tohoto návrhu.

Podstatou tohoto řešení je:

a) Změna zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, v platném znění,

v tom směru, že bude

- vypuštěno ustanovení § 2 odst. 1 bod 4, podle něhož je Český úřad bezpečnosti práce ústředním orgánem státní správy,

- doplněn § 9, stanovící působnost ministerstva práce a sociálních věcí o působnost tohoto ministerstva též na úseku bezpečnosti práce.

b) Změna zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění, v tom směru, že bude

- doplněn § 1 odstavec 1 o ustanovení, že orgány státního odborného dozoru jsou orgány státní správy,

- nově formulován § 1 odstavec 2 v tom smyslu, že bude změněna kompetence ke zřízení organizací státního odborného dozoru z

Českého úřadu bezpečnosti práce na ministerstvo práce a sociálních věcí a stanovena kompetence ministerstva práce a sociálních věcí vymezit působnost těchto organizací při jejich zřízení,

- nově formulován § 2, podle něhož bude Český úřad bezpečnosti práce podřízen ministerstvu práce a sociálních věcí a ministr práce a sociálních věcí bude pověřen jmenováním a odvoláváním předsedy Českého úřadu bezpečnosti práce; v odstavci 2 tohoto paragrafu bude stanovena pravomoc ministerstva práce a sociálních věcí zřizovat organizace státního odborného dozoru a současně stanovena pravomoc ministra práce a sociálních věcí jmenovat a odvolávat jak vedoucí inspektory bezpečnosti práce, tak ředitele organizací státního odborného dozoru. Dále bude stanoveno, že inspektoráty bezpečnosti práce a organizace státního odborného dozoru zřízené ministerstvem práce a sociálních věcí jsou podřízeny Českému úřadu bezpečnosti práce.

Vzhledem k tomu, že sídla a obvody působnosti inspektorátů bezpečnosti práce je možno podle Ústavy určit pouze zákonem, je současně v tomto odstavci odkaz na přílohu zákona, kde jsou tyto sídla a obvody určeny, - vypuštěno ustanovení § 5 písm.a) o oprávnění Českého úřadu bezpečnosti práce stanovit sídla a obvody působnosti inspektorátů bezpečnosti práce a jejich poboček vzhledem k nově navrhovanému

ustanovení § 2 odst. 2, dále písmeno d), f) a g) opravňující vydávat a koordinovat předpisy k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, o evidenci a registraci pracovních úrazů a hlášení provozních nehod /havárií/ a poruch technických zařízení a určovat vyhrazená technická zařízení. Oprávněním vydávat zmíněné předpisy bude pověřeno v nově formulovaném § 133 odst. 8 zákoníku práce ministerstvo práce a sociálních věcí. Tato změna § 133 zákoníku práce bude provedena při současně projednávané novelizaci zákoníku práce,

- doplněn § 5 písm. b) o oprávnění Českého úřadu bezpečnosti práce řídit činnost nejen inspektorátů bezpečnosti práce, ale i organizací státního odborného dozoru,

-v § 6a odst.3 změněna kompetence k vydání obecně závazného právního předpisu stanovujícího úhrady za činnosti prováděné organizacemi státního odborného dozoru z Českého úřadu bezpečnosti práce na ministerstvo práce a sociálních věcí, neboť oprávnění tyto předpisy vydávat má pouze ústřední orgán státní správy, kterým Český úřad bezpečnosti práce tímto návrhem již nebude,

- zrušena vyhláška ČÚBP č. 18/1969 Sb. ve znění vyhl. č. 111/1973 Sb. zřizující inspektoráty bezpečnosti práce a současně určující jejich obvody a sídla působnosti, neboť ve smyslu Ústavy lze správní úřady zřídit a jejich působnost stanovit pouze zákonem,což je vyjádřeno v ust. § 1 odst. 2 a § 2 odst. 2 předkládaného návrhu.

IV.

Zrušením Českého úřadu bezpečnosti práce jako samostatného ústředního orgánu státní správy a jeho začleněním do působnosti ministerstva práce a sociálních věcí nevzniknou žádné finanční ani jiné nároky na státní rozpočet v roce 1993. Pokud by navrhovaná změna měla nastat ještě v roce 1993, navrhuje se ponechat pro tento rok dosavadní samostatnou rozpočtovou kapitolu 349 - Český úřad bezpečnosti práce, aby tak nedošlo k narušení zákona o státním rozpočtu na rok 1993. Samostatně by byly rovněž

vypracovány podklady pro státní závěrečný účet. Kapitola 349 by jako samostatná kapitola byla zrušena počínaje rokem 1994.

Změna postavení a podřízenosti Českého úřadu bezpečnosti práce si však vyžádá převod 7 pracovníků, kteří by plnili na ministerstvu práce a sociálních věcí funkce a činnosti Českého úřadu bezpečnosti práce jako ústředního orgánu státní správy. Příslušné mzdové a osobní výdaje na tyto pracovníky by byly převedeny do kapitoly 313 na základě delimitačního protokolu, který uzavře ministr práce a sociálních věcí s předsedou Českého úřadu bezpečnosti práce. Součástí delimitačního protokolu bude rovněž převod práv a povinností zřizovatele organizací státního odborného dozoru a dalších podřízených rozpočtových organizací z Českého úřadu bezpečnosti práce na ministerstvo práce a sociálních věcí. Vzhledem k tomu, že limit počtu pracovníků a výše mzdových prostředků jsou stanoveny závazným limitem regulace zaměstnanosti v ústředních orgánech, bylo třeba, aby vláda souhlasila se zvýšením těchto ukazatelů u ministerstva práce a sociálních věcí na úkor ČÚBP s tím, že závazné ukazatele počtu pracovníků a mzdových prostředků v kapitole ČÚBP budou od 1.1.1994 zrušeny (celkový limit počtu pracovníků ústředních orgánů se tak sníží o 43 pracovníků). Výše mzdových prostředků na 7 pracovníků činí měsíčně částku 65 tis. Kč; celkový objem delimitovaných finančních prostředků a zvýšení limitu mzdových prostředků bude záviset na datu účinnosti zákona.

V Praze dne 11. srpna 1993

Václav Klaus v.r.

předseda České vlády

Jindřich Vodička v.r.

ministr práce a sociálních věcí

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP