Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1994

I. volební období

826

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny k návrhu poslance V. Dobala a dalších na vydání zákona o úpravě některých majetkových vztahů Federace židovských obcí v České republice a o umírnění následků některých majetkových křivd židovských fyzických osob (tisk 700)

Ústavně právní výbor, výbor petiční, pro lidská práva a národnosti, rozpočtový výbor, hospodářský výbor, zemědělský výbor, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a zahraniční výbor projednaly na svých schůzích návrh poslance V. Dobala a dalších na vydání zákona o úpravě některých majetkových vztahů Federace židovských obcí v České: republice a o umírnění následků některých majetkových křivd židovských fyzickýeh osob.

Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti nedoporučuje Poslanecké sněmovně předložený návrh k projednání.

Ústavně právní výbor, rozpočtový výbor, hospodářský výbor, zemědělský výbor, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a zahraniční výbor doporučují Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s předloženým návrhem v tomto znění:

"ZÁKON

ze dne................1993

o úpravě některých majetkových vztahů Federace židovských obcí v České republice a kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb. o mimosoudních rehabilitacích a zákon č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

Parlament České republiky

ve snaze zmírnit následky některých křivd spáchaných v minulosti na židovských spoluobčanech a s úmyslem vytvořit důstojné podmínky pro život židovských společenství,

připomíná mimořádné utrpení a poškození židovské komunity a jejich jednotlivých příslušníků,

konstatuje, že komunistický režim nápraw těchto křivd nejen znemožnil, ale je potvrdil a prohloubil,

a na stvrzení své vůle, aby k podobným křivdám už nikdy nedocházelo,

se usnesl na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

Úprava některých majetkových vztahů Federace židovských obcí v České republice

§1

Zákon se vztahuje na movitý majetek uvedený v § 4 tohoto zákona a nemovitý majetek uvedený v příloze, která je součástí tohoto zákona.

§2

Oprávněnou osobou k převzetí nemovitého majetku je osoba uvedená v příloze tohoto zákona.

§3

(1) Povinnou osobou je právnická osoba, které náleží vlastnické právo nebo právo hospodaření k nemovitému majetku uvedenému v příloze tohoto zákona,

(2) Povinné osobě náleží peněžní náhrada za vydaný nemovitý majetek ze státního rozpočtu České republiky. Výše náhrady se stanoví podle zvláštního předpisu. [Vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 393/1991 Sb. o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemku a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění pozdějších předpisů.]

(3) Ustanovení odstavce 2 neplatí, je-li povinnou osobou stát.

§4

(1) Sbírkové předměty a jejich soubory, které jsou ke dni účinnosti tohoto zákona součástí sbírek Státního židovského muzea v Praze a byly získány jeho právními předchůdci v době od 29. srpna 1906 do 31. prosince 1949, se převádí ke dni účinnosti tohoto zákona do vlastnictví Federace židovských obcí.

(2) Sbírkové předmětný a jejich soubory uvedené v odst. 1 zůstávají v držení Státního židovského muzea v Praze do 31. srpna 1994.

(3) Stát, Federace židovských obcí a Židovská náboženská obec Praha zřídí do 31. prosince 1994 právnickou osobu, jejímž cílem je od 1. ledna 1995 společná správa, majetku podle odstavců 1 a 2.

§5

(1) Oprávněná osoba vyzve písemně povinnou osobu do šesti měsíců ode den účinnosti tohoto zákona, jinak její nárok zanikne.

(2) Povinná: osoba uzavře s oprávněnou osobou dohodu o vydání nemovité věci a tuto věc jí vydá nejpozději do třiceti dnů po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 2. Tato dohoda je účinná vkladem do katastru nemovitostí.

(3) Nevyhoví-li povinná osoba výzvě podle odstavce 2, může oprávněná osoba uplatnit své nároky u soudu ve lhůtě jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona, jinak právo zaniká.

(4) Řízení související s vydáním nemovitosti podle tohoto zákona je osvobozeno od správních, popřípadě soudních poplatků.

(5) Pokud oprávněná osoba uzavře s povinnou osobou dohodu, v níž se vzdá nemovité věci, náleží náhrada podle § 3 odst. 2 oprávněné osobě.

§6

(1) Nemovitá věc se vydá oprávněné osobě ve stavu, v němž se nalézala ke dni účinnosti tohoto zákona.

(2) Povinná osoba, pokud nevykonává právo hospodaření majetkem státu, může uplatnit náhradu investic vnesených do vydávané věci po 24. květnu 1991.

§7

Povinná osoba je povinna s nemovitými věcmi až do jejich vydání oprávněné osobě nakládat s péčí řádného hospodáře; ode dne účinnosti tohoto zákona nemůže tyto věci, jejich součásti a příslušenství převést do vlastnictví jiného ani přenechat jinému do užívání s výjimkou dohod o nájmu bytu vzniklých na základě dohody o výměně bytu. Takové právní úkony jsou neplatné.

§8

(1) Povinná osoba nemůže proti oprávněné osobě uplatňovat žádné finanční nebo jiné nároky související s vydávanými nemovitými věcmi. Rovněž oprávněná osoba, které byla vydána nemůže proti povinné osobě uplatňovat jiné nároky související s vydávanou s movitou věci, než jsou uvedeny v tomto zákoně.

(2) Právo na náhradu škody, kterou povinná osoba způsobí osobě oprávněné porušením povinností podle § 7, zůstává nedotčeno.

§9

(1) Nárok podle § 3 odst. 2 lze uplatnit do tří měsíců ode dne vkladu do katastru nemovitostí a jde-li o náhradu oprávněné osobě do tri měsíců od uzavření dohody podle § 5 odst. 5, a to u Ministerstva financí České republiky. Jinak nárok zaniká.

(2) Nárok podle § 6 odstavec 2 lze uplatnit do tří měsíců ode dne vydání nemovité věci Ministerstva financí České' republiky. Jinak nárok zaniká.

(3) Ministerstvo financí České republiky vyplatí náhradu do šesti měsíců ode dne jejího uplatnění podle odstavce 1 a 2.

§ 10

(1) Dosavadním uživatelům nebytových prostor v nemovitostech uvedených v příloze tohoto zákona, kteří je užívají k poskytování služeb zdravotnických nebo sociálních nebo pro školství, kulturní činnost nebo pro výkon státní správy, vzniká nárok vůči oprávněné osobě. které byla nemovitost vydána, na uzavření dohody o nájmu nebytových prostor. Oprávněná soba může smlouvu vypovědět nejdříve po uplynutí deseti let od účinnosti tohoto zákona. Tento závazek přechází na všechny další vlastníky v uvedené době.

(2) Uzavření dohody o nájmu nebytových prostor se řídí příslušnými platnými předpisy

(3) Nedojde-li k dohodě o výši nájemného mezi dosavadními nájemci nebytových prostor v nemovitostech uvedených v příloze, kteří je užívají k účelům uvedeným v odstavci 1 a oprávněnou osobou, rozhodne o výši nájemného soud.

ČÁST DRUHÁ

Změna a doplnění zákona č. 87/1991 Sb. o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 133/1993 Sb.

§11

Zákon č. 87/1991 Sb. o mimosoudních rehabilitacích v znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 133/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

l. V § 3 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

"(2) Oprávněnou osobou je též fyzická osoba, která v den přechodu věci na stát podle § 6 měla na ni právní nárok, nebylo-li v den přechodu věci na stát osoby uvedené v odstavci 1.

(3) Bylo-li v den přechodu věci na stát oprávněných osob uvedených v odstavci 2 více, je oprávněnou osobou k celé věci kterákoliv z nich. "

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 4 a 5.

2. V § 3, odstavec 4 se slova "zemřela-li osoba, jejíž věc přešla do vlastnictví státu v případech uvedených v § 6, před uplynutím této lhůty uvedené v § 5, odstavec 2 nebo byla-li před uplynutím této lhůty prohlášena za mrtvou," nahrazují slovy "zemřela-li osoba jejíž věc přešla do vlastnictví státu, nebo osoba, která na ni měla právní nárok v případech uvedených v § 6 před uplynutím lhůty uvedené v § 5, odstavce 2 nebo byla-li prohlášena za mrtvou ke dni předcházejícímu uplynutí této lhůty, ".

3. V § 6 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Povinnost vydat věc se vztahuje i na ty případy, kdy přešly na stát věci, o nároku na jejichž vydání podle zákona č. 128/1946 Sb., o neplatnosti některých majetkově právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících

a) nebylo pravomocně rozhodnuto do dne 25. února 1946 nebo

b) nebylo po 25. únoru 1948 těmito restitučním nárokům vyhověno nebo

c) nebyly tyto nároky uplatněny anebo

d) se těchto nároků oprávněné osoby vzdaly a vzaly jejich uplatnění zpět, a to z důvodů uvedených v § 2 odstavce 1 písmene c) zákona. "

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

ČÁST TŘETÍ

Změna a doplnění zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona České národní rady č. 39/1993 Sb. a zákona č. 183/1993 Sb.

§12

Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona České národní rady. č. 39/1993 Sb. a zákona 183/1993 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. V § 4 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

"(2) Oprávněnou osobou je též fyzická osoba, která v den přechodu věci na stát nebo na právnickou osobu podle § 6 měla na ni právní nárok, nebylo-li v den přechodu věci na stát osoby uvedené v odstavci 1.

(3) Bylo-li v. den přechodu věci na stát oprávněných osob uvedených v odstavci 2 více, je oprávněnou osobou k celé věci kterákoliv z nich. "

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 4 až 6.

2. V § 4, odstavec 4 se slova "zemřela-li osoba, jejíž nemovitost přešla v době od 25. 2. 1948 do 1. 1, 1994 do vlastnictví státu nebo jiné právnické osoby v případech uvedených v § 6 před uplynutím lhůty uvedené v § 13 nebo byla-li před uplynutím této lhůty prohlášena za mrtvou," nahrazují slovy "zemřela-li osoba jejíž věc přešla do vlastnictví státu, nebo osoba, která na ni měla právní nárok v případech uvedených v § 6 před uplynutím lhůty uvedené v § 13 nebo byla-li prohlášena za mrtvou ke dni předcházejícímu uplynutí této lhůty, ".

3. V § 6 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Povinnost vydat věc se vztahuje i na ty případy, kdy přešly na stát nebo na jinou právnickou osobu věci, o nároku na jejichž vydání podle zákona č. 128/1946 Sb., o neplatnosti některých majetkově právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících

a) nebylo pravomocně rozhodnuto do dne 25. února 1948 nebo

b) nebylo po dni 25. února! 948 těmto restitučním nárokům vyhověno nebo

c) nebyly tyto nároky uplatněny

d) anebo se těchto nároků oprávněné osoby vzdaly a vzaly jejich uplatnění zpět, a to z důvodů politické perzekuce nebo postupu porušujícího obecně uznávána lidská práva a svobody. "

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.

ČÁST ČTVRTÁ

Ustanovení přechodná a závěrečná

§13

(1) Nároky založené tímto zákonem v § 11 a v § 12

a) mohou oprávněné osoby uplatnit do šesti měsíců od účinnosti tohoto zákona,

b) se považují za uplatněné, došlo-li k jejich uplatnění před účinností tohoto zákona,

c) o kterých bylo pravomocně rozhodnuto přede dnem účinnosti tohoto zákona, lze uplatňovat návrhem na obnovu řízení, podaným do tří měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.

(2) Lhůty na uplatnění nároků u soudu uvedené v § 5 odstavce 4 a odstavce 5 zákona č. 87/1991 Sb. o mimosoudních rehabilitacích se pro případy uvedené v odstavci 1 stanovují na jeden rok od účinnosti tohoto zákona.

§14

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1994.".


Příloha k zákonu č. ..../1994 Sb.

l. Oprávněná osoba ŽIDOVSKÁ NÁBOŽENSKÁ OBEC BRNO:

Okres Blansko

1. Dům Boskovice

č. p. 349 budova se stavební plochou 607

pozemek č. k. 608 /zahrada

Zapsáno u KÚ Blansko na LV 348, k. ú. Boskovice,

2. Dům Boskovice

č. p. 600 budova se stavební plochou 1130

Zapsáno u KÚ Blansko na LV 348, k. ú. Boskovice 3.

Synagoga Boskovice,

budova se stav. pl. č. k. 77 `

Zapsáno u KÚ Blansko na LV 1, k. ú. Boskovice

4. Synagoga Lomnice

č. k. 82 st. plocha se synagogou

Zapsáno u KÚ Blansko na LV 1, k. ú. Lomnice

Okres Brno-město

5. Bývalý rabinát Brno

č. p. 1944 se stavební plochou 3602

Zapsáno u KÚ Brno-město na LV 1417, k. ú. Brno-Černá Pole

6. Dům Brno /bývalý žid. obecní dům/

č. p. 140 budova se stav. pl. 629

Zapsáno na KÚ Brno město na LV 7, k.ú. Brno-Zábrdovice

7. Bývalý židovský domov důchodců Brno

č. p. 124 budova se stavební plochou 440 pozemek

č.k. 441 /zahrada/

Zapsáno u KÚ Brno město na LV 161, k. ú. Brno Ponava

8. Areál bývalého židovského gymnázia Brno

č. p. 341 budova se st. plochou č. 1548 /část/, č. 1549 /část/, č. 1547

Zapsáno u KÚ Brno-město na LV 224, k. ú. Staré Brno

č. p. 340 budova se st. plochou č. 1550

pozemky č. k. 1531, 1532, 1533

Zapsáno u KÚ Brno-město na LV 10, k. ú. Staré Brno

č. p. 545 budova se st. plochou č. 1555, 1553, 1557, 1558,

1559, 1545, 1546, 1556, 1554

Zapsáno u KÚ Brno-město na LV 565, k. ú. Staré Brno

č. p. 90 budova se st. plochou č. 1526/2 /část/, 1524 /část/

Zapsáno u KÚ Brno-město na LV 122, k.ú. Staré Brno

pozemek č. 1527/1 /část/, 1529/1 /část/

Zapsáno u KÚ Brno-město na L V 451, k. ú. Staré Brno

parcely č. 1528 /část/ a 1544 /část/

Zapsáno u KÚ Brno-město na LV 246, k.ú. Staré Brno

9. Tělocvična a hřiště MACCABI Brno

č. p. 321 budova se st. pl. 936

Zapsáno u KÚ Brno-město na LV 755, k. ú. Brno-Pisárky

a pozemky č. 910, 933/6, 933/7, 937, 938, 940/1, 940/2,

940/3, 940/6, 941, 942, 943,

Zapsáno u KÚ Brno-město na LV 345, k.ú. Brno-Pisárky

10. Pozemek po synagoze Brno

parcela č. 630

Zapsáno u KÚ Brno-město na LV 425, k.ú. Brno Zábrdovice

11. Pozemek po synagoze Brno

č. k. 1060/1 ostatní plocha /zeleň/

Zapsáno u KÚ Brno - město na LV 70, k. ú. Brno Trnitá

12. Pozemek Brno-Židenice

č. k. 4179/1 a 2, 8347 /ostatní plocha/

Zapsáno u KÚ Brno-město na LV 4543, k.ú. Brno-Židenice

13. Pozemek Brno

č. k. 386 ostatní plocha /hřiště/

Zapsáno u KÚ Brno - město na LV 5, k. ú. Brno-Židenice

Okres Brno-venkov

14. Bývalá židovská škola Dolní Kounice

č. p. 581 se stav. parc. č. 319

Zapsáno na KÚ Brno-venkov Rosice na LV 1875, k. u. Dol. Kounice

15. Dům Ivančice

č.p. 42 se stav. parcelou č. 329/17

Zapsáno u KÚ Brno-venkov Rosice na LV 2718, k. ú. Ivančice

16. Synagoga Ivančice

č. p. 49 budova se stavební plochou 378

pozemky č. k. 377 stavební plocha /kolna/, 3179 manipulační plocha

Zapsáno u KÚ Brno-venkov Rosice na LV 1, k. ú. Ivančice Okres Břeclav

17. Pozemek Břeclav

č. k. 349/3 ostatní plocha

Zapsáno u KÚ Břeclav na LV 1, k. ú. Břeclav

18. Bývalá židovská škola Břeclav

č. p. 324 se stav. parcelou č. 437

Zapsáno u KÚ Břeclav na LV 1, k. ú. Břeclav

19. Židovský hřbitov Břeclav

č. k. 401 ostatní plocha /hřbitov/, 370/Z ostatní plocha, 746 stavební plocha, 747 zastavěná plocha

Zapsáno u KÚ Břeclav na LV 1, k. ú. Břeclav

20. Synagoga Hustopeče

č. p. 119 budova se stavební plochou 8

Zapsáno u KÚ Břeclav na LV 496, k. ú. Hustopeče

21. Židovský hřbitov Hustopeče

č. k. 2408 ostatní plocha

Zapsáno u KÚ Břeclav na LV 1, k.ú. Hustopeče

22. Židovský hřbitov Lednice

č. k. 95/4 ostatní plocha, 97/3 ostatní plocha,

144/1 stavební plocha /márnice/, 96 ostatní plocha /sloučeno do čísla 1245/

Zapsáno u KÚ Břeclav na LV I, k. ú. Lednice

23. Dům Mikulov

č. p. 75a budova se stavební plochou 521 /3 /část/, 521 /5 /část/

Zapsáno u KÚ Břeclav na LV 2, k. ú. Mikulov

24. Dům Mikulov

č.p. 1082 se stavební plochou 521/2 /část/, 521/5 /část/

Zapsáno u KÚ Břeclav na LV 1,. k. ú. Mikulov

25. Dům Mikulov

č. p. 1093 budova se stavební plochou 108/1 /část/

Zapsáno u KÚ Břeclav na LV 1, k. ú. Mikulov

26. Budovy Mikulov

č.p. 1071, 1073 /staré 1S1f, 1S1g/ budovy se stavební plochou, 1l7 /část/

Zapsáno u KÚ Břeclav na LV 1, k. ú. Mikulov

27. Nemovitosti Mikulov

č. k. 521 /1 /část/ stavební plocha /stavba/, 521 /2

/část/ stavební plocha /stavba/, 521/S ostatní plocha /dvůr/

2192/1 /část/ ost. pl.

Zapsáno u KÚ Břeclav na LV 2, k.ú. Mikulov..;

28. Nemovitosti Mikulov

pozemek č. k. 512 / část/ budova se stavební plochou, 125/1

/část/ dvůr, 521/5 /část/ /dvůr/, 2791 /část/ ostatní plocha /komunikace/

Zapsáno u KÚ Břeclav na LV 1, 2, k. ú. Mikulov

29. Pozemek Mikulov

č. k. 576/1 /část/ ostatní plocha /stavba/

Zapsáno u KÚ Břeclav na LV I, k. ú. Mikulov

30. Pozemek Mikulov

č.k. 2350 /část/ hřbitov - urnový háj

Zapsáno u KÚ Břeclav na LV I, k. ú. Mikulov

31. Pozemek po nové synagoze Mikulov

č.k. 542 stavební plocha /synagoga/

Zapsáno u KÚ Břeclav na LV 2, k. ú. Mikulov

32. Stará synagoga Mikulov

č.p. 82 budova se stavební plochou 120/1

Zapsáno u KÚ Mikulov na LV 358, k. ú. Mikulov

33. Židovská radnice Mikulov

č. p. 26 budova se stavební plochou 540 /část/

Zapsáno u KÚ Břeclav na LV 2, k. ú. Mikulov

34. Bývalá židovská škola Podivín

č. p. 24 budova se stavební plochou 742

Zapsáno u KÚ Břeclav na LV 1, k. ú. Podivín

35. Pozemky Pohořelice

č. k. 3092, 3091, 3101

Zapsáno u KÚ Břeclav na LV 773, k. ú. Pohořelice č. k. 1353

Zapsáno u KÚ Břeclav na LV 1, k. ú. Pohořelice

Okres Hodonín

36. Dům Bzenec

č. p. 78 budova se stavební plochou 2331

Zapsáno u KÚ Hodonín na LV 1, k. ú. Bzenec

37. Budovy Bzenec

č. p. 101 budova se stavební plochou 103

č. p. 816 budova /dříve umrlčí komora/ se stavební plochou 102

Zapsáno u KÚ Hodonín na LV 1, k.ú. Bzenec

38. Pozemek Bzenec

č. k. 2422/1 /část/

Zapsáno u KÚ Hodonín na LV 1, k. ú. Bzenec

39. Bývalý židovský hřbitov Hodonín

č. k. 310/1 ostatní plocha

Zapsáno u KÚ Hodonín na LV 1, k. ú. Hodonín

40. Pozemek po židovské škole Hodonín

č. k. 696/2 stavební plocha

Zapsáno u KÚ Hodonín na LV 1, k.ú. Hodonín

41. Pozemek Kyjov

č. k. 2421 /část/ zastavěná plocha

Zapsáno u KÚ Kyjov na LV 1770, k. ú. Kyjov

42. Pozemek Kyjov

č. k. 2510/14 /část/

Zapsáno u KÚ Kyjov na LV 1, k. ú. Kyjov

43. Nový židovský hřbitov Kyjov

č. k. 1010 /část/, 2141, 2142 /část/, 2157/1 a 2 /část/

Zapsáno u KÚ Kyjov na LV 5, k.ú. Kyjov

44. Starý židovský hřbitov Kyjov

č. k. 4061 /částl, 169/1 /část/

Zapsáno u KÚ Kyjov na LV 326, k. ú. Kyjov

č. k. 2197/3 /část/, 162/4 /část/

Zapsáno u KÚ Kyjov na LV 1, k.ú. Kyjov č. k. 2197/4 /část/

Zapsáno u KÚ Kyjov na LV 85, k. ú. Kyjov


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP