Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

891

INTERPELACE

poslance Jaroslava Nováka

na ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičku

ve věci zabezpečení důchodců v České republice

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Jaroslava Nováka na ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičku. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 29. března 1994

v. z. Jan Kasal v. r.

Příloha

POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Sněmovní 4

118 26 Praha Malá Strana

 MUDr. Jaroslav Novák

23. 3. 1994

INTERPELACE

na ministra práce a sociálních věcí ing. Jindřicha Vodičku

ve věci zabezpečení důchodců v České republice.

Vážený pane ministře,

věříme, že jste ten poslední, komu bychom museli argumentovat trvale se zhoršující ekonomickou situaci našich starších spoluobčanů. Za čtyři roky, po které probíhá přechod k tržní ekonomice je evidentní stále se zhoršující životní úroveň zejména důchodců, kteří jsou často přiváděni do neřešitelných situací.

Je trpkou pravdou, že právě tato věková skupina našich spoluobčanů, která po celý život odváděla na daních do státní pokladny nemalé částky dnes žije mnohdy na hranici životního minima.

Poslanecký klub SPR-RSČ navrhuje proto Vám a Vašemu ministerstvu iniciovat a prosadit z titulu Vaší funkce níže uvedené požadavky na zlepšení životních podmínek důchodců v ČR:

1/ zvýšit důchody na 90 % průměrného měsíčního platu za poslední rok před odchodem do důchodu a tyto valorizovat souběžně s nárůstem inflace.

2/ snížit nájem v bytech, obývaných důchodci o 25%, pokud nájemce neobývá nadměrně velké byty dle tabulek

3/ vyčlenit 30 % bytového fondu pro sociálně slabé vrstvy.

4/ důchodcům ponechat, případně znovu udělit veškeré výhody /kategorie, deputáty, slevy/.

5/ zachovat stávající hranici odchodu do důchodu, to zn. u mužů 60 let, u žen 57 let /za každé dítě o 1 rok méně/.

6/ prosadit volné jízdenky na veřejnou hromadnou dopravu po dosažení hranice odchodu do důchodu.

7/ zrušit poplatky za psy u těch důchodců, u kterých se nejedná o výdělečnou činnost v souvislosti s chovem psů.

8/ finančně zvýhodnit důchodce, žijící v ekologicky postižených oblastech.

 MUDr. Jaroslav Novák
 místopředseda posl. klubu
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP