P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P o s l a n e c k á s n ě m o v n a

1993

I. volební období

612

V l á d n í n á v r h

Z á k o n

ze dne 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady

č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění

pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním

zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé

další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákona č.160/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 2, § 7 odst.3 a § 25 odst.1 písm.a) se vypouštějí slova "České republiky".

2. V § 3 odst.1 písm.c) se slova "(zabezpečení) podle předpisů o nemocenském pojištění (zabezpečení),1)" nahrazují slovy "podle předpisů o nemocenském pojištění;1) za zaměstnance se považuje též občan, jemuž po skončení zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění byly zúčtovány příjmy z tohoto zaměstnání, které jsou započitatelné do vyměřovacího základu podle § 5 odst.1 písm.a),". V poznámce pod čarou č.1 se vypouští citace zákona č. 103/1964 Sb.

3. § 3 odst.1 písm.d) se vypouští.

4. V § 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny platit pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pokud jsou účastny důchodového zabezpečení podle předpisů o sociálním zabezpečení, a pojistné na nemocenské pojištění, pokud jsou účastny nemocenského pojištění podle předpisů o sociálním zabezpečení; jsou-li důchodového zabezpečení, popřípadě nemocenského pojištění účastny podle předpisů o sociálním zabezpečení spolupracující osoby, plní za ně tuto povinnost osoby samostatně výdělečně činné.2)".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

5. V § 5 odst.1 písm.a) č.1 se vypouštějí slova "a odchodné4)" a poznámka pod čarou č.4.

6. Poznámka pod čarou č. 6 zní: "6) Například § 131 zákoníku práce.".

7. § 5 odst.1 písm.a) č.6 zní:

"6. naturální požitky a jiná obdobná nepeněžní plnění,34) popřípadě finanční náhrady za ně,".

2)

§ 2 odst.3 a 4 a § 145a a násl. zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č.37/1993 Sb. a zákona č. ./1993 Sb.

34)

Například § 6 odst.8 zákona ČNR č.586/1992 Sb.

8. V § 5 odst.1 písm.a) se za bod 7 připojuje nový bod 8, který zní:

"8. příjmy, které byly zaměstnanci poskytnuty za dobu před vznikem jeho nemocenského pojištění,".

9. V § 5 odst.1 se v písmenu c) za slova "osoby samostatně výdělečně činné" vkládají slova "pro pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti", v písmenu d) se slova "spolupracující osoby je" nahrazují slovy "spolupracující osoby pro pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je" a v písmenu e) se slova "odst.2" nahrazují slovy "odst.3" .

10. § 5 odst.2 věta první až třetí znějí: "Vyměřovací základ pro pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti nemůže být nižší než šestinásobek minimální mzdy; to neplatí, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou, která aspoň po polovinu doby výkonu samostatné výdělečné činnosti v rozhodném období (§ 6 odst.2 věta první) je účastna důchodového zabezpečení již podle § 6 odst. 1 písm. a/ až e/ zákona o sociálním zabezpečení35) nebo je poživatelem starobního nebo invalidního důchodu. Vyměřovací základ podle předchozí věty se sníží o částku rovnající se polovině minimální mzdy za každý kalendářní měsíc v rozhodném období, v němž po celý kalendářní měsíc netrvala účast na důchodovém zabezpečení osob samostatně výdělečně činných nebo po celý kalendářní měsíc osoba samostatně výdělečně činná měla nárok na nemocenské z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných, popřípadě pobírala takové nemocenské, vykonávala službu v ozbrojených silách (civilní službu) nebo pobírala peněžitou pomoc v mateřství (peněžitou pomoc) z nemocenského pojištění

35) Zákon č. 100/1988 Sb., ve znění zákona č. 110/1990 Sb., zákona č.306/1991 Sb. a zákona ČNR č. 37/1993 Sb.

osob samostatně výdělečně činných. Vyměřovací základ může činit nejvýše 486 000 Kč;tato částka se sníží o částku 40 500 Kč za každý kalendářní měsíc uvedený v předchozí větě.".

11. § 5 se doplňuje odstavci 3 a 4, které znějí:

"(3) Pro určení vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti podle odstavce 1 písm.c) a d) a odstavce 2 se v kalendářním roce, v němž zaniklo důchodové zabezpečení osoby samostatně výdělečně činné nebo spolupracující osoby z důvodu nesplnění podmínky příjmu požadovaného zákonem o sociálním zabezpečení pro účast na důchodovém zabezpečení,36) přihlíží jen k té části příjmu ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení, která odpovídá období, v němž byla osoba samostatně výdělečné činná nebo spolupracující osoba účastna důchodového zabezpečení osob samostatně výdělečně činných.

(4) Vyměřovacím základem pro pojistné na nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných a spolupracujících osob je měsíční vyměřovací základ pro stanovení zálohy na pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (§ 14 odst.2, 4 a 5).".

12. V § 6 odst.2 věta první zní: "U osoby samostatně výdělečně činné a u spolupracující osoby je rozhodným obdobím, z něhož se zjišťuje vyměřovací základ pro pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, kalendářní rok, za který se toto pojistné a příspěvek platí.".

36)

§ 145c odst.2 zákona č.100/1988 Sb., ve znění zákona č/1993 Sb.

13. V § 6 odst.2 větě třetí se slova "výpisu z daňového přiznání" nahrazují slovy "přehledu podle § 15 odst.1".

14. § 7 odst.1 zní:

"(1) Sazby pojistného z vyměřovacího základu činí:

a) u organizace a malé organizace 26,25%, z toho 3,6% na nemocenské pojištění, 20,4% na důchodové zabezpečení a 2,25% na státní politiku zaměstnanosti,

b) u zaměstnanců 8,75%, z toho 1,2% na nemocenské pojištění, 6,8% na důchodové zabezpečení a 0,75% na státní politiku zaměstnanosti,

c) u osob samostatně výdělečně činných a spolupracujících osob 30,2% na důchodové zabezpečení a na státní politiku zaměstnanosti, z toho 27,2% na důchodové zabezpečení a 3% na státní politiku zaměstnanosti, a 4,8% na nemocenské pojištění,

d) u občanů uvedených v § 3 odst.3 30,2%, z toho 27,2% na důchodové zabezpečení a 3% na státní politiku zaměstnanosti.".

15. Dosavadní text § 12 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:

"(2) Zemře-li osoba samostatně výdělečně činná, může dlužné pojistné zaplatit osoba, která uplatňuje nárok na dávku sociálního zabezpečení nebo pohřebné z důvodu úmrtí osoby samostatně výdělečně činné; spolupracující osoba může při úmrtí osoby samostatně výdělečně činné zaplatit dlužné pojistné vždy.".

16. V § 14 odst.1 větě první se slova "platí pojistné" nahrazují slovy "platí pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (dále jen "pojistné na důchodové zabezpečení")".

17. V § 14, 14a a 15 se za slova "pojistné", pojistného", "pojistném" vkládají slova "na důchodové zabezpečení".

18. § 14 odst.2 věta čtvrtá se vypouští.

19. V § 14 odst.3 se slova "podle odstavce 2" nahrazují slovy "odpovídající vyměřovacímu základu stanovenému podle odstavce 2, popřípadě podle odstavců 4 a 5".

20. V § 14 odst.4 se slova "v období aspoň" nahrazují slovy "v období od 1. ledna kalendářního roku do konce kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve kterém byla podána žádost o snížení, nejméně však v období" a vypouštějí se slova "v kalendářním roce, ve kterém se platí zálohy na pojistné".

21. V § 14 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Měsíční vyměřovací základ stanovený podle předchozích odstavců nesmí činit méně než polovinu minimální mzdy pro pracovníky v pracovním poměru odměňované měsíční mzdou,26) která platí k prvému dni kalendářního měsíce, ve kterém se záloha na pojistné na důchodové zabezpečení platí.".

Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 6 až 10.

22. § 14 odst.7 věta první zní: "Zálohy na pojistné se neplatí za kalendářní měsíce, v nichž po celý kalendářní měsíc osoba samostatně výdělečně činná měla nárok na nemocenské z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných, popřípadě pobírala takové nemocenské, vykonávala službu v ozbrojených silách (civilní službu) nebo pobírala peněžitou pomoc v mateřství (peněžitou pomoc) z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných.".

23. V § 14 odst.8 se za slova "podle odstavce 2" vkládají slova "popřípadě podle odstavců 4 a 5".

24. § 14a odst.1 až 3 znějí:

"(1) Záloha na pojistné na důchodové zabezpečení je splatná od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.

(2) Vznikla-li podle § 145b odst.2 písm.a) zákona o sociálním zabezpečení37) účast na důchodovém zabezpečení osob samostatně výdělečně činných osobě samostatně výdělečně činné nebo spolupracující osobě, které jsou účastny důchodového zabezpečení již podle § 6 odst.1 písm.a) až e) zákona o sociálním zabezpečení35) nebo jsou poživateli starobního nebo invalidního důchodu, je osoba samostatně výdělečně činná povinna zaplatit zálohy na pojistné na důchodové zabezpečení za období od vzniku této účasti do měsíce, v němž se přihlásila k této účasti,a to včetně tohoto měsíce; tyto zálohy je povinna zaplatit nejpozději do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž se přihlásila k účasti na důchodovém zabezpečení osob samostatně výdělečně činných.

(3) Zanikla-li účast na důchodovém zabezpečení osoby samostatně výdělečně činné nebo spolupracující osoby z důvodu nesplnění podmínky příjmu požadovaného zákonem o sociálním zabezpečení pro účast na důchodovém zabezpečení,36) je osoba samostatně výdělečně činná při opětovném vzniku účasti na důchodovém zabezpečení povinna zaplatit zálohy na pojistné na důchodové zabezpečení za období od 1.ledna toho kalendářního roku, v němž opětovně vznikla účast na důchodovém zabezpečení osob samostatně výdělečně činných, do měsíce, v němž se přihlásila k této účasti, a to včetně tohoto měsíce; tyto

37)

Zákon č.100/1988 Sb., ve znění zákona č. ./1993 Sb.

zálohy je povinna zaplatit nejpozději do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž se měla přihlásit k účasti na důchodovém zabezpečení osob samostatně výdělečně činných.27)".

25. V § 14a odst.4 se slovo "dopředu" nahrazuje slovy "do budoucna".

26. V § 14a odst.5 věta třetí zní: "V případech, kdy účast na důchodovém zabezpečení osoby samostatně výdělečně činné nebo spolupracující osoby, které jsou účastny důchodového zabezpečení již podle § 6 odst.1 písm.a) až e) zákona o sociálním zabezpečení35) nebo jsou poživateli starobního nebo invalidního důchodu, vznikla podle § 145b odst.2 písm.b) zákona o sociálním zabezpečení,37) jsou ve lhůtách uvedených v předchozích větách splatné pojistné na důchodové zabezpečení za kalendářní rok, v němž vznikla účast na důchodovém zabezpečení, a zálohy na pojistné na důchodové zabezpečení v následujícím kalendářním roce, za období od 1.ledna tohoto kalendářního roku do konce kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, v němž byl nebo měl být podán přehled podle § 15 odst.1; tyto lhůty splatnosti platí obdobně v případě, vznikne-li spolupracující osobě účast na důchodovém zabezpečení v důsledku vzniku účasti osoby samostatně výdělečně činné podle § 145b odst.2 písm.b) zákona o sociálním zabezpečení.37)".

27. V poznámce pod čarou č.29 se slova "odst.3 a 4" nahrazují slovy "odst.3, 4 a 6".

27)

§ 48 odst.3 zákona ČNR č.582/1991 Sb., ve znění zákona č/1993 Sb.

28. Za § 14a se vkládá nový § 14b, který zní:

"§ 14b

(1) Osoba samostatně výdělečně činná platí pojistné na nemocenské pojištění na jednotlivé celé kalendářní měsíce, a to spolu se zálohou na pojistné na důchodové zabezpečení podle § 14a odst.1, 3 a 4; vzniklo-li nemocenské pojištění v období, na které již byly zaplaceny zálohy na pojistné na důchodové zabezpečení podle § 14a odst.4, platí pro splatnost pojistného na nemocenské pojištění § 14a odst.1 obdobně.

(2) Pojistné na nemocenské pojištění se neplatí za kalendářní měsíce, za které se neplatí záloha na pojistné na důchodové zabezpečení.

(3) Částka zaplacená na kalendářní měsíc se považuje za pojistné na nemocenské pojištění, jen pokud byla na tento měsíc zaplacena záloha na pojistné na důchodové zabezpečení aspoň ve výši odpovídající minimální částce měsíčního vyměřovacího základu stanoveného podle § 14 odst.2, 4 a 5.".

29. V § 15 odst.1 a 3 se slova "nemocensky pojištěna" nahrazují slovy "účastna důchodového zabezpečení osob samostatně výdělečně činných".

30. V § 16 se slova "odst.2" nahrazují slovy "odst.3" a vypouštějí slova "a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti".

31. V § 19 odst. 1 se slovo "československé" nahrazuje slovem "české".

32. V § 20 odst.1 větě třetí se slova "odst.7" nahrazují slovy "odst.8".

33. Za § 22 se vkládá nový § 22a, který zní:

"§ 22a

Úhrada dlužného pojistného

Má-li plátce pojistného splatný závazek vůči okresní správě sociálního zabezpečení nebo České správě sociálního zabezpečení, použije se jeho platba nejprve na úhradu dlužných částek, a to v tomto pořadí:

a) pokuty,

b) penále,

c) přirážka k pojistnému,

d) nejstarší nedoplatky pojistného.".

34. Za § 23 se vkládá nový § 23a, který zní:

"§ 23a

Měla-li osoba samostatně výdělečně činná splnit povinnosti stanovené tímto zákonem ve lhůtě vázané na lhůty pro podání daňového přiznání a podle zvláštního zákona není povinna toto přiznání podávat, je povinna splnit tyto povinnosti do 30.června kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, v němž dosáhla příjmy ze samostatné výdělečné činnosti".

35. § 25 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

"(3) Pro stanovení vyměřovacího základu jsou nezapočitatelnými příjmy též odchodné38) a zvláštní příplatek

38)

Například § 114 zákona ČNR č.186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, § 33a zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č.361/1992 Sb.).

příslušníků ozbrojených sil vyslaných v rámci jednotky mírových sil mimo území České republiky.39)".

36. V poznámce pod čarou č.31 se vypouštějí slova "§ 125 odst.7 zákoníku práce".

37. V § 26 odst.9 se vypouštějí slova "(§ 3 odst.2)".

38. V § 33 se vypouští odstavec 2; zároveň se zrušuje číslování odstavců.

Čl. II

Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č.110/1990 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č.1/1991 Sb., zákona č. 46/1991 Sb., zákona č.306/1991 Sb., zákona České národní rady č.482/1991 Sb., zákona č.578/1991 Sb., zákona České národní rady č.582/1991 Sb., zákona č.235/1992 Sb., zákona České národní rady č.589/1992 Sb., zákona České národní rady č.37/1993 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č.160/1993 Sb. a zákona č./1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 odst.6, § 93 odst.3 a § 177a odst.1 a 2 se vypouštějí slova "České republiky".

2. V § 2 odst.3 písm.f) se za slova "tuto činnost" vkládají slova "podle svého prohlášení".

39)

§ zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č/1993 Sb.

3. V § 2 odst.3 a 4 se slova " sociálního zabezpečení"nahrazují slovy "důchodového zabezpečení a nemocenského pojištění".

4. V § 9 odst.1 písm.a) se za slova "doba služby v" vkládají slova "českých nebo".

5. V § 11 písm.b) se slova "Československé federativní republiky" nahrazují slovy "České republiky".

6. V § 8 odst.4 věta první zní: "Činnost osoby samostatně výdělečně činné a spolupracující osoby po 31. prosinci 1993 se hodnotí jako zaměstnání, pokud je tato osoba účastna důchodového zabezpečení podle části šesté; tato činnost před 1. lednem 1994 se hodnotí jako zaměstnání, pokud zakládala nemocenské pojištění (zabezpečení) podle předpisů platných před tímto dnem,37) a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito předpisy.".

7. V § 23 odst.3, § 34 odst.1 písm.b), § 103 odst.1 a § 122 odst.3 se slova "Československé socialistické" nahrazují slovem "České".

8. V § 40 se v odstavci 1 písm.b) vypouští slovo "federálních" a v odstavci 2 písm.e) a f) se vypouští slovo "republiky".

9. V § 57 se v nadpisu a odstavci 1 vypouštějí slova "z výdělečné činnosti".

10. V § 58 se v nadpisu slovo "československých" nahrazuje slovem "českých" a v odstavcích 1 a 2 se slovo "československého" nahrazuje slovem "českého" a slova "Československé socialistické" se nahrazují slovem "České".

11. § 58 odst.4 se vypouští.

12. Za § 73a se vkládá nový § 73b, který zní:

"§ 73b

(1) Za sociální péči se považuje též ústavní péče48) poskytovaná ve zdravotnických zařízeních občanům, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopni se obejít bez pomoci další osoby a nemohou být proto propuštěni ze zdravotnického zařízení,49) pokud jim nemůže být poskytnuta potřebná péče v ústavech sociální péče nebo pečovatelská služba, přestože podmínky pro poskytování těchto služeb splňují.

(2) Ústavní péče ve zdravotnickém zařízení se považuje za sociální péči ode dne následujícího po dni, kdy občanu bylo doručeno rozhodnutí příslušného orgánu sociálního zabezpečení, že sociální péče bude poskytována ve zdravotnickém zařízení50).".

13. V § 90 odst.1 se slova "národní výbor" nahrazují slovy "příslušný orgán" a slova "národní výbory" se nahrazují slovy "příslušné orgány".

48)

§ 22 nařízení vlády ČR č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění.

49)

§ 26 odst.1, 5 a 6 nařízení vlády ČR č.216/1992 Sb.

50)

§ 44 odst.1 písm.b) č.1 a § 55a zákona ČNR č.114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. ./1993 Sb.

14. Za § 93 se vkládá nový § 93a, který zní:

"§ 93a

Za poskytování sociální péče podle § 73b hradí občan a příslušný orgán sociálního zabezpečení zdravotnickému zařízení část nákladů; výši těchto nákladů, způsob jejich úhrady a případy, kdy se úhrada nákladů od občana nevyžaduje, stanoví prováděcí předpis.".

15. V § 101 odst.1 větě první se za slovo "Dávky" vkládají slova "sociální péče".

16. § 101 odst.1 věta druhá a třetí a § 102 odst.2, 5 a 6 se vypouštějí.

17. V § 103 se v odstavci 2 větě druhé za slovo "dávka" vkládají slova "sociální péče" a vypouští se odstavec 4.

18. V § 107 odst.2 se za slova "dávku" a "dávky" vkládají slova "ve věcech sociální péče".

19. V § 108 odst.3 se za slovo "právo" vkládají slova "ve věcech sociální péče".

20. V § 109 odst.2 větě první se za slovo "dávce" vkládají slova "sociální péče".

21. V § 111 větě první se za slovo "oprávnění" vkládají slova "při plnění úkolů sociální péče".

22. V § 112 odst.1 se za slova "porušení povinností" vkládají slova "na úseku sociální péče" a vypouštějí se slova "národních rad", "republik" a "ustanovení § 84 odst.2, § 85 až 87, 90, 92, § 97 odst.3 a § 101 zákona č. 121/1975 Sb.".

23. V § 113 se na konci připojuje tato věta: "Zdravotnická zařízení jsou povinna neprodleně oznamovat příslušným orgánům sociálního zabezpečení přerušení nebo skončení poskytování sociální péče ve zdravotnickém zařízení podle § 73b, jakož i změnu zdravotnického zařízení, v němž je tato péče poskytována.".

24. § 114 až 121 a § 122 odst.2 písm.a) věta druhá se vypouštějí.

25. V § 122 odst.6 se vypouštějí slova "proti rozhodnutí o snížení nebo odnětí dávky nebo zastavení výplaty dávky a".

26. § 123 se vypouští.

27. V § 124 se za slova "dávka" a "dávky" vkládají slova "sociální péče".

28. V § 125 se v odstavci 1 za slovo "dávkách" vkládají slova "sociální péče" a v odstavci 2 se slova "uvedeného v § 118" nahrazují slovy "ve věcech sociální péče".

29. V § 126 se za slovo "nestanoví" vkládají slova "ve věcech sociální péče".

30. V § 128 odst.3 se vypouštějí slova "národního výboru anebo".

31. Nadpis části páté zní:

"SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VOJÁKŮ Z POVOLÁNÍ,

PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

A PŘÍSLUŠNÍKŮ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY"

32. V § 129 se slova "Sboru národní bezpečnosti, příslušníky sborů nápravné výchovy" nahrazují slovy "Policie České republiky, příslušníky Vězeňské služby České republiky a příslušníky ostatních bezpečnostních sborů a bezpečnostních služeb".

33. V § 138 odst. 1 se vypouštějí slova "národní" a "Československé socialistické republiky".

34. V § 138 odst. 2 se slova "federálního ministerstva národní obrany nebo federálního ministerstva vnitra anebo ministerstva vnitra a životního prostředí republiky po projednání s příslušným ministerstvem kultury republiky" nahrazují slovy "ministerstva obrany nebo vnitra po projednání s ministerstvem kultury".

35. V § 139 odst.3 se slova "až 5" nahrazují slovy "až 6".

36. § 140, § 142 odst.1 až 5, § 143 odst.1 až 3 a § 144 se vypouštějí.

37. V § 142 se v odstavci 6 slova "uvedené v odstavci 4" nahrazují slovy "ministerstva obrany, které jsou příslušné k rozhodování o dávkách důchodového zabezpečení vojáků z povolání" a v odstavci 7 se slova "Federální ministerstvo" nahrazují slovem "Ministerstvo".

38. V § 145 odst.1 se za slovo "dávce" vkládají slova "sociální péče" a vypouštějí se slova "a proti rozhodnutí o povolení výjimky podle § 137".

39. Část šestá včetně nadpisu zní:

"Č Á S T Š E S T Á

DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ A NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

OSOB SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÝCH

HLAVA PRVNÍ

Obecná ustanovení

§ 145a

(1) Osoba samostatně výdělečně činná (§ 2 odst.3 a 4), která vykonává samostatnou výdělečnou činnost na území České republiky a splňuje dále stanovené podmínky, je účastna důchodového zabezpečení (§ 6) a nemocenského pojištění.

(2) Osoba samostatně výdělečně činná je podle tohoto zákona účastna důchodového zabezpečení a nemocenského pojištění jen jednou, i když vykonává několik činností uvedených v § 2 odst.3.

(3) Osoba samostatně výdělečně činná, která je zároveň spolupracující osobou (§ 2 odst.4), je z činnosti osoby samostatně výdělečně činné a spolupracující osoby účastna důchodového zabezpečení a nemocenského pojištění jen jako osoba samostatně výdělečně činná.

HLAVA DRUHÁ

Účast na důchodovém zabezpečení

§ 145b

(1) V kalendářním roce, v němž osoba samostatně výdělečně činná zahájila nebo znovu zahájila (dále jen "zahájila") samostatnou výdělečnou činnost, vzniká její účast na důchodovém zabezpečení dnem zahájení této činnosti, nejdříve však dnem, od kterého je oprávněna tuto činnost vykonávat, a trvá až do 31. prosince kalendářního roku, v němž tuto činnost zahájila, pokud nezanikne podle § 145d.

(2) Účast na důchodovém zabezpečení osoby samostatně výdělečně činné, která je podle § 6 odst.1 písm.a) až e) účastna důchodového zabezpečení již z jiného důvodu nebo je poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, vznikne podle odstavce 1, jestliže

a) se přihlásila k účasti na důchodovém zabezpečení,41) nebo

b) její příjem ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení42)(dále jen "příjem") dosáhl za kalendářní rok aspoň částky dvanáctinásobku minimální mzdy; tato částka se sníží o částku minimální mzdy za každý kalendářní měsíc před měsícem, v němž byla zahájena samostatná výdělečná činnost, a kalendářní měsíc, v němž po celý měsíc osoba samostatně výdělečně činná měla nárok na nemocenské z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných, popřípadě pobírala takové nemocenské, vykonávala službu v ozbrojených silách (civilní službu) nebo pobírala peněžitou pomoc v mateřství (peněžitou pomoc) z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných. Minimální mzdou se zde rozumí částka minimální mzdy za měsíc pro pracovníky v pracovním poměru odměňované měsíční mzdou,43) která je platná 1. ledna kalendářního roku, v němž osoba samostatně výdělečně činná zahájila svou činnost.

41)

§ 48 odst.2 věta první zákona ČNR č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č/1993 Sb.

42)

§ 7 odst.3 zákona ČNR č.586/1992 Sb.,o daních z příjmů.

43)

§ 2 odst.1 písm.b) nařízení vlády ČSFR č.53/1992 Sb., o minimální mzdě, ve znění nařízení vlády ČR č.615/1992 Sb.

(3) Nebyla-li osoba samostatně výdělečně činná, která byla podle § 6 odst.1 písm.a) až e) účastna důchodového zabezpečení již z jiného důvodu nebo byla poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, účastna důchodového zabezpečení podle této části, vznikne její účast na důchodovém zabezpečení dnem následujícím po dni zániku účasti na důchodovém zabezpečení z jiného důvodu nebo po dni zániku nároku na invalidní důchod nebo na výplatu starobního důchodu a trvá až do 31. prosince kalendářního roku, v němž k tomuto zániku došlo, pokud účast na důchodovém zabezpečení nezanikne podle § 145d.

(4) Spolupracující osoba může být účastna důchodového zabezpečení, jen je-li účastna tohoto zabezpečení osoba samostatně výdělečně činná.

§ 145c

(1) Osoba samostatně výdělečně činná je v kalendářním roce účastna důchodového zabezpečení, pokud se v § 145b nestanoví jinak, dosáhl-li její příjem v předchozím kalendářním roce aspoň částky uvedené v § 145b odst.2 písm.b) větě první;minimální mzdou se zde rozumí částka minimální mzdy za měsíc pro pracovníky v pracovním poměru odměňované měsíční mzdou,43) která je platná 1. ledna kalendářního roku, v němž se posuzuje účast na důchodovém zabezpečení. Pokud však osoba samostatně výdělečně činná, která nesplňuje podmínku stanovené výše příjmu, se neodhlásila z účasti na důchodovém zabezpečení podle této části,

trvá tato účast i nadále.

(2) Nedosáhl-li příjem osoby samostatně výdělečně činné v předchozím kalendářním roce částky uvedené v odstavci 1 a osoba samostatně výdělečně činná se odhlásila z účasti na důchodovém zabezpečení, zaniká její účast na důchodovém zabezpečení uplynutím kalendářního měsíce, za který bylo nebo mělo být zaplaceno pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti30) splatné ke dni, ve kterém se odhlásila z účasti na důchodovém zabezpečení, nejdříve však uplynutím kalendářního roku, v němž příjem osoby samostatně výdělečně činné nedosáhl částky uvedené v odstavci 1.

(3) Zanikla-li účast na důchodovém zabezpečení osoby samostatně výdělečně činné podle odstavce 2, vzniká znovu dnem 1.ledna kalendářního roku následujícího po roce, v němž její příjem dosáhl částky uvedené v odstavci 1, pokud samostatná výdělečná činnost byla od zániku účasti do tohoto data dále vykonávána.

§ 145d

(1) Účast na důchodovém zabezpečení osoby samostatně výdělečně činné zaniká dnem

a) kterým byla ukončena samostatná výdělečná činnost,

b) zániku oprávnění vykonávat samostatnou výdělečnou činnost,

c) od kterého podle svého prohlášení přestala vykonávat samostatnou výdělečnou činnost soustavně, pokud jde o osoby uvedené v § 2 odst.3 písm.d) a f),

d) od kterého byl osobě samostatně výdělečně činné pozastaven výkon její činnosti,44) nebo

e) od kterého se odhlásila z účasti na důchodovém zabezpečení z důvodu přerušení samostatné výdělečné činnosti na dobu aspoň dvou kalendářních měsíců po sobě jdoucích po dni, ve kterém se odhlásila, ne však dříve než dnem, ve kterém se odhlásila z této účasti.

44)

Např. § 58 odst.2 zákona č. 445/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), § 7 zákona ČNR č.128/1990 Sb., § 9 zákona ČNR č. 209/1990 Sb.

(2) Za ukončení samostatné výdělečné činnosti podle odstavce 1 písm.a) se považuje též přerušení této činnosti, které trvá aspoň šest kalendářních měsíců po sobě jdoucích; to neplatí, byla-li samostatná výdělečná činnost přerušena z důvodů uvedených v § 145b odst.2 písm.b).

(3) Dnem zániku účasti na důchodovém zabezpečení osoby samostatně výdělečně činné zaniká vždy účast na důchodovém zabezpečení její spolupracující osoby.

HLAVA TŘETÍ

Nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných

§ 145e

Společná ustanovení

Pro nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných platí ustanovení předpisů o nemocenském pojištění zaměstnanců, pokud se dále nestanoví jinak.

§ 145f

Účast na nemocenském pojištění

(1) Nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných je dobrovolné. Nemocenského pojištění může být účastna jen osoba samostatně výdělečně činná, která je účastna důchodového zabezpečení podle této části.

(2) Účast osoby samostatně výdělečně činné na nemocenském pojištění vzniká dnem, od kterého se přihlásila k nemocenskému pojištění, ne však dříve než dnem, ve kterém se k pojištění přihlásila; nemocenské pojištění však vznikne dnem, od kterého se osoba samostatně výdělečně činná přihlásila k nemocenskému pojištění, pokud se přihlásila k nemocenskému pojištění nejpozději do osmi dnů ode dne

a) vzniku účasti na důchodovém zabezpečení,

b) podání přehledu o příjmech podle zvláštního zákona45), vznikla-li účast na důchodovém zabezpečení podle § 145c odst.3, nebo

c) zániku účasti na důchodovém zabezpečení podle § 6 odst.1 písm. a) až e) nebo zániku nároku na invalidní důchod nebo na výplatu starobního důchodu.

(3) Účast osoby samostatně výdělečně činné na nemocenském pojištění zaniká

a) dnem, od kterého se odhlásila z nemocenského pojištění, ne však dříve než dnem, ve kterém se z nemocenského pojištění odhlásila,

b) dnem zániku účasti na důchodovém zabezpečení,

c) posledním dnem kalendářního měsíce, na který bezprostředně navazují tři kalendářní měsíce po sobě jdoucí, za které nebylo zaplaceno splatné pojistné na nemocenské pojištění (dále jen "pojistné").

(4) Ustanovení předchozích odstavců platí obdobně pro spolupracující osoby s tím, že přihlášení k nemocenskému pojištění a odhlášení z něho provádí za ně osoba samostatně výdělečně činná.

§ 145g

Přehled dávek

Z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných se poskytují tyto dávky:

a) nemocenské,

b) peněžitá pomoc v mateřství.

45)

§ 15 odst.1 zákona ČNR č.589/1992 Sb., ve znění zákona č.160/1993 Sb. a zákona č. ./1993 Sb.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP