Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1993

I. volební období

(VII. volební období ČNR)

738

Návrh

rozpočtu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání na rok 1994

Předkládá PhDr. Oldřich Tomek, v.r.

předseda Rady

Sekretariát Úřadu Rady

plní úkoly spojené s administrativou Rady a jejího Úřadu, zejména s agendou protokolů z veřejných a předběžných slyšení, agendou vydaných licencí, plní funkci podatelny, tiskového servisu a styku s veřejností.

(Předpokládaný stav pracovníků: 4, stav k 30.9.93: 3)

Návrh rozpočtu na rok 1994 byl. zpracován Úřadem Rady a schválen Radou ČR pro rozhlasové a televizní vysílání dne 2. září 1993.

Návrh vychází ze schváleného rozpočtu na rok 1993, po zapracování vlivu organizačních a metodických změn v celoročním vyjádření (snížení počtu zaměstnanců Úřadu z původně plánovaných 50 na 29), jakož i vlivu úpravy rozpočtu na rok 1993.

Výše výdajů (kromě mezd) je stanovena podle současné úrovně cen s indexem 8 % dle míry inflace, která by se měla pohybovat do 10 %. V rámci uvedeného zvýšení a s ohledem na podstatné snížení počtu zaměstnanců úřadu a s tím spojenou kumulaci činností je možno preferovat výraznější růst mezd (index 11 %) oproti roku 1993. I tak by se průměrná plánovaná mzda pro rok 1994, ve výši 9.195 Kč, pohybovala na úrovni roku 1993 ostatních orgánů státní správy. Odměny členů Rady jsou stanoveny Statutem, který byl schválen Českou národní radou 29. dubna 1992.

Investiční výdaje představují převážné dovybavení Rady a Úřadu výpočetní technikou a prostředky pro monitorování rozhlasového a televizního vysílání. Tyto investice nemohly být z důvodu napjaté rozpočtové situace realizovány v roce 1993 a byly přesunuty na rok 1994. Přesto jsou navrhované prostředky n. investiční výdaje o 70 % nižší než v roce 1993.

Významnou část neinvestičních výdajů (kromě mezd) představují služby, z nichž jde zejména o zadávání nezávislých expertíz a analytických prací, výzkumů (AISA, GfK a jiná výzkumná pracoviště). Dále jde o výdaje spojené s pořádáním seminářů pro provozovatele rozhlasového a televizního vysílání, školení pracovníků Úřadu, krátkodobé stáže a studijní pobyty u zahraničních partnerských organizací a odborných pracovišť.

U materiálních výdajů vychází návrh rozpočtu především u cen energie z dopadů zákonů a právních norem platných od 1. 1. 1994. Návrh předpokládá rovněž dovybavení jednotlivých pracovišť Úřadu Rady drobným hmotným majetkem, který nebude možné zakoupit v roce 1993.

Výše nájemného vychází z nájemní smlouvy uzavřené v r. 1992.

Příjmová stránka rozpočtu je tvořena:

a) správními poplatky (položka 50 zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích)

b) pokutami (par. 20 zákona č. 468/1991 Sb.).

Pro rok 1994 navrhuje Rada upravit výši správního poplatku vzhledem k tomu, že současná výše neodpovídá rozsahu a závažnosti úkonů, jež vyžaduje činnost správního orgánu při rozhodování ve správním řízení o udělení licence.

- předpisů souvisejících s vysíláním jejich provozovatelů,

- realizace kontrolních akcí, namátkové a systémové kontroly záznamů vysílání,

- vyhodnocování sledovanosti jednotlivých provozovatelů,

- návrhy a podněty k součinností s Radou České televize a Radou Českého rozhlasu.

(Předpokládaný stav pracovníků: 5, stav k 30.10.93: 3 1/2)

2. Licenční odbor

(úkoly související zejména s par. 2, odst.l, písm.e) a h) a odst. 3 zákona č. 103/1991 Sb.)

- agenda licenčních řízení a evidence žádostí o licence,

- agenda držitelů licencí,

- návrhy na změny nebo odebrání licencí,

- informování veřejnosti o postupu při řízení. o udělení licencí.

(Předpokládaný stav pracovníků: 5, stav k 30.1093: 4)

3. Technický odbor

(úkoly související zejména se zákonem č. 474/1992 Sb. a par.2, odst. 3, zákona č. 103/1992 Sb.)

- agenda správy kmitočtového spektra,

- agenda využití kmitočtů pro vysílání a informování veřejnosti o využití kmitočtů,

- správa a využití dokumentačního a programového vybavení, souvisejícího s koordinací kmitočtů pro rozhlasové a televizní vysílání,

- agenda technických náležitostí rozhlasu po drátě a televizních kabelových rozvodů.

(Předpokládaný stav pracovníků: 3, stav k 30.9.93: 3)

4. Právní odbor

(úkoly související zejména s par. 1 odst. 2 zákona č. 103/1992 Sb. a par. 2, odst. 1 písm. e), f) a g)) - úkoly obecně právní povahy a legislativní návrhy

- spolupůsobnost při správních rozhodnutích Rady,

- úkoly související se správním a soudním řízením Rady a Úřadu Rady,

- vyřizování stížností a podání.

(Předpokládaný stav pracovníků: 3, stav k 30.9.93: 3)

5. Ekonomický odbor

zajišťuje materiální, finanční a organizačně technické podmínky pro činnost Rady a Úřadu, a to zejména:

- návrh rozpočtu a sledovaní jeho čerpání,

- vedení operativně technické a účetní evidence, statistické výkaznictví,

- personální a mzdová agenda členů Rady a zaměstnanců Úřadu

- agenda správních poplatků

- technické zabezpečení zasedání a jednání Rady, tiskové konference, semináře, školení,

- agenda ochrany státního, hospodářského a služebního tajemství,

- údržba a úklid sídla Rady.

(Předpokládaný stav pracovníků: 6, stav k 30. 9. 93: 6)

Příloha 1
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP