Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1993

I. volební období

696

Vládní návrh

kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dočasném oprávnění k podnikání fyzických a právnických osob, které podnikají na území druhé republiky po 31. prosinci 1992 podepsaná v Bratislavě dne 29. října 1993.

Poslanecká sněmovna Parlamentu české republiky souhlasí se Smlouvou mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dočasném oprávnění k podnikání fyzických a právnických osob, které podnikají na území druhé republiky po 31. prosinci 1992 podepsanou v Bratislavě dne 29. října 1993.

Smlouva

mezi Českou republikou a Slovenskou republikou

o dočasném oprávnění k podnikání fyzických a právnických osob,

které podnikají na území druhé republiky po 31. prosinci 1992

Česká republika

a

Slovenská republika

v zájmu rozvoje hospodářských a obchodních vztahů a spolupráce se dohodly takto:

Článek 1

Organizační složka podniku zapsaného do obchodního rejstříku na území jedné smluvní strany do 31. prosince 1992, která je umístěna na území druhé smluvní strany a je zapsána v obchodním rejstříku i této druhé smluvní strany, se považuje za organizační složku podniku zahraniční osoby a tato zahraniční osoba je oprávněna podnikat na území této smluvní strany v rozsahu předmětu podnikání zapsaného v obchodním rejstříku této smluvní strany. V tomto případě není třeba nový zápis.

Článek 2

/1/ Fyzická nebo právnická osoba zapsaná do 31. prosince 1992 do obchodního rejstříku na území jedné smluvní strany, která má organizační složku podniku na území druhé smluvní strany, může podnikat i na území této druhé smluvní strany bez přerušení oprávnění podnikat do 30. června 1994, a to v rozsahu předmětu podnikání zapsaného v obchodním rejstříku a za předpokladu, že požádala o zápis do obchodního rejstříku na území druhé smluvní strany do 31. prosince 1993.

/2/ Pokud fyzická nebo právnická osoba uvedená v odstavci 1 nebude do 30. června 1994 zapsána do obchodního rejstříku na území druhé smluvní strany, zanikne tímto dnem její oprávnění podnikat na území této druhé smluvní strany.

Článek 3

/1/ Živnostenské oprávnění, které vzniklo do 31. prosince 1992 na území jedné smluvní strany, může být vykonáváno do 30. června 1994 na území druhé smluvní strany.

/2/ Pokud fyzické nebo právnické osobě, která má oprávnění uvedené v odstavci 1, nebude vydáno pravomocné živnostenské oprávnění na území i druhé smluvní strany do 30. června 1994, zanikne tímto dnem její oprávnění podnikat na území této druhé smluvní strany.

Článek 4

/1/ Tato smlouva podléhá ratifikaci a vstoupí v platnost dnem výměny ratifikačních listin. Ratifikační listiny budou vyměněny v Praze. ustanovení této smlouvy se budou mezi smluvními stranami provádět se zpětnou působností od 1. ledna 1993.

/2/ Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a zůstává v platnosti, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně diplomatickou cestou nevypoví. V tom případě pozbývá smlouva platnosti rok po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Dáno v Bratislavě dne 29. října 1993 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za
Za
Českou republiku
Slovenskou republiku
JUDr. Jiří Novák v. r.
prof. JUDr. Katarína Tóthová, DrSc. v. r.

Důvodová zpráva

pro Poslaneckou sněmovnu

Parlamentu České republiky

Po rozdělení ČSFR 1. 1. 1993 na dva samostatné státy podnikatelské subjekty dříve působící na celém území bývalé federace se staly na území druhé republiky, kde nemají své sídlo, zahraničními osobami ve smyslu obchodního zákoníku. Některé měly registraci k podnikání v obou republikách, většina se však dostala do situace, kdy se bez vlastního zavinění musela podnikatelských aktivit ve druhé republice dnem 1. 1. 1993 vzdát nebo je omezit. Tento dopad by měla navrhovaná Smlouva eliminovat a činnost podnikatelů by se měla na území druhé republiky zlegalizovat, resp. měla by být dána možnost pokračovat v podnikání nebo dána přiměřená lhůta k tomu, aby svoji činnost na území druhé republiky ukončili.

Návrh dohody vyjadřuje ve svém článku 1 konsensus smluvních stran o právním stavu oprávnění k podnikání organizační složky podnikatele (fyzické nebo právnické osoby), umístěné a zapsané v podnikovém rejstříku ve druhé republice. Jde o potvrzení zachování podnikatelského oprávnění po 31. prosinci 1992 v případě zápisu do obchodního rejstříku druhé smluvní strany a není třeba nového zápisu. Zapsaná organizační složka se dnem 1. ledna 1993 stala organizační složkou zahraniční osoby ve smyslu §§ 21 a 28 odstavce 3 obchodního zákoníku.

Tento právní stav nastal v důsledku stanovení územního principu vyjádřeného v článku 1 odst. 2 ústavního zákona ČNR č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se zánikem ČSFR. Věcné ani právní překážky pro oprávnění k podnikání tu nejsou, protože nadále platí antidiskriminační princip pro zahraniční osoby podnikat za stejných podmínek a ve stejném rozsahu (§ 21 odst. 1 obch. zák.). Podmínka umístění organizační složky v druhé republice (§ 21 odst. 3 obch. zák.) a zápisu do obchodního rejstříku (§ 21 odst. 4 obch. zák.) jsou v důsledku nového stavu k 1. 1. 1993 splněny.

V článku 2 návrhu smlouvy se obnovují zaniklá oprávnění k podnikání na území druhé republiky, což vyžaduje mezinárodní smlouvu tzv. prezidentské povahy, která musí být ratifikována prezidentem republiky. Tato zaniklá oprávnění jsou však omezena podmínkou požádání o zápis do obchodního rejstříku ve druhé republice nejpozději do konce tohoto roku, t. j. do 31. 12. 1993 s tím, že takovému podnikatelskému subjektu bude umožněno podnikat do 30. 6. 1994. Odstavec 2 tuto skutečnost dále rozvádí a upřesňuje v tom smyslu, že nebude-li tento podnikatelský subjekt zapsán do obchodního rejstříku k datu 30. 6. 1994, jeho oprávnění podnikat zanikne. Období od 1. 1. 1993 do 30. 6. 1994 je dostatečně dlouhé k tomu, aby mohlo být provedeno zapsání do obchodního rejstříku ve druhé republice při vyplnění nezbytných náležitostí, neboť pro řádný zápis je nutno počítat s určitou pracovní lhůtou pro rejstříkový soud, včetně eventuálního doplňování náležitostí žádosti.

Článek 3 upravuje oblast živnostenských oprávnění. Pro živnostenská oprávnění vzniklá do 31. 12. 1992 se doporučuje zachovat jejich územní rozsah na celém území bývalé ČSFR do 30. června 1994. Zachování tohoto územního rozsahu po dobu určitou je vhodné zejména pro zachování určité kontinuity ekonomické činnosti a možnosti plynulého přechodu na živnostenský režim daný vznikem dvou samostatných států. V této lhůtě podnikatelé bud' mohou dokončit probíhající živnostenskou činnost na území druhého státu, anebo pokračovat v živnosti za podmínek stanovených pro zahraniční osoby.

Živnostenská oprávnění vzniklá na území jednoho z nově vzniklých států platí po 30. červnu 1994 jíž jen na území toho státu, kde byla získána.

Článek 4 stanoví, že Smlouva podléhá ratifikaci a vstoupí v platnost dnem výměny ratifikačních listin. Protože Smlouva mění ustanovení obchodního zákoníku v části týkající se podnikání zahraničních subjektů (§§ 21 - 23), je mezinárodní smlouvou tzv. prezidentské povahy, ke které je nezbytný souhlas Parlamentu a ratifikace prezidentem republiky.

Navrhuje se Smlouvu provádět se zpětnou působnosti od 1. 1. 1993, aby byla zachována kontinuita podnikatelské činnosti podnikatelských subjektů.

Předkládaná Smlouva byla projednávána na základě iniciativy slovenské strany a její realizace nebude mít dopad na státní rozpočet.

V Praze dne 2. listopadu 1993

Doc, ing. Václav Klaus, CSc. v. r.

předseda vlády


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP