Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1993

I. volební období

590

Návrh závěrečného účtu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU RADY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Z A ROK 1992

Dle původního znění zákona č. 103/92 Sb., § 8 je činnost Rady hrazena z rozpočtu České republiky. Jelikož zákon č. 103/92 Sb. byl přijat až v měsíci únoru 1992, státní rozpočet ČR s příslušnou kapitolou ještě nepočítal. Bylo proto nutné hradit činnost Rady v roce 1992 z prostředků rozpočtové rezervy. O uvolnění prostředků z rozpočtové rezervy rozhoduje vláda ČR. Ta schválila rozpočet Rady ve výši 3 mil. Kčs (včetně zálohy) až 7. října 1992, přičemž návrh rozpočtu byl Radou podán ministerstvu financí už v červnu 1992 a potom ještě Úřadu vlády ČR v srpnu 1992, protože do té doby se Úřad vlády ČR, pověřený vypracováním rozpočtu, na Radu neobrátil s žádostí o dodání podkladů. Po seriózní kalkulaci předpokládaných výdajů a po zodpovědném krácení původních nároků činila výše rozpočtu dle návrhu Rady 5.255.000,- Kčs.

První prostředky (zálohu ve výši 1 mil. Kčs) obdržela Rada až čtyři měsíce po svém ustanovení, a to v červenci 1992 na základě ustanovení předsednictva vlády ČR ze dne 18. května 1992. Do té doby vykonávali členové Rady své funkce zdarma a bez jakéhokoli materiálního vybavení a ke své činnosti využívali převážně domácího zázemí. Podobná situace nastala v říjnu a listopadu, kdy prostředky ze zálohy už byly vyčerpány a z řádného rozpočtu nebyl o ještě možno čerpat. Tehdy bylo také nutné z ruš i t již probíhající nábory pracovníků Úřadu Rady, čímž vznikly dodnes neodstraněné problémy.

Vývoj a struktura neinvestičních a investičních výdajů Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání v roce 1992.

V prvním období činnosti Rady (červen - září 1992) se na celkových výdajích (neinvestičních a investičních) nejvíce podílely mzdy a ostatní osobní výdaje (seskupení položek 56), zatímco ostatní položky činily jen zanedbatelnou část celkových výdajů.

Tento stav odpovídal skutečnosti, že Rada v této době teprve zahajovala svou činnost, Úřad disponoval pouze přechodnými pracovními prostory a pro svou činnost pořizoval jen nezbytné vybavení. Materiální výdaje (seskupení položek 53) proto tvoří druhou největší položku v rámci celkových výdajů Rady. Byly vynaloženy především na nákup kancelářských potřeb (53 07 Všeobecný materiál), drobných a krátkodobých předmětů (53 08 DKP) a jako výdaje na pohoštění (53 12 Pohoštění, občerstvení a dary).

V druhém období činnosti Rady (říjen - prosinec 1992) se ve struktuře neinvestičních výdajů výrazně zvýšil podíl seskupení položek 54 Služby a výdaje nevýrobní povahy. Na tomto zvýšení se nejvíce podílely výdaje za nájemné (54 01 Služby a práce nevýrobní povahy), které bylo za červen až prosinec fakturováno zejména v tomto období.

Změnu v tomto období zaznamenaly také investiční výdaje Rady. Zatímco v prvním období investiční výdaje nebyly ze shora uvedených důvodů vynakládány, činily jenom za měsíc prosinec 1992 celkem 751 tis. Kč. Investiční výdaje (seskupení položek 51) vynakládané v měsíci prosinci úzce souvisely s přestěhováním Úřadu RRTV ČR do nových pracovních prostor domu č. 10 v Krátké ul. v Praze 10, což jednak vyvolalo nutnost prací investiční povahy (alespoň k základnímu zprovoznění získaných prostor), jednak umožnilo pořídit nezbytné vybavení zejména počítačovou technikou.

(1 notebook, monitor, klávesnice, 1 kopírka, 1 tiskárna, 1 fax, 1 TV, 1 video, 1 radiomagnetofon)

TABULKA č. 1

VÝVOJ INVESTIČNÍCH A NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ V ROCE 1992

RADY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ /V TIS. KČ/


SESKUPENÍ POLOŽEK DLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY
ČERVEN-ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC
ROK 1992 CELKEM
51 - Investiční výstavba 000 751751
52 - Údržba a opravy 00 0 00
53 - Materiální výdaje 213037 30280
54 - Služby a výdaje nevýrobní povahy 7258 820906
55 - Cestovné6 57018
56 - Mzdové prostředky 61863233 1261040
CELKEM90974 28517272995
z TOHO:     
NEINVESTIČNÍ 90974285 9762244
INVESTIČNÍ 000 751751
      

TABULKA č. 2

STRUKTURA NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ V ROCE 1992

RADY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ /v %/


OBDOBÍ
PODÍLY JEDNOTLIVÝCH SESKUPENÍ POLOŽEK DLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY
 
52
53
54
55
56
ČERVEN-ZÁŘÍ
0
23
8
1
68
ŘÍJEN PROSINEC
0
5
62
1
32
ROK 1992
0
12
40
1
46
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP