PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1993

I. volební období

604

Vládní návrh

zákon

ze dne.

o penzijním připojištění se státním příspěvkem

a o změnách některých zákonů souvisejících

s jeho zavedením

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

HLAVA PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

(1) Tento zákon upravuje penzijní připojištění se státním příspěvkem (dále jen "penzijní připojištění") u penzijních fondů, činnost penzijních fondů a státní dozor nad penzijním připojištěním a změny některých zákonů souvisejících se zavedením penzijního připojištění.

(2) Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí shromažďování peněžních prostředků od účasníků penzijního připojištění (dále jen "účastník" a státu poskytnutých ve prospěch účastníků, nakládání s těmito prostředky a vyplácení dávek penzijního připojištění.

(3) Penzijní připojištění podle odstavce 2 nesmějí vykonávat jiné osoby než penzijní fondy.

§ 2

Účastník může být jen fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která uzavře s penzijním fondem písemnou smlouvu o penzijním připojištění (dále jen "smlouva"). Účast na penzijním připojištění je dobrovolná.

HLAVA DRUHÁ

PENZIJNÍ FOND

§ 3

(1) Penzijní fond je právnickou osobou se sídlem na území České republiky, která provozuje penzijní připojištění podle tohoto zákona.

(2) Penzijní fond je akciovou společností, pro kterou platí ustanovení obchodního zákoníku, [Část druhá hlava I díl I a V obchodního zákoníku.] pokud se v tomto zákoně nestanoví jinak.

(3) Obchodní jméno penzijního fondu musí obsahovat označení "penzijní fond". Jiné osoby nesmějí ve svém obchodním jménu ani názvu toto označení používat.

§4

(1) Penzijní fond nelze založit na základě výzvy k upisování akcií.

(2) Penzijní fond může vydávat pouze akcie stejné jmenovité hodnoty znějící na jméno.

(3) Penzijní fond nesmí vydávat zaměstnanecké a prioritní akcie.

(4) Hodnota základního jmění penzijního fondu musí činit alespoň 20 000 000 Kč. Základní jmění musí být tvořeno pouze peněžitými vklady, které musí být splaceny před podáním žádosti podle § 5.

§ 5

(1) Ke vzniku penzijního fondu je třeba povolení. O udělení povolení rozhoduje na základě písemné žádosti zakladatelů penzijního fondu ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo").

(2) V žádosti o povolení podle odstavce 1 je žadatel povinen uvést:

a) obchodní jméno a sídlo penzijního fondu,

b) výši základního jmění penzijního fondu,

c) věcné a organizační předpoklady pro činnost penzijního fondu,

d) odbornou způsobilost a bezúhonnost navrhovaných členů představenstva a dozorčí rady penzijního fondu; pro účely tohoto zákona se považuje za bezúhonnou fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin majetkové povahy nebo jiný úmyslný trestný čin,

e) banku, která bude pro penzijní fond vykonávat funkci depozitáře (dále jen "depozitář").

(3) K žádosti o povolení podle odstavce 1 musí být přiloženy

a) listiny prokazující založení akciové společnosti, splacení celého základního jmění a původ základního jmění,

b) stanovy penzijního fondu,

c) návrh statutu penzijního fondu (dále jen "statut"),

d) návrh penzijního plánu penzijního fondu (dále jen "penzijní plán").

(4) Ministerstvo neudělí povolení, jestliže návrh statutu nebo penzijního plánu nesplňuje požadavky stanovené tímto zákonem nebo jestiže penzijní fond nesplňuje předpoklady pro výplatu navrhovaných dávek penzijního připojištění.

§ 6

(1) O žádosti o povolení podle § 5 rozhodne ministerstvo do 60 dnů ode dne doručení žádosti nebo jejího doplnění.

(2) Součástí povolení podle § 5 odst. 1 je schválený statut a penzijní plán, schválení osob navrhovaných za členy představenstva a dozorčí rady penzijního fondu a schválení depozitáře.

3) Povolení se uděluje na dobu neurčitou a nelze je převést na jinou osobu.

§ 7

(1) Představenstvo penzijního fondu musí mít nejméně pět členů; to platí obdobně pro dozorčí radu penzijního fondu.

(2) Členem představenstva a dozorčí rady penzijního fondu (dále jen "orgány penzijního fondu") může být jen fyzická osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, bezúhonná a odborně způsobilá, která není fyzickou osobou uvedenou v odstavci 3 a která byla předem schválena ministerstvem. Pokud ministerstvo do 30 dnů ode dne doručení návrhu na nového člena orgánu penzijního fondu nesdělí, že s návrhem nesouhlasí, má se za to, že návrh schvaluje.

(3) Členy orgánu penzijního fondu nesmějí být

a) poslanci a senátoři Parlamentu a členové vlády, nejvyššího kontrolního úřadu a bankovní rady České národní banky,

b) členové orgánů jiného penzijního fondu, pojišťovny, depozitáře, společností s povolením k obchodování s cennými papíry, makléři, členové orgánů burzy cenných papírů a organizátora mimoburzovního trhu [§ 45, § 49 a § 50 odst. 1 zákona ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech.] a členové orgánů investičních společností a investičních fondů, [Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.]

c) zaměstnanci jiného penzijního fondu, depozitáře, burzy cenných papírů, organizátora mimoburzovního trhu a střediska cenných papírů, [§ 1 odst. 3 a § 55 zákona ČNR č. 591/1992 Sb.]

d) osoby, kterým bylo odejmuto povolení podle zákona o cenných papírech, [§ 86 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 591/1992 Sb.] a osoby, které se nepovažují za bezúhonné.

(4) Členy dozorčí rady penzijního fondu nesmějí být zaměstnanci penzijního fondu.

(5) Členové orgánů penzijního fondu jsou povinni plnit své povinnosti tak, aby nebyly poškozeny zájmy účastníků. Členové těchto orgánů a osoby jim blízké [§ 116 občanského zákoníku.] nesmějí kupovat nemovitosti a movité věci, které tvoří majetek penzijního fondu, anebo penzijnímu fondu nemovitosti a movité věci prodávat.

(6) Zaměstnanci penzijního fondu nesmějí být fyzickými osobami uvedenými v odstavci 3. Ustanovení odstavce 5 platí obdobně i pro zaměstnance penzijního fondu.

(7) Členové orgánů a zaměstnanci penzijního fondu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu své funkce nebo zaměstnání, popřípadě v souvislosti s nimi; oprávnění ministerstva při výkonu státního dozoru podle § 42 tím není dotčeno. Tato povinnost trvá i po skončení jejich funkce nebo zaměstnání k penzijnímu fondu. Za podmínek stanovených zvláštními předpisy jsou osoby uvedené ve větě prvé pro účely občanského soudního řízení, trestního řízení a správy daní zproštěny povinnosti mlčenlivosti.

§ 8

(1) Pro výkon funkce depozitáře pro penzijní fond platí obdobně zvláštní zákon upravující výkon této funkce pro investiční společnost a investiční fond. [§ 30 až 33 zákona č. 248/1992 Sb.]

(2) Změna depozitáře musí být schválena ministerstvem, jinak je neplatná. Pokud ministerstvo do 30 dnů ode dne doručení návrhu na změnu depozitáře nesdělí, že se změnou depozitáře nesouhlasí, platí, že změna je schválena.

(3) Statutární orgán depozitáře a jeho dozorčí rada nesmějí být tvořeny více než z jedné třetiny zaměstnanci penzijního fondu.

HLAVA TŘETÍ

STATUT A PENZIJNÍ PLÁN

§ 9

(1) Penzijní fond musí mít statut a penzijní plán. Způsob přijímání statutu a penzijního plánu a jejich změny upravují stanovy penzijního fondu.

(2) Změny statutu a penzijního plánu musí být schváleny ministerstvem, jinak jsou neplatné. Pokud ministerstvo do 30 dnů ode dne doručení návrhu na změnu nesdělí, že se změnou nesouhlasí, platí, že změna je schválena.

(3) Statut a penzijní plán musí být každému přístupné.

§ 10

Statut musí obsahovat:

a) rozsah činnosti penzijního fondu podle § 12 odst. 1 a § 32,

b) zaměření a cíle investiční politiky penzijního fondu, zejména druhy majetkových hodnot, které budou pořizovány z peněžních prostředků fondu,

c) zásady hospodaření penzijního fondu,

d) způsob použití zisku,

e) obchodní jméno a sídlo depozitáře,

f) způsob zveřejňování zpráv o hospodaření s majetkem penzijního fondu a změnách statutu a informaci o tom, kde lze tyto zprávy obdržet.

§ 11

(1) Penzijní plán musí stanovit:

a) druhy penzí a ostatních dávek penzijního připojištění,

b) podmínky nároku na dávky penzijního připojištění a jejich výplatu,

c) způsob výpočtu dávek poskytovaných z penzijního připojištění,

d) důvody vypovězení smlouvy,

e) výši příspěvků účastníků na penzijní připojištění (dále jen "příspěvek"),

f) podmínky odkladu nebo přerušení placení příspěvků a změny výše příspěvků,

g) pravidla a způsob placení příspěvků a postup při neplacení a opožděném nebo nesprávném placení příspěvků,

h) podmínky převzetí peněžních prostředků z penzijního připojištění u jiného penzijního fondu a úpravu nároků na základě tohoto převzetí,

i) zásady, podle kterých se účastníci včetně příjemců penzí podílejí na výnosech hospodaření penzijního fondu.

(2) Každý penzijní plán musí upravit podmínky nároku účastníků na strobní penzi (§ 21 odst. 1 písm. a)) a jednorázové vyrovnání. Penzijní plán může upravit podmínky pro vznik nároků účastníků výhodněji, než je stanoveno v tomto zákoně, pokud to tento zákon nevylučuje.

(3) Penzijní plán je sestavován jako příspěvkově definovaný penzijní plán, v němž výše penze závisí na úhrnu příspěvků zaplacených ve prospěch účastníka, podílu účastníka na výnosech hospodaření penzijního fondu a věku, od kterého se poskytuje penze (dále jen "příspěvkový penzijní plán").

(4) Jde-li o invalidní penze, může být výše těchto penzí určena vedle pravidel příspěvkového penzijního plánu zároveň též tak, že penzijní fond při splnění stanovených podmínek nároku na tuto penzi zaručuje její dohodnutou výši, popřípadě může být určena i jiným způsobem (dále jen "dávkový penzijní plán"); v tomto případě musí penzijní plán obsahovat kritéria rozdělení výnosů hospodaření penzijního fondu na část, k níž se přihlíží při stanovení výše penze podle příspěvkového penzijního plánu, a část, k níž se přihlíží při stanovení výše penze podle dávkového penzijního plánu.

(5) Pokud příspěvkový penzijní plán obsahuje výsluhovou penzi, nesmí být příspěvky určené na tuto penzi vyšší než příspěvky určené na starobní penzi.

(6) Výše penze a příspěvků se v penzijním plánu stanoví podle pojistně matematických zásad s přihlédnutím k výnosům hospodaření penzijního fondu.

HLAVA ČTVRTÁ

VZNIK A ZÁNIK PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ

§ 12

(1) Penzijní připojištění vzniká na základě smlouvy mezi fyzickou osobou, která je způsobilá být účastníkem (§ 2), a penzijním fondem dnem stanoveným ve smlouvě.

(2) Na smlouvy podle tohoto zákona se nevztahují ustanovení občanského zákoníku o pojistných smlouvách. [§ 788 a násl. občanského zákoníku.]

§ 13

Před uzavřením smlouvy musí být budoucí účastník seznámen se statutem a penzijním plánem.

§ 14

(1) Smlouvou se penzijní fond zavazuje poskytovat účastníku dávky penzijního připojištění za podmínek, ve výši a způsobem stanoveným penzijním plánem a touto smlouvou a účastník se zavazuje platit penzijnímu fondu příspěvk za podmínek, ve výši a způsobem stanoveným penzijním plánem a touto smlouvou.

(2) Součástí smlouvy je penzijní plán, na který se smlouva odvolává a který je k ní připojen nebo s nímž byl před uzavřením smlouvy ten, kdo smlouvu uzavřel, seznámen.

(3) Ve smlouvě může účastník pro případ svého úmrtí určit osobu, které vznikne nárok na odbytné (§ 23 odst. 1 písm.b)); je-li určeno více osob, musí účastník současně vymezit způsob rozdělení odbytného jednotlivým osobám.

§ 15

Ve smlouvě je třeba vždy sjednat poskytování starobní penze.

§ 16

Dojde-li ke změně penzijního plánu, na který se smlouva odvolává, stává se změna penzijního plánu součástí smlouvy, jen pokud se účastník a penzijní fond dohodli na změně smlouvy.

§ 17

Účastník může penzijní připojištění kdykoliv písemně vypovědět. Penzijní plán může přitom stanovit výpovědní dobu; tato doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce po doručení výpovědi a nesmí být delší než dva kalendářní měsíce.

§ 18

(1) Penzijní fond může penzijní připojištění písemně vypovědět pouze účastníku,

a) který po dobu alespoň šesti kalendářních měsíců, popřípadě delší dobu stanovenou penzijním plánem neplatil příspěvky nebo který nesplnil jinou povinnost vyplývající z pojistného plánu, s níž tento plán spojuje možnost výpovědi, byl-li účastník před vypovězením smlouvy na možnost výpovědi písemně upozorněn,

b) který při uzavírání smlouvy uvedl nepravdivé údaje mající vliv na nárok na poskytování státního příspěvku nebo na dávky penzijního připojištění nebo který zatajil skutečnosti, které jsou rozhodné pro uzavření smlouvy, nebo

c) který nesplňuje podmínky být účastníkem stanovené tímto zákonem.

(2) Smlouvu nelze podle odstavce 1 vypovědět, jestliže by účastník splnil podmínku pojištěné doby pro vznik nároku na penzi do konce výpovědní doby.

§ 19

(1) Penzijní připojištění účastníka zaniká dnem

a) ukončení výplaty penze,

b) výplaty jednorázového vyrovnání nebo odbytného,

c) na kterém se účastník a penzijní fond písemně dohodli,

d) ke kterému bylo penzijní připojištění vypovězeno podle § 17 a 18,

e) vypořádání nároků při zániku penzijního fondu, pokud nedošlo k převzetí povinností penzijního fondu jiným penzijním fondem,

f) ukončení trvalého pobytu účastníka na území České republiky,

g) úmrtí účastníka.

(2) Penzijní připojištění se přerušuje, jestliže se tak účastník a penzijní fond za podmínek stanovených penzijním plánem písemně dohodli.

HLAVA PÁTÁ

NÁROKY Z PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ

§ 20

(1) Z penzijního připojištění se poskytují tyto dávky:

a) penze, kterou se rozumí pravidelná výplata peněžní částky po stanovenou dobu,

b) jednorázové vyrovnání,

c) odbytné.

(2) Dávky penzijního připojištění je penzijní fond povinen vyplácet ve lhůtách a způsobem stanoveným penzijním plánem nebo dohodnutým s příjemcem penze.

(3) Dávky penzijního připojištění se vyplácejí na základě žádosti oprávněného.

§ 21

(1) Z penzijního připojištění lze poskytovat tyto penze:

a) starobní penze, je-li podmínkou nároku dosažení věku stanoveného penzijním plánem,

b) invalidní penze, je-li podmínkou nároku přiznání invalidního důchodu z důchodového zabezpečení,

c) výsluhové penze, je-li podmínkou nároku dosažení doby penzijního připojištění stanovené penzijním plánem,

d) pozůstalostní penze, je-li podmínkou nároku úmrtí účastníka.

(2) Pokud penzijní plán stanoví jako podmínku nároku na penzi určitou dobu placení příspěvků na penzijní připojištění (dále jen "pojištěná doba"), nesmí být tato doba delší než 60 kalendářních měsíců.

(3) Ustanovení odstavce 2 neplatí pro výsluhovou penzi a invalidní penzi stanovenou podle dávkového penzijního plánu; podmínkou nároku na výsluhovou penzi je, aby pojištěná doba činila nejméně 180 kalendářních měsíců, a nároku na uvedenou invalidní penzi, aby pojištěná doba činila nejméně 60 kalendářních měsíců, přičemž tyto délky pojištěné doby nelze v penzijním plánu snížit.

(4) Věk stanovený pro nárok na starobní penzi podle odstavce 1 písm. a) nemůže být nižší než 50 let; penzijní plán nemůže stanovit věk nižší.

(5) Pozůstalostní penze náleží fyzické osobě, kterou účastník určil ve smlouvě; účastník přitom může určit více osob.

(6) Starobní, invalidní a výsluhová penze náleží jen účastníku.

§ 22

(1) Jednorázové vyrovnání náleží účastníku za podmínek stanovených penzijním plánem místo penze.

(2) Jednorázové vyrovnání náleží místo penze při ukončení trvalého pobytu účastníka na území České republiky.

§ 23

(1) Odbytné náleží

a) účastníku, který zaplatil příspěvky alespoň na 12 kalendářních měsíců a jehož penzijní připojištění zaniklo výpovědí nebo dohodou, pokud mu nevznikl nárok na penzi a nedošlo k převodu prostředků do penzijního připojištění u jiného penzijního fondu podle § 24,

b) fyzickým osobám určeným ve smlouvě, pokud účastník zemřel a nebyla mu vyplácena penze nebo vyplaceno jednorázové vyrovnání.

(2) Výše odbytného se stanoví jako úhrn příspěvků zaplacených účastníkem a podílu na výnosech hospodaření penzijního fondu odpovídajícího výši jím zaplacených příspěvků.

(3) Odbytné je penzijní fond povinen vyplait do tří měsíců ode dne doručení žádosti oprávněné osoby o jeho výplatu.

§ 24

(1) Účastník, jehož penzijní připojištění zaniklo a jemuž nevznikl nárok na penzi a nebylo vyplacené odbytné, má nárok na převedení příspěvků včetně státního příspěvku na penzijní připojištění (dále jen "státní příspěvek") a svého podílu na výnosech hospodaření penzijního fondu do penzijního připojištění u jiného penzijního fondu, pokud s tím tento penzijní fond souhlasí.

(2) Penzijní fond je povinen převést prostředky podle odstavce 1 do tří měsíců ode dne doručení žádosti účastníka o převedení; k této žádosti je třeba přiložit souhlas penzijního fondu podle odstavce 1.

(3) Státní příspěvek, který nebyl penzijnímu fondu poukázán za dobu před převedením prostředků podle odstavců 1 a 2, se poukazuje penzijnímu fondu, do jehož penzijního připojištění byly prostředky převedeny, a to na základě jeho žádosti ministerstvu.

§ 25

Zemřel-li účastník, kterému nebyla vyplácena penze, a nevznikl-li nárok na odbytné podle § 23 odst. 1 písm. b), stává se částka vypočtená podle § 23 odst. 2 předmětem dědictví, pokud jsou dědici.

§ 26

(1) Účastníci musí být nejméně jednou ročně penzijním fondem písemně informováni o výši všech prostředků, které penzijní fond eviduje ve prospěch jejich nároků z penzijního připojištění, a o stavu těchto nároků. Při zániku penzijního připojištění výpovědí nebo dohodou je penzijní fond povinen zaslat tuto informaci do jednoho měsíce ode dne zániku penzijního připojištění.

(2) Zpráva o hospodaření penzijního fondu a stanovy penzijního fondu musí být dostupné všem účastníkům včetně příjemců penzí.

HLAVA ŠESTÁ

PŘÍSPĚVKY ÚČASTNÍKŮ

§ 27

(1) Výše příspěvku účastníka se stanoví na kalendářní měsíc; výše příspěvku přitom nesmí být nižší než je částka zakládající nárok na státní příspěvek (§ 29 odst. 2).

(2) Účastník nemůže plait příspěvek současně na penzijní připojištění u více penzijních fondů.

(3) Příspěvky se platí do konce kalendářního měsíce, na který se platí, nebo pokud se příspěvky platí dopředu na delší období, do konce prvního kalendářního měsíce tohoto období.

(4) Účastník má právo změnit výši svého příspěvku. Změna výše píspěvku je možná pouze do budoucna. V penzijním plánu může být stanovena lhůta pro tuto změnu, která však nesmí být delší než tři kalendářní měsíce od dne doručení oznámení o změně výše příspěvku.

(5) Za účastníka může s jeho souhlasem platit penzijnímu fondu příspěvek nebo jeho část třetí osoba; účastník je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit penzijnímu fondu. Podle předchozí věty může platit příspěvek nebo jeho část též zaměstnavatel za své zaměstnance, kteří jsou účastníky podle tohoto zákona, a to pouze ze zisku po zdanění.

HLAVA SEDMÁ

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKY

§ 28

(1) Ze státního rozpočtu se poskytují ve prospěch účastníků státní příspěvky.

(2) Penzijní fond je povinen evidovat státní příspěvky poskytnuté ve prospěch jednotlivých účastníků a hospodařit s ními stejným způsobem jako s příspěvky zaplacenými účastníky.

§ 29

(1) Na každý kalendářní měsíc náleží za každého účastníka, který včas (§ 27 odst.3) zaplatil na tento měsíc příspěvek, jeden státní příspěvek.

(2) Výše státního příspěvku na kalendářní měsíc se stanoví podle měsíční výše příspěvku účastníka placeného na penze stanovené podle příspěvkového penzijního plánu takto:

výše příspěvku výše státního
účastníka v Kč příspěvku v Kč
100 až 199 40
200 až 299 72
300 až 399 96
400 až 499 112
500 a více 120.


(3) V období dvou roků ode dne, kdy účastníku poprvé vzniklo penzijní připojištění podle tohoto zákona, náleží státní příspěvek ve výši podle odstavce 2 zvýšený o 25%.

(4) Pokud účastník platí příspěvek za delší období než kalendářní měsíc, stanoví se výše státního příspěvku podle půrměrné měsíční výše připadající na toto období.

(5) Pro účely poskytnutí státního příspěvku se výše příspěvku účastníka zaokrouhluje na celé koruny směrem dolu.

(6) Vláda může nařízením vzýšit státní příspěvek.

§ 30

(1) Penzijní fond podává písemnou žádost o poskytnutí státního příspěvku souhrnně za všechny účastníky, kterým náleží státní příspěvek podle § 29. Žádost se podává ministerstvu v kalendářním měsíci následujícím po tomto čtvrtletí.

(2) Ministerstvo je povinno poukázat státní příspěvek na účet penzijního fondu do jednoho měsíce ode dne doručení žádosti.

(3) Částky státního příspěvku poukázané penzijnímu fondu neprávem je penzijní fond povinen vrátit ministerstvu, a to do osmi dnů, kdy zjistil, že tyto částky byly poukázány neprávem, nejpozději do osmi dnů ode dne právní moci rozhodnutí ministerstva o povinnosti vrátit tyto částky. Právo vymáhat neprávem poukázané částky se promlčuje za 10 let ode dne jejich poukázání.

(4) Jestliže penzijní fond čerpal státní příspěvek ve vyšší částce než náležel nebo nesplnil povinnost vrátit státní příspěvek, je povinen platit penále ve výši stanovené zvláštním zákonem. [§ 30 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky).]

(5) Ministerstvo může vyhláškou stanovit náležitosti žádosti o poskytnutí státního příspěvku.

HLAVA OSMÁ

HOSPODAŘENÍ PENZIJNÍHO FONDU

§ 31

(1) Penzijní fond musí s majetkem hospodařit s odbornou péčí a s cílem zabezpečit spolehlivý výnos.

(2) Jakmile penzijní fond zjistí, že není způsobilý krýt nároky na dávky z penzijního připojištění, je povinen přijmout opatření k nápravě a neprodleně informovat ministerstvo.

§ 32

Jinou činnost než penzijní připojištění mohou penzijní fondy vykonávat, jen pokud tato jiná činnost bezprostředně souvisí s penzijním připojištěním.

§ 33

(1) Prostředky penzijního fondu mohou být umístěny jen do:

a) státních dluhopisů [§ 18 zákona č. 539/1990 Sb., o dluhopisech.],

b) dluhopisů vydaných bankami,

c) veřejně obchodovatelných dluhopisů [§ 71 zákona ČNR č. 591/1992 Sb.] vydaných obchodními společnostmi a přijatých k obchodování na burze cenných papírů,

d) veřejně obchodovatelných akcií a podílových listů přijatých k obchodování na burze cenných papírů,

e) jiných movitých věcí než cenných papírů uvedených v písmenech a) až d) představujících záruku bezpečného uložení peněžních prostředků,

f) pozemků a jiných nemovitostí přinášejících stálý výnos a sloužících zcela nebo převážně k podnikání nebo k bydlení.

(2) Penzijní fond může cenný papír kupovat nejvýše a prodávat nejméně za kurs cenného papíru, za který byl v den nákupu nebo prodeje obchodován na veřejném trhu.

(3) Hodnota cenných papírů v majetku penzijního fondu se vypočte na základě jejich kurzů zaznamenaných na veřejném trhu ke dni, ke kterémuk se výpočet provádí.

(4) Ocenění nemovitostí a movitých věcí se musí provést před jejich nákupem a dále ve lhůtách stanovených ve statutu penzijního fondu, nejméně však jedenkrát ročně. Ocenění se provede podle předpisů platných v době, kdy se ocenění provádí. Pokud tyto předpisy neexistují, provede ocenění soudní znalec nezávislý na penzijním fondu.

(5) O účtování změn hodnoty majetku penzijního fondu vyplývajících ze změn kurzů cenných papírů a ocenění movitého a nemovitého majetku platí přiměřeně ustanovení zvláštního zákona. [§ 21 zákona č. 248/1992 Sb.]

§ 34

(1) Hodnota cenných papírů jednoho emitenta obchodovaných na burze cenných papírů nesmí tvořit více než 10% majetku penzijního fondu. Toto omezení se nevztahuje na státní dluhopisy.

(2) Hodnota jedné nemovitosti nebo movité věci nesmí tvořit více než 5% majetku penzijního fondu.

(3) V majetku penzijního fondu nesmí být více než 20% z celkové jmenovité hodnoty cenných papírů vydaných stejným emitentem a obchodovaných na burze cenných papírů.

(4) Při uplatnění nákupních a předkupních práv vyplývajících z cenných papírů a při změnách kurzů cenných papírů, změnách ocenění nemovitostí a movitých věcí mohou být podíly uvedené v předchozích odstavcích překročeny nejdéle na dobu šesti měsíců, během které musí být zabezpečeno rozložení rizika podle předchozích odstavců.

(5) Penzijní fond je povinen neprodleně oznámit ministerstvu překročení limitů uvedených v odstavcích 1 až 3.

(6) Penzijní fond nesmí nakupovat akcie jiného penzijního fondu a vydávat dluhopisy.

§ 35

Penzijní fond rozděluje zisk tak, že nejméně 5% připadá do rezervního fondu a nejvíce 10% se rozděluje podle rozhodnutí valné hromady, pokud se dále nestanoví jinak; zbylá část se použije ve prospěch účastníků.

§ 36

(1) Penzijní fond je povinen nejdéle do tří měsíců po skončení pololetí a kalendářního roku zveřejňovat zprávy o svém hospodaření.

(2) U penzijních fondů, které existují déle než tři roky, se v roční zprávě o hospodaření uvádí přehled výsledků hospodaření za poslední tři roky.

(3) Zprávy o hospodaření se předkládají i ministerstvu a depozitáři.

§ 37

(1) Penzijní fond je povinen průběžně evidovat stav příspěvků jednotlivých účastníků, státních příspěvků a podílů účastníků na výnosech hospodaření penzijního fondu.

(2) Příspěvky účastníků a státní příspěvky vede penzijní fond na účtu ostatních kapitálových fondů. [Opatření federálního ministerstva financí č.j. V/20 100/1992 ze dne 15. července 1992, kterým se stanoví účtová osnova a pokyny pro podnikatele (reg. v částce 106/1992 Sb.).]

(3) Prostředky, z nichž se stanoví výsluhová penze, musí být vedeny odděleně; to platí obdobně pro invalidní penzi, jejíž výše se stanoví na základě dávkového penzijního plánu.

(4) Ministerstvo může vyhláškou stanovit náležitosti evidence účastníků u penzijního fondu.

§ 38

(1) Používat údajů penzijního fondu lze jen se souhlasem penzijního fondu.

(2) Informace, které se týkají jednotlivého účastníka, je možné poskytovat jen s jeho souhlasem; to neplatí, jde-li o poskytnutí údajů ministerstvu při výkonu státního dozoru nebo o žádost o státní příspěvek.

HLAVA DEVÁTÁ

UKONČENÍ ČINNOSTI PENZIJNÍCH FONDŮ A VYPOŘÁDÁNÍ NÁROKŮ

Z PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ

§ 39

(1) Zrušení a likvidace penzijního fondu se řídí obchodním zákoníkem s odchylkami dále stanovenými

(2) Penzijní fond se zrušuje též dnem uvedeným v rozhodnutí ministerstva o odnětí povolení z důvodů uvedených v § 43 odst. 1 písm. e).

(3) K rozdělení, sloučení nebo splynutí penzijních fondů je třeba povolení ministerstva; přitom se postupuje přiměřeně podle § 5 a 6. Při rozdělení nebo splynutí penzijních fondů mohou vzniknout pouze penzijní fondy podle tohoto zákona.

(4) Likvidátora penzijního fondu jmenuje a odvolává ministerstvo.

(5) Penzijní fond v likvidaci nesmí uzavírat nové smlouvy podle § 12 odst.1.

§ 40

(1) Účastník u penzijního fondu, který byl zrušen rozdělením nebo splynutím, se stává účastníkem u nově vzniklého penzijního fondu, pokud do jednoho měsíce ode dne, kdy byl písemně vyrozuměn o zrušení penzijního fondu a podmínkách penzijního připojištění u nově vzniklého penzijního fondu, neodmítne penzijní připojištění u nově vznikého penzijního fondu. Nároky z penzijních plánů zrušených penzijních fondů se převádějí do penzijního připojištění u nově vzniklých penzijních fondů, a to způsobem stanoveným v penzijním plánu nově vzniklého penzijního fondu.

(2) Podle odstavce 1 se postupuje obdobně při zrušení penzijního fondu sloučením.

§41

(1) Při zrušení penzijního fondu bez právního nástupce se nároky účastníků se vypořádají výplatou jednorázového vyrovnání nebo odbytného, pokud se penzijní fond nedohodne s účastníkem o převedení prostředků do penzijního připojištění u jiného penzijního fondu.

(Částka odpovídající státnímu příspěvku, která nebyla použita na uspokojení nároků podle odstavce 1, se vrací státnímu rozpočtu.

HLAVA DESÁTÁ

STÁTNÍ DOZOR NAD PENZIJNÍMI FONDY

§ 42

(1) Činnost penzijního fondu a činnost depozitáře podle tohoto zákona podléhají státnímu dozoru, který vykonává ministerstvo; kontrolní oprávnění finančních a jiných orgánů podle zvláštních předpisů tím nejsou dotčena.

(2) Při výkonu státního dozoru je ministerstvo povinno dohlížet na dodržování tohoto zákona, statutu a pojistného plánu a dbát na ochranu účastníků.

(3) Při výkonu státního dozoru je ministerstvo povinno zabezpečit prověření seznamů účastníků všech penzijních fondů tak, aby státní příspěvek byl poskytnut za každého účastníka pouze jednou.

(4) Při výkonu státního dozoru je ministerstvo oprávněno požadovat od penzijního fondu informace o jeho činnosti, a to v rozsahu potřebném pro výkon státního dozoru. Pověření pracovníci ministerstva jsou při výkonu státního dozoru oprávněni účastnit se jednání orgánů penzijního fondu a vstupovat do prostorů penzijního fondu.

(5) Orgány, jejich členové a zaměstnanci penzijního fondu jsou povinni předložit ministerstvu jím vyžádané doklady a písemnosti potřebné pro výkon státního dozoru nad penzijními fondy a poskytnout k tomu všechny potřebné informace a vysvětlení. Zaměstnanci ministerstva jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu státního dozoru nad penzijními fondy; ustanovení § 7 odst. 7 věty třetí platí zde obdobně.

(6) Ministerstvo vede evidenci všech penzijních fondů; tato evidence je veřejně přístupná.

§ 43

(1) Jestliže ministerstvo při výkonu státního dozoru zjistí, že penzijní fond porušuje nebo neplatí povinnosti stanovené v tomto zákoně, porušuje statut nebo penzijní plán, může podle závažnosti a povahy zjištěných nedostatků penzijnímu fondu

a) uložit, aby zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě odstranil a informoval ministerstvo o plnění přijatých opatření,

b) uložit pokutu až do výše 5 000 000 Kč,

c) pozastavit na vymezenou dobu, nejdéle však na šest měsíců, a ve vymezeném rozsahu oprávnění představenstva nakládat s majetkem penzijního fondu; současně musí ministerstvo ustanovit na tuto dobu správce majetku penzijního fondu, kterého pověří jednáním jménem penzijního fondu do doby, než bude valnou hromadou zvoleno nové představenstvo nebo obnoveno oprávnění představenstva v původním rozsahu,

d) snížit na vymezenou dobu, nejdéle však na dva kalendářní roky, část zisku, která se rozděluje podle § 35 na základě rozhodnutí valné hromady,

e) odejmout povolení udělené podle § 5, jsou-li dány tyto důvody:

1. v žádosti o udělení povolení byly vědomě uvedeny zakladateli nesprávné údaje rozhodné pro udělení tohoto povolení, nebo

2. další pokračování činnosti penzijního fondu by ohrožovalo nároky účastníků proto, že penzijní fond porušuje závažným způsobem povinnosti stanovené tímto zákonem, statutem nebo penzijním plánem, v hospodaření penzijního fondu se projevují závažné nedostatky nebo penzijní fond neprovedl ve stanovené lhůtě opatření k obnovení své způsobilosti krýt nároky na dávky penzijního připojištění.

(2) Sankce podle odstavce 1 písm. b) až e) lze uložit ve lhůtě do tří měsíců ode dne, kdy se ministerstvo dozvědělo o porušení nebo neplnění povinnosti, o porušení statutu nebo penzijního plánu, nejpozději však do tří let ode dne, kdy k porušení nebo nesplnění povinnosti, porušení statutu nebo penzijního plánu došlo.

§ 44

Ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) a b) platí obdobně pro depozitáře, jestliže porušuje své povinnosti.

§ 45

Ministerstvo uloží pokutu až do výše 20 000 000 Kč tomu, kdo provozuje penzijní připojištění bez povolení podle § 5, a zakáže další provozování této činnosti. Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se ministerstvo dozvědělo o provozování penzijního připojištění bez povolení.

ČÁST DRUHÁ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ,

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

HLAVA PRVNÍ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 46

(1) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, platí pro penzijní připojištění ustanovení občanského zákoníku.

(2) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, platí pro rozhodování ministerstva obecné předpisy o správním řízení. [Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).]

(3) Pokuty uložené podle tohoto zákona jsou příjmem státního rozpočtu. Pokuty vybírá ministerstvo.

HLAVA DRUHÁ

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§ 47

(1) Právnické osoby, které mají ve svém obchodním jménu nebo názvu označení "penzijní fond", jsou povinny do šesti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona uvést své obchodní jméno nebo název do souladu s tímto zákonem (§ 3 odst. 3).

(2) Za nesplnění povinnosti uvedené v odstavci 1 může ministerstvo uložit pokutu do 1 000 000 Kč; pokutu lze uložit ve lhůtě do tří měsíců ode dne, kdy se ministerstvo dozvědělo o nesplnění této povinnosti.

HLAVA TŘETÍ

ZMĚNA NĚKTERÝCH ZÁKONŮ

§ 48

Zákon České národní rady č. 357/1882 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb., se doplňuje takto:

V § 19 odst. 1 se doplňuje písmeno c), které zní:

"c) částky, které se podle zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením stávají předmětem dědictví. [§ 25 zákona č. ....../1993 Sb.]".

§ 49

Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb. a zákona č. 196/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 8 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

"e) dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem snížené o zaplacené příspěvky a o státní příspěvek na penzijní připojištění,".

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena f) a g).

2. V § 8 odst. 4 větě první se slova "písm. a),b),c),d)" nahrazují slovy "písm. a) až e)".

3. V § 8 odst. 5 se slova "písm.e) a f)" nahrazují slovy "písm.f) a g)".

4. V § 8 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

"(7) Dávka penzijního připojištění se státním příspěvkem7a) se považuje za základ daně pro zdanění zvláštní sazbou daně po snížení o zaplacené příspěvky a o státní příspěvky na penzijní připojištění rovnoměrně rozložené na období pobírání dávky. Není-li období pobírání dávky smlouvou o penzijním připojištění vymezeno, zjistí se jako rozdíl mezi střední délkou života14) a věkem účastníka penzijního připojištění v době, kdy dávky začne poprvé pobírat.".

5. V § 36 odst. 2 písm.c) se za slova "§ 8 odst. 1 písm.d)" vkládají slova "a e)".

6. V § 36 odst. 3 větě první se slova "investičních fondů,16)" nahrazují slovy "investičních fondů16) a u penzijních fondů,7a)".

7. § 36 se doplňuje odstavcem 6, který zní:

"(6) Plynou-li příjmy uvedené v odstavci 2 ve prospěch penzijního fondu, považuje se daň sražená zvláštní sazbou za zálohu na daň penzijního fondu, která se započte jako součást zálohy na daň podle § 77 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".

§ 50

Zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

Dosavadní text § 29 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:

"(2) Pojišťovacími činnostmi se pro účely tohoto zákona rozumí též penzijní připojištění se státním příspěvkem. [Zákon č. ...../1993 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením]".

§ 51

Zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákona č. 160/1993 Sb., se doplňuje takto:

V § 5 odst. 1 písm.a) se doplňuje bod 8, který zní:

"8. částka, kterou zaměstnavatel ze svých prostředků platí penzijnímu fondu na penzijní připojištění se státním příspěvkem34) svých zaměstnanců,".

________________________

34) § 27 odst. 5 zákona č. ./1993 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

§ 52

Zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona České národní rady č. 15/1993 Sb. a zákona č. 161/1993 Sb., se doplňuje takto:

V § 3 odst. 1 se doplňuje písmeno h), které zní:

"h) částka, kterou zaměstnavatel ze svých prostředků platí penzijnímu fondu na penzijní připojištění se státním příspěvkem5a) svých zaměstnanců.".

________________________

5a) § 27 odst. 5 zákona č. ./1993 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

§ 53

Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., se doplňuje takto:

1. V § 32 odst. 2 písm. a) se za slovo "konkursu" vkládají slova "nároky účastníků z penzijního připojištění se státním příspěvkem4c)".

2. V § 54 odst. 1 písm. c) se za slova "zástavním právem" vkládají slova ",a nároky účastníků z penzijního připojištění se státním příspěvkem4c)".

______________________________

4c) Zákon č. ./1993/Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem.

§ 54

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 600/1992 Sb., se doplňuje takto:

V § 3 odst. 2 se za slovo "pojišťoven,13)" vkládají slova "penzijních fondů,48)".

______________________________

48) Zákon č. ./1993 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

HLAVA ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§ 55

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.Důvodová zpráva

Obecná část

Mezi základní úkoly v sociální oblasti, které se zavázala plnit vláda České republiky ve svém programovém prohlášení, patří transformace dosavadního systému důchodového zabezpečení. K zajištění ekonomicky aktivních osob pro případ stáří a invalidity na nových principech bude předložen návrh nové zákonné úpravy všeobecného důchodového pojištění. Ve financování důchodového pojištění již došlo k zásadnímu zprůhlednění a systém je od 1. 1. 1993 financován z příspěvků zaměstnavatelů, zaměstnanců, samostatně podnikajících osob a státu. Toto základní všeobecné sociální zajištění, které bude povinné, musí byt doplněno na dobrovolné bázi - kromě již existujících možností důchodového připojištění u komerčních pojišťoven - systémem připojištění u penzijních fondů.

Připravovaný základní systém všeobecného důchodového pojištění s ohledem na finanční nákladnost bude moci zajistit ve výši důchodu jen omezenou náhradu příjmu dosahovaného pojištěncem v době pracovní aktivity. Relativní výše důchodu k předchozímu výdělku bude s rostoucím příjmem klesat a u vyšších výdělků bude podstatně nižší než 50 % hrubého výdělku. Tato skutečnost bude vynucena nejen ekonomickými možnostmi, ale především nepříznivým demografickým vývojem, který povede po roce 2000 k prudkému nárůstu podílu osob v poproduktivním věku na celkovém počtu obyvatel. Základní systém všeobecného důchodového pojištění přitom je a i v budoucnosti bude muset být založen na průběžném financování a mezigenerační solidaritě a proto také bude muset být pro všechny ekonomicky aktivní osoby. Přes připravované nezbytné postupné zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu a zpřísnění některých podmínek nároku na dávky zřejmě dojde k poklesu relace důchodu poskytovaného ze základního systému ke mzdě.

Pro zajištění doplňkových příjmů nad rámec důchodu ze základního povinného důchodového pojištění jsou nejčastěji ve světě voleny zákonem regulované a státem podporované doplňkové důchodové systémy, pro které je charakteristické, že:

a) se zřizují nestátní (soukromé) penzijní fondy,

b) finanční prostředky vytvořené z příspěvků i z vlastní hospodářské činnosti penzijního fondu jsou určeny především ve prospěch pojištěnců,

c) na podporu rozvoje doplňkových důchodových systémů obvykle platí podle přesně stanovených podmínek zvláštní daňová úprava, která je ve srovnání s obecnou daňovou úpravou výhodnější, anebo se používá jiná forma státní podpory,

d) stát kontroluje činnost penzijních fondů zejména s ohledem na to, aby se vytvořené prostředky dostaly k občanům, kterým jsou určeny, a aby hospodaření fondu bylo prováděno žádoucím způsobem a skýtalo záruku výplaty slíbených dávek.

Předkládaný návrh zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem (dále jen penzijní připojištění) je důsledně založen na občanském, individualistickém principu a nikoliv na zaměstnaneckém (odvětvovém, profesním apod.), korporativistickém principu. Penzijní připojištění bude spočívat důsledně na vztahu penzijní fond - fyzická osoba, nikoliv na vztahu penzijní fond - zaměstnavatel - zaměstnanec. Pojištění vznikne a bude trvat výlučně na základě vlastního rozhodnutí účastníka a na základě konkurenčních nabídek penzijních fondů a za přímé podpory státu.

Zaměstnavatelé nebo jakákoliv jiná tzv. třetí osoba přitom může účastníkovi na pojištění přispět, avšak bez jakékoliv podpory státu, tedy pouze ze zisku po zaplacení daní. Při tomto pojetí se zdůrazňuje, že penzijní připojištění je především věcí účastníka samotného, jeho schopnosti myslet na svou budoucnost.

Účelná podpora a právní i ekonomická regulace umožní rozvoj penzijního připojištění i v České republice. Včasná právní regulace je nezbytná proto, aby nenastal živelný rozvoj těchto systémů, který by mohl mít negativní důsledky pro pojištěnce a pro mobilitu pracovních sil. Zákon by měl též zajistit přístup k penzijnímu připojištění všem osobám a určitou úpravu garantování nabytých nároků. Mezinárodní zkušenosti ukazují, že významné je hned od počátku zajistit i kompatibilitu jednotlivých systémů a přenositelnost nároků mezi různými penzijními fondy s příspěvkovými penzijními plány.

Sociální charakter těchto systémů je dán tím, že na rozdíl od tradičních komerčních pojišťoven jsou penzijní fondy instituce, kde převážnou část zisku z hospodářské činnosti penzijního fondu lze použít pouze ve prospěch účastníků penzijního připojištění, a to buď přímo (snížení příspěvků či zvýšení dávek) anebo do budoucna investicemi pro další rozvoj fondu.

Přijetí právní úpravy penzijního připojištění v České republice je v současné době účelné, neboť penzijní fondy mohou v plném rozsahu plnit své sociální funkce až po uplynutí několika let, během nichž vytvoří dostatečnou kapitálovou rezervu, která zajistí potřebnou stabilitu fondu i úroveň vyplácených dávek.

Předkládaný návrh zákona o penzijním připojištění obsahuje základní podmínky pro vznik a činnost penzijních fondů, vychází z mezinárodních zkušeností vyspělých zemí s tržní ekonomikou a je rovněž v souladu s normami Evropských společenství. Návrh zákona upravuje podrobně ty otázky, v nichž se projevuje zájem státu na ochraně nároků účastníků (vznik penzijních fondů, tvorba a schvalování penzijních plánů, státní dozor) a vytváření potřebného prostoru pro penzijní fondy k tvorbě konkrétní podoby penzijního připojištění. Těžiště penzijního připojištění bude spočívat v penzijních plánech, neboť z těchto plánů bude vyplývat rozsah nároků účastníků i výše jejich příspěvků. Systém je založen na vědomí osobní odpovědnosti každého účastníka za vlastní budoucnost, neboť účastníkem se může fyzická osoba stát jedině vlastním rozhodnutím a podpisem individuální smlouvy s penzijním fondem.

Systém penzijního připojištění bude státem podporován a zákonem a orgánem státního dozoru regulován, stát však nebude garantovat solventnost systému ani jednotlivých penzijních fondů. Systém bude přístupný všem fyzickým osobám s trvalým pobytem na území České republiky. Penzijní fond bude akciovou společností a jeho právní postavení se bude řídit obchodním zákoníkem, pokud zákon o penzijním připojištění nestanoví v některých případech zvláštní úpravu. Zakladateli penzijního fondu mohou být tuzemské i zahraniční právnické i fyzické osoby. Zákon stanoví určitá omezení pro vydávání akcií penzijního fondu a také způsob nakládání s majetkem penzijního fondu, který může v zájmu ochrany účastníků být uložen jen "bezpečně" a rozloženě. Zákon současně penzijním fondům znemožňuje získat významné postavení při rozhodování o podnikatelské činnosti jednotlivých obchodních společností. Zákon dále stanoví základní rozdělení zisku a omezuje použití zisku pro akcionáře penzijního fondu.

Zákon stanoví i základní pravidla penzijních plánů, jejichž základem musí být příspěvkově definované plány, tj. plány, u nichž výše dávky závisí pouze na zaplacených příspěvcích a podílu na výnosech o hospodaření s majetkem penzijního fondu. Tím budou omezena možná rizika související se strukturou pojištěnců, s inflací atd. Zákon povoluje pouze v omezené míře dávkově definované plány v případě invalidity a úmrtí, jejich evidence však musí být oddělená od příspěvkových plánů. Základní dávkou musí být u všech penzijních fondů starobní penze, a to ve formě pravidelné dávky vyplácené až do smrti nebo ve formě jednorázové výplaty při dosažení stanoveného věku.

Pro podporu rozvoje systému bude ze státního rozpočtu poskytován účastníkům státní příspěvek. Státní příspěvek bude připisován účastníkům na jejich účet a jeho výše bude závislá na výši příspěvku placeného účastníkem. V prvních dvou letech po vstupu do systému bude státní příspěvek vyšší.

Další významnou formou státní podpory jsou navržená daňová zvýhodnění. Kapitálové příjmy se budou danit tak, aby se zamezilo dvojímu zdanění úroků a dividend. Příspěvky budou účastníci hradit z příjmu po zdanění (to se týká i případných příspěvků zaměstnavatelů), avšak dávky z penzijního připojištění budou zdanitelné pouze v rozsahu, v jakém jsou jejich zdrojem výnosy z hospodaření penzijního fondu.

Zvláštní část

K § 1:

Podstatou penzijního připojištění a smyslem vzniku penzijních fondů je vytvoření nových podmínek a organizačních forem, které umožní získat fyzickým osobám doplňkové důchodové příjmy, a to na základě jejich vlastního rozhodnutí a při finanční spoluúčasti státu. Oproti základnímu "solidárnímu" systému mohou doplňkové penzijní systémy lépe vyhovět diferencovaným potřebám účastníků. Sjednané podmínky lze přitom po vzájemné dohodě i měnit. Podstatnou předností přitom bude i zvyšování úrovně penzijního připojištění podle výsledků hospodaření penzijních fondů. Zákon výslovně stanoví, že převážná část.výnosu z takového hospodaření zůstane v penzijním fondu ve prospěch pojištěnců, tj. nepůjde na rozdíl od komerčního pojištění na výplaty dividend apod.

Právní úprava se vztahuje pouze na penzijní připojištění se státním příspěvkem. Netýká se tedy pojišťovnictví prováděného podle zvláštních předpisů a jiných právních úprav o individuálním investování (např. podílových fondů apod.); naopak tyto zvláštní předpisy se nebudou vztahovat na činnost penzijních fondů.

K § 2:

Na základě vlastního dobrovolného rozhodnutí může být účastníkem penzijního připojištění jen fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která uzavře s penzijním fondem písemnou smlouvu o penzijním připojištění.

K § 3:

Návrh zákona umožňuje založit penzijní fond pouze ve formě akciové společnosti. Tato právní forma se jeví z hlediska činnosti penzijního fondu jako nejvýhodnější.

Právní postavení penzijního fondu se řídí obchodním zákoníkem, pokud zákon nebude neobsahovat zvláštní úpravu. Ve vztahu k obchodnímu zákoníku je tedy navrhovaný zákon v postavení lex specialis. Zvláštní úprava, týkající se jak vzniku a zániku penzijního fondu, tak i jeho hospodaření, odlišuje tento subjekt od ostatních akciových společností především v těchto směrech:

- penzijní fond má jednoznačně vymezený předmět činnosti a tato činnost je jeho výlučnou činností; jinou činnost, než v zákoně vymezenou, nesmí penzijní fond provozovat,

- vznik i zánik penzijního fondu je vázán na povolení ministerstva financí,

- zákon vymezuje jednoznačně způsob nakládání s prostředky penzijního fondu,

- penzijní fond je povinen uzavřít při své činnosti smlouvu s bankou o výkonu funkce depozitáře; kromě poskytování různých služeb penzijnímu fondu má depozitář právo a povinnost kontrolovat hospodaření penzijního fondu, zejména způsob nakládání s majetkem,

- činnost penzijního fondu je podrobena státnímu dozoru a při jeho výkonu je ministerstvo financí nadáno odpovídající sankční pravomocí, ve výjimečných případech může ministerstvo financí přikročit i ke zrušení penzijního fondu.

Součástí obchodního jména musí být označení "penzijní fond". Jde o návrhem zákona chráněné označení, které nesmí jiný subjekt jako součást svého obchodního jména používat. Obchodní jméno penzijního fondu nesmí být zaměnitelné s obchodním jménem jiného penzijního fondu.

Pro zakladatele penzijního fondu nestanoví zákon žádné omezení. Zakladateli penzijního fondu mohou tedy být tuzemské i zahraniční právnické a fyzické osoby.

K § 4:

Zákaz založení penzijního fondu na základě výzvy k upisování akcí (veřejným upisováním akcií) znamená, že zakladatelé musí základní jmění penzijního fondu pokrýt v plné výši svými vklady.

Návrh zákona ukládá penzijnímu fondu několik omezení týkajících se vydávání akcií, avšak tato omezení nebrání tomu, aby akcie penzijního fondu byly veřejně obchodovatelné.

V zájmu stability penzijních fondů a záruk pro pojištěnce a omezení neúměrného počtu penzijních fondů musí mít každý penzijní fond minimální základní jmění. K vytvoření potřebné likvidity penzijního fondu již od okamžiku zahájení jeho založení napomáhá i požadavek na úplné splacení vlastního jmění před zahájením činnosti penzijního fondu.

K § 5:

Penzijní fond vznikne zápisem do obchodního rejstříku a od tohoto okamžiku může začít vykonávat svou činnost. Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být společnost založena a zakladatelé musí získat povolení ke vzniku penzijního fondu od ministerstva financí.

O povolení žádají zakladatelé a součástí žádosti musí být návrh statutu penzijního fondu, návrh penzijního plánu, notářský zápis z ustavující valné hromady akciové společnosti, resp. rozhodnutí zakladatelů o jejím založení a stanovy akciové společnosti.

Zákon rovněž stanoví, v jakých případech nelze povolení udělit. Ministerstvo financí udělí povolení v případě, že penzijní fond splňuje požadavky stanovené zákonem a má předpoklady pro výplatu navrhovaných dávek. Institut povolení ke vzniku penzijního fondu vychází jednak z ochrany účastníků penzijního připojištění, jednak z ochrany státních prostředků, které stát bude poskytovat ve prospěch účastníků formou státních příspěvků.

K § 6:

O žádosti rozhoduje ministerstvo financí ve správním řízení a rozhodnutí je povinno vydat do 60 dnů od doručení žádosti, resp. od jejího doplnění. Při rozhodování o žádosti ministerstvo postupuje podle kritérií uvedených v zákoně. Povolení se uděluje vždy na dobu neurčitou.

K § 7:

Zákon upravuje odchylky od obchodního zákoníku, které se týkají orgánů penzijního fondu, tj. představenstva a dozorčí rady. Změny v těchto orgánech musí penzijní fond hlásit orgánu státního dozoru a vyžádat si jeho souhlas, aby byla i personální záruka řádné činnosti penzijního fondu. Zákon rovněž vymezuje v zájmu ochrany pojištěnců, které osoby nesmějí být členy orgánu penzijního fondu a zaměstnanci penzijního fondu a určuje i povinnosti členů orgánu a zaměstnanců. Dalším orgánem penzijního fondu pak je ve smyslu obchodního zákoníku valná hromada; zde žádné odchylky návrh zákona neupravuje. Vedle toho mohou být zřízeny další orgány s působností vymezenou ve stanovách penzijního fondu.

K § 8:

Činnost depozitáře penzijního fondu je shodná s činností depozitáře investiční společnosti a investičního fondu, a proto návrh zákona odkazuje na právní úpravu obsaženou v zákoně č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

K § 9:

Penzijní fond musí mít statut a penzijní plán. V těchto základních dokumentech jsou konkretizována ustanovení o druhu poskytovaných příspěvků a dávek, o způsobu nakládání s prostředky penzijního fondu atd. Návrhy těchto dokumentů musí být součástí žádosti o povolení penzijního fondu a jsou tedy schvalovány ministerstvem financí. Rovněž každá jejich změna podléhá schválení ministerstvem financí. Tyto dokumenty budou přístupné i jiným osobám než jsou účastníci penzijního připojištění.

K § 10:

Návrh zákona stanoví povinné náležitosti statutu, které jsou analogické statutu investičního fondu podle zákona č. 248/1992 Sb. Kromě těchto obligatorně stanovených náležitostí může statut obsahovat i další, v návrhu zákona neuvedené údaje.

U informační povinnosti penzijního fondu používá návrh zákona dikce "zveřejnit", nikoliv uveřejnit, což podle § 2 odst. 4 nařízení vlády ČSFR č. 63/1992 Sb., o Obchodním věstníku, znamená, že povinnosti se vyhoví zveřejněním zprávy o hospodaření s majetkem penzijního fondu v Obchodním věstníku.

K § 11:

Základním vnitřním hmotněprávním předpisem penzijního fondu, podle kterého se bude provádět penzijní připojištění, bude penzijní plán. Penzijní plán musí být sestaven v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a musí obsahovat komplexní úpravu podmínek penzijního připojištění (podmínky nároků na dávky, placení příspěvků, výpočet a výplata dávek, převoditelnost nároků mezi penzijními fondy, podíl pojištěnců na výnosech fondu apod.). Zákon obsahuje pouze rámcovou úpravu těchto otázek v zájmu ochrany pojištěnců a s ohledem na podstatu a smysl penzijních fondů. Vlastní konkrétní podmínky dohodnou zakladatelé v souladu se svými záměry. Zákon vymezuje v souladu s mezinárodními zkušenostmi příspěvkově a dávkově definované penzijní plány, stanoví podmínku použití pojistně matematických metod pro stanovení výše příspěvků na penzijní připojištění a pro stanovení výše poskytovaných dávek a obsahuje některé další podmínky sledující ochranu oprávněných zájmů a nároků pojištěnců.

K omezení rizik se stanoví, že základním typem penzijních plánů budou příspěvkově definované plány. Pouze jako doplněk se pro invalidní penze povolují vedle příspěvkově definovaných invalidních penzí i dávkově definované. Pro případ úmrtí účastníka penzijního připojištění s dávkově definovaným plánem může penzijní plán nabídnout i dávkově definované pozůstalostní penze. Dávkově definované plány musí být evidovány odděleně, příspěvky na ně musí být určeny samostatně a penzijní plán musí obsahovat i kritéria rozdělení výnosů hospodaření mezi oba typy penzijních plánů.

Vzhledem k tomu, že hlavním účelem je pojištění ve stáří, zákon výslovně stanoví, že každý penzijní plán musí upravit podmínky nároku na starobní penzi. Kromě toho se omezuje výše příspěvku (podílem z celkového příspěvku) pro výsluhovou penzi. Toto omezení se stanoví proto, aby i v případě výplaty výsluhové penze měl účastník nárok na starobní penzi, třebaže v nižší výši. Tato výše bude odpovídat té části z příspěvku placeného účastníkem, která je na tuto penzi určena.

K § 12:

Penzijní připojištění může vzniknout jen na smluvním principu, tj. uzavřením písemné smlouvy, a to dnem, na kterém se obě strany dohodly. Uzavírání smluv a jejich náležitosti upravuje v dalších ustanoveních návrh zákona s tím, že se na smlouvy o penzijním připojištění budou vztahovat obecná ustanovení občanského zákoníku o smlouvách (§ 43 a násl.), nikoliv však ustanovení o pojistných smlouvách (§ 788 a násl.).

K § 13 - 15:

Občanovi vznikne penzijní připojištění na základě individuálně uzavřené smlouvy o penzijním připojištění uzavřené mezi ním a penzijním fondem. Na základě smlouvy o penzijním připojištění, jejíž součástí je ze zákona penzijní plán, se obě smluvní strany zavazují plnit základní povinnosti směřující k naplnění poslání penzijního připojištění - platit příspěvky v dohodnuté výši a poskytovat dávky penzijního připojištění. S ohledem na základní cíl systému, tj. zvýšení příjmů účastníků ve stáří, zákon výslovně stanoví, že účastník musí vždy sjednat ve smlouvě nárok na starobní penzi.

K § 16:

Zákon stanoví i možnost změny penzijního připojištění v důsledku změny penzijního plánu. Vyžaduje však v tomto případě dohodu mezi účastníkem a penzijním fondem o změně smlouvy.

K § 17:

Účast na penzijním připojištění je dobrovolná, a proto se umožňuje účastníkovi vypovědět smlouvu o penzijním připojištění, a to v maximálně dvouměsíční lhůtě z jakýchkoliv důvodů. Nároky z penzijního připojištění se v tomto případě realizují ve formě odbytného.

K § 18:

Penzijní fond může vypovědět penzijní připojištění účastníkovi jen ve stanovených případech, a to účastníkovi, který neplní alespoň po dobu 6 měsíců základní povinnosti (zejména neplatí příspěvek) a byl před vypovězením smlouvy písemně upozorněn anebo účastníkovi, který uvedl nepravdivé údaje mající vliv na výši státního příspěvku a pojistné plnění, popřípadě který nesplňuje podmínky být účastníkem penzijního připojištění. Pokud však účastník splnil podmínku pojištěné doby, stanoví se jako jeho ochrana, že v tomto případě již penzijní fond penzijní připojištění vypovědět nemůže.

K § 19:

Penzijní připojištění zanikne především naplněním svého poslání, tj. poskytnutím sjednaných dávek (penze, jednorázového vyrovnání či odbytného) nebo jiného plnění v případech, kdy nejsou splněny podmínky nároku na dávky (např. při zániku fondu), popřípadě po uzavření písemné dohody mezi penzijním fondem a účastníkem, zejména o převedení prostředků připadajících účastníkovi ze zaplacených příspěvků a výnosů fondu do jiného penzijního fondu. K zániku dojde rovněž smrtí účastníka, kdy se vypořádají případné nároky pozůstalých, popřípadě dědické nároky. Zákon zavádí i institut přerušení penzijního připojištění, na němž se mohou účastník a penzijní fond dohodnout, jsou-li splněny podmínky penzijního plánu.

K § 20:

Zákon vymezuje druhy dávek penzijního připojištění, a to opakující se plnění - penze a jednorázová plnění - jednorázové vyrovnání a odbytné. Zákon zakotvuje obecnou povinnost výplaty dávek. Konkrétní podmínky a způsob výplaty dávek penzijního připojištění zákon neupravuje a jejich úpravu přenechává penzijním plánům. Tato úprava v penzijním plánu je však pro penzijní fond povinná.

K § 21:

Zákon umožňuje poskytovat čtyři druhy penzí: starobní, invalidní, výsluhovou a pozůstalostní. Tento výčet, vycházející z účelu penzijního připojištění, je taxativní a nemůže být ani v penzijním plánu, ani ve smlouvě o penzijním připojištění rozšiřován. Konkrétní podmínky nároku na uvedené penze zákon nestanoví, nýbrž odkazuje na penzijní plán, který tyto dávky upraví v souladu s možnostmi zakladatelů i zájmy účastníků. Zejména v úpravě podmínek dávkových formulí bude spočívat přitažlivost penzijního fondu pro pojištěnce a bude z ní vyplývat i ekonomická síla fondu.

Zákon pouze stanoví v zájmu ochrany účastníků a finanční stability penzijních fondů maximální čekací dobu pro starobní penzi a rovněž minimální čekací dobu pro výsluhovou penzi a dávkově definovanou invalidní penzi. Zákon tedy např. určuje, ze maximální požadovaná doba placení příspěvků pro nárok na starobní penzi může být penzijním fondem stanovena na 5 let. Penzijní fond jí však může stanovit i kratší, popřípadě ji nemusí stanovit jako podmínku pro nárok na starobní penzi vůbec. Stanovení minimální čekací doby pro výsluhovou penzi zabraňuje výplatě penze po krátké době účasti v mladším věku a požadavek na minimálně pětiletou čekací dobu pro dávkově definovanou invalidní penzi má zamezit spekulacím a umožnit vytvoření dostatečných finančních zdrojů pro tyto typy penzí.

K § 22:

Účastník bude mít nárok, aby mu za podmínek stanovených penzijním plánem byla vyplacena místo penze příslušná částka formou jednorázového vyrovnání. To bude praktické v případech, kdy by například výše penze byla s ohledem na nízkou výši zaplacených příspěvků také velmi nízká nebo v případech, kdy se účastník sám rozhodne pro výplatu jednorázové částky místo pravidelných plnění. Částka jednorázového vyrovnání se bude u příspěvkových penzijních plánů určovat podle pojistně matematických metod (s přihlédnutím ke statisticky předpokládanému věku dožití apod.).

V případě, že to pojistný plán umožní, může účastník požádat o jednorázové vyrovnání i po zahájení výplaty penze. Pokud účastník přestane plnit podmínku trvalého pobytu v České republice, náleží mu jednorázové vyrovnání přímo ze zákona.

K § 23:

Pro nárok na penzi může být sjednána čekací doba (určitá délka pojištěné doby). Pokud tato doba nebude naplněna, pojištěnci nevznikne nárok na penzi, nýbrž na odbytné, které bude poskytováno ve výši zaplacených příspěvků účastníka včetně podílů na výnosech hospodaření penzijního fondu připadajících na zaplacené příspěvky pojištěnce, avšak bez příspěvku státu. I na odbytné je stanovena čekací doba, jejíž délka činí nejvýše 12 měsíců; v penzijním plánu však může být sjednána doba kratší. Čekací doba je zde stanovena zejména proto, aby měl penzijní fond finanční zdroje k úhradě administrativních nákladů vzniklých předčasným ukončením penzijního připojištění.

K § 24:

Příspěvkově definované penzijní plány jsou založeny na principu individuálního evidování ukládání příspěvků a výnosů z hospodaření fondu ve prospěch účastníka a umožňují tak převedení prostředků připadajících na účastníky do jiného penzijního fondu. V případě, že penzijní plán umožňuje převést příspěvky i z dávkově definovaného plánu, je možné převádět i tyto příspěvky. Podmínkou však vždy je, že nový penzijní fond umožňuje převedení příspěvků a dohodne se na tom s účastníkem; v tomto případě je dosavadní penzijní fond povinen nejpozději ve lhůtě stanovené zákonem příslušné prostředky převést.

K § 25:

Zemře-li účastník, náleží, stanoví-li tak penzijní plán, pozůstalostní penze. Pokud nevznikne nárok na pozůstalostní penzi (např. proto, že penzijní plán takovou dávku neupravuje nebo neexistují oprávněné osoby), stávají se příspěvky uložené pojištěncem předmětem dědictví. V ostatních případech (tj. nejsou-li dědicové) zůstávají zaplacené příspěvky majetkem penzijního fondu a používají se ve prospěch penzijního připojištění.

K § 26:

Součástí práv účastníků přispívajících k ochraně jejich oprávněných zájmů v penzijním připojištění je právo na pravidelné a dostupné informace o výši zaplacených příspěvků, o stavu jejich nároků a o výsledcích hospodaření penzijního fondu. Zákon v tomto směru ukládá penzijním fondům příslušné povinnosti včetně povinností zajistit, aby výroční zpráva o hospodaření a stanovy penzijního fondu byly dostupné všem účastníkům i příjemcům penzí.

K § 27:

Zákon stanoví minimální výši příspěvku účastníka ve výši 100 Kč měsíčně. Za každý měsíc, za který byl příspěvek včas zaplacen, náleží penzijnímu fondu ve prospěch účastníka státní příspěvek. Aby byla usnadněna kontrola poskytování státního příspěvku, zákon výslovně stanoví, že účastník může platit příspěvek na penzijní připojištění jen u jednoho penzijního fondu. Účastníkovi se dává právo měnit výši příspěvku a umožňuje se rovněž, aby za účastníka mohla příspěvek hradit i třetí osoba. V praxi touto třetí osobou bude zřejmě nejčastěji zaměstnavatel, který může přispívat svým zaměstnancům na penzijní připojištění ze zisku po zdanění.

K § 28 - 30:

Hlavní formou státní podpory systému penzijního připojištění je státní příspěvek průběžně poskytovaný ze státního rozpočtu účastníkům. Jeho výše je závislá na výši příspěvku placeného účastníkem na příspěvkově definovaný plán, době pojištění a náleží za každý měsíc jednomu pojištěnci pouze jedenkrát a činí (v Kč měsíčně):

výše příspěvku výše státního příspěvku v Kč
placená účastníkem v Kč v období prvních 24 kalendářních měsíců od vzniku prvního pojištění v dalším období
100 - 199

200 - 299

300 - 399

400 - 499

500 a více

50

90

120

140

150

40

72

96

112

120


Pokud účastník platí příspěvek za delší než měsíční období, určí se výše státního příspěvku podle průměrné výše příspěvku účastníka za toto období. V tom případě však musí být příspěvek uhrazen vždy v prvním měsíci tohoto období.

Konstrukce příspěvku je stanovena tak, aby motivoval k účasti na penzijním připojištění i osoby s nižšími příjmy. Maximální procentní výše příspěvku je při příspěvku účastníka ve výši 100 Kč měsíčně, a to 50 % v prvních dvou letech a 40 % v dalších letech. Při příspěvku účastníka převyšujícím 500 Kč měsíčně činí státní příspěvek 150 Kč v prvních dvou letech a 120 Kč v dalších letech. Státní příspěvek v tomto případě představuje cca trojnásobek běžné dlouhodobé úrokové míry a s růstem příspěvku účastníka pak dále klesá.

Státní příspěvek náleží penzijnímu fondu souhrnně za všechny pojištěnce pojištěné v průběhu uplynulého kalendářního čtvrtletí.

Zákon zmocňuje ministerstvo financí ke stanovení náležitostí žádosti o státní příspěvek a vládu ke zvýšení částek státního příspěvku.

K § 31 a 32:

Penzijní fond musí sledovat v prvé řadě zájmy účastníků penzijního připojištění, tj. dbát na náležité hospodaření zaručující nejen likviditu penzijního fondu, ale též spolehlivé výnosy. Pokud by fond nebyl způsobilý krýt nároky z penzijního připojištění, musí přijmout opatření k nápravě a dále informovat dozorčí orgán. Ten, pokud shledá opatření přijatá fondem jako nedostatečná, může využít svého oprávnění podle § 43. Dále se stanoví, že penzijní fond může kromě vlastního penzijního připojištění vykonávat jen činnost s tímto připojištěním bezprostředně související, tj. stanoví se zákaz výkonu činností ostatních.

K § 33:

Penzijní fond může peněžní prostředky, s nimiž hospodaří, použít k investování jen do bezpečných majetkových hodnot. V zájmu ochrany účastníků penzijního připojištění návrh zákona stanoví, ze prostředky penzijního fondu mohou být ukládány jen do spolehlivých cenných papírů, za které zákon považuje vedle státních a bankovních dluhopisů také veřejně obchodovatelné akcie a podílové listy, které byly přijaty k obchodování na burze cenných papírů.

Veřejně obchodovatelný cenný papír je v zákoně č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, definován jako cenný papír, se kterým lze obchodovat na veřejném trhu, tj. na burze cenných papírů nebo na organizovaném mimoburzovním trhu. Zatímco organizovaný mimoburzovní trh žádná zvláštní kritéria pro přijetí cenného papíru k obchodování nemá, jsou požadavky na přijetí cenného papíru k obchodování na burze cenných papírů značně přísná a ne každý veřejně obchodovatelný cenný papír je splňuje. Proto návrh zákona stanoví možnost uložení prostředků penzijního fondu pouze do veřejně obchodovatelných cenných papírů přijatých k obchodování na burze cenných papírů.

Hodnota majetku penzijního fondu se mění. Pokud se mění v důsledku pohybu kursů cenných papírů nebo změn ocenění movitého a nemovitého majetku, zachytí se tato změna v účetnictví na samostatném účtu. Část zůstatku tohoto účtu vztahující se k prodávanému majetku se zahrne do výnosů (zvýšení kursů nebo ocenění) nebo do nákladů (snížení kursů nebo ocenění) penzijního fondu. Tato úprava je převzata ze zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, kde je v § 21 způsob zachycení změn kursů cenných papírů nebo ocenění jiného majetku uveden a na který se návrh zákona odvolává.

K § 34

Povinnost omezovat a rozkládat rizika vyplývající z investování prostředků penzijního fondu zejména do cenných papírů je zaměřena jednak na ochranu účastníků penzijního připojištění a zároveň znemožňuje získat penzijnímu fondu významné postavení na podnikání obchodních společností. Při rozhodování o investování svých prostředků musí mít penzijní fond na zřeteli především jejich bezpečné uložení a nesmí být veden snahou získat vliv na rozhodování o podnikatelských činnostech jednotlivých obchodních společností.

Pokud by zákonem stanovené limity byly v důsledku změny kurzů cenných papírů nebo změny ocenění nemovitostí a movitých věcí překročeny, musí být neprodleně informován dozorčí orgán a penzijní fond musí provést taková opatření, aby nejpozději do 6 měsíců uvedené limity opět splňoval.

V zájmu toho, aby nedocházelo k nežádoucímu majetkovému propojení penzijních fondů, návrh zákona výslovně zakazuje penzijnímu fondu nakupovat akcie jiných penzijních fondů Zabránění možného zhoršení likvidity penzijního fondu ve vztahu k účastníkům penzijního připojištění je důvodem výslovného zákazu vydávat dluhopisy.

K § 35:

Výsledkem hospodaření penzijního fondu je zisk nebo ztráta. V případě zisku předepisuje návrh zákona penzijnímu fondu, jak s tímto ziskem může naložit. Podstatnou část dosaženého zisk je penzijní fond povinen přidělit ve prospěch účastníků penzijního připojištění. Na dividendy a tantiémy může penzijní fond použít nejvíce 10 % dosaženého zisku.

K § 36:

Návrh zákona ukládá penzijním fondům informační povinnost, tj. povinnost zveřejňovat ve stanovených termínech informace o svém hospodaření a předkládat je též dozorčímu orgánu.

K § 37 a 38:

Zákon ukládá povinnost průběžné evidence základních údajů rozhodných pro nároky účastníků a současně stanoví způsob vedení účetnictví ve vztahu k příspěvkům účastníků a státním příspěvkům. Dále se v zájmu ochrany dat a osobnosti stanoví i povinnost mlčenlivosti o údajích penzijního fondu i o jednotlivých účastnících. Přitom ministerstvo financí může vyhláškou stanovit náležitosti evidence.

K § 39:

Zrušení a likvidace penzijního fondu je upravena obchodním zákoníkem (obecná ustanovení o zrušení a zániku obchodní společnosti a speciální ustanovení o zrušení a likvidaci akciové společnosti). Tuto obecnou úpravu modifikuje návrh zákona tak, že vedle obecných důvodů zrušení a likvidace penzijního fondu zavádí jako speciální důvod zrušení penzijního fondu v případech, kdy ministerstvo odejme povolení ke vzniku. Odchylně od obchodního zákoníku upravuje zákon také jmenování a odvolání likvidátora.

K § 40:

Řeší se přechod účastníků zrušených penzijních fondů do nově vzniklých fondů včetně převodu jejich nároků. Pokud účastník neučiní ve stanovené lhůtě žádný úkon, má se za to, že souhlasí s podmínkami penzijního připojištění u nového penzijního fondu a stává se tak jeho účastníkem.

K § 41:

Upravuje se způsob vypořádání nároků účastníků při zrušení penzijního fondu bez právního nástupce. V zájmu zamezení spekulací se stanoví, že částka státního příspěvku, která nebyla vyplacena účastníkům, kteří byli vypořádáni odbytným, se vrací státnímu rozpočtu.

K § 42:

Státní dozor představuje institucionální ochranu účastníků penzijního připojištění. Penzijní fondy budou kapitálově značně silnými investory na finančním trhu. Z tohoto důvodu budou podléhat, stejně tak jako i jiné subjekty finančního trhu, státnímu dozoru, který je u jednotlivých subjektů finančního trhu upraven zvláštními zákony (zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech).

Návrh zákona pověřuje výkonem státního dozoru nad činností penzijních fondů ministerstvo financí, které vykonává dohled i nad činnostmi výše zmíněných subjektů finančního trhu.

Koncepce penzijního připojištění vychází ze zásady, ze účastníku penzijního připojištění lze poskytnout státní příspěvek pouze jednou. Ve snaze zabránit vícenásobnému poskytnutí státního příspěvku jednomu účastníku penzijního připojištění ukládá návrh zákona ministerstvu financí povinnost zabezpečit prověření seznamů účastníků penzijního připojištění ve všech penzijních fondech.

Při výkonu státního dozoru je ministerstvo financí oprávněno požadovat od penzijního fondu a depozitáře veškeré potřebné informace nutné pro jeho řádný výkon.

Ministerstvu financí se ukládá vést veřejně přístupnou evidenci všech penzijních fondů.

K § 43 a 44:

Pro řádný výkon státního dozoru je ministerstvo financí vybaveno odpovídajícími sankčními pravomocemi. Návrh zákona umožňuje uložit penzijnímu fondu za porušení zákona

a) povinnost odstranit ve stanovené lhůtě zjištěné nedostatky;

b) několik druhů sankcí:

- pokutu,

- snížit část zisku určenou k použití dle rozhodnutí valné hromady (tím se v zájmu ochrany nároků účastníků přenese část sankce přímo na akcionáře penzijního fondu),

- pozastavit na vymezenou dobu a ve vymezeném rozsahu nakládání s majetkem penzijního fondu,

- odejmout povolení udělené podle § 5 odst. 1 návrhu zákona.

V závislosti na povaze zjištěných nedostatků a podle jejich závažnosti se může ministerstvo financí rozhodnout uložit za porušení povinnosti stanovených návrhem zákona současně i několik sankcí. Pro ukládání sankcí stanoví návrh zákona tříměsíční subjektivní a tříletou objektivní lhůtu. Příslušné pravomoce má ministerstvo i ve vztahu k depozitáři.

K § 45:

Návrh zákona umožňuje ministerstvu financí ukládat sankci i osobám, které provozují činnosti penzijního fondu neoprávněně. V takovémto případě ministerstvo financí zakáže těmto osobám penzijní připojištění provozovat a uloží jim pokutu až do výše 20 mil. Kč.

K § 46:

V zájmu právní jistoty se stanoví odkaz na občanský zákoník a správní řád ve všech případech, kde tento zákon nestanoví specifickou úpravu.

K § 47:

Návrh zákona stanoví obecnou šestiměsíční lhůtu od nabytí své účinnosti proto, aby subjekty, které mají ve svém názvu slova "penzijní fond", buď podřídily svoji činnost tomuto zákonu nebo tento název změnily. V případě, že výše uvedené subjekty nedodrží stanovené lhůty, může ministerstvo financí uložit pokutu až do výše 1 mil. Kč.

K § 48 - 50:

V návaznosti na návrh zákona se novelizují příslušné daňové zákony.

K dědickým pohledávkám za penzijní připojištění se z hlediska daně dědické navrhuje přistoupit stejně jako k jiným formám osobních úspor.

Navrhovaný způsob zdanění příjmů v penzijním připojištění je postaven na dvou cílech:

1. Zamezit dvojímu zdanění úroků a dividend, tj. jednou jako příjmu penzijního fondu a podruhé jako příjmu účastníků připojištění tak, že budou zdaněny pouze u účastníků sazbou platnou pro fyzické osoby, tedy s nižší sazbou.

2. Vytvořit fondům podmínky pro finanční investování srovnatelné s podmínkami podobných investorů (např. s investičními a podílovými fondy). To v konečném důsledku povede k vyšším dávkám účastníků. Proto se navrhuje nezdaňovat kapitálové příjmy penzijních fondů z úroků a dividend (srážená daň z úroků a dividend se bude považovat za zálohu na daň z příjmu penzijního fondu), výnosy z obchodování s cennými papíry budou podléhat zvláštní sazbě daně (25%) a pouze výnosy z ostatních operací s nemovitostmi a movitým majetkem a příjmy z ostatních činností budou zdaňovány 45% sazbou.

Na zdanění penzijních fondů, současnou úpravu daně z příjmu fyzických osob a poskytovaný státní příspěvek navazuje navrhovaná úprava zdanění příjmů účastníků. Státní příspěvek se nebude zdaňovat ani při jeho připsání účastníkovi u fondu (§ 4 odst. 1 písm. k) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů), ani při výplatě dávek. Příspěvky na penzijní připojištění budou účastníci hradit ze svých příjmů po zdanění a za součást zdanitelných příjmů účastníků (podle § 6 odst. 3 citovaného zákona) se bude považovat i případný příspěvek zaměstnavatele. Proto se navrhuje zdaňovat při výplatě dávek pouze tu jejich poměrnou část, jejímž zdrojem byly úroky a jim podobné zdroje. Navrhovaná sazba je 15%. Tím, že dojde k odsunu placení daně z úroků a dividend na dobu výplaty dávky, budou se celé úroky a dividendy kapitalizovat a zvyšovat účastníkům jejich výsledné dávky.

Z hlediska daně z přidané hodnoty se k penzijnímu připojištění přistupuje stejně jako k pojišťovacím činnostem vymezeným v zákoně č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví.

K § 51 a 52:

Návrh zákona nevylučuje, aby zaměstnavatel platil přímo penzijnímu fondu příspěvky na penzijní připojištění svých zaměstnanců, kteří uzavřeli s penzijním fondem smlouvu o penzijním připojištění; pro tento případ se stanoví, že částka, kterou zaměstnavatel bude poukazovat penzijnímu fondu ze svého zisku, se nebude zahrnovat do vyměřovacího základu pro účely pojistného na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění.

K § 53:

Pro případ, že penzijní fond nebude schopen krýt své závazky a bude podle zákona č. 328,/1991 Sb. vyhlášen konkurs, se stanoví, že nároky účastníků penzijního připojištění mají povahu přednostní pohledávky; to platí obdobně i pro vyrovnání.

K § 54:

Stanoví se, že činnost penzijních fondů nemůže být předmětem živnostenského podnikání, obdobně jako činnost pojišťoven.

Dopad na státní rozpočet

Kvantifikace rozpočtového dopadu navrženého zákona je zatížená řadou rizik a nejistot. Mezi nejvýznamnější z nich patří zájem osob a zakladatelů o tento nový typ dlouhodobých úspor. Ten ovlivní míru zapojení do penzijního připojištění a velikost příspěvků. Lze však očekávat, že bude značný, a že do tří let by se do penzijního připojištění mohlo zapojit okolo 40 % obyvatelstva v produktivním věku. Předpokládáme, že během roku 1994 do penzijního připojištění postupně vstoupí 18 % aktivního obyvatelstva a v roce 1995 dalších 18 %. Výdaje na státní příspěvek by tak činily v roce 1994, kdy penzijní fondy budou teprve vznikat, 0,6 mld Kč, v roce 1995 2,4 mld Kč a pak by se již měly ustálit okolo 3 mld Kč.

Penzijní fondy budou velice rychle akumulovat kapitál v řádu desítek mld Kč. Jejich kapitalizace bude urychlena i navrhovaným daňovým režimem, který zabrání dvojímu zdaňování úroků a dividend a umožní kapitalizaci celého výnosu.

Dopad navrhované daňové podpory bude záviset jednak na rychlosti, s jakou budou penzijní fondy shromažďovat prostředky, jednak na struktuře jejich investování. Předpokládáme, že již v průběhu prvních tří let fondy shromáždí prostředky okolo 30 mld Kč a jejich výnos po třech letech bude dosahovat částek okolo 1 mld Kč a dále poroste.

Tyto tendence budou působit na výnos daně z příjmu dvěma směry. Pomalu porostou výnosy daně z příjmů penzijních fondů, daleko výraznější však bude dopad osvobození úroků a dividend. Proto předpokládáme, že zpočátku bude celkově docházet ke snížení rozpočtových příjmů vlivem osvobození úroků a dividend.

Po roce 1998 bude dopad navrhovaného zdanění penzijních fondů zmírňován výnosy daně z příjmů placené účastníky připojištění z prvních dávek.

Návrh státního rozpočtu na rok 1994 již s poskytováním státního příspěvku v rozsahu 0,5 mld Kč počítá.

Má-li systém penzijního připojištění spolehlivě a stabilně fungovat, bude potřeba vytvořit silný institut státního dozoru nad penzijními fondy. Ministerstvo financí bude muset urychleně zřídit institut státního dozoru a zajistit kontrolu čerpání nároků na státní příspěvek (registr účastníků). K tomu je třeba posílit ministerstvo financí alespoň o šest pracovníků, což představuje 780 tis. Kč mzdových nákladů ročně. Náklady na pro.voz registru lze odhadnout na 1 mil. Kč. Celkem se tedy tyto náklady spojené s úkoly ministerstva financí týkající se penzijního připojištění odhadují v rámci ministerstva financí na 1,78 mil. Kč ročně.

Očekávaný vývoj základních ukazatelů penzijních fondů a dopady na státní rozpočet v letech 1994 - 1999 se uvádí v následujících tabulkách:

Vývoj základních ukazatelů penzijních fondů a dopadů na stání rozpočet

Rok1994 2)1995 199619971998 1999
Účastníci      
absolutně v tis. (konx roku)950 180020822082 20822082
v % z obyvatel v produkt. věku18.3 36.540.040.0 40.040.0
absolutně v tis. (průměr) 47514251991 208220822082
Příspěvek účastníka ročně v Kč 1) 450060006000 600060006000
Příspěvek státu ročně v Kč 1) 89114631577 155414581458
Příspěvky účastníků úhrnem       
v daném roce v mld Kč2.14 8.5511.9512.49 12.4912.49
Státní příspěvek úhrnem       
v daném roce v mld Kč0.56 2.373.163.25 3.093.04
Výnosy z hospodaření připsané účastníkům       
v daném roce v mld Kč0.07 0.411.081.91 2.793.70
Přírůstek majetku evidovaný       
na účtech účastníků v daném roce v mld Kč 2.7711.3316.19 17.6518.3619.23
Stav majetku evidovaný na účtech       
účastníků v daném roce v mld Kč 2.7714.1030.29 47.9366.3085.53
Státní příspěvek (zvýšení výdajů       
státního rozpočtu) v mld Kč 2.373.163.25 3.083.04 
Daň fordů z úroků a dividend (snížení       
příjmů státního rozpočtu) v mld Kč 0.020.100.27 0.480.700.93
Daň z příjmů (dávek) účastníků (zvýšení       
příjmů státního rozpočtu) v mld Kč      0.00 3)
Rozpočtový dopad celkem v mld Kč 0.582.473.3 3.?23.783.96

1) počítáno u účastníka s částkou 500 Kč měsíčně a u státu s částkou 150 resp. 120 Kč měsíčně.

2) pro rok 1984 se počítá pouze se třemi čtvrtletími, neboť v prvním čtvrtletí budou fondy teprve vznikat

3) ad roku 1999 může docházet k výplatám prvních dávek penzijního připojištění

Příklady kumulace příspěvků občana a státu

Počet let placení
Úhrnem
   
Příspěvky celkem
   
 
zaplacené příspěvky
   
od občana i od státu
   
 
občanem
státem
celkem
   
v % příspěvků občana
   
5
6000 26408640     144,0     
10
12000 504017040     142,0   Pravidelný měsíční příspěvek
15
18000 744025440     141,3   občana: 100 Kč
20
24000 984033840     141,0   státu: 50 Kč a 40 Kč
25
30000 1224042240     140,8     
30
36000 1464050640     140,7     
35
42000 1704059040     140,6     
40
48000 1944067440     140,5     
             
Počet let placení
Úroky se nedaní
Příspěvky včetně úroků
Příspěvky včetně úroků
   
 
Úroky z příspěvků
v Kč
v % příspěvků od občana
   
 občanemstátem celkemobčanem státemcelkem
občanem
státem
celkem
   
5
829 37312026829 30139842113,8 50,2164,0 Předpokládaný dosahovaný úrokový čistý výnos hospodaření fondu:
10
3593 1547514015593 658722180129,9 54,9184,8 5% p.a. 
15
8840 37331257426840 1117338014149,1 62,1211,2   
20
17275 72202449441275 1706058334172,0 71,1243,1 Úroky jsou připisovány
25
29799 123744217359799 2461484413199,3 82,0281,4 měsíčně, příspěvek státu
30
47573 196696724183573 34309117881232,1 95,3327,4 čtvrtletně
35
72083 29710101793114083 46750160833271,6 111,3382,9   
40
105238 43278148516153238 62718215956319,2 130,7449,9   Příklady kumulace příspěvků občana a státu
Počet let placení
Úhrnem
   
Příspěvky celkem
   
 
zaplacené příspěvky
   
od občana i od státu
   
 občanemstátem celkem    
v % příspěvků občana
   
5180006336 24336     135,2    
103600012096 48096     133,6  Pravidelný měsíční příspěvek
155400017856 71856     133,1  občana:300 Kč
207200023616 95616     132,8  státu:120 Kč a 96 Kč
259000029376 119376     132,6    
3010800035136 143136     132,5    
3512600040896 166896     132,5    
4014400046656 190656     132,4    
             
Počet let placeníÚroky se nedaní  Příspěvky včetně úroků Příspěvky včetně úroků    
 Úroky z příspěvků  v Kč  v % příspěvků od občana    
 občanemstátem celkemobčanem státemcelkemobčanem státemcelkem   
52487895 3382204877231 27718113,840,2 154,0 Předpokládaný dosahovaný úrokový čistý výnos hospodaření fondu:
10107793712 144914677915808 62587129,943,9 173,9 5% p.a.  
15265218960 354818052126816 107337149,149,7 198,8    
205182417327 6915112382440943 164767172,056,9 228,8 Úroky jsou připisovány
258939729697 11909417939759073 238470199,365,6 265,0 měsíčně, příspěvek státu
3014271847204 18992225071882340 333058232,176,2 308,4 čtvrtletně  
3521624871305 287553342248112201 454449271,689,0 360,7    
40315714103867 419580459714150523 610236319,2104,5 423,8    Příklady kumulace příspěvků občana a státu
Počet let placení
Úhrnem
   
Příspěvky celkem
   
 
zaplacené příspěvky
   
od občana i od státu
   
 
občanem
státem
celkem
   
v % příspěvků občana
   
5
30000 792037920     126,4     
10
60000 1512075120     125,2   Pravidelný měsíční příspěvek
15
90000 22320112320     124,8   občana: 500 Kč
20
120000 29520149520     124,6   státu: 150 Kč a 120 Kč
25
150000 36720186720     124,5     
30
180000 43920223920     124,4     
35
210000 51120261120     124,3     
40
240000 58320298320     124,3     
             
Počet let placení
Úroky se nedaní
Příspěvky včetně úroků
Příspěvky včetně úroků
   
 
Úroky z příspěvků
v Kč
v % příspěvků od občana
   
 
občanem
státem
celkem
občanem
státem
celkem
občanem
státem
celkem
   
541451118 5263341459038 43183113,830,1 143,9 Předpokládaný dosahovaný úrokový čistý výnos hospodaření fondu:
10179654640 226057796519760 97725129,932,9 162,9 5% p.a.  
154420111200 5540113420133520 167721149,137,2 186,4    
208637321659 10803220637351179 257552172,042,6 214,6 Úroky jsou připisovány
2514899537121 18611629899573841 372836199,349,2 248,6 měsíčně, příspěvek státu
3023786359006 296869417863102926 520789232,157,2 289,3 čtvrtletně  
3536041389131 449544570413140251 710664271,666,8 338,4    
40526189129833 656022766189188153 954342319,278,4 397,6    


Starobní penze v závislosti na celkové hodnotě uhrazených příspěvků
měsíční příspěvek občana: 100 Kč státu: 50 Kč a 40 Kč
Počet let splácení Uhrazené příspěvky celkem Starobní penze (měsíční)
 nominální hodnota včetně úroků hrubáčistá
101704022180 183176
203384058334 481450
3050640117881 971888

měsíční příspěvek občana: 300 Kč státu: 120 Kč a 96 Kč
Počet let splácení Uhrazené příspěvky celkem Starobní penze (měsíční)
 nominální hodnota včetně úroků hrubáčistá
104809662587 516498
2095616164767 13571272
30143136333058 27442509


měsíční příspěvek občana: 500 Kč státu: 150 Kč a 120 Kč
Počet let splácení Uhrazené příspěvky celkem Starobní penze (měsíční)
 nominální hodnota včetně úroků hrubáčistá
107512097725 805777
20149520257552 21221988
30223920520789 42903923

Pozn: Po celou dobu placení příspěvků i výplaty penze se uvažuje s "čistou" úrokovou mírou 5%

V Praze dne 6. října 1993

předseda vlády

Doc. Ing. Václav Klaus, CSc., v.r.

místopředseda vlády a ministr financí


Ing. Ivan Kočárník, CSc., v.r.


ministr práce a sociálních věcí

Ing. Jindřich Vodička, v.r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP