Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1993

1. volební období

605

Vládní

NÁVRH

zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb. o dani dědické, dani, darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

Vládní návrh

Zákon

ze dne               1993,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 35/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona ČNR č. 18/1993 Sb., se mění a doplňuje takto;

1. § 4 odst. 2 zní:

"(2) Dluhy podle odstavce 1 písm. a), náklady podle odstavce 1 písm, c), odměna a hotové výdaje podle odstavce 1 písm. d), cena jiných povinností podle odstavce 1 písm. d) vážících se k celé části dědictví, připadající na jednotlivého dědice a dědická dávka podle odstavce 1 písm. e) (dále jen "dluhy"), se odečtou ve výši odpovídající poměru jím zděděného majetku, který není od daně osvobozen, k celkové hodnotě majetku nabytého jednotlivým dědicem. Výše těchto dluhů se vypočte na celé Kč bez zaokrouhlení. Cena jiných povinností podle odstavce 1 písm. d) vážících se jen k určité části dědictví se odečte pouze od této části dědictví.".

2. V § 5 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavcem, který zní:

"(2) Poplatníkem daně darovací v případech uvedených v š 6 odst. 2 je

a) fyzická osoba, která je občanem České republiky nebo cizincem s dlouhodobým pobytem nebo trvalým pobytem na území České republiky1b),

b) právnická osoba se sídlem na území České republiky.".

3. § 6 odst. 1 zní:

"(1) Předmětem daně darovací je bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu, a to jinak než smrtí zůstavitele. Je-li bezúplatné nabyta pouze část majetku, je předmětem daně jen ta část majetku, která byla nabyta bezúplatně. Majetkem pro účely daně darovací jsou

a) nemovitosti a movitý majetek,

b) jiný majetkový prospěch.".

4. § 6 odst.2 zní:

"(2) Daň se vybírá i z nabytí movitého majetku, který je

a) darován z ciziny nabyvateli do tuzemska nebo z tuzemska nabyvateli v cizině anebo,

b) darován v cizině nebo pořízen v cizině z prostředků darovaných nabyvateli v cizině, byl-li darovaný nebo pořízený movitý majetek dovezen nabyvatelem do tuzemska.".

5. § 6 odst. 3 zní:

"(3) Předmětem daně darovací nejsou

a) plnění nebo bezúplatné převody majetku na základě povinnosti stanovené právním předpisem,

b) důchody vyplácené na základě smlouvy o důchodu2),

c) dary přijaté v souvislosti s výkonem závislé činnosti pokud podléhají dani z příjmu podle zvláštního předpisu2a),

d) podpory, příspěvky a dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu okresních úřadů nebo rozpočtů obcí,

e) prostředky poskytnuté pojišťovnami na zábranná opatřen a prevenci.".

6. 6 se doplňuje odstavcem 6, který zní:

"(6) Ustanovení odstavce 2 a odstavce 5 platí, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak.".

7. § 7 odst. 1 písm, c) zní;

"c) clo a daň placené při dovozu v případě, že se jedná o movité věci darované nebo dovezené z ciziny.".

8. V § 7 odst. 1 se v poslední větě za slova " 4 odst. 1" vkládají slova "a 2".

9. § 7 odst. 3 zní

"(3) Cena movitého majetku nabytého darováním od téže osoby týmž nabyvatelem v průběhu dvou po sobě jdoucích kalendářních roků se sčítá a tento součet cen je základem daně podle odstavce 1. Pokud byla daň darovací z nabytí majetku v tomto období již vyměřena, započítá se na daň vyměřenou při opakovaném nabytí majetku.".

10. V § 7 se vypouští odstavec 4.

11. § 8 odst. 1 písm. b) a e) zní:

"b) nabyvatel (kupující), jde-li o nabytí nemovitosti při výkonu rozhodnutí, vyvlastnění, konkursu nebo vyrovnání či vydržením,

c) oprávněný z věcného břemene nebo jiného plnění obdobného věcnému břemeni, ".

12. § 9 odst. 1 zní:

"(1) Předmětem daně z převodu nemovitostí je

a) úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem včetně vypořádání podílového spoluvlastnictví,

b) bezúplatné zřízení věcného břemene nebo jiného plnění obdobného věcnému břemeni při nabytí nemovitosti darováním. ".

13. V § 9 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec, který zní:

"(2) Předmětem daně z převodu nemovitostí je rovněž úplatný převod vlastnictví k nemovitostem v případech, kdy dojde následně k odstoupení od smlouvy a smlouva se tímto od počátku ruší2b). Zrušením smlouvy nevzniká nárok na vrácení daně.".

14. V § 9 se dosavadní odstavce 2 a 3 označují jako odstavce 3 a 4.

16. § 10 zní:

"§ 10

Základem daně z převodu nemovitosti je

a) cena zjištěná podle zvláštního předpisu1) platná v den nabytí nemovitostí, a to i v případě, je-li cena nemovitosti sjednaná dohodou nižší než cena zjištěná. Je-li však cena sjednaná vyšší než cena zjištěná, je základem daně cena sjednaná,

b) cena (§ 16) bezúplatně zřízeného věcného břemene nebo jiného plnění obdobného věcnému břemeni.".

16. § 11 odst. 3 zní:

"(3) Do II. skupiny patří

a) příbuzní v řadě pobočné2c), a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety,

b) manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce nebo zůstavitele.".

17. § 12 včetně nadpisu zní:

"§ 12

Sazba daně dědické a daně darovací u osob zařazených do I. skupiny

Daň činí při základu daně

přes Kčdo Kč  
-1 000 0001,0 %,
1 000 0002 000 00010 000 Kč a 1,3 % ze základu
  přesahujícího 1 000 000 Kč,
2 000 0005 000 00023 000 Kč a 1,5 % ze základu
  přesahujícího 2 000 000 Kč,
5 000 0007 000 00068 000 Kč a 1,7 % ze základu
  přesahujícího 5 000 000 Kč,
7 000 00010 000 000 102 000 Kč a 2,0 % ze základu
  přesahujícího 7 000 000 Kč,
10 000 00020 000 000 162 000 Kč a 2,6 % ze základu
  přesahujícího 10 000 000 Kč,
20 000 00030 000 000 412 000 Kč a 3,0 % ze základu
  přesahujícího 20 000 000 Kč,
30 000 00040 000 000 712 000 Kč a 3,5 % ze základu
  přesahujícího 30 000 000 Kč,
40 000 00050 000 000 1 062 000 Kč a 4,0 % ze základu
  přesahujícího 40 000 000 Kč,
50 000 00070 000 000 1 462 000 Kč a 5,0 % ze základu
  přesahujícího 50 000 000 Kč,
70 000 000100 000 000 2 462 000 Kč a 6,0 % ze základu
  přesahujícího 70 000 000 Kč,
100 000 000a více 4 262 000 Kč a 7,0 % ze základu
  přesahujícího 100 000 000 Kč.".

18. § 13 včetně nadpisu zní:

"§ 13

Sazba daně dědické a daně darovací u osob zařazených do II. skupiny

Daň činí při základu daně

přes Kčdo Kč  
-1 000 0003,0 %,
1 000 0002 000 00030 000 Kč a 3,5 % ze základu
  přesahujícího 1 000 000 Kč,
2 000 0005 000 00065 000 Kč a 4,0 % ze základu
  přesahujícího 2 000 000 Kč,
5 000 0007 000 000185 000 Kč a 5,0 % ze základu
  přesahujícího 5 000 000 Kč,
7 000 00010 000 000286 000 Kč a 6,0 % ze základu
  přesahujícího 7 000 000 Kč,
10 000 00020 000 000 465 000 Kč a 7,0 % ze základu
  přesahujícího 10 000 000 Kč,
20 000 00030 000 000 1 165 000 Kč a 8,0 % ze základu
  přesahujícího 20 000 000 Kč,
30 000 00040 000 000 1 965 000 Kč a 9,0 % ze základ u
  přesahujícího 30 000 000 Kč,
40 000 00050 000 400 2 865 000 Kč a 10, 5 % ze základu
  přesahujícího 40 000 000 Kč,
50 000 00070 000 000 3 915 000 Kč a 12, o % ze základu
  přesahujícího 50 000 000 Kč,
70 000 000100 000 000 6 315 000 Kč a 13, 5 % ze základu
  přesahujícího 70 000 000 Kč,
100 000 000a více 10 365 000 Kč a 15,0 % ze základu
  přesahu jící ho 100 000 000 Kč.19. § 14 včetně nadpisu zní:

"§ 14 Sazba daně dědické a daně darovací u osob zařazených do III. skupiny

Daň činí při základu daně

přes Kčdo Kč  
-1 000 0007,0 %,
1 000 0002 000 00070 000 Kč a 9,0 % ze základu
  přesahujícího 1 000 000 Kč,
2 000 0005 000 000160 000 Kč a 12,0 % ze základu
  přesahujícího 2 000 000 Kč,
5 000 0007 000 000520 000 Kč a 15,0 % ze základu
  přesahujícího 5 000 000 Kč,
7 000 00010 000 000820 000 Kč a 18,0 % ze základu
  přesahujícího 7 000 000 Kč,
10 000 00020 000 000 1 360 000 Kč a 21,0 % ze základu
  přesahujícího 10 000 000 Kč,
20 000 00030 000 000 3 460 000 Kč a 25,0 % ze základu
  přesahujícího 20 000 000 Kč,
30 000 00040 000 000 5 960 000 Kč a 30,0 % ze základu
  přesahujícího 30 000 000 Kč,
40 000 00060 000 000 8 960 000 Kč a 35,0 % ze základu
  přesahujícího 40 000 000 Kč,
50 000 00070 000 000 12 460 000 Kč a 40,0 % ze základní
  přesahujícího 50 000 000 Kč,
70 000 000100 000 000 20 460 000 Kč a 45,0 % ze základu
  přesahujícího 70 000 000 Kč,
100 000 000a více 33 960 000 Kč a 50,0 % ze základu
  přesahujícího 100 000 000 Kč.".

20. 15 včetně nadpisu zní:

"§ 15

Sazba daně z převodu nemovitostí u osob zařazených do I.skupiny, II. skupiny a III.skupiny

Daň činí 6% ze základu daně.".

21. § 17 včetně nadpisu zní:

"§ 17

Minimální výše dané, penále a zaokrouhlování

(1) Minimální výše daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí činí 50 Kč, a to bez ohledu na rozděleni osob do skupin pro účely výpočtu daně.

(2) Při vyměřování daně se zaokrouhluje základ daně na celých 100 Kč nahoru a vyměřená daň na celé Kč nahoru.

(3) Penále se nepředepíše, nepřesáhne-li v úhrnu částku 100 Kč. Vyměřené penále se zaokrouhluje na celé Kč nahoru.".

22. § 18 včetně nadpisu zní:

"§ 18

Vyměření a splatnost daní

(1) Na základě daňového přiznání, ve kterém poplatník uvede údaje rozhodné pro vyměření daně, a podle výsledků vyměřovacího řízení správce daně daň vypočte a vyměř platebním výměrem.

(2) Daň dědickou, daň darovací a daň z převodu nemovitost je poplatník povinen zaplatit nejpozději do 30 dnů ode dne, v němž mu byl doručen platební výměr o vyměření daně.".

23. § 19 včetně nadpisu zní:

"Osvobození od daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí

§ 19

(1) Od daně dědické a daně darovací je za podmínek dále uvedených osvobozeno nabytí:

a) movitých věcí osobní potřeby u fyzických osob, pokud tyto věci po dobu jednoho roku před nabytím prokazatelně nesloužily zůstaviteli nebo dárci k podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti, jakož i podílů dědiců vyplácených z tohoto majetku a podílů odvozených z bezpodílového spoluvlastnictví manželů zaniklého v důsledku úmrtí jednoho z nich, pokud cena tohoto majetku nepřevyšuje u osob I. skupiny 500 000 Kč, u osob II. skupiny 60 000 Kč, u osob III. skupiny 20 000 Kč u každého jednotlivého poplatníka. Daň se vybere jen z té části ceny movitých věcí nebo podílu na těchto věcech nabývaných každým nabyvatelem, která převyšuje uvedené částky,

b) vkladů na účtech u bank a poboček zahraničních bank působících na území České republiky (s výjimkou vkladů zřízených pro podnikatelské účely), peněžních prostředků v české nebo cizí méně a cenných papírů v tuzemsku, jakož i podílů dědiců vyplácených z tohoto majetku a podílů odvozených z bezpodílového spoluvlastnictví manželů zaniklého v důsledku úmrtí jednoho z nich, pokud úhrnná částka všech těchto hodnot nepřevyšuje u osob I, skupiny 500 000 Kč, u osob II. skupiny 60 000 Kč a u osob III. skupiny 20 000 Kč u každého jednotlivého poplatníka. Daň se vybere jen z té části movitého majetku nebo podílu na tomto majetku nabývaného každým nabyvatelem, která převyšuje uvedené částky,

c) částek důchodového připojištění podle zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem.

(2) U jednoho poplatníka se podmínky pro osvobození uvedené v odstavci 1 písm. a) a b) posuzují samostatně.

(3) Od daně dědické a daně darovací jsou dále osvobozena nabytí movitého majetku, pokud zůstavitel nebo dárce byl zástupcem cizího státu pověřeným v České republice, příslušníkem jeho rodiny žijícím s ním ve společné domácnosti, jakož i jinou osobou, jíž příslušely diplomatické výsady a imunity, a která nebyl.a občanem České republiky, je-li zaručena vzájemnost.

(4) Osvobození od daně dědické uvedené v odstavci 1 písm. a) a b) se poskytne jen za předpokladu, že poplatník tyto věci a hodnoty uvede v daňovém přiznání.".

24. § 20 zní:

"§ 20

(1) Od daně dědické a daně darovací je osvobozeno bezúplatně nabytí majetku do vlastnictví České republiky nebo do vlastnictví obcí, pokud právo hospodaření s tímto majetkem vykonávají ústřední orgány, státní fandy, okresní úřady nebo obce, či rozpočtové nebo příspěvkové organizace zřízené ústředními orgány, okresními úřady nebo obcemi.

(2) Od daně z převodu nemovitostí jsou osvobozeny:

a) převody a přechody vlastnictví k nemovitostem při likvidaci státních podniků3), akciových společností s plnou účastí státu a společností s ručením omezeným s plnou účastí státu,

b) převody a přechody vlastnictví k nemovitostem akciových společností s plnou účastí státu uskutečněné podle rozhodnutí valné hromady a schválené vládou České republiky,

c) převody vlastnictví k nemovitostem akciových společností s plnou účastí státu související s přímým prodejem v rámci rozhodnutí o privatizaci podle zvláštního zákona4),

d) převody a přechody vlastnictví k nemovitostem v souvislosti s rozdělováním a slučováním obcí nebo se změnami jejich území podle zvláštních předpisů5),

e) převody vlastnictví k nemovitostem z vlastnictví obcí co vlastnictví dobrovolných svazků obcí (dále jen "svazek ") vytvořených podle zvláštního zákona6), a dále z vlastnictví svazků do vlastnictví obcí, které byly či jsou ve svazku sdruženy a které byly předchozími vlastníky převáděných nemovitostí.

(3) Od daně z převodu nemovitostí je osvobozen převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem z vlastnictví České republiky, pokud právo hospodaření s tímto majetkem vykonávají ústřední orgány, státní fondy, okresní úřady nebo rozpočtové či příspěvkové organizace zřízené ústředními orgány nebo okresními úřady, jakož i převody nebo přechody vlastnictví k nemovitostem na Českou republiku.

(4) Od daně dědické a daně darovací jsou osvobozena bezúplatná nabytí majetku

a) určená na financování kultury, školství, vědy a vzdělání, zdravotnictví, sociální péče, ekologie, tělovýchovy, sportu, výchovy a ochrany dětí a mládeže a požární ochrany, pokud je majetek nabyt právnickými osobami, které byly zřízen k provozování těchto činností a které mají sídlo na území České republiky,

b) státem registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi7).

(5) Od daně dědické je osvobozen nárok zůstavitele na odškodnění podle zvláštních zákonů8), jestliže zůstavitel podal žádost o předběžné projednání podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobnou žádost podle ostatních zvláštních předpisů, a do smrti zůstavitele nárok nebyl ústředním orgánem uspokojen. Toto osvobození se vztahuje též na případy, kdy zůstavitel nárok včas uplatnil u soudu, do smrti zůstavitele však nebylo soudem o něm pravomocně rozhodnuto.

(6) Od daně darovací a daně z převodu nemovitostí jsou osvobozeny:

a) převody a přechody vlastnictví k nemovitostem z Fondu národního majetku České republiky a z Pozemkového fondu České republiky na nabyvatele, na základě rozhodnutí o privatizaci9),

b) převody a přechody vlastnictví k nemovitostem akciových společností s plnou účastí státu uskutečněné v rámci schváleného privatizačního projektu nebo rozhodnutí o privatizaci před převodem majetkové účasti na rond národního majetku České republiky nebo na Pozemkový fond České republiky10),

c) převody a přechody majetku, který přechází na právnické osoby v České republice v souvislosti se zánikem České a Slovenské federativní Republiky,

d) převody a přechody vlastnictví k pozemkům a zřízení věcných břemen v souvislosti s výměnou nemovitostí podle zvláštního předpisu11),

e) vklady vložené podle zvláštního záltona12) do obchodních společností nebo družstev (dále jen "společnost"). Je-11 vkladem nemovitost, osvobození se neuplatní, jestliže do 5 let od vložení vkladu zanikne účast společníku obchodní společnosti nebo člena v družstvu (dále jen "společník"), s výjimkou případu úmrtí společníka, a nemovitost není společníku vrácena. Po dobu těchto 5 let neběží lhůta pro vyměření daně. Zánik účasti ve společnosti nebo členství v družstvu do 5 let od vložení nemovitosti jako vkladu je společník povinen oznámit do 30 dnů ode dne zániku účasti nebo členství místně příslušnému správci daně, součástí tohoto oznámení,je i sdělení o způsobu vypořádání,

f) přechody jmění obchodních společností a družstev při jejich sloučení, splynutí, rozdělení nebo přeměně podle zvláštního zákona12).

g) převody bytů, garáží a ateliérů podle zvláštních předpisů13).

(7) Od daně z převodu nemovitostí je osvobozen první úplatný převod nebo přechod vlastnictví ke stavbě, která je novostavbou, na níž bylo vydáno pravomocné kolaudační rozhodnutí, nebo je dokončenou novostavbou nebo rozestavěnou novostavbou a stavba,nebyla dosud užívána, jestliže převodce (prodávající) je

a) fyzickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku nebo právnickou osobou a převod stavby je prováděn v souvislostí s její podnikatelskou činností,

b) obec.

(8) Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitosti se nevybírá při vydání majetku podle zvláštních předpisů14),

(9) Od daně dědické a darovací jsou osvobozena nabyti vlastnického práva k nemovitostem, které, jsou kulturními památkami, pokud k nim dochází mezi osobami zařazenými v I. skupině.".

25. 21 odst.1 poslední věta zní:

"Součásti daňového přiznání je ověřený opis smlouvy a znalecký posudek o ceně nemovitosti, jde-li o úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k nemovitosti: znalecký posudek se nevyžaduje v případě převodu nebo přechodu vlastnictví k pozemkům bez trvalých porostů a staveb, pokud správce dané nestanoví jinak.".

26. § 21 odst. 2 zní:

"(2) Přiznání k dani darovací nepodléhají dary, které jsou od této daně osvobozeny podle § 19 odst. 1 a 3. Přiznání k dani dědické a dani darovací nepodléhá nabytí majetku do vlastnictví České republiky podle zvláštního předpisu15).".

27. § 21 odst. 3 zní:

"(3) Přiznání k dani z převodu nemovitostí při převodech z Fondu národního majetku České republiky a Pozemkového fondu České republiky na základě rozhodnutí o privatizaci9) je povinen podat nabyvatel.".

28. § 21 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

"(4) Soud, který vedl řízení o dědictví v prvním stupni, zašle stejnopis pravomocného usnesení o dědictví, stejnopis případného samostatného pravomocného usnesení o odměně notáře a jeho hotových výdajích a celý spis vedený o řízení o dědictví místně příslušnému správci daně do 30 dnů po pravomocně skončeném řízení o dědictví. Správce dané vrátí uvedený spis soudu do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o vyměření daně. Oznamovací povinnost ke správci daně mají katastrální úřady, jde-li o zápisy vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí a jejich změny, celní orgány, jde-li o darování movitého majetku z ciziny nebo do ciziny a Středisko cenných papírů, jde-li o darováni cenných papírů.".

29. § 22 včetně nadpisu zní:

"§ 22

Lhůty pro vyměření

(1) Dat nelze vyměřit ani doměřit po uplynutí tří let od konce kalendářního roku, v němž vznikla povinnost podat daňové přiznání.

(2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření. daně nebo jejímu dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu zpraven. Vyměřit a doměřit daň však lze nejpozději do deseti let od konce kalendářního roku, v němž vznikla povinnost podat daňové přiznání.".

30. § 23 odst. 2 zní:

"(2) Jde-li o nemovitý majetek vydaný výlučně podle š 6 zákona č.229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a o převod nebo přechod vlastnictví mezi osobami blízkými podle občanského zákoníku, je tento majetek do 31.12.1995 osvobozen při prvním převodu nebo přechodu vlastnictví od daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí.".

31. V § 24 odst. 3 se doplňuje věta, která zní:

"Okresní soudy rozhodují rovněž o opravách zřejmých omylů a nesprávností v rozhodnutích o vyměření notářských poplatků, která nabyla právní moci do 31.prosince 1992."

32. V § 24 se doplňují odstavce 4 a 8, které znějí:

"(4) U notářských poplatků za úkony, kde byl proveden úkon státním notářstvím do 31.prosince 1992 a notářský poplatek za úkony nebyl vyměřen nebo byl vyměřen v nižší částce, vyměř i nebo doměří notářský poplatek za úkony okresní soud, jestliže se příslušný spis nachází v úschově tohoto soudu. Jestliže je příslušný spis uložen u katastrálního úřadu, vyměří nebo doměří notářský poplatek za úkony tento katastrální úřad.

V tomto řízení postupují soudy i katastrální úřady podle dřívějších předpisů16). Obdobně postupují tyto orgány v případech oprav zřejmých omylů a nesprávností v rozhodnutí o vyměření notářských poplatků za úkony.

(5) O odvolání proti rozhodnutí okresního soudu nebo proti rozhodnutí státního notářství o vyměření notářských poplatků za úkony, podaném po 1.lednu 1993, rozhodne krajský soud, v jehož obvodu působí příslušný okresní soud nebo působilo příslušné státní notářství. O odvolání proti rozhodnutí katastrálního úřadu o vyměření notářských poplatků za úkony rozhodne příslušný nadřízený orgán.".

33. § 25 se doplňuje odstavci 3 a 4, které znějí:

"(3) Ministerstvo financí může obecně závazným právním předpisem stanovit podrobnosti

a) k výpočtu daně dědické podle ustanovení § 4 tohoto zákona,

b) ke zdanění převodu vlastnictví k nemovitostem na základě smlouvy o koupi najaté věci17).

(4) Finanční ředitelství může na žádost poplatníka z důvodu tvrdosti prominout daň z převodu nemovitostí v případech odstoupení od smlouvy (9 odst.2 tohoto zákona) pokud k němu dojde ve lhůtě šesti měsíců ode dne vkladu práva do katastru nemovitostí18) a poplatník v této lhůtě o prominutí daně požádá.".

34. Odkazy č. 1b) až 18) znějí:

"1b) Zákon č.123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní republiky.

2a) Zákon č.686/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

2b) § 48 občanského zákoníku.

2c) § 117 občanského zákoníku.

3) § 761 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

§ 47b zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

4) § 10a odst.6 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon České národní rady č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdější předpisů.

Zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

6) § 20a zákona ČNR č.367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností.

8) Např. zákon č. 88/1969 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným úředním postupem, zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

9) Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o rondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky.

10) § 11 odst.3 zákona č.92/1991 Sb., o podmínkách převod u majetku státu na jiné osoby ve znění pozdějších předpisů.

11) § 19 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

12) Část druhá zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník.

13) § 24 odst. 1 a 2 zákona č...../1993 Sb., o vlastnictví bytů a nebytových prostorů a o doplnění občanského zákoníku a některých dalších zákonů.

14) Např. zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 8/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech.

15) Např. § 20 odst. 1, § 20 odst. 2, § 136a a 462 občanského zákoníku.

Zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákoníku, ve zněni pozdějších předpisů.

16) Zákon č. 146/1984 Sb., o notářských oplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška MF ČSR č.150/1984 Sb., kterou se provádí zákon o notářských poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

17) § 489 až 496 obchodního zákoníku.

18) § 2 odst. 3 zákona č.265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.".

ČI. II

(1) Nastala-li před účinností tohoto zákona skutečnost, která byla předmětem daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí podle zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona ČNR č. 18/1993 Sb., postupuje se podle těchto předpisů i po nabytí účinnosti tohoto zákona.

(2) Ustanovení § 25 odst. 4 se použije i na případy, kdy skutečnost, která je předmětem dané z převodu nemovitostí nastala v roce 1993 a poplatník požádá o prominutí daně do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona.

Čl. III

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převod u nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených tímto zákonem.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP