Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

1047

Návrh

poslanců Roberta Koláře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon Federálního shromáždění ČSFR č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území

České a Slovenské Federativní Republiky

Návrh

Zákon

ze dne .,

kterým se mění zákon Federálního shromáždění ČSFR č. 123/92 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon Federálního shromáždění ČSFR č. 123/92 Sb. se doplňuje takto:

1. V § 2, odst. 3 za stávající text doplnit:

"a na požádání předložit doklad potvrzující účel pobytu, zajištění prostředků k pobytu na území České republiky, zajištění prostředků k vycestování do státu, jehož cestovní doklad vlastní a zajištění ubytování."

2. V § 2, odst. 4 stávající text nahradit zněním:

"Ministerstvo vnitra může cizinci odepřít vstup na území České republiky z důvodů uvedených v § 14 , odst. 1. "

3. § 26 se doplňuje o nové písmeno d/, které zní?

"d/ ten, kdo cizince pozval na území České republiky".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

V souvislosti se sjednáváním nových bezvízových dohod, zejména se státy bývalého východního bloku ,se projevují určité nedostatky současné platné právní úpravy cizinecké problematiky a to zejména § 2 zákona č. 123/92 Sb., o pobytu cizinců.

Při sjednávání bezvízových dohod se státy, z hlediska migrace tzv. problémovými /země původu/, je žádoucí včlenit do jejich textu ustanovení, které umožňuje přijetí resp. zavedení určitých "regulativních opatření". Jde například o možnost vyžadovat při vstupu cizinců na území České republiky pozvání při cestách za účelem návštěvy fyzických osob s trvalým pobytem na území České republiky nebo možnost vyžadovat předložení voucheru české cestovní kancelsáře při turistických cestách. V případě služebních cest nebo cest za účelem léčení možnost vyžadovat věrohodné prokázání účelu cesty /např. písemné potvrzení českého orgánu nebo organizace osvědčující služební cestu, potvrzení zdravotnického zařízení o ochotě přijmout občana k léčení/. Další možnou formou je možnost odepřít vstup na území cizincům, kteří nedisponují dostatečnými prostředky k zabezpečení svého pobytu. Zavedení výše uvedených regulativních opatření, která jsou v souvislosti s cestováním občanů některých států žádoucí, nelze v současné době opřít o naše vnitrostátní právní předpisy.

Tento nedostatek se předpokládá vyřešit v nové právní úpravě cizinecké problematiky, neboť stávající zákon o pobytu cizinců uplatnění těchto regulativních opatření vůči cizincům, cestujícím do České republiky na základě bezvízové dohody, neumožňuje. Shora popsané problémy se vyhrotily při sjednávání bezvízové dohody s Ruskou federací a proto je nutné novelizovat zákon č. 123/92 Sb., o pobytu cizinců ještě před předložením zásad nové právní úpravy cizinecké problematiky, která bude řešit ostatní nedostatky současné právní úpravy komplexně.

V Praze dne 1. června 1994

R. Kolář v.r.
M. Kadlecová v.r.
J. Klas v.r.
H. Tomanová v.r.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP