PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1993

I. volební období

620

Vládní návrh

Zákon

ze dne............... 1993,

kterým se mění zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 40/1964 Sb., zákona č. 43/1976 Sb., zákona č. 90/1990 Sb. a zákona č. 383/1990 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zrušuje se Sbor ozbrojené ochrany letišť.

Čl. II

Ustanovení hlavy IVa včetně nadpisu zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 40/1964 Sb., zákona č. 43/1976 Sb., zákona č. 90/1990 Sb. a zákona č. 383/1990 Sb., se vypouští.

Čl. III

Zrušuje se výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 24. listopadu 1976 čj. 24 324/76-025, kterým se stanoví zásady organizace, výzbroj a výstroj Sboru ozbrojené ochrany letišť a zásady výcviku a výkonu služby jeho příslušníků (registrován v částce 31/1976 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva dopravy ze dne 28. května 1979 čj. 13 724/79-025 (registrován v částce 16/1979 Sb.).

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994.


Důvodová zpráva

Sbor ozbrojené ochrany letišť byl zřízen, a práva a povinnosti příslušníků Sboru ozbrojené ochrany letišť byla vymezena zákonem č. 43/1976 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon).

Účelem zřízení tohoto sboru bylo zajištění pořádku a bezpečnosti na veřejných letištích a na území ostatních pozemních leteckých zařízení.

Platná právní úprava vycházela z centralistického modelu ochrany veřejných letišť a ze skutečnosti, že převážná většina těchto letišť byla ve vlastnictví státu a stát byl jejich provozovatelem.

Sbor ozbrojené ochrany letišť je organizačně začleněn do příspěvkové organizace Česká správa letišť a působí na veřejných letištích Praha, Ostrava, Brno a Karlovy Vary.

V souladu s ustanovením § 17 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisů vykonává působnost ústředního orgánu státní správy ve věcech Sboru ozbrojené ochrany letišť ministerstvo dopravy.

Tato působnost je ministerstvu dopravy svěřena výše citovaným zákonem pouze do 31. prosince 1993.

Po tomto datu přestává být ministerstvo dopravy ústředním orgánem státní správy ve věcech ozbrojených sborů v dopravě.

Věcná náplň činnosti Sboru ozbrojené ochrany letišť náleží v souladu s působností vymezenou kompetenčním zákonem ministerstvu vnitra jako ústřednímu orgánu státní správy pro veřejný pořádek a bezpečnost.

V současné době dochází k překrývání působností Sboru ozbrojené ochrany letišť a Policie ČR, neboť oba tyto sbory na veřejných letištích působí.

Vzhledem k tomu, že provozovateli letišť jsou v dnešních změněných podmínkách i jiné právnické nebo fyzické osoby než stát, nemá existence Sboru ozbrojené ochrany letišť žádné opodstatnění.

V dohodě s ministrem vnitra se proto navrhuje, aby byl Sbor ozbrojené ochrany letišť zrušen.

Zrušením Sboru ozbrojené ochrany letišť dojde k odstranění duplicity působnosti ministerstva vnitra a ministerstva dopravy při ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti v civilním letectví.

Dále dojde k odstranění anomálie spočívající v tom, že státem zřízený ozbrojený sbor slouží pouze jedné organizaci České správě letišť.

Zrušení Sboru ozbrojené ochrany letišť nebude mít dopad na státní rozpočet, neboť příslušníci sboru jsou v pracovním poměru k příspěvkové organizaci Česká správa letišť a náklady na jejich činnost hradí tato organizace ze svých prostředků.

V Praze dne 26. října 1993

Václav Klaus, v. r.

předseda vlády České republiky

Jan Stráský, v. r.

ministr dopravy České republikySouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP