Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1993

I. volební období

779

INTERPELACE

poslance Františka Trnky

na ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičku

ve věci občanů České republiky, kterým byl přiznán důchod Národní pojišťovnou v Bratislavě

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Františka Trnky na ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičku. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 23. prosince 1993

Milan Uhde v. r.

Příloha

Vážený pan

Jindřich Vodička

ministr práce a sociálních věcí ČR

prostřednictvím pana

PhDr. Milana Uhdeho

předsedy Poslanecké sněmovny

Parlamentu ČR


 V Praze dne 20.12.1993


Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci, která sice nemá širší dosah z hlediska občanů České republiky v důchodovém věku, ale nicméně se domnívám, že i případy o kterých budu hovořit zasluhují pozornost. Předem chci uvést, že přístup Vašeho ministerstva v těchto záležitostech hodnotím osobně jako velmi uvážlivý a důsledný, avšak přesto i nadále existují problémy a myslím si, že Vaše ministerstvo, které je garančním ministerstvem pro obdobné případy by mohlo zasáhnout ve prospěch osob, jichž se tato problematika týká.

Jedná se mi konkrétně o občany České republiky, kterým byl přiznán Národní pojišťovnou v Bratislavě důchod, protože k 31.12.1992 měl jejich zaměstnavatel sídlo ve Slovenské republice. Přiznané invalidní a starobní důchody se vyplácejí tak, že při výplatě výsledná suma odpovídá hodnotě snížené o devalvaci Slovenské koruny. Smlouva uzavřená mezi Českou republikou a Slovenskou republikou umožňuje odstranění těchto tvrdostí. Občané, kteří splňují určité podmínky mohou požádat Českou správu sociálního zabezpečení, aby převzala výplatu jejich důchodu v případě, že měli k 31.12.1992 trvalý pobyt na území České republiky. Tak se ve většině případů stalo. Celá věc však většinou vázne na požadavku, aby Správa fondu důchodového zabezpečení v Bratislavě vydala rozhodnutí o nároku na důchod a výši důchodu vypočítala podle českých předpisů. SFDZ v Bratislavě však podle mých informací odmítá takové žádosti vyřizovat.

Z výše uvedených důvodů se na Vás, vážený pane ministře, obracím s touto interpelací a žádám, zda by bylo možné z Vadí úrovně či z vládní úrovně ovlivnit jakýmkoliv způsobem Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky tak, aby byly tyto případy (a jedná se zhruba o třicet takových případů), vyřešeny tak, aby nedocházelo k poškozování našich občanů.

S pozdravem


 Prof.ing. František Trnka
 poslanec Poslanecké sněmovny
 Parlamentu ČR


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP