Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1993

1. volební období

617

Vládní

NÁVRH

zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů


Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1993

1. volební období

Vládní návrh

ZÁKON

ze dne............ 1993.

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb. a zákona č. 196/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 2 odst. 5 se za slova "právnickým osobám se sídlem v tuzemsku" vkládají slova "nebo stálé provozovně (§ 22 odst. 2)."

2. V § 3 odst. 4 písm. a) se na konci čárka nahrazuje středníkem a připojují se tato slova "předmětem daně však není příjem získaný nabytím daru od právnické nebo fyzické osoby k účelům uvedeným v § 15 odst. 8 a v § 20 odst. 4"

3. V § 4 odst. 1 písm. b) se ve druhé větě za slova "na příjmy z prodeje nemovitostí" doplňuje text "včetně nemovitostí uvedených v odstavci l písm. g)".

4. V § 4 odst. 1 písm. c) se ve třetí větě za slova "z prodeje movitých věcí" doplňuje text "včetně movitých věci uvedených v odstavci 1 písm. g). ".

5. V § 4 odst. 1 písm. d) se za slova "přijatá náhrada škody, "vkládají slova "náhrada nemajetkové újmy, ".

6. § 4 odst. 1 písm. f) zní:

"f) cena z veřejné soutěže, z reklamní soutěže, z reklamního slosování a cena ze sportovní soutěže v hodnotě nepřevyšující 10 000 Kč s výjimkou ceny ze sportovní soutěže u poplatníků, u nichž je sportovní činnost podnikáním (§ 10 odst. 8). Cena z veřejné soutěže a obdobná cena plynoucí ze zahraničí je však od daně osvobozena zcela, pokud byla v plné výši darována příjemcem na účely uvedené v § 15 odst. 8 a v § 20 odst. 4, ".

7. V § 4 odst. 1 písm. m) se za slova "vojákům základní (náhradní) služby vkládá čárka a slova "žákům škol, kteří nejsou vojáky v činné službě".

8. V § 4 odst. 2 se na konci první věty nahrazuje tečka středníkem a připojují se tato slova: "osvobození se v uvedeném případě nepoužije ani při převedení vlastnických práv k těmto zdrojům a zařízením na dalšího vlastníka." a druhá věta se vypouští.

9. § 5 se doplňuje odstavcem 6, který zní:

"(6) O příjem zahrnutý do základu daně v předchozích zdaňovacích obdobích, který byl vrácen, se sníží základ daně ve zdaňovacím období, ve kterém k jeho vrácení došlo, za předpokladu, že pro jeho vrácení existuje právní důvod a vrácení příjmů není zachyceno v účetnictví poplatníka při zjištění základu daně (dílčího základu daně) podle § 7 a 9.". Jedná-li se o částky uplatněné jako výdaj (náklad) v předchozích zdaňovacích obdobích, u kterých existuje právní důvod k jejich vrácení příjemcem, zvyšuje se o tyto částky základ daně ve zdaňovacím období, kdy k vrácení došlo za předpokladu, že vrácení nebylo zachyceno v účetnictví poplatníka při zjišťování základu daně (dílčího základu daně) podle § 7 a 9."

10. V § 6 odst. 1 se na konci ustanovení písmene c) tečka nahrazuje čárkou a za ustanovení písmene c) se doplňuje ustanovení písmene d), které zní:

"d) příjmy poplatníka, které mu plynou v souvislosti s výkonem závislé činnosti nebo funkce, i když jsou vypláceny jako náhrada (odškodnění) za ztrátu těchto příjmů plátcem, u kterého poplatník nevykonává závislou činnost nebo funkci.".

11. V § 6 odst. 4 včetně poznámky pod čarou zní:

"(4) Příjmy plynoucí od zaměstnavatelů se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky jsou po snížení podle odstavce 13 písm. a) samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně (§ 36). Jedná-li se o příjmy podle odstavce l písm. a) a d) a podle odstavce 10, jejichž úhrnná výše u téhož zaměstnavatele nepřesáhne v kalendářním měsíci částku 3 000 Kč. To platí jestliže jde o příjmy plynoucí zaměstnanci od zaměstnavatele, u kterého zaměstnanec neuplatňuje nezdanitelné částky ze základu daně pro výpočet daňových záloh podle zvláštního předpisů4b)."

12. § 6 odst. 5 zní:

"(5) Plynou-li příjmy uvedené v odstavci 4 ze zdrojů v zahraničí, jsou základem daně (dílčím základem daně) podle § 5 odst. 2.".

13. V § 6 odst. 7 se na konci ustanovení písmene c) tečka nahrazuje čárkou a za ustanovení písmene c) se doplňuje ustanovení písmene d), které zní:

"d) náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce poskytované zaměstnanci podle zákoníku práce.".

14. V § 6 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8. který zní:

"(8) Hradí-li zaměstnavatel zaměstnanci výdaje (náhrady) podle odstavce 7 písm. b) až d) paušální částkou, považují se tyto výdaje za prokázané do výše paušálu stanoveného zvláštními předpisy nebo paušálu uvedeného v kolektivní smlouvě, popř. ve vnitřním předpise zaměstnavatele za předpokladu, že výše paušálu byla zaměstnavatelem prokazatelně stanovena na základě kalkulace skutečných výdajů. Stejným způsobem postupuje zaměstnavatel při stanovení paušálu v případech, kdy dojde ke změně podmínek za nichž byl paušál stanoven. Jde-li o paušál za použití vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce zaměstnance, které by jinak byly odepisovány, uzná se jen do výše, v jaké by zaměstnavatel uplatňoval odpisy srovnatelného hmotného majetku při rovnoměrném odpisování v dalších letech odpisování.".

Dosavadní odstavce 8 až 12 se označují jako odstavce 9 až 13.

15. V § 6 odst. 9 písm. d) se na konci čárka nahrazuje středníkem a připojují se tato slova: "jde-li však o poskytnutí zahraniční rekreace včetně zahraničních zájezdů, je u zaměstnance z hodnoty nepeněžního plnění od daně osvobozena v úhrnu nejvýše částka 10 000 Kč za kalendářní rok. Jako plnění zaměstnavatele zaměstnanci se posuzuje i plnění poskytnuté pro rodinné příslušníky zaměstnance, ".

16. V § 6 se odstavec 9 doplňuje písmenem j) až r), které včetně poznámek pod čarou zní:

"j) peněžní plnění za výstrojní a proviantní náležitosti poskytované příslušníkům ozbrojených sil a sborů podle zvláštních předpisů5b),

k) náhrady za ztrátu na služebním příjmu (platu) poskytované příslušníkům ozbrojených sil a sborů podle zvláštních předpisů5c),

l) hodnota přechodného ubytování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům v místě pravidelného pracoviště (místo výkonu práce) sjednaného v pracovní smlouvě, které není shodné s místem bydliště zaměstnance,

m) mzdové vyrovnání vyplácené podle zvláštních předpisů5d) ve výši rozdílu mezi dávkami nemocenského pojištěni,

n) příjmy získané vrácením zaměstnaneckých akcií (obligací) až do výše rozdílu mezi vyplácenou jmenovitou hodnotou a prodejní hodnotou při jejich vydání, pokud byl tento rozdíl zdaněn při jejich nabytí před 1. lednem 1993,

o) náhrada za ztrátu na důchodu přiznaná podle zákoníku práce za dobu před 1. lednem 1989 a vyplácená po 31. prosinci 1992,

p) peněžní zvýhodnění plynoucí zaměstnancům v souvislosti s poskytováním bezúročných půjček nebo půjček s úrokem nižším než je obvyklá výše úroku zaměstnavatelem z fondu kulturních a sociálních potřeb nebo ze sociálního fondu,

r) peněžní příspěvek k obnově přiznaných naturálních stejnokrojových náležitostí celníka5e)."

s) zvláštní příplatek poskytovaný v cizí měně příslušníkům ozbrojených sil vyslaných v rámci jednotek mírových sil OSN mimo území České republiky5f) po dobu působení v zahraničí.".

17. § 6 odst. 11 zní:

"(11) Ustanovení odstavců 7, 8 a 9 se použijí obdobně i pro plnění poskytované v souvislosti s výkonem funkce".

18. V § 6 odst. 13 písm. a) zní:

"a) sražené nebo zaměstnancem uhrazené částky pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, které je podle zvláštních předpisů21) povinen platit zaměstnanec; u zaměstnanců, na které se vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného druhu, příspěvky na toto zahraniční pojištění."

19. V § 6 odst. 13 se vypouští ustanovení písmene b). Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

20. V § 7 odst. 4 se slova "o pojistné sociálního pojištění, pojistné zaměstnanosti a zdravotního pojištění" nahrazují slovy "o pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění".

21. V § 7 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění hrazené veřejnou obchodní společností za společníky nebo komanditní společností za komplementáře je u společníků nebo komplementářů osvobozeno od daně.

Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 6 až 9."

22. § 7 odst. 7 zní:

"(7) příjmy za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území České republiky jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně (§ 36) za předpokladu, že jde o příjmy uvedené v odstavci 2 písm. a) a úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 3 000 Kč.".

23. V § 7 odst. 9 se za slova "odstavce 7" nahrazují slovy "odstavce 8", na konci se tečka nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: "avšak pouze do výše pojistného vypočteného sazbou bez jejího zvýšení z maximálního základu pro toto pojištění podle zvláštního předpisu21)" ".

24. § 7 se doplňuje odstavci 10 a 11, které včetně poznámky pod čarou znějí:

"(10) Příjmy z prodeje nemovitostí nebo movitých věcí, které jsou v bezpodílovém spoluvlastnictví manželů a v nichž byla vykonávána podnikatelská činnost nebo jiná samostatná výdělečná činnost alespoň jedním z manželů, byly předmětem podnikání nebo sloužily k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti alespoň jednoho z manželů, se zdaňují u toho z manželů, který tuto činnost provozoval. Po ukončení podnikatelské, nebo jiné samostatné výdělečné činnosti se postupuje podle § 10 odst. 5 zákona.

(11) Za příjmy podle § 7 odst. 1 písm. d) se nepovažují a předmětem daně nejsou náhrady cestovních výdajů poskytované společníkům veřejných obchodních společností a komplementářům komanditních společností do výše stanovené zvláštním předpisem.5)"

25. § 8 odst. 1 včetně poznámky pod čarou zní:

"(1) příjmy z kapitálového majetku, pokud nejde o příjmy podle § 6 odst. 1 nebo § 7 odst. 1 písm. d), jsou

a) podíly na zisku (dividendy), úroky a ostatní požitky z cenných papírů nebo účasti na společnostech s ručením omezeným a komanditních společnostech a podíly na zisku a obdobná plnění z členství v družstvech,

b) podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání, pokud se nepoužijí k doplnění vkladu sníženého o podíly na ztrátách do původní výše,

c) úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, úroky z peněžních prostředků na vkladovém účtu,

d) výnosy z vkladních listů a z vkladů jim na roven postaveným,

e) dávky penzijního připojištění9a) snížené o zaplacené příspěvky a o státní příspěvek na penzijní připojištění,

f) plnění z pojištění pro případ dožití určitého věku nebo z důchodového připojištění mimo fond sociálního pojištění, snížená o zaplacené pojistné. Pro výpočet základu daně se použije § 10 odst. 7,

g) úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček, úroky z vkladů na běžných účtech a úroky z hodnoty splaceného vkladu ve smluvené výši společníků veřejných obchodních společností. Úroky z vkladů na běžných účtech, které podle podmínek banky nejsou určeny k podnikání (sporožirové účty, devizové účty, apod.), se posuzují podle písmene c),

h) diskontní částky směnek.".

26. V § 8 odst. 3 písm. a) se text "/odstavec 1 písm. c)/" nahrazuje textem "/odstavec 1 písm. d)./".

27. § 8 odst. 4 zní:

"(4) Příjmy uvedené v odstavci 1 písm. a), b), c), d), e), f) a v odstavci 3 písm. a), pokud nejde o příjmy uvedené v § 6 odst. 1 nebo v § 7 odst. 1 písm. d), plynoucí ze zdrojů na území České republiky, jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně (§36). Plynou-li tyto příjmy ze zdrojů v zahraničí, jsou nesnížené o výdaje, základem daně (dílčím základem daně).".

28. V § 8 odst. 5 se text "písm. e) a f)" nahrazuje textem "písm. g) a h)".

29. V § 8 odst. 6 se vypouštějí slova "pouze".

30. V § 8 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

"(7) Dávka penzijního připojištění9a) se považuje za základ daně pro zdanění zvláštní sazbou daně po snížení o zaplacené příspěvky a o státní příspěvky na penzijní připojištění rovnoměrně rozložené na období pobírání dávky. Není-li období pobírání dávky smlouvou o penzijním připojištění vymezeno, zjistí se jako rozdíl mezi střední délkou života14) a věkem účastníka penzijního připojištění v době, kdy dávky začne poprvé pobírat."

31. § 9 odst. 1 písm. a) zní:

"a) příjmy z pronájmu nemovitostí (jejich částí) včetně bytů (jejich částí),"

32. V § 10 odst. 1 písm. h) se text "v odst. 2 písm. b)" nahrazuje textem "v odst. 3 písm. b).".

33. V § 10 odst. 5 se za první větu vkládá tato věta:

"Jde-li o hmotný majetek odpisovaný podle § 26 a násl. ve kterém poplatník vykonával podnikatelskou činnost, nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost, která byla předmětem podnikání nebo sloužila k podnikání, je výdajem zůstatková cena podle § 24 odst. 2 písm. b)".

34. V § 10 odst. 5 ve větě čtvrté se na konci tečka nahrazuje čárkou a připojují se tato slova:

"včetně dalších výdajů souvisejících s uskutečněním prodeje s výjimkou výdajů podle § 25 zákona.".

35. V § 10 odst. 6 se ve třetí větě slova "v době kratší než dva roky" nahrazují slovy v době kratší než pět let.".

36. § 10 odst. 8 zní:

"(8) Příjmy podle odstavce 1 písm. f) až ch) plynoucí ze zdrojů na území České republiky jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně (§ 36). Je-li v ceně z veřejné soutěže zahrnuta odměna za užití díla nebo výkonu, sníží se o částku připadající na tuto odměnu základ daně zdaňovaný zvláštní sazbou daně a tato částka se zahrne do příjmů uvedených v § 7. U poplatníků uvedených v § 2 odst. 2, u nichž je sportovní činnost podnikáním nebo jinou samostatně výdělečnou činností, se považují přijaté ceny ze sportovních soutěží za příjmy podle § 7. Plynou-li tyto příjmy ze zdrojů v zahraničí, jsou základem daně (dílčím základem daně) podle § 5 odst. 2.".

37. V § 10 se vypouští odstavec 9 a dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 9.

38. V § 12 odst. 2 se slova "ve společné domácnosti" nahrazují slovy v domácnosti".

39. § 13 odst. 2 zní:

"(2) Základ daně veřejné obchodní společnosti se nesnižuje o dary podle § 20 odst. 4 ani o odčitatelnou položku podle § 34 odst. 3. Dary se posuzují jako dary poskytnuté jednotlivými společníky podle § 15 odst. 8 a na jednotlivé společníky se rozdělují stejně jako základ dané zjištěný za veřejnou obchodní společnost. Stejně se posuzuje odčitatelná položka podle § 34 odst. 3.".

40. § 13 odst. 4 zní:

"(4) Dary poskytované komanditní společností (§ 20 odst. 4) a odčitatelná položka podle § 34 odst. 3 se rozdělují na komplementáře a komanditní společnost ve stejném poměru, jako se rozděluje mezi nimi základ daně zjištěný za společnost jako celek. Poměrná část darů připadající na komplementáře se posuzuje jako dary poskytnuté jednotlivými komplementáři.".

41. § 13 se doplňuje odstavcem 5, který zní:

"(5) Při stanovení základu daně podle odstavce 1 a 3 se vychází z hospodářského výsledku (§ 23 odst. 2) upraveného o převod podílu na hospodářském výsledku společníkům veřejné obchodní společnosti nebo komplementářům komanditní společnosti."

42. V § 15 odst. 1 písm. a) se částka "20 400 Kčs" nahrazuje částkou "21 600 Kč".

43. § 15 odst. 1 písm. b) včetně poznámky pod čarou zní:

"b) 10 800 Kč ročně na vyživované dítě žijící v domácnosti s poplatníkem, nejvýše však na čtyři děti za předpokladu, že základ daně u poplatníka nepřesahuje 360 000 Kč; u poplatníka s příjmy ze závislé činnosti a funkčními požitky, z nichž je záloha na daň vybírána srážkou, se sníží základ pro vypočet zálohy na daň za kalendářní měsíc o jednu dvanáctinu nezdanitelné částky14a), nepřesahuje-li 30 000 Kč. Přechodný pobyt dítěte mimo domácnost nemá vliv na uplatnění snížení,

44. V § 15 odst. 1 písm. c) se slova "ve společné domácnosti" nahrazují slovy "v domácnosti".

45. V § 15 odst. 1 písm. c) se částka "20 400 Kčs" nahrazuje částkou "21 600 Kč".

46. V § 15 odst. 1 písm. c) se na konci čárka nahrazuje středníkem a připojují se tato slova:

"je-li manželka (manžel) držitelkou průkazky ZTP-P (zvlášť těžce poškozený s průvodcem), zvyšuje se částka 12 000 Kč na dvojnásobek."

47. V § 15 odst. 1 písm. d) a e) znějí:

"d) 6 000 Kč ročně, pobírá-li poplatník částečný invalidní důchod nebo došlo-li k souběhu nároku na starobní a částečný invalidní důchod.

e) 12 000 Kč ročně, pobírá-li poplatník invalidní důchod nebo jiný důchod, u něhož jednou z podmínek přiznání je invalidita, došlo-li k souběhu nároku na starobní a invalidní důchod nebo je poplatník podle zvláštních předpisů invalidní, avšak jeho žádost o invalidní důchod byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není invalidní."

48. V § 15 se odstavec 1 doplňuje ustanovením písmene f), které zní:

"f) 36 000 Kč ročně, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP-P (zvlášť těžce poškozený s průvodcem).".

49. V § 15 odst. 2 včetně poznámky pod čarou zní:

"(2) O částku podle odstavce 1 písm. a) nesnižuje zaklad daně poplatník, u kterého starobní důchod z pojistného na sociální zabezpečení14b) a nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu činí více než 21 600 Kč ročně. Nepřevyšuje-li 21 600 Kč ročně, přizná se částka podle odstavce 1 písm. a) jen ve výši snížené o vyplacené částky starobního důchodu. K přídavkům na dětí a k výchovnému se nepřihlíží. Podle tohoto odstavce se nepostupuje u poplatníků, kteří na počátku zdaňovacího období nejsou poživateli starobního důchodu a tento důchod jim nebyl přiznán ani zpětně k počátku zdaňovacího období.".

50. V § 15 odst. 5 se text "ve společné domácnosti" nahrazuje textem "v domácnosti".

51. V § 15 odst. 6 zní:

"(6) Vyživuje -li dítě (děti) v rámci jedné domácnosti více poplatníků (např. manželé), může je pro účely daně uplatnit jen jeden z nich. Při splnění podmínek pro uplatnění nároku na snížení základu daně může uplatnit dítě (dětí) po část kalendářního roku jeden z poplatníků (např. manželů) a po zbývající část druhý z poplatníků.".

52. V § 15 odst. 7 zní:

"(7) U poplatníka, který uplatňuje nárok na snížení základu daně podle odstavce 1 písm. b) až f) jen v několika kalendářních měsících zdaňovacího období, sníží se základ daně o částku ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění nároku na snížení základu daně splněny. Dítě uplatní poplatník již v kalendářním měsíci, v němž se narodilo nebo v němž začíná soustavná příprava zletilého dítěte na budoucí povolání."

53. V § 15 odst. 8 včetně poznámky pod čarou zní:

"(8) Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím a právnickým osobám se sídlem na území České republiky na financování vědy a vzdělání, kultury, školství, na policii15a), na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní a fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně anebo 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýse 10% ze základu daně.".

54. V § 16 v poslední řádce tabulky se text "+47%" nahrazuje textem "+44%.".

55. § 18 odst. 3 včetně poznámky pod čarou zní:

"(3) U poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání,17) nejsou předmětem daně příjmy z činností vyplývajících z jejich poslání. Za tyto příjmy se pro účely tohoto zákona považují příjmy stanovené zvláštními předpisy17a) nebo příjmy z činností vymezených ve statutu, stanovách, zřizovacích a zakladatelských listinách, u nichž náklady (výdaje) vynaložené podle tohoto zákona na jejich dosažení, zajištění a udržení jsou vyšší. Předmětem daně nejsou příjmy z dotací, příspěvků na provoz, finančních prostředků na realizaci státní zakázky, grantů, případně dalších forem státní podpory a z úroků z vkladů na běžném účtu.

56. V § 18 se za odstavec 3 vkládá novy odstavec 4, který zní:

"(4) Za příjmy podle odstavce 3 se nepovažují příjmy z nájemného s výjimkou příjmů z pronájmů u rozpočtových a příspěvkových organizací zřízených ústředními orgány státní správy, které jsou prokazatelně zohledněny ve vztahu k rozpočtu zřizovatele, dále příjmy z reklam plynoucí od subjektů se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky a od subjektů se sídlem nebo bydlištěm mimo území České republiky prostřednictvím jejich stálé provozovny (§ 22 odst. 2) a příjmy z členských příspěvků s výjimkou členských příspěvků osvobozených od daně (§ 19 písm. a)

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6. ".

57. V § 18 odst. 5 se za slovo "obce" doplňují slova "okresní úřady,".

58. V § 19 odst. 1 se vypouští písmeno b).

Dosavadní c) až ch) se označují jako písmena b) až h). ".

59. V § 19 odst. 2 se v první větě slova "písm. e)" nahrazují slovy "písm. d)" a na konci se připojují tato slova ": osvobození se v uvedeném případě nepoužije ani při převedení vlastnických práv k těmto zdrojům a zařízením na dalšího vlastníka" a druhá věta se vypouští.

60. V § 20 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, mohou snížit základ daně zjištěný podle odstavce 1 až o 20%, maximálně však o 500 000 Kč, použijí-li takto získané prostředky ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně. V případě, že 20% snížení činí méně než 50 000 Kč, lze odečíst částku ve výši 50 000 Kč, maximálně však do výše základu daně.".

Dosavadní odstavce 4, 5 a 6 se označují jako odstavce 5, 6 a 7.

61. § 20 odst. 5 včetně poznámky pod čarou zní:

"(5) Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím a právnickým osobám se sídlem na území České republiky na financování vědy a vzdělaní, kultury, školství, na policii15a) na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní a fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat, nebo ohrozených druhů zvířat, na financování těchto zařízení, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 2% ze základu daně. Tento odečet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.".

62. V § 21 se sazba "45%" nahrazuje sazbou "42%.".

63. V § 22 odst. 1 písm. d) bod 7 se za slova "týkajícího se věci" vkládají slova "nebo její částí".

64. § 23 odst. 4 písm. b) včetně poznámky pod čarou zní:

"b) zisk (ztráta) z prodeje vkladních listů, vkladových certifikátů, kupónů a dluhopisů20a) s výjimkou dluhopisů s předkupním právem na akcie a dluhopisů s nimiž je spojeno právo na vydání akcií20b mezi držiteli před lhůtou splatnosti.".

65. V § 23 odst. 8 úvodní věta zní:

"U poplatníků, u nichž dochází k ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7), k ukončení pronájmu (§ 9) a ke zrušení s likvidací, se základ daně podle předchozích odstavců za zdaňovací období předcházející dni ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, pronájmu nebo zahájení likvidace upraví".

66. V § 23 odst. 8 písm. a) se za slovo "rezerv" vkládají slova "s výjimkou rezerv, které budou prokazatelně zúčtovány v období, v němž dochází k likvidaci".

67. V § 23 se za odstavec 8 vkládají nové odstavce 9 a 10, které včetně poznámky pod čarou zní:

"(9) Ve zdaňovacím období, v němž dojde ke zrušení smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí hmotného majetku je pronajímatel, který odpisoval pronajatý hmotný majetek podle § 30 odst. 4 a 5, povinen zvýšit základ daně o rozdíl mezi uplatněnými odpisy a odpisy vypočtenými podle § 31 nebo § 32. Toto ustanovení se nepoužije v případě, kdy bude pronajimatelem bezprostředně uzavřena nová smlouva o finančním pronájmu tohoto majetku.

(10) Při přechodu části majetku poplatníka na fond národního majetku16) v průběhu zdaňovacího období podle zvláštních předpisů20c) se při stanovení základu daně vychází ze součtu hospodářských výsledků zjištěných ve zdaňovacím období.".

68. V § 24 odst. 2 písm. d) a e) včetně poznámky pod čarou zní:

"d) příspěvky právnickým osobám, pokud povinnost členství vyplývá ze zvláštního zákona,

e) pojistné hrazené poplatníkem, pokud souvisí s příjmem, který je předmětem daně, s výjimkou pojistného na důchodové připojištění a penzijní připojištění placeného zaměstnavatelem za zaměstnance20d)"

69. V § 24 odst. 2 písm. f) se za slova "komplementáře" vkládají slova ", poplatníkem majícím příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činností (§7)" a dále se za slova "podle zvláštních předpisů21)" vkládají slova ", avšak pouze do výše pojistného vypočteného sazbou bez jejího zvýšení z maximálního základu pro toto pojistné.".

70. V § 24 odst. 2 písm. h) zní:

"h) nájemné včetně nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci, avšak nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci u poplatníků účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví v poměrné výši připadající ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období,".

71. V § 24 odst. 2 písm. j) bod 2 včetně poznámek č. 23 a č. 23a pod čarou zní:

"2. závodní preventivní péči poskytovanou zařízením závodní preventivní péče v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy23) a nehrazeném zdravotní pojišťovnou23a)".

72. V § 24 odst. 2 písm. j) bod 3 se za slova "na výchovu žáků" vkládá slovo "učilišť".

73. V § 24 odst. 2 písm. k) včetně poznámek pod čarou zní:

"k) výdaje (náklady) na pracovní cesty včetně výdajů (nákladů) na pracovní cesty spolupracujících osob (§ 12 odst. 2) a společníků veřejných obchodních společností a komplementářů komanditních společností (§ 13), a to maximálně ve výši podle zvláštních předpisů,5) přitom

1. na ubytování, dopravu hromadnými dopravními prostředky a na nezbytné výdaje spojené s pracovní cestou v prokázané výši,

2. na dopravu silničním motorovým vozidlem23b) zahrnutým v majetku poplatníka nebo v pronájmu ve výši stanovené v odstavci 6,

3. na dopravu silničním motorovým vozidlem23b) nezahrnutým v majetku poplatníka s výjimkou pronájmu ve výši sazby základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty, u nákladních automobilů a autobusů se použije sazba základní náhrady pro osobní silniční motorová vozidla zvýšená na dvojnásobek.

4. výdaje na spotřebované pohonné hmoty u zvláštních motorových vozidel,23c) u silničních motorových vozidel upravených pro jiné účely než je přeprava osob nebo materiálů a u silničních motorových vozidel při jízdách převážně v terénu, při údržbě komunikací, ve skladech, výrobních prostorách a nádvořích se uplatňují ve skutečné prokázané výši,

5. stravné a kapesné při zahraničních pracovních cestách,

6. stravné při tuzemských pracovních cestách, a to pouze pro zaměstnance podle § 6,".

74. V § 24 odst. 2 písm. l) zní:

"l) škody vzniklé v důsledku živelních pohrom a v důsledku opatření stanovených obecně závaznými právními předpisy, ".

75. V § 24 odst. 2 písm. r) a t) zní:

"r) cena pořízení20) cenného papíru v případě jeho prodeje, a to ve zdaňovacím období v němž dochází k prodeji cenného papíru.

t) vstupní cena hmotného majetku vyloučeného z odpisování (§ 27) a pozemků, a to jen do výše příjmů z jejich prodeje,".

76. V § 24 odst. 2 se doplňují písmena u), v), w) a x), která zní:

"u) daň z příjmů fyzických osob zaplacená plátcem za poplatníka z příjmů uvedených v § 10 odst. 1 písm. h) a ch), u nichž se uplatňuje zvláštní sazba daně (§ 36), je-li výhra nebo cena v nepeněžním plnění a silniční daň zaplacená jedním z manželů, který je zapsán jako držitel motorového vozidla v technickém průkazu, přičemž vozidlo je používáno pro podnikatelskou a jinou samostatnou výdělečnou činnost druhým z manželů který jako držitel v technickém průkazu zapsán není,

v) smluvní pokuty do výše obvyklých úroků požadovaných za úvěry, které poskytují banky v místě sídla dlužníka v době uzavření smlouvy,

w) nabývací cena podílu na obchodní společnosti nebo družstvu v případě jeho prodeje,

x) paušální částky hrazené zaměstnavatelem zaměstnanci podle § 6 odst. 8. "

77. V § 24 odst. 4 úvodní věta zní:

"Nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku a nehmotného majetku, který lze podle tohoto zákona odpisovat, se uznává jako výdaj (náklad) za podmínky, že".

78. V § 24 odst. 6 písm. b) bod 2 se za slova "sčítání lidu" doplňují slova "v České republice".

79. V § 24 odst. 6 poslední věta zní:

"Zvolený způsob se uplatní u všech motorových vozidel v majetku poplatníka kromě vozidel, u nichž lze uplatnit výdaje podle § 24 odst. 2 písm. k) bod 4, a u vozidel v pronájmu a nelze jej v průběhu zdaňovacího období měnit.".

80. V § 24 se za odstavec 6 vkládají odstavce 7 a 8, které včetně poznámky pod čarou zní:

"(7) Je-l i předčasně ukončena smlouva o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku a nehmotného majetku, považuje se tato smlouva od data uzavření za smlouvu o pronájmu, kdy se po skončení nájemní smlouvy najatý majetek vrací pronajímateli.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP