Velmi úzké pracovní kontakty byly navázány mezi experty Policie ČR a Bezpečnostní informační služby (BIS). Při řešení konkrétních velmi závažných případů jsou sestavovány společné týmy BIS a Kriminální policie.

Spolupráce se zahraničními partnery je jednou z priorit kriminální policie. Zahraniční experti školí naše kriminalisty. Policisté jsou vysíláni na krátkodobé i dlouhodobé stáže a kursy na specializovaná pracoviště, která se zabývají potíráním jednotlivých druhů organizovaného zločinu v zahraničí. Jediným limitem v této oblasti je nedostatek jazykově připravených policistů.

Finanční machinace

Problematikou finančních machinací se zabývá ÚKP společně s odbory hospodářské kriminality v krajích a od 1.1.1994 nově konstituovanou Službou policie pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti. Nástroje pro širší možnost postihu finančních machinací byly rozšířeny novelou trestního řádu, který umožňuje vstup do bankovního tajemství po zahájení trestního řízení a novelou trestního zákona, který stanovuje skutkovou podstatu trestného činu spočívajícího v zastírání původu peněz pocházejících z trestné činnosti. Tyto nástroje však nejsou dostatečné.

Z článku 86 "Evropské dohody o přidružení mezi ČR a ES", který se týká "praní špinavých peněz", vyplývá, že je potřeba tuto problematiku zákonně upravit. V gesci Ministerstva spravedlnosti pracuje skupina, složená ze zástupců MS, MF, ČNB a MV, která připravuje návrh zásad zákona o předcházení legalizaci příjmů z trestné činnosti (pracovní název).

Problematika drog

Jedním ze základních koncepčních úkolů vlády České republiky pro rok 1993 bylo vytvořit systém koordinovaného boje proti drogové kriminalitě.

Garantem drogové problematiky je ministerstvo vnitra. Centrální výkonnou složkou Policie ČR je Odbor drog Ústředny kriminální policie ČR. Plní úkoly v oblasti potírání a předcházení drogové kriminality v České republice.

Pro koordinaci drogové politiky na národní úrovni zřídila vláda ČR meziresortní Protidrogovou komisi. Jako první a základní úkol vypracovala Protidrogová komise materiál "Koncepce a program protidrogové politiky"., který byl schválen usnesením vlády.

Meziresortní Protidrogová komise vznikla na základě Dohody o spolupráci v oblasti ochrany před omamnými a psychotropními látkami, podepsané 3. března 1993 mezi ministerstvem vnitra, ministerstvem spravedlnosti, ministerstvem práce a sociálních věcí ministerstvem průmyslu a obchodu, ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, ministerstvem zdravotnictví, ministerstvem financí, ministerstvem zahraničních věcí, dodatečně se připojilo ministerstvo obrany a generální prokuratura.

Na základě doporučení výborů Parlamentu ČR bylo rozhodnuto, že bude posíleno postavení Protidrogové komise a zásadním způsobem rozšířeny její pravomoce při zadávání jednotlivých, v komisi dohodnutých úloh ve věcně příslušných resortech. Drogovou problematikou se pravidelně při svých schůzkách budou zabývat i příslušní ministři minimálně dvakrát do roka.

Zahraniční partneři Policie České republiky, včetně představitelů Europolu, konstatují, že jsme připraveni stát se přidruženým členem Europolu. Vyjímku tvoří oblast legislativy, kde bude nutno ještě před přijetím rekodifikovaných trestních kodex příjmout některá zásadní opatření. Jde zejména o zákonnou úpravu problematiky odhalování organizovaných forem trestné činnosti a zvláště pro působení tzv. "skrytých vyšetřovatelů" s možností legální provokace trestné činnosti, konfiskace majetku pocházejícího z organizované trestné činnosti a jeho event. použití v boji se zločinem, možnosti vstupu do bankovního tajemství v předprocesním stadiu, zmírnění trestu za ochotu svědčit proti spolupachatelům, rozšíření ochrany svědků v případě organizovaného zločinu a tzv. průvozu kontrolovaných zásilek.

3.1.3. Rasové konflikty

Ministerstvo vnitra koncem roku 1993 zpracovalo rozbor střetů, v jejichž důsledku byla hlášena napadení Romů a členů jiných etnických skupin v ČR. Materiál "Interetnické konflikty" byl zaslán premiérovi vlády a projednán ve Výboru petičním, pro lidská práva a národnosti Parlamentu ČR. Premiér vlády i poslanci požádali a další sledování a analyzování této závažné problematiky i v průběhu roku 1994 za spolupráce MV, MS a MZV.

Již v roce 1991 byl tehdejším policejním ředitelem vydán metodický pokyn k "ujednocení postupu policistů České republiky při plnění úkolů k ochraně bezpečnosti osob a majetku před protiprávním jednáním extremistických skupin a hnutí". Tento pokyn je stále v platnosti.

Vzhledem k tomu, že dochází k aktivizaci a vyšší organizovanosti skupin s extremistickým zaměřením, vydal policejní prezident na základě vyhodnocení situace jednotlivých regionech vnitřní pokyn o prováděni zákroků proti extremistickým skupinám.

Policie ČR v uvedené oblasti postupuje takto:

a) kriminální policie v úzké součinnosti s Bezpečnostní informační službou ČR rozkrývá organizační struktury extremistických skupin a informuje o jejich připravovaných akcích další represivní složky Policie ČR,

b) v případě narušení veřejného pořádku či překročení zákonných norem represivní složky Policie ČR nekompromisně proti extremistickým jevům zakročují.

Od roku 1992 až k dnešnímu drti byly např. jen na území hl.m. Prahy stíháno pro trestné činy související,s podporou propagací fašismu a fašismu celkem 260 osob.

3.2. Rizika, která mají bezprostřední vliv na úroveň vědomí občanů o ochraně jejich osobních svobod, zdraví a majetku.

Majetková, hospodářská, násilná kriminalita a klesající bezpečnost silniční dopravy jsou druhy trestných činností, které se vyznačují bezprostřední "viditelností" s okamžitou reakcí postižených. Z politického hlediska přímo ovlivňují názory občanů na plnění volebních programů.

Opatření, která se vztahují k těmto rizikům, mají mnoho společných rysů a vzájemně se prolínají. K částečné eliminaci jedné skupiny (hospodářská kriminalita) povedou i navržené legislativní změny vztahující se k organizovanému zločinu.

Policie ČR v uplynulém roce začala ofenzívněji reagovat na vývoj trestné činnosti, začala vytvářet metody, prostředky, ale i rezervy k mobilizaci a racionalizaci svých sil, To vše dokumentuje celá řada konkrétních organizačních opatření, ale i počet hodin, které jednotliví policisté odsloužili nad základní dobu služby.

V dalších odstavcích následují nejpodstatnější organizační, preventivní a legislativní aktivity k těmto rizikům.

3.2.1. Opatření organizační

Většina trestné činnosti je obyvatelstvem spojována se schopností Policie ČR regulovat růst trestné činnosti a postihovat pachatele.

Pravděpodobně nejvíce ovlivňují pocit osobního ohrožení krádeže a vykrádání aut, kapesní krádeže a krádeže vloupáním do objektů (byty, obchody, podniky apod,). Ministerstvo vnitra spatřuje hlavní preventivní opatření v přítomnosti policistů v ulicích a v jejich schopnosti rychle reagovat a přesouvat se z místa na místo.

V průběhu roku 1993 byla vypracována náborová kampaň, jejíž úspěšnost se projevila v počtech přijatých policistů ke konci roku 1993 a na počátku roku 1994. Zatímco k 1.9.1993 nastoupilo do základní odborné přípravy pouze 74 policistů, k 1.12.1993 to bylo již 271 a k 1.3.1994 432 policistů. Nábor je soustředěn předně na doplněni stavů pořádkové a cizinecké a pohraniční policie.

Účinným a aktivně užívaným opatřením je posilování hlídkové služby zejména absolventy středních policejních škol MV ČR nebo policisty z jiných útvarů Okresních ředitelství a Městských ředitelství Policie ČR, popřípadě zásahovou jednotkou (např. Most, Kladno, Plzeň, Pardubice, Prostějov).

Mezi nejúčinnější experimenty roku 1993 patří vytvářeni malých týmů k objasňování zvlášť závažné trestné činnosti a k zamezení trestné činnosti v mimořádně ohrožených teritoriích (většinou centra velkých měst). Při vytváření těchto týmů těsně spolupracují kriminální a pořádkové a dopravní služby i další policisté - specialisté.

V některých regionech se uskutečňují bezpečnostní akce založené na širší spolupráci nejen útvarů pořádkové a dopravní a kriminální služby, ale i cizinecké policie a dalších součástí P ČR (např. Praha, jihomoravský region). Při těchto akcích je často úspěšně využívána spolupráce s městskou policií (např. Praha, západočeský, severočeský a jihomoravský region).

Konkrétně lze uvést okres Most, kde byl v roce 1993 vypracován a realizován celý komplex vnitřních organizačních opatření (plošné rozdělení sil a prostředků s důrazem na, nejexponovanější města, "policisté v ulicích"). Úspěch experimentu byl podmíněn i dobrou spoluprací se státním zastupitelstvím (dříve prokuraturou) a soudem. Celý experiment byl v neposlední řadě založen na preventivních aktivitách občanů (ostraha, zajištění majetku technickými prostředky apod.) vyvolaných osvětovými akcemi Policie Výsledkem tohoto experimentu byl pokles nápadu trestné činnosti o více než 16,%, což se zásadně vymyká celorepublikovému trendu.

V okresech s vysokou úrovní kriminality jsou podle možností vytvářeny nové malé místní policejní stanice (od 1.1.1993 do 1.4.1994 jich bylo nově zřízeno 25) a stávající malé policejní útvary jsou doplňovány chybějícími policisty. Zároveň jsou tyta okresy dotovány dalšími policejními místy (tabulkami), což je umožněno především dalším zvýšením početních stavů policie v závěru roku 1993 a počátkem roku 1994, ale i početních redukcí nevýkonných útvarů MV a Policie ČR.

Nejvýznamnější a nejrozsáhlejší investicí pro kriminální policii je nákup automatizovaného daktyloskopického informačního systému. V současnosti probíhá instalace jednotlivých dílů zařízení. Ve druhé polovině roku 1994 přispěje tento systém podstatnou měrou ke zjednodušení práce v této oblasti a, jak ukazují zkušenosti ze zahraničí, i ke zvýšení míry objasněnosti, především při vykrádání bytů, chat, automobilů, obchodů apod..

Policie ČR zpracovala podrobnou studii k problematice krádeži automobilů a navrhla systém legislativních, organizačních a technických opatření, která jsou postupně plněna. Jedním z účinných opatření je ochrana dokladů proti padělání. V současné době MV připravuje vydání nového vzoru osvědčení o technickém průkazu (OTP). Se zaváděním nového OTP se počítá do konce roku 1994. Tyto nově připravované doklady k vozidlům budou úrovní bezpečnosti odpovídat požadavkům světového standardu ochrany proti padělání a falzifikaci. Současně bude zaváděn nový, snadno kontrolovatelný jistící prvek na státních poznávacích značkách.

Ještě do konce prvního pololetí tohoto roku bude zaveden systém umožňující kontrolu velkého množství motorových vozidel podle SPZ a jejich porovnání s databází odcizených vozidel a SPZ.

Pokud jde o bezpečnost silničního provozu, sou po celém území ČR pravidelně prováděny průběžné kontroly a desítky dopravně bezpečnostních akcí, zaměřených na dodržování pravidel silničního provozu, kontrolu technického stavu vozidel i na pátrání po odcizených vozidlech.

Vláda ČR i ministerstvo vnitra si uvědomují, že základem kvalitního řešení je především vysoká profesionální úroveň všech policejních služeb. Proto své úsilí zaměřují i tímto směrem. V oboru vzdělávání nově nastupujících policistů byla zavedena kombinovaná příprava se zvýšeným podílem praktických zaměstnání (profesního výcviku). Je realizováno množství vzdělávacích aktivit ve spolupráci se zahraničními partnery (Česká republika je jedním ze zakládajících členů Středoevropské policejní akademie).

3.2.2. Prevence kriminality

Vedle řady preventivních opatření v rovině organizačně praktické (viz 3.2.1.), byly v roce 1993 položeny základy pro systematické řešení prevence kriminality. Bylo nutno vytvořit strukturální a organizační předpoklady, které v současné době umožňují meziresortní koordinaci činnosti jednotlivých subjektů prevence kriminality a stanovení prioritních oblastí vzhledem k aktuálnímu stavu a předpokládanému vývoji zločinnosti.

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s MPSV, MŠMT, MS, MZ, MO a býv.generální prokuraturou zpracovalo koncepci a program prevence kriminality, ministerstvo práce a sociálních věcí vypracovalo program sociální prevence. Vláda ČR vzala oba materiály na vědomí v listopadu 1993. Společný materiál bude předložen Parlamentu ČR do 31.5.1994.

K 1.1.1994 byl zřízen Republikový výbor pro prevenci kriminality, jeho předsedou je ministr vnitra. Činnost republikového výboru je zaměřena na koordinaci aktivit jednotlivých resortů. Výbor odpovídá za úroveň konkrétních preventivních programů, zaměřených na nejohroženější lokality a nejrizikovější skupiny (např. mládež mezi 12-15 lety.

Za realizaci preventivních programů odpovídají představitelé místních samospráv. (Je navázána spolupráce se Svazem měst a obcí, jejímž výsledkem je například vypracování a realizace projektu prevence kriminality ve městě Vsetíně a příprava projektů v Mostě, Ostravě, Č.Budějovicích, Olomouci atd.). Specificky zaměřený projekt prevence je realizován na území obvodu Prahy 5 - na Smíchově a na Jihozápadním městě.

Jsou navázány kontakty v oblasti mezinárodní spolupráce (Velká Británie, Španělsko, Finsko, SRN atd.). Experimentální studie a výzkumy jsou zaměřeny na tvorbu konkrétní metod a forem preventivního působení.

Soudy v souladu se zákonem č.335/91 Sb., o soudech a soudcích prováděly právně výchovnou činnost v Akademiích J.A.Komenského, na akcích organizovaných Jednotou právníků ČR a na středních školách. Jednotlivé akce byly zaměřeny zejména na ty oblasti trestné činnosti, které jsou závažným problémem v daných lokalitách.

3.2.3. Opatření přijatá v oblasti legislativy

V legislativní oblasti reagovala vláda na hlavní rizika související s kriminalitou zejména předložením vládních návrhů významných změn trestního zákona, trestního řádu, zákona o výkonu trestu odnětí svobody a zpracováním návrhu zákona o výkonu vazby. Uvedené vládní návrhy Poslanecká sněmovna projednala a přijala počátkem listopadu 1993.

Novela trestního zákona především reaguje na některé nově se vyskytující formy trestné činnosti, související s prudkým rozvojem podnikatelských aktivit, a to jednak úpravami stávajících skutkových podstat, změnami jejich dispozice, popřípadě zpřísněním sankce; jednak formulováním skutkových podstat zcela nových, které postihují nově se vyskytující formy protiprávní činnosti (zejména neoprávněné nakládání s osobními údaji, porušování předpisů o nálepkách k označení zboží, neoprávněné držení platební karty, neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru a další). Nové pojetí, s nímž se Poslanecká sněmovna ztotožnila, vláda navrhla i pro stanovení mezí nutné obrany. Tato změna by měla zajistit větší právní jistotu poškozených při obraně zejména při útocích proti jejich tělesné integritě.

Cílem novely trestního řádu bylo odstranit vytýkané nedostatky trestního řízení, zejména jeho přílišný formalismus (který byl někde samoúčelný), a celé trestní řízení zjednodušit a zrychlit. I když uvedená novela nutně respektuje stávající koncepci trestního řízení vycházející z tzv. inkvizičního typu trestního řízení, vyjádřeného a promítnutého v celém trestním řádu, snaží se vytvořit určitý mezistupeň postupného přechodu ke zvýraznění kontradiktornosti řízení a zvýraznění úlohy soudu v trestním procesu. To se týká zejména otázky poměru přípravného řízení a řízení před soudem z hlediska rozsahu prováděného dokazování, jejich cílů a především pak významu těchto dvou základních stadií. Úloha přípravného řízení se přibližuje tomu, co by mělo být jeho smyslem, t.j. především odhalit pachatele a vyhledat důkazy, které by měly být prováděny později v řízení před soudem. To se v této fázi projevuje omezením rozsahu skutečností, které je třeba objasňovat v přípravném řízení, odstraněním možnosti vést tzv. trestní stíhání ve věci a zavedením, jediné formy přípravného řízení. V řízeni před soudem dochází k rozšíření možností vyřízení věci mimo hlavní líčení a k posílení významu aktivity stran trestního procesu.

Do novelizace zákona o výkonu trestu odnětí svobody byl především promítnut nový postup při zařazení odsouzených do skupin, který sleduje zajištění širší propustnosti mezi jednotlivými typy věznic tak, aby odsouzení byli aktuálně zařazováni do takového typu věznice, který odpovídá jejích postoji k výkonu trestu.

Dalšími právními předpisy, jež byly v oblasti trestně bezpečnostní legislativy připraveny vládou ve sledovaném období (s cílem bezprostředního působení na bezpečnostní situaci v České republice), byly celkem čtyři novely zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR (zákony č. 26/1993 Sb., č. 6711993 Sb., č. 163/1993 Sb., č. 326/1993 Sb.), dvě novely zákona č. 553/91 Sb., o obecní policii, dále novela zákona č. 418/1990 Sb., o uprchlicích (zákon 317/1993 Sb.) a novela vyhlášky FMV č. 99/1989 Sb., o pravidlech silničního provozu.

Tyto předpisy dále rozšířily okruh pravomocí policejních orgánů, které jsou nezbytné k plnění jejích úkolů v současných podmínkách zvyšujícího se nárůstu určitých druh. trestné činnosti. Jde např. o rozšíření oprávnění zjišťovat totožnost určitého okruhu osob, jejichž činnost souvisí s trestnými nebo jinými delikty, a o oprávnění v případě potřeby tyto osoby zajišťovat, dále o oprávnění odebírat v některých nebezpečných situacích zbraně nositelům bezprostředního násilí, oprávnění vstupovat při plněni policejních úkolů do živnostenských provozoven i po skončení provozní doby a podobně.

V souvislostí s rostoucí nekázní v silniční dopravě byly rozšířeny pravomoci policejních orgánů o oprávnění používat technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla (tzv. botiček) v případech porušování ustanovení o zákazu stání. V návaznosti na právní úpravu vyspělých okolních států (SRN, Rakousko) došlo k dílčí úpravě regulace kamiónové přepravy na našem území a tím i k určitému zvýšení bezpečnosti v nákladní silniční dopravě zejména v příhraničních oblastech.

Uvedené úpravy znamenaly také zpřísnění zákonných podmínek pro přiznání statusu uprchlíka v České republice, včetně možnosti rychlejšího vyřizování zřejmě neodůvodněných žádostí o tento status, podávaných nezřídka kriminálně závadovými osobami. Byly vytvořeny podmínky pro zkrácení pobytu těchto žadatelů v uprchlických táborech a podmínky pro až třicetidenní internaci cizinců, kteří s ohledem na svou protiprávní činnost mají být vyhoštěni.

4. Opatření v rozpočtové oblasti

Vláda ČR v průběhu r. 1993 přijala opatření ke zvýšení rozpočtu MV. Pro r. 1993 vyčlenila z rezerv státního rozpočtu 500 mil. Kč.

Vláda ČR v průběhu roku 1993 vyčlenila finanční prostředky na zajištění standardního provozu na hranici se Slovenskou republikou.

Koncem roku 1993 vláda schválila zvýšení početních stavů Policie České republiky o 10%.

Vláda v návrhu rozpočtu na r.1994 stanovila nejvyšší index nárůstu pro resort Ministerstva vnitra.

Současně při projednávání rozpočtu v Parlamentu ČR byla vyčleněna částka 402 mil. Kč, která bude v Policii ČR použita na:

- výstavbu základů radiokomunikačního systému, který bude sloužit policii a zároveň dalším účastníkům v rámci Integrovaného záchranného systému,

- kvalitnější vybavení pohotovostních motorizovaných jednotek,

- nákup automobilů s měřícími systémy pro dopravní policii,

- vybavení Odboru drog.

Novelizací zákona č.143/1992 Sb., který od 1.4.1994 upravuje rovněž problematiku odměňování policistů, došlo ke zvýšení rozpětí příplatku za vedení a zvláštních příplatků, které by měly být stanovovány v závislosti na bezpečnostní situaci v regionu. V příštím roce bude zavedeno vyplácení dalších dvou platů. Všechna uvedená opatření jsou zaměřena ke stabilizaci policejních složek.


5. Připravované legislativní aktivity vlády v bezpečnostní oblasti

5.1. Připravované legislativní aktivity vlády

Přijetí výše uvedených návrhů z oblasti trestní legislativy vláda nechápe jako cílový stav. Pod gescí Ministerstva spravedlnosti byla ustavena meziresortní pracovní skupina složená ze zástupců všech resortů působících v oblasti trestního řízení, odborníků z justiční a policejní praxe, ale i zástupců vědeckých pracovišť a vysokých škol, která se v prvé řadě zabývá otázkou rekodifikace trestního řádu, do něhož by byla promítnuta zcela nová koncepce trestního řízení. Ta by měla v prvé řadě zajistit, aby se jednotlivé orgány trestního řízeni zaměřily na to, v čem jsou nezastupitelné, jejich činnost se neprolínala, ale naopak na sebe navazovala. V praxi to znamená, že těžiště činnosti policie by spočívalo v odhalováni trestné činnosti, zjišťováni jejích pachatelů a ve shromažďování důkazních prostředků, jejichž provedení má státní zástupce soudu navrhnout. Tzv. přípravné řízeni by nemělo suplovat řízení před soudem, tedy neměly by se v něm v procesní formě provádět téměř všechny důkazy a soudu předkládat již hotovou věc. Právě význam, který přípravnému řízení stávající trestní řád přikládá, vyvolává nutnost podrobně upravit postavení obviněného v tomto stadiu řízení a formálně precizovat jeho práva. Nutným výsledkem je složité a zdlouhavé přípravné řízení, které zbytečně zatěžuje policii administrativní činností a odčerpává jí síly, které by mohla věnovat prevenci a zvýšení objasněnosti trestné činnosti. V řízení před soudem by zásadní zněnu, kterou rekodifikace přinese, mělo představovat rozšíření způsobů vyřízení trestních věcí. Do přijetí novely trestní řád neznal jiný model řízeni před soudem, než je hlavni líčení. Třeba připomenout, že nejsou ojedinělé státy, kde v hlavním líčení se projednává jen cca 10 až 15°/a věcí. Ostatní se vyřizují formou tzv. odklonů, které - aniž by se rezignovalo na postih kriminality - dostatečným způsobem zajistí dosažení účelu trestního řízení, včetně odškodnění oběti trestného činu. Právě instituty "mimosoudního vyřízení věci" by měly přispět k odlehčení soudů a umožnit jim, aby náležitou pozornost věnovaly těm věcem, které si to svojí složitostí a náročností zaslouží. V neposlední řadě by nová právní úprava měla odpovídajícím způsobem reagovat na nově se objevující závažné případy trestné činnosti páchané zejména formou organizovaného zločinu.

Souběžně s těmito pracemi se uvedená komise zabývá i zpracováním návrhu změn trestního práva hmotného, které vláda z hlediska koncepce bezpečnostní politiky považuje za významné a nutné. Jedná se především o rozšíření druhů trestů ve formě jejich alternativ k trestu odnětí svobody, o důslednější propojení a návaznosti vlastního trestání pachatelů trestné činnosti se sociálním dohledem a začleňováním propuštěných do občanské společnosti, nebo o novou koncepci ukládání trestů pachatelům, kteří se dopouštějí více trestných činů.

V mezidobí bude však zřejmě nezbytné provést ještě některé zásadnější zásahy (úpravy a novelizace) v trestně bezpečnostní legislativě, jimiž bude bezprostředně reagováno na aktuální potřeby bezpečnostní situace v České republice.

Jde zejména o zákonnou úpravu problematiky organizovaných forem trestné činnosti a zvláště pak tzv. praní špinavých peněz. Bude navrženo zavést zejména úpravu sledování tzv.podezřelých zásilek, konfiskace majetku pocházejícího z organizované trestné činnosti s možností jeho event. použití v boji se zločinem, zadržení věci na nezbytnou dobu při podezřeni, že jde o věc odcizenou, úpravu možnosti vstupu do bankovního tajemství v předprocesním stádiu a s ohledem na náměty branného a bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny bude zvážen návrh na zavedení tzv. skrytých vyšetřovatelů s možností legální provokace trestné činnosti. Současně přichází v úvahu též zvýšení trestních sazeb za trestné činy spáchané v souvislosti s organizovaným zločinem, event. trestní postih i pouhé příslušnosti k organizovanému gangu atd.

Dále bude potřebné reagovat na aktuální nepříznivý stav veřejného pořádku v obcích, vyvolaný výrazným nárůstem prostituce. Cílem zvláštní zákonné úpravy bude rozšířit oprávnění obcí nezbytná k regulaci tohoto jevu a jeho redukování na společensky únosnou mez. V souvislosti s tím budou rovněž uloženy osobám provozujícím prostituci některé zvláštní povinnosti (zejména pravidelné lékařské prohlídky a předkládání zdravotního průkazu orgánům obce a policii při výkonu dozoru) s možností uložení též trestu odnětí svobody při jejich nesplnění.

Uvedené aktuální zákonné úpravy (organizovaný zločin, prostituce), které nutně povedou mimo jiné i k novelizaci některých ustanovení trestního řádu, trestního zákona i přestupkového zákona, budou přitom připravovány s předpokladem, že jejich obsah by měl být buď zcela nebo ze značné části později vtělen do projektů cílové podoby nových trestních kodexů (jako samostatný zákon by pak mohla zůstat zachována patrné toliko právní úprava tzv. praní špinavých peněz).

V oblasti přestupkového práva by měla být dosavadní značně roztříštěná a neefektivní úprava zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích a řady dalších zvláštních zákonů, obsahujících některé skutkové podstaty přestupků, nahrazena zákonem o správních a soudních přestupcích.

Zákon o přestupcích by měl svěřit do působnosti orgánů státní správy toliko projednávání přestupků porušujících předpisy na úseku státní správy a dále pak upravit přestupky dotýkající se lidských práv, tj. přestupky proti občanskému soužití, proti majetku a některé závažnější přestupky proti veřejnému pořádku, jejichž projednání je nutno, s ohledem na Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod a protokoly na Úmluvu navazující, svěřit výhradně nezávislým soudům.

Současné dojde touto zákonnou úpravou k vytvoření podmínek pro výrazné zvýšení efektivnosti rozhodovací činnosti a výkonu rozhodnutí v přestupkovém řízení. Toho bude dosaženo zjednodušením procedury rozhodování o přestupcích s méně závažnými skutkovými podstatami a rovněž úpravou, umožňující uložení alternativního trestu odnětí svobody nezávislým soudem v případě, kdy povinnost sankciovaného v přestupkovém řízeni nebude splněna dobrovolně.

Z dlouhodobějšího pohledu budou změny v oblasti trestně bezpečností legislativy završeny přijetím nového zákona o Policii ČR a souvisejícího zákona o obecní policii, s cílem výrazně posílit preventivní zaměření služeb policie a přizpůsobit úpravu působnosti a pravomoci policejních orgánů výsledné podobě změn trestního přestupkového práva.

Do této základní koncepce legislativní činnosti orgánů státní správy v trestně bezpečnostní oblasti přispějí rovněž některé další zákonné úpravy, které se zaměří zvýraznění role státu při povolování a dozorování legálních činností vykonávaný občany, které mají přímou souvislost s úrovní bezpečnostní situace a na celkové zpřísnění zákonných podmínek pro tyto činnosti občanů. Půjde zejména o zvláštní úpravy provozováni tzv. soukromých bezpečnostních služeb a obdobných aktivit, nošeni a držení střelných zbraní a střeliva, jakož i úpravu podmínek bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

K žádoucímu ovlivňování stoupající migrace cizinců na území ČR, zejména migrace nelegální, přispějí nové úpravy v podobě zákonů o poskytování azylu a o pobytu cizinců.

5.2. Souhrnný přehled připravovaných legislativních změn v trestné-bezpečnostní oblasti z hlediska časově posloupnosti

 Termín předloženi Parlamentu ČR
  
1. Zákon o některých opatřeních k regulaci prostituce (bude dílčím způsobem novelizovat též přestupkový a trestní zákon) III. čtvrtletí 1994
  
2. Zásady zákona o provozu na pozemních komunikacích III. čtvrtletí 1994
  
3. Zákon o střelných zbraních a střelivu III. čtvrtletí 1994
  
4. Zákon o zamezení legalizace příjmů pocházejících z trestné činnosti III.čtvrtletí 1994
  
5. Zákon o provozování soukromých bezpečnostních služeb a některých obdobných činností IV.čtvrtletí 1994
  
6. Zákon o některých opatřeních k zamezení organizovaných forem trestné činnosti (případně novela tr.řádu a zákona o Policii ČR) IV.čtvrtletí 1994
  
7. Zásady zákona o správních a soudních přestupcích. IV.čtvrtletí 1994
  
8. Zásady zákona o poskytování azylu. IV.čtvrtletí 1994
  
9. Zásady zákona o výkonu trestu odnětí svobody. IV.čtvrtletí 1994
  
10. Zásady rekodifikace trestního řádu a novela trestního zákona. IV.čtvrtletí 1994
  
11. Zásady zákona o pobytu cizinců. I. čtvrtletí 1995
  
12. Zásady rekodifikace trestního zákona. I.pololetí 1996
  
13. Zásady zákona o Policii ČR I. pololetí 1996
  
14. Zásady zákona a obecní policii I. pololetí 1996

6. Závěr

Omezení růstu kriminality bylo hlavním záměrem vlády v roce 1993. Z analýzy bezpečnostní situace vyplývá, že díky zvýšenému úsilí všech bezpečnostních složek nastává postupný obrat a dochází k dalšímu utlumení růstového trendu kriminality. Zároveň lze konstatovat, že v současné době neexistují žádné vnější či vnitřní faktory, které by představovaly ohrožení bezpečnostní stability ČR.

I přes některé pozitivní tendence se vláda nehodlá se stavem kriminality smířit. Stanovila základní bezpečnostní rizika, kterým se bude i nadále přednostně věnovat. Jde o ohrožení, která obsahují mezinárodní prvek (migrace, organizovaný zločin), a o ohrožení vnitřní (majetková, hospodářská a násilná kriminalita a situace v silniční dopravě), která mají bezprostřední vliv na osobní svobodu občanů, jejich zdraví a majetek. V obou oblastech rizik vláda učinila řadu zásadních opatření, vedoucích k jejich regulaci. Jde o posilování rozpočtů bezpečnostních složek, o zvyšování jejích početních stavů, o zvyšování jejích akceschopnosti a dále o zcela zásadní změny v legislativní oblasti. Ty mají v budoucnosti vyústit v úplnou rekodifikaci trestně právních norem (horizontem je rok 1996). Cílem všech kroků vlády je zajištění bezpečnosti občanů a jejich práv, dokonalá spolupráce bezpečnostních a justičních složek a maximálně účinný postih pachatelů trestné činnosti.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP