Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

1046

Vládní návrh

Zákon

ze dne . 1994,

o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1994 a v roce 1995

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Zvýšení vyplácených důchodů

a důchodů přiznávaných v roce 1994 a v roce 1995

§ 1

Procentní zvýšení důchodů přiznaných před 1. prosincem 1994

Důchody starobní, invalidní, částečně invalidní, za výsluhu let, vdovské a sirotčí přiznané před 1. prosincem 1994 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 30. listopadu 1994 o 5% měsíční výše důchodu, která občanu náleží ke dni, od něhož se důchod zvyšuje.

§ 2

Procentní zvýšení důchodů přiznaných od 1. prosince 1994 do 31. prosince 1994

Důchody starobní, invalidní, částečně invalidní, za výsluhu let, vdovské a sirotčí přiznávané od 1. prosince 1994 do 31. prosince 1994 se zvyšují ode dne přiznání o 36,5% měsíční výše důchodu, na kterou vznikl občanu nárok ke dni přiznání důchodu.

§ 3

Procentní zvýšení důchodů přiznávaných v roce 1995

Důchody starobní, invalidní, částečně invalidní, za výsluhu let, vdovské a sirotčí přiznávané od 1. ledna 1995 se zvyšují ode dne přiznání o 32% měsíční výše důchodu, na kterou vznikl občanu nárok ke dni přiznání důchodu.

§ 4

Společná ustanovení k procentnímu zvýšení důchodů

(1) Zvýšení důchodu podle § 1 až 3 náleží i nad nejvyšší výměry důchodu nebo úhrnu důchodů a nad nejvyšší výměry stanovené pro souběh důchodu nebo úhrnu důchodů a zvýšení důchodu pro bezmocnost. Výše důchodu nebo úhrnu důchodů včetně zvýšení důchodu pro bezmocnost však nesmí po zvýšení podle § 1 až 3 přesáhnout částku 4800 Kč měsíčně.

(2) Pro zvýšení důchodů podle § 1 až 3 platí obdobně ustanovení § 2 odst. 4, § 5 odst. 1 a 3, § 6 až 8 zákona č. 46/1991 Sb., o zvyšování důchodů.

(3) Vdovské a sirotčí důchody se podle § 1 až 3 nezvyšují, jestliže byly vyměřeny z důchodů zvýšených podle těchto ustanovení.

§ 5

Zvýšení vdoveckých důchodů

(1) Výše vdoveckého důchodu činí podle § 48a zákona o sociálním zabezpečení [Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 1/1991 Sb., zákona č. 46/1991 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona ČNR č. 482/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona ČNR č. 582/1992 Sb., zákona č. 235/1992 Sb., zákona č. 589/1992 Sb., zákona ČNR č. 37/1993 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 266/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb. a zákona č. /1994 Sb.] 1000 Kč měsíčně.

(2) Vdovecké důchody vyplácené ke dni účinnosti tohoto zákona se upraví podle odstavce 1 od splátky důchodu splatné po 30. listopadu 1994.

(3) Pro úhrn vdoveckého a jiného důchodu včetně zvýšení důchodu pro bezmocnost platí § 4 odst. 1 věta druhá obdobně.

§ 6

Zvýšení důchodů o pevnou částku

(1) Důchody uvedené v § 1 až 3 a 5 a důchod manželky se zvyšují o pevnou částku 420 Kč měsíčně.

(2) Pobírá-li poživatel důchodu dva nebo více důchodů, zvyšuje se podle odstavce 1 jen jeden důchod, a to důchod starobní, invalidní, částečný invalidní nebo za výsluhu let; v případě souběhu nároku na výplatu vdovského nebo vdoveckého důchodu a na výplatu sirotčího důchodu se zvyšuje důchod vdovský nebo vdovecký. Při vzniku souběhu nároků na výplatu důchodů zaniká nárok na zvýšení podle odstavce 1 k tomu důchodu, k němuž toto zvýšení podle předchozí věty nenáleží; zanikne-li nárok na výplatu důchodu, který byl zvýšen podle odstavce 1 a vyplácen s jiným důchodem, zvýší se podle odstavce 1 tento jiný důchod.

(3) Zvýšení podle odstavce 1 náleží i nad nejvyšší výměry důchodu nebo úhrnu důchodů a nad nejvyšší výměry stanovené pro souběh důchodu nebo úhrnu důchodů a zvýšení důchodu pro bezmocnost.

(4) Zvýšení podle odstavce 1 náleží v plné výši, i když je důchod krácen pro souběh s jiným důchodem nebo příjmem.

(5) Při výpočtu důchodu, jehož výše se stanoví z důchodu zvýšeného podle odstavce 1, se k takovému zvýšení nepřihlíží.

(6) Zvýšení podle odstavce 1 náleží k důchodu přiznanému

a) před 1. prosincem 1994 od splátky důchodu splatné po 30. listopadu 1994.

b) po 30. listopadu 1994 ode dne jeho přiznání.

§ 7

Zvýšení nejvyšších výměr úhrnu důchodů (dávek)

Nejvyšší výměry úhrnu vyplácených důchodů (dávek) uvedené v § 56 odst. 2, 4 a 5, § 64 odst. 5, § 70 odst. 2 a § 139 odst. 1 zákona o sociálním zabezpečení 1) 2460 Kč měsíčně a podle § 54 odst. 2 a § 68 odst. 2 zákona o sociálním zabezpečení 1) 4360 Kč měsíčně.

(2) Důchody vyplácené ke dni účinnosti tohoto zákona, které byly upraveny jako jediný zdroj příjmu se zvýší bez žádosti od splátky důchodu splatné po 30. listopadu 1994.

(3) Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí oboustraně osiřelých dětí, které dosud nebyly upraveny jako jediný zdroj příjmu a ani po zvýšení podle § 1 až 3, 5 a 6 nedosahují výše stanovené v odstavci 1, se upraví na žádost nejdříve od splátky důchodu splatné po 30. listopadu 1994.

§ 9

Zvýšení sociálních důchodů

(1) Sociální důchody přiznané před 1. prosincem. 1994 se zvýší bez žádosti od splátky důchodu splatné po 30. listopadu 1994 o 420 Kč měsíčně, jde-li o jednotlivce, a o 840 Kč měsíčně, je-li na takový důchod odkázán též rodinný příslušník. Pobírá-li však poživatel sociálního důchodu nebo jeho rodinný příslušník důchod, který byl zvýšen podle § 6, odečte se od zvýšení podle věty první částka zvýšení, která náleží podle § 6.

(2) Výše sociálního důchodu přiznaného po 30. listopadu 1994 podle § 52 odst. 2 zákona o sociálním zabezpečení 1) činí nejvýše 2460 Kč měsíčně u jednotlivce a nejvýše 4360 Kč měsíčně, je-li na takový důchod odkázán též rodinný příslušník.

Část druhá

Změna zákona č. 255/1993 Sb., o druhém zvýšení důchodů v roce 1993

a o zvýšení důchodů přiznávaných v roce 1944

§ 10

Zákon č. 255/1993 Sb., o druhém zvýšení důchodů v roce 1993 a o zvýšení důchodů přiznávaných v roce 1994, se mění takto:

V § 2 se slova "do 31. prosince 1994" nahrazují slovy "do 30. listopadu 1994".

Část třetí

Změny předpisů o státním vyrovnávacím příspěvku

§ 11

Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky č. 206/1990, o státním vyrovnávacím příspěvku, ve znění zákona č. 245/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona České národní rady č. 37/1993 Sb. a zákona č. /1994 Sb., se mění takto:

1. § 2 odst. 1 písm a), § 2a odst. 2 věta první, § 3, § 4 odst. 1, § 5a odst. 1 a 2, § 8 odst. 4 a § 9 odst. 2 se vypouštějí.

2. V § 4 odst. 2 se vypouštějí slova "nejde-li o osoby uvedené v odstavci 1".

3. V § 4 odst. 3 se slova "odstavcích 1 a 2" nahrazují slovy "odstavci 2".

4. V § 5a odst. 3 druhá věta zní:

"Výplata příspěvku se obnoví, jakmile příjemce výchovného oznámí plátci výchovného, že podmínky nároku na příspěvek již splňuje, a příspěvek se doplatí za období, za které náležel.".

5. V § 7 odst. 1 se slova "Poživatelům důchodu a osobám" nahrazují slovy "Osobám".

§ 12

Zákonné opatření předsednictva České národní rady č. 229/1990 Sb., o určení státního orgánu, který je v některých případech příslušný k výplatě státního vyrovnávacího příspěvku, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., se mění takto:

1. § 1 zní:

"§ 1

Státní vyrovnávací příspěvek (dále jen "příspěvek") na dítě, na které nenáleží přídavky na děti nebo výchovné, vyplácí okresní správa sociálního zabezpečení.".

2. § 2 odst. 2 zní:

"(2) Úkoly uvedené v odstavci 1 plní orgány ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti, jde-li o příspěvek vyplácený vojákům z povolání a příslušníkům ozbrojených sborů a služeb."

3. § 2 odst. 3 a § 3 se vypouštějí.

§ 13

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 235/1990 Sb., kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku, ve znění vyhlášky č. 313/1990 Sb., zákona č. 245/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., vyhlášky č. 27/1993 Sb. a zákona České národní rady č. 37/1993 Sb., se mění takto:

1. § 2, 3 odst. 1, 2 a 4 a § 8 se vypouštějí.

2. V § 6 se vypouštějí slova "důchod nebo jiný" a "důchodem nebo".

Část čtvrtá

Závěrečná ustanovení

§ 14

Přechodné ustanovení

O nároku na státní vyrovnávací příspěvek za dobu před 1. prosincem 1994 se rozhodne podle předpisů platných před tímto dnem ; to platí obdobně o povinnosti vrátit neprávem vyplacené částky státního vyrovnávacího příspěvku.

§ 15

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1994.

Důvodová zpráva

Obecná část

Na počátku procesu liberalizace cen byl přijat zákon č. 46/1991 Sb., o zvyšování důchodů, který poprvé obsahoval kritéria, při jejichž naplnění má dojít k dalšímu zvýšení důchodů, vždy však na základě zvláštního zákona. Zákon obsahuje tedy jen tzv. "startovací mechanismus", tj. určuje, že má dojít při splnění stanovených podmínek neprodleně ke zvýšení důchodů, neurčuje však ani konkrétní termín zvýšení ani jeho způsob či rozsah.

Od roku 1990 došlo ke zvýšení důchodů celkem osmkrát, přičemž cílem těchto zvýšení bylo nejen zajištění přiměřeného vývoje příjmů důchodců ve vztahu k vývoji příjmů ostatních skupin obyvatelstva, ale též postupné snižování rozdílů mezi důchody přiznávanými v různých obdobích. Od poloviny roku 1992 jsou tyto rozdíly v zásadě odstraněny a k celému souboru vyplácených důchodů lze přistupovat jednotným způsobem.

Lze očekávat, že při předpokládaném růstu spotřebitelských cen v průběhu roku 1994 se životní náklady důchodců od posledního zvýšení důchodů v listopadu 1993 do konce roku 1994 zvýší o více než 10%. Dojde tedy k naplnění zákonného předpokladu pro zvýšení důchodů, tj. k růstu životních nákladů o 10% od předchozího zvýšení.

Navrhuje se proto přistoupit v prosinci 1994 ke zvýšení vyplácených důchodů a rovněž ke zvýšení důchodů přiznávaných po nabytí účinnosti tohoto zákona. Vedle procentního zvýšení důchodů (5% výše vypláceného důchodu) se navrhuje zvýšit důchody též o pevnou částku 420 Kč a současně zrušit státní vyrovnávací příspěvek náležející poživatelům důchodů podle současné právní úpravy ve výši 220 Kč měsíčně. Celkové průměrné zvýšení příjmu poživatelů důchodů (důchod + SVP) tak bude činit 340 Kč, tj. 11%. Příjem starobních důchodců bude po zvýšení činit v průměru 3380 Kč měsíčně.

Procentní zvýšení důchodu uskutečněné současně se zvýšením o pevnou částku je nezbytné proto, aby se nesnižovala diferenciace vyplácených důchodů a nevytvořily se rozdíly mezi nynějšími důchody a důchody, které budou přiznávány podle nového zákona o důchodovém pojištění.

Navrhovaná zvýšení důchodů budou mít především sociální charakter, kladoucí důraz na naléhavější potřebu zvýšení u nízkopříjmových skupin důchodců. Zvýšení o pevnou částku znamená, že nižší důchody budou de facto zvýšeny o vyšší procento. Např., u starobních důchodců s dnešním příjmem 2500 Kč (2280 + 220 SVP) dojde ke zvýšení o 314 Kč, tj. o 13%, zatímco u nejvyšších důchodů dojde ke zvýšení o 425 Kč, tj. o 9%. Absolutní diferenciace mezi důchody se přitom mírně zvýší a bude tak směřovat k uvolnění dosavadní důchodové nivelizace v souladu se záměry připravovaného návrhu nového důchodového systému.

Návrh zákona počítá i se zvýšením hranic nízkých důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu důchodce, a sociálních důchodů. Uvedené hranice byly naposledy upraveny počátkem roku 1994.

Navržené zvýšení důchodů v roce 1994 zajistí, aby se reálná úroveň příjmů důchodců znovu přiblížila úrovni po zvýšení v červnu 1992.

Zrušení státního vyrovnávacího příspěvku poživatelů důchodů je systémovým krokem směřujícím k usnadnění přechodu k novému důchodovému systému. Přitom důchodci nebudou tímto opatřením poškozeni, neboť dosud vyplácená částka 220 Kč bude zahrnuta ve zvýšení důchodu o pevnou částku 420 Kč měsíčně, náležející jak důchodcům, jimž je důchod již vyplácen, tak poživatelům důchodů nově přiznávaných.

Zvláštní část

K části první:

K § 1:

Důchody vyplácené k datu účinnosti zákona se navrhuje od splátky důchodu splatné v prosinci 1994 zvýšit o 5% jejich výše. Systém zvýšení důchodů procentní částkou, tedy v závislosti na jeho výši, odpovídá způsobu stanovení výše důchodu při přiznání.

K § 2:

Podle § 2 zákona č. 255/1993 Sb. se důchody přiznávané v roce 1994 zvyšují při přiznání o 30% měsíční výše důchodu; důchody přiznané do 30. listopadu 1994 budou dále zvýšeny jako ostatní vyplácené důchody podle tohoto zákona o 5% výše vypláceného důchodu, takže úhrnné zvýšení těchto důchodů činí 36,5% (1,30 x 1,05 = 1,365). U důchodů přiznaných od 1. prosince 1994 do 31. prosince 1994 se navrhuje zvýšení v souhrnné procentní částce 36,5%.

K § 3:

Navržené zvýšení důchodů přiznávaných v roce 1995 přihlíží k růstu výdělků započitatelných pro účely stanovení průměrného vyměřovacího základu důchodcům odcházejícím do důchodu v roce 1995 a ke zvýšením důchodů přiznaným ze srovnatelných výdělků před rokem 1995. Ve výši důchodů přiznávaných v roce 1995 se již projeví výdělky z dalších roků s obecně vyššími výdělky (např. z období 1990 - 1994 místo období 1989 - 1993). Procentní částka , o niž se důchod při přiznání v roce 1995 bude zvyšovat, je stanovena tak, aby se minimalizovaly rozdíly mezi důchody přiznanými do konce roku 1994 a důchody přiznávanými v roce 1995.

K § 4:

S cílem zvýšit i důchody dosahující podle současné právní úpravy nejvyšších výměr se navrhuje přiznat procentní zvýšení i nad tyto omezující hranice, nejvýše však do částky 4800 Kč.

K § 5

Vdovecký důchod (důchodová dávka náležející vdovci pečujícímu o nezaopatřené dítě) je stanoven pevnou částkou. Výši tohoto důchodu se navrhuje rovněž zvýšit, aby nedocházelo k poklesu jeho reálné hodnoty. Navržené zvýšení činí 70 Kč.

K § 6:

V souladu se záměrem zaručit každému poživateli důchodu zvýšení jeho příjmu nejméně o 200 Kč měsíčně se kromě procentního zvýšení podle v § 1 až 3 a zvýšení vdoveckých důchodů podle § 5 navrhuje zvýšit důchod o pevnou částku. Toto zvýšení má sociální charakter, a proto náleží ke každému druhu důchodu, ale pobírá-li občan více důchodů, náleží pouze jednou.

Tohoto přístupu se využívá zároveň ke sloučení uvedeného zvýšení o pevnou částku se státním vyrovnávacím příspěvkem poskytovaným dosud poživatelům důchodu ve výši 220 Kč měsíčně. Zvýšení v pevné částce tak činí 420 Kč měsíčně a náleží k důchodům vypláceným i nově přiznávaným, a to včetně sirotčích důchodů.

K § 7:

Maximální hranice pro souběh důchodů se navrhuje zvýšit o 300 Kč, čímž je umožněno sblížení maximální výše těchto důchodů s obdobnými důchody, jež mohly být při zvyšováních vyplácených důchodů zvýšeny nad nejvyšší výměry důchodů platné při přiznání důchodu.

K § 8:

Současně se zvýšením důchodů o pevnou částku a se zrušením státního vyrovnávacího příspěvku je nezbytné upravit též hranice důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu. Dosavadní hranice 2040 Kč u jednotlivce a 3520 Kč u dvojice se navrhuje zvýšit o částku pevného zvýšení důchodu, tj. o 420 Kč pro jednotlivce a o 840 pro dvojici.

K § 9:

Do shodných částek, na jaké se navrhuje zvýšit hranice důchodů upravených z titulu jediného zdroje příjmu se navrhuje zvýšit též částky, do nichž lze přiznat sociální důchod.

V rámci záruky zvýšení příjmu každého důchodce nejméně o 200 Kč měsíčně se tentokrát, na rozdíl od dřívějších právních úprav, zvyšují bez žádosti o stanovenou pevnou částku též vyplácené sociální důchody. Při přiznávání nových sociálních důchodů se bude přihlížet k nově stanoveným maximálním hranicím tohoto důchodu; režim tohoto druhu důchodu jako dobrovolné dávky pro osoby starší 65 let nebo invalidní, které nesplňují podmínky nároku na důchod, zůstává zachován.

K části druhé:

Navrženou právní úpravou se vylučuje nárok na zvýšení důchodů přiznaných od 1. prosince 1994 do 31. prosince 1994 podle § 2 zákona č. 255/1993 Sb., neboť důchody přiznané v uvedeném období budou při přiznání zvýšeny podle § 2 části první tohoto zákona v rozsahu odpovídajícím souhrnnému zvýšení důchodů podle § 2 zákona č. 255/1993 Sb. a podle § 1 části první tohoto zákona.

K části třetí:

Současně se zvýšením důchodů o pevnou částku podle § 6 zákona se zrušuje nárok na státní vyrovnávací příspěvek poživatelů důchodů. V souvislosti s tím je třeba provést změny příslušných ustanovení právních předpisů upravujících tuto státní dávku. Přitom je třeba tyto změny promítnout do těchto právních předpisů, a to spolu se zapracováním změn vyplývajících ze souběžně připravovaného zákona, kterým se zvyšuje státní vyrovnávací příspěvek nezaopatřeným dětem a některé další sociální dávky (měl by nabýt účinnosti 1. října 1994).

Ekonomický dopad

Výdaje na zvýšení důchodů budou v roce 1994 činit 805 mil. Kč u zvýšení důchodů pro důchodce, jimž je důchod vyplácen Českou správou sociálního zabezpečení. Další výdaje na navrhované zvýšení budou ve výši cca 20 mil. Kč v resortech ministerstva obrany, vnitra a spravedlnosti na úpravu dávek vyplácených těmito resorty (v roce 1995 to bude 240 mil. Kč). Náklady České správy sociálního zabezpečení na administrativní realizaci zákona o zvýšení důchodů a státního vyrovnávacího příspěvku poživatelů důchodů budou činit cca 31,4 mil. Kč. Celkové náklady na přijetí navrhovaných opatření budou v r. 1994 činit 856,4 mil. Kč (v roce 1995 to bude 10 mld Kč).

Přehled o zvýšeních důchodu

Zvýšení starobních důchodů

rok přiznání

důchodu

měsíc a rok k účinnosti úpravy
1/69 8/7010/71 1/768/79 2/821/85 10/8710/88 7/9010/90 3/915/91 7/916/92 3/9311/93 2/9412/94
SVP-1 SVP-2
před 1957 45-100 12060-200 3030-40 70 140140 10%11% min 190 80110 29010% 300 200+5%
1957-6545-100 100-200 3030-40 70 140140 10%11% min 190 80110 29010% 300 200+5%
1966-6745-100 70-200 3030-40 70 140140 10%11% min 190 80110 29010% 300 200+5%
196845-100 60-200 3030-40 70 140140 10%11% min 190 80110 29010% 300 200+5%
1969 60-200 3030-40 70 140140 10%11% min 190 80110 29010% 300 200+5%
1970 50-200 3030-40 70 140140 10%11% min 190 80110 29010% 300 200+5%
1971 50-200 3030-40 140 14010% 11% min 190 80110 29010% 300 200+5%
1972-1973 40-200 3030-40 140 14010% 11% min 190 80110 29010% 300 200+5%
1974-75 30-200 3030-40 140 14010% 11% min 190 80110 29010% 300 200+5%
1976 30 30-40 130 1407% 11% min 190 80110 24010% 300 200+5%
1977 30 30-40 120 1407% 11% min 190 80110 24010% 300 200+5%
1978 30 30-40 110 1407% 11% min 190 80110 24010% 300 200+5%
1979 30 30-40 100 1406% 10% min 190 80110 24010% 300 200+5%
1980 30 30-40 90 1406% 10% min 190 80110 20010% 300 200+5%
1981 30 30-40 80 1406% 10% min 190 80110 20010% 300 200+5%
1982 30 30-40 70 1405% 10% min 190 80110 20010% 300 200+5%
1983 30 30-40 60 1405% 10% min 190 80110 17010% 300 200+5%
1984 30 30-40 50 1405% 10% min 190 80110 17010% 300 200+5%
1985 30 30-40 40 1404% 10% min 190 80110 17010% 300 200+5%
1986-88 30 30-40 40 1404% 9% min 190 80110 14010% 300 200+5%
1989 140 8% min 190 80110 7010% 300 200+5%
1990 140 8% min 190 80110 5010% 300 200+5%
1991 140 8% min 190 80110 3010% 300 200+5%
1992 140 80 290 10%300 200+5%
1993 140 80 22% 300 200+5%
1994 140 80 30% 200+5%
1995 140 80 32%
zvýhodnění I.+180 I.k-28 I.k+80
pro kategorie II.+80 II.K-23 II.k+40


Hranice jediného zdroje příjmu

jednotlivci 500 550600 780880 9501000 1200 1440 15601760 18401940 20402460
dvojice 850900 11001330 15001600 1700 2000 2400 26202920 30603220 35204360
zvýšení jedn. 500 5050 180100 7050 200 240 140180 80100 100200
zvýšení dvoj. 850 50200 230170 100100 300 400 220300 140160 300400


Pozn.: K důchodům upraveným ns hranici jediného zdroje příjmu náležel od července 1990 do listopadu 1994 ještě státní vyrovnávací příspěvek.

V Praze dne 1. června 1994

předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s, CSc., v.r.

ministr práce a sociálních věcí

Ing. Jindřich V o d i č k a, v.r.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP