Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1993

I. volební období

633

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 21/1992 Sb., o bankách a zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích (tisk 535)

Ústavně právní výbor, branný a bezpečnostní výbor a výbor petiční, pro lidská práva a národnosti projednaly na svých schůzích v listopadu 1993 vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 21/1992 Sb., o bankách a zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích.

Výbory doporučují, aby Poslanecká sněmovna vládní návrh zákona schválila s těmito s úpravami:

K bodu 7

V bodě 7 návětí zní: "§ 8 odst. 2 a 3 znějí:".

K bodu 7

V bodě 7 § 8 odst. 3 zní:

"(3) Ustanovením odstavců 1 a 2 není dotčena povinnost zachovávat státní a hospodářské tajemství ani státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti.".

K bodu 18

Bod 18 zní:

"18. § 14 a 15 se včetně nadpisu nad § 14 vypouštějí.".

K bodu 21

Na konci se připojuje věta "Úkony, které byly učiněny vyloučenými osobami, nemohou být podkladem pro rozhodnutí v trestním řízení.".

K bodu 25

Bod 25 zní:

"25. V § 33 odst. 1 odkaz v závorce ve větě páté zní: "(§ 165)"."

K bodu 26

Bod 26 zní:

"26. V § 35 odst. 1 druhá věta zní: "Pro jednotlivé úkony trestního řízení, s výjimkou řízení před krajským soudem jako soudem prvního stupně, před Vrchním soudem a Nejvyšším soudem, se může obhájce dát zastoupit koncipientem.".

K bodu 29

Bod 29 se vypouští. Ostatní body se přečíslují.

K dosavadnímu bodu 30

Dosavadní bod 30 zní:

"30. V § 40 v poslední větě se slova "O zproštění rozhodne" nahrazují slovy "Povinnosti obhajování zprostí".".

K dosavadnímu bodu 36

Za slovo "svědectví" se vkládá slovo "zjevně" a na konci odstavce se připojuje věta "Pominou-li důvody pro oddělené vedení osobních údajů svědka, připojí se tyto údaje k trestnímu spisu.".

K dosavadnímu bodu 46

Za slova "policejní orgán" se vkládají slova "právo nahlédnout do spisů a spolu s tím ostatní", a v druhé větě slova "toto právo" se nahrazují slovy "tato práva", ve třetí větě slova "Toto právo" se nahrazují slovy "Tato práva".

K dosavadnímu bodu 49

Bod 49 se vypouští, ostatní body se přečíslují.

K dosavadnímu bodu 52

V § 71 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

"(1) Orgány činné v trestním řízení jsou povinny vyřizovat vazební věci přednostně s největším urychlením.".

Ostatní odstavce se přečíslují.

K dosavadnímu bodu 52

V § 71 odst. 3 se na závěr připojuje věta "Prodloužit vazbu podle odstavců 1 a 2 lze jen tak, aby vykonaná vazba a lhůta, o niž je trvání vazby prodlouženo, nepřesáhla 3 roky, a u zvlášť závažných trestných činů 1) 4 roky.".

Odkaz 1) zní: "1) § 41 odst. 2 trestního zákona.".

K dosavadnímu bodu 54

Bod 54 se vypouští, ostatní body se přečíslují.

Za dosavadní bod 75 se vkládá nový bod, který zní:

Název oddílu čtvrtého zní:

"Oddíl čtvrtý

Domovní a osobní prohlídka, prohlídka jiných prostor a pozemků, vstup do obydlí jiných prostor a pozemků.".

Za dosavadní bod 75 se vkládá další nový bod, který zní:

"V § 82 se vkládají nové odstavce 1 a 2, které znějí:

"§ 82

Důvody domovní prohlídky a osobní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků

(1) Domovní prohlídku lze vykonat, je-li důvodné podezření, že v bytě nebo v jiné prostoře sloužící k bydlení nebo v prostorách k nim náležejících (obydlí) je věc nebo osoba důležitá pro trestní řízení.

(2) Z důvodů uvedených v odstavci 1 lze vykonat i prohlídku prostor nesloužících k bydlení (jiných prostor) a pozemků, pokud nejsou veřejně přístupné.".

Dosavadní bod 77 zní:

"77. § 83a včetně nadpisu zní:

"§ 83a

Příkaz k prohlídce jiných prostor a pozemků

(1) Nařídit prohlídku jiných prostor nebo pozemků je oprávněn předseda senátu, v přípravném řízení státní zástupce, vyšetřovatel nebo policejní orgán. Vyšetřovatel nebo policejní orgán k tomu potřebuje předchozí souhlas státního zástupce. Příkaz musí být vydán písemně a musí být odůvodněn. Doručí se uživateli dotčených prostor nebo pozemků a, nebyl-li zastižen při prohlídce, bezprostředně po odpadnutí překážky, která doručení brání.

(2) Prohlídku jiných prostor nebo pozemků provede orgán, který ji nařídil nebo na jeho příkaz policejní orgán.

(3) Bez příkazu nebo souhlasu uvedeného v odstavci 1 může vyšetřovatel nebo policejní orgán provést prohlídku jiných prostor a pozemků jen tehdy, jestliže příkazu nebo souhlasu nelze předem dosáhnout a věc nesnese odkladu. O tomto úkonu však musí bezprostředně uvědomit orgán, který je k vydání příkazu nebo souhlasu uvedenému v odstavci 1 oprávněn.".".

Dosavadní bod 80 zní:

"80. § 83c včetně nadpisu zní:

"§ 83c

Vstup do obydlí, jiných prostor a na pozemek

(1) Vyšetřovatel nebo policejní orgán může vstoupit do obydlí, jiných prostor nebo na pozemek jen tehdy, jestliže věc nesnese odkladu a vstup tam je nezbytný pro ochranu života nebo zdraví osob nebo pro ochranu jiných práv a svobod nebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku.

(2) Stejně tak může na místa uvedená v odstavci 1 vstoupit v případě, že byl vydán příkaz k zatčení nebo příkaz k předvedení nebo příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody osoby tam se zdržující.

(3) Po vstupu na místa shora uvedená nesmějí být provedeny žádné jiné úkoly, než takové, které slouží k odstranění naléhavého nebezpečí nebo k předvedení osoby.".".

Dosavadní bod 81 zní:

"81. § 84 včetně nadpisu zní:

"§ 84

Předchozí výslech

Vykonat domovní prohlídku nebo osobní prohlídku nebo prohlídku jiných prostor a pozemků lze jen po předchozím výslechu toho u koho nebo na kom se má takový úkon vykonat, a to jen tehdy, jestliže se výslechem nedosáhlo ani dobrovolného vydání hledané věci nebo odstranění jiného důvodu, který vedl k tomuto úkonu. Předchozího výslechu není třeba jestliže věc nesnese odkladu a výslech nelze provést okamžitě.

Za dosavadní bod 81 se vkládá nový bod, který zní:

". Nadpis § 85 zní: "Výkon prohlídek a vstupů do obydlí, jiných prostor a pozemků".

Za dosavadní bod 81 se vkládá další nový bod, který zní:

". V § 85 odst. 5 zní:

"(5) Při vstupu do obydlí, jiných prostor a pozemků se užije ustanovení odstavce 1 až 4 přiměřeně. Účast osob uvedených v odstavci 1 při vstupu do obydlí však lze odepřít a osobu v odstavci 2 nepřibrat, jestliže by mohlo dojít k ohrožení jejího života nebo zdraví.".".

K dosavadnímu bodu 86:

V celém § 88 se slova "odposlech nebo záznam" nahrazují slovy "odposlech a záznam".

K dosavadnímu bodu 86:

V § 88 odst. 1 poslední věta zní: "Použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu mezi obhájcem a obviněným je nepřípustné.".

K dosavadnímu bodu 86:

V § 88 odst. 2 zní:

"(2) Příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu musí být vydán písemně a odůvodněn. Současně v něm musí být stanovena doba, po kterou bude odposlech a záznam prováděn a která nesmí být delší než 6 měsíců. Tuto dobu může soudce prodloužit vždy na dobu dalších 6 měsíců. O vydání příkazu o délce doby provádění odposlechu a záznamu musí být vyrozuměna organizace obstarávající provoz telekomunikační sítě, v jejímž obvodu bude odposlech a záznam prováděn. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu provádí policejní orgán.".

K dosavadnímu bodu 86:

V § 88 v odst. 4 se za první větu vkládá tato věta "Ostatní záznamy je třeba označit, spolehlivě uschovat a v protokolu založeném do spisu poznamenat, kde jsou uloženy." a za slova "pokud je" se vkládá slovo "současně".

K dosavadnímu bodu 86:

V § 88 se vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Pokud při odposlechu a záznamu nebyly zjištěny skutečnosti významné pro trestní řízení, je nutno záznamy předepsaným způsobem zničit.".

Za dosavadní bod 94 vložit nový bod, který zní:

". V § 106 na konci tečku nahradit středníkem a doplnit slova "toto se vztahuje i na znalce, který podal posudek na základě žádosti některé strany podle § 89 odst. 2.".".

K dosavadnímu bodu 101

V § 125 na konci první věty za slova "za prokázané", se vkládají slova "o které důkazy svá skutková zjištění opřel a jakými úvahami se řídil při hodnocení provedených důkazů, zejména pokud si vzájemně odporují.".

K dosavadnímu bodu 111

Za slovo "předpisu", se vkládá odkaz 2).

Odkaz 2) pod čarou zní: "2) Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 270/1990 Sb., o odměnách advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomoci, ve znění pozdějších předpisů.".

K dosavadnímu bodu 117

V § 158 odst. 4 na konec doplnit tento text: "Záznam nelze v řízení před soudem použít jako důkaz. Je-li ten, kdo podal vysvětlení později vyslýchán jako svědek nebo jako obviněný, nemůže mu být záznam předestřen.",

K bodu 120

V § 159 poslední věta zní: "Oznamovatel se o odložení věci vyrozumí bez zbytečného odkladu."

Dosavadní bod 125

Bod 125 se vypouští.

K bodu 127

V § 164 odst. 5 se na závěr odstavce připojují slova "nebo mu přikáže splnit pokyn státního zástupce.".

Dosavadní bod 155 zní:

"155. V § 207 odst. 2 větě první se na konci připojují slova "a byl-li výslech proveden po sdělení obvinění způsobem odpovídajícím ustanovením tohoto zákona".".

K dosavadnímu bodu 156

V § 209 se slovo "kterému" nahrazují slovy "jemuž nebo osobě jemu blízké", a slova "může předseda senátu učinit" nahrazují slovy "předseda senátu učiní".

K dosavadnímu bodu 157

V § 211 odst. 2 se slova "jestliže výpověď byla učiněna" nahrazují slovy "byl-li výslech proveden".

K dosavadnímu bodu 157

V § 211 odst. 3 se slova "výslech byl proveden" "nahrazují slovy "a byl-li výslech proveden".

K dosavadnímu bodu 160

Bod 160 zní:

"160. V § 215 se vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Státní zástupce, obžalovaný a jeho obhájce mohou žádat, aby jim bylo umožněno provést výslech svědka. Předseda senátu jim vyhoví zejména tehdy, jestliže svědek byl předvolán na jejich návrh."

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.".

K dosavadnímu bodu 187

V § 307 odst. 3 se slova "aby ji" nahrazují slovy "aby škodu".

K dosavadnímu bodu 188

Z bodu se vypouští text "odstavec 2 se vypouští a zrušuje se číslování odstavců".

Za dosavadní bod 188 se vkládá nový bod, který zní:

"V § 314a odst. 2 zní:

"(2) Ustanovení odstavce 1 se však neužije, jestliže má být uložen souhrnný trest a dřívější trest byl uložen v řízením před senátem.".".

K dosavadnímu bodu 191

V § 314e odst. 1 zní:

"(1) Samosoudce může bez projednání věci v hlavním líčení vydat trestní příkaz, jestliže skutkový stav je spolehlivě prokázán opatřenými důkazy.".

K dosavadnímu bodu 191

V § 314f odst. 2 slova "(§ 63 odst. 1, 2)" se nahrazují slovy "(§ 63 odst. 1 a 3)".

K dosavadnímu bodu 192

Bod 192 zní:

"V § 321 odst. 1 větě prvé se slova "nápravě výchovnému ústavu" nahrazují slovem "věznice".".

toto promítnout do celého návrhu zákona,

Za dosavadní bod 192 se vkládá nový bod který zní:

"V § 321 odst. 3 na konci doplnit tato slova "je-li místo pobytu odsouzeného známo, lze použít k jeho dodání do výkonu trestu ustanovení § 83c odst. 2".".

Za dosavadní bod 207 se vkládá nový bod, který zní:

"§ 389 odst. 1 a 2 znějí:

"(1) Rozhodnutí o tom, že se nevykoná trest uložený za čin, který v důsledku změny trestního zákona již není trestným činem, učiní soud, který ve věci rozhodl v prvním stupni.

(2) Rozhodnutí o tom, že se poměrně zkrátí úhrnný nebo souhrnný trest uložený za čin, který v důsledku změny trestního zákona již není trestným činem a jiný sbíhající se trestný čin, učiní ve veřejném zasedání soud, který ve věci rozhodl v prvním stupni.".".

V Praze dne 5. listopadu 1993
JUDr. Miloslav Výborný v. r. JUDr. Jiří Vyvadil v. r.
předseda ústavně právního výboru zpravodaj ústavně právního výboru
  
Ing. Vladimír Šuman v. r.JUDr. Miroslav Čapek v. r.
předseda branného zpravodaj branného
a bezpečnostního výboru a bezpečnostního výboru

Ing. Josef Pavela v. r.

předseda a zpravodaj výboru petičního, pro lidská práva a národnosti

Nezařazené připomínky k tisku 535

Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti:

Bod 1

vypustit;

Bod 43

vypustit odst. 3 § 63;

Bod 60

vypustit v § 74 odst. 1 slova: "s výjimkou rozhodování o jejím prodloužení";

Bod 87

změnit dikci v návaznosti na vypuštění b. 1;

Bod 99 a bod 190

vypustit;

Bod 151

vypustit slova: "nebo nerušený průběh jednání";

Sdělení k tisku 633

Opravte si laskavě ve Společné zprávě výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, a zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích (tisk 535), chyby, ke kterým došlo při přepisu usnesení výboru na straně 5 se za dosavadní řádek třináct vkládá následující text:

K dosavadnímu bodu 87

§ 89 odst. 1 písmeno e) zní:

"e) podstatné okolnosti umožňující stanovení následku a výše škody způsobené trestným činem,".

K dosavadnímu bodu 90

§ 91 odst. 1 se za slovo "obviněného," vkládají slova "dotázat se jej na".

Za dosavadní bod 93 se vkládá nový bod, který zní:

"V § 101 odst. 1 větě prvé se za slovo "výslechu" vkládají slova "nebo o možnosti postupu podle § 55 odst. 2".".

Za dosavadní bod 93 se vkládá další nový bod, který zní:

"Za § 101 se vkládá nový § 101a, který zní:

"§ 101a

Neshledá-li vyšetřovatel důvod k sepsání protokolu o výslechu způsobem uvedeným v § 55 odst. 2, ačkoliv se jej svědek domáhá a uvádí konkrétní skutečnosti, které podle něj takový způsob sepsání protokolu odůvodňují, vyšetřovatel věc předloží státnímu zástupci, aby přezkoumal správnost postupu vyšetřovatele. Nehrozí-li nebezpečí z prodlení, odloží výslech svědka do doby, než státní zástupce přijme opatření. V opačném případě svědka vyslechne a do přijetí opatření státního zástupce s protokolem nakládá tak, aby totožnost svědka zůstala utajena.".".

legislativní odbor


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP