Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

1049

Návrh

poslanců L. Motyčky a dalších na vydání zákona

o volbách do Poslanecké sněmovny a do Senátu Parlamentu České republiky

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu

Parlamentu České republiky

Oddíl první

Obecná ustanovení

§ 1

(1) Do Poslanecké sněmovny a do Senátu se volí na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním.

(2) Voličem je státní občan České republiky (dále jen "občan"), který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

§ 2

Překážkami ve výkonu volebního práva jsou

a)zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu [§ 5 odst. 2 písm. b) a § 9 odst. 4 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 210/1990 Sb., zákona ČNR č. 425/1990 Sb., zákona ČNR č. 548/1991 Sb., zákona ČNR č. 550/1991 Sb., zákona ČNR č. 86/1992 Sb., zákona ČNR č. 590/1992 Sb., zákona ČNR č. 15/1993 Sb. a zákona č. 161/1993 Sb.] nebo

b) zbavení způsobilosti k právním úkonům. [§ 10 a § 855 občanského zákoníku.]

§ 3

Volební okrsky

(1) Pro odevzdání hlasovacích lístků a pro sčítání hlasů se vytvářejí v každé obci stálé volební okrsky; měnit je lze pouze v případech podstatné změny počtu voličů nebo změny území.

(2) Volební okrsky a volební místnost pro každý volební okrsek stanoví obec, v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech pak městská část nebo městský obvod (dále jen "obec").

(3) Volební okrsky se vytvářejí tak, aby zahrnovaly přibližně 1000 voličů. Pro vzdálené části obce lze vytvořit samostatné volební okrsky i pro menší počet voličů.

Seznamy voličů

§ 4

(1) Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů (dále jen "stálý seznam"), popřípadě ve zvláštních seznamech voličů (dále jen "zvláštní seznam").

(2) Každý volič může být zapsán pouze v jednom stálém seznamu, popřípadě v jednom zvláštním seznamu.

(3) Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadě, v hlavním městě Praze na obvodním nebo místním úřadě v územně členěných statutárních městech na úřadě městského obvodu nebo městské části (dále jen "obecní úřad") ověřit nahlédnutím do té části stálého seznamu nebo zvláštního seznamu, která se ho týká, zda je v něm zapsán; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav.

(4) Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět (odstavec 3) nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

(5) V den bezprostředně předcházející dni voleb obecní úřad, po uplynutí úředních hodin, stálý seznam i zvláštní seznam uzavře. Okrskovým volebním komisí předá výpisy ze stálého seznamu a zvláštního seznamu, které obsahují soupis voličů oprávněných volit v jejich volebním okrsku.

(6) Zápisy, které provádí podle tohoto zákona do stálého seznamu a zvláštního seznamu obecní úřad, provádí, s výjimkou ustanovení § 5 odst. 3 písm. b), v den voleb okrsková volební komise do výpisů z uvedených seznamů.

§ 5

Stálý seznam

(1) Stálý seznam vede obec pro voliče, kteří mají v obci trvalý pobyt. [Zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.]

(2) Občan, který po sestavení stálého seznamu nabude nebo pozbude práva volit, bude do stálého seznamu zapsán nebo z něho vyškrtnut. Zápis voliče do stálého seznamu nebo jeho vyškrtání se rovněž provede vždy v souvislosti s jeho přihlášením nebo odhlášením z trvalého pobytu v obci.

(3) Do stálého seznamu se poznamená, že

a) nastala překážka ve výkonu volebního práva (§ 2) nebo

b) voliči byl vydán voličský průkaz (§ 30) anebo

c) volič byl zapsán do zvláštního seznamu v jiné obci (§ 6 odst. 1 písm. b), c) a d)).

§ 6

Zvláštní seznam

(1) Zvláštní seznam vede obec pro voliče, který nemá na jejím území trvalý pobyt 3) a který

a) nemá trvalý pobyt na území České republiky nebo

b) vykonává v obvodu obce základní nebo náhradní vojenskou službu nebo

c) je v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení, umístěném v obci nebo

d) je v cele policejního zajištění, v objektu kde se vykonává vazba nebo výkon trestu odnětí svobody, umístěném v obci anebo

e) volí v obci na voličský průkaz (§ 30 odst. 2).

(2) Do zvláštního seznamu zapíše obecní úřad voliče uvedené v odstavci 1 písm. b) na základě údajů příslušného velitele;

voliče, uvedené v odstavci 1 písm. c) a d) na základě údajů správy příslušného ústavu, objektu nebo zařízení. Údaje předají příslušný velitel nebo příslušná správa obecnímu úřadu nejpozději 7 dnů před začátkem hlasování a podle potřeby je aktualizují.

(3) Velitel, správa příslušného ústavu, objektu nebo zařízení zašle ve spolupráci s obecním úřadem, který vede zvláštní seznam, obecnímu úřadu v obci, kde je volič zapsán ve stálém seznamu, potvrzení o tom, že tento volič byl nahlášen k zápisu do zvláštního seznamu.

Všeobecná ustanovení o volebních komisích

§ 7

(1) Volby do Poslanecké sněmovny i volby do Senátu řídí Ústřední volební komise.

(2) Pro volby do Poslanecké sněmovny se zřizují krajské volební komise pro řízení voleb v krajích a v hlavním městě Praze a okresní volební komise pro řízení voleb v okresech a ve volebních okresech v hlavním městě Praze. Vymezení volebních okresů v hlavním městě Praze tvoří přílohu č. 1, která je nedílnou součástí tohoto zákona.

(3) Pro volby do Senátu se zřizují obvodní volební komise pro řízení voleb ve volebních obvodech.

(4) Ve volebních okrscích se zřizují okrskové volební komise.

§ 8

(1) Členem volební komise může být každý volič, u něhož nenastala překážka volebního práva. Kandidát pro volby do Poslanecké sněmovny nebo do Senátu nemůže být členem volební komise.

(2) Krajské, okresní, obvodní a okrskové volební komise se skládají z vyslaných zástupců politických stran, politických hnutí (dále jen Politická strana") a jejich koalic, které podávají samostatnou kandidátní listinu pro volby do Poslanecké sněmovny nebo které přihlašují svého kandidáta k registraci pro volby do Senátu. Podává-li kandidátní listinu nebo přihlašuje-li jednoho kandidáta více politických stran jako koalice, přísluší právo na delegaci členů a náhradníků pouze celé koalici a nikoli jednotlivým politickým stranám. Jména a příjmení zástupců a náhradníků s uvedením přesné adresy sdělují politické strany nebo koalice tomu, kdo svolává první zasedání komise. Odmítnutí kandidátní listiny krajskou nebo Ústřední volební komisí nebo její stažení politickou stranou nebo koalicí má za následek zánik členství příslušné politické strany nebo koaliace obvodní nebo Ústřední volební komisí nebo její stažení. V případě onemocnění, zaneprázdnění nebo zániku funkce člena volební komise povolá, její předseda jeho náhradníka podle pořadí určeného politickou stranou nebo koalicí, který se stává členem volební komise složením slibu (odstavec 3). Nastoupením náhradníka za člena volební komise zaniká členství původně vyslaného zástupce.

(3) Členové volebních komisí se ujímají své funkce složením slibu tohoto znění: "Slibuji na svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svou funkci a budu se přitom řídit Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky". Slib skládá člen volební komise tak, že se podepíše pod písemné znění slibu.

§ 9

(1) Volební komise se usnáší za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů nadpoloviční větštinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů se návrh pokládá za zamítnutý.

(2) Ústřední, krajská, okresní, obvodní a okrsková volební komise si na svém prvním zasedání určí losem ze svých členů předsedu a místopředsedu. Předseda a místopředseda volební komise nemohou být zástupci stejné politické strany nebo koalice. Losování řídí zapisovatel volební komise.

§ 10

(1) Zapisovatele Ústřední volební komise jmenuje a odvolává vláda. Zapisovatele krajských a obvodních volebních komisí jmenuje a odvolává ministr vnitra. Zapisovatele okresních volebních komisí jmenuje a odvolává přednosta okresního úřadu. Zapisovatele okresních volebních komisí v hlavním městě Praze a ve městech Brně, Ostravě a Plzni jmenují a odvolávají primátoři těchto měst. Zapisovatele okrskové volební komise jmenuje a odvolává starosta obce nebo primátor, v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech pak starosta městské části nebo městského obvodu (dále jen "starosta"). Zapisovatele je třeba jmenovat nejpozději do 10 dnů před ustavením komise podle tohoto zákona.

(2) Zapisovatel je členem volební komise s hlasem poradním a může komisi předkládat návrhy. Skládá slib ve znění a způsobem uvedenými v § 8 odst. 3.

§ 11

Ústřední, krajské, okresní a obvodní volební komise si k výpočetnímu zpracování výsledků voleb vytvářejí sumarizační útvary z pracovníků, přidělených k tomuto účelu příslušnými orgány státní statistiky. Ústřední volební komise si dále vytváří z vyčleněných pracovníků Ministerstva vnitra sekretariát pro zajištění svých úkolů a pro organizační a administrativní práce. Pracovníci zařazení do sumarizačních útvarů volebních komisí a pracovníci zařazení do sekretariátu Ústřední volební komise skládají slib ve znění a způsobem uvedenými v § 8 odst. 3.

§ 12

Ústřední volební komise

(1) Každá politická strana nebo každá koalice, která podává kandidátní listinu pro volby do Poslanecké sněmovny, může navrhnout nejpozději 60 dnů přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny ministru vnitra dva členy Ústřední volební komise a dva náhradníky.

(2) Splňují-li navržení (odstavec 1) podmínky podle § 8 odst. 1, ministr vnitra je jmenuje za členy Ústřední volební komise a vydá jim průkaz člena.

(3) Na návrh politické strany nebo koalice ministr vnitra člena komise odvolá. Na jeho místo jmenuje náhradníka a pokud není k dispozici, jmenuje dalšího člena komise na návrh politické strany nebo koalice.

(4) Funkční období Ústředndí volební komise končí dnem ustavení nové Ústřdní volební komise pro následující volby do Poslanecké sněmovny.

(5) První zasedání Ústřední volební komisesvolá ministr vnitra tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 3 dnů po uplynutí lhůty podle odstavce 1.

(6) Ústřední volební komise:

a) dozírá na dodržování právních předpisů o volbách,

b) rozhoduje o stížnostech na postup krajských a obvodních volebních komisí a o odvoláních proti jejich rozhodnutím; rozhodnutí Ústřední volební komise je pro tyto volební komise závazné,

c) zjišťuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb,

d) odevzdá zápis o výsledku voleb do Poslanecké sněmovny a do Senátu příslušné komoře Parlamentu,

e) vydá zvoleným kandidátům osvědčení o zvolení,

f) plní další úkoly podle tohoto zákona a jiných právních předpisů.

§ 13

Okrsková volební komise

(1) Starosta s přihlédnutím k počtu voličů v okrsku stanoví minimální počet členů okrskové volební komise, a to tak, aby počet členů byl nejméně pět.

(2) Každá politická strana a koliace, jejíž kandidátní listina pro volbu do Poslanecké sněmovny byla zaregistrována ve volebním kraji, jehož součástí je volební okrsek a každá politická strana a koalice, jejíž kandidát byl zaregistrován ve volebním obvodu pro volby do Senátu, jehož součástí je volební okrsek, má právo delegovat nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise. Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise podle odstavce 1, jmenuje členy na neobsazená místa starosta.

(3) První zasedání okrskové volební komise svolá starosta tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 21 dnů přede dnem voleb.

(4) Okrsková volební komise:

a) zajišťuje průběh hlasování, zejména dozírá na správné odevzdání hlasovacích lístků a dbá o pořádek ve volební místnosti,

b) sčítá hlasy a sepíše zápis o průběhu a výsledku hlasování, který předloží neprodleně okresní volební komisi, pokud jde o volby do Poslanecké sněmovny a obvodní volební komisi, pokud jde o volby do Senátu,

c) ostatní volební dokumenty odevzdá do úschovy obecnímu úřadu.

§ 14

Den voleb

(1) Prezident republiky vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a volby do Senátu nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů.

(2) Volby se konají ve dvou dnech. Hlasování začíná ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin prvého volebního dne. Ve druhý volební den začíná hlasování v 7.00 hodin a končí ve 14.00 hodin. Pokud to místní potřeby vyžadují, může starosta stanovit začátek hlasování v první volební den již od 12.00 hodin, ve druhý volební den již od 5.00 hodin.

§ 15

Informování voličů

(1) Obec vydá a zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději do 15 dnů přede dnem voleb vyhlášku o době a místu konání voleb v obci. Bylo-li na území obce zřízeno více volebních okrsků, uvede se, které části obce připadají k jednotlivým volebním okrskům a vyhláška se zveřejní na území každého z nich.

(2) Obec ve vyhlášce rovněž upozorní voliče na povinnost prokázat při hlasování totožnost a státní občanství České republiky a uvede další potřebné údaje nutné k nerušenému průběhu voleb.

§ 16

Volební kampaň

(1) Dobou volební kampaně se pro účely tohoto zákona rozumí období počínající 16 dnů a končící 48 hodin před zahájením voleb. Posunutí začátku hlasování starostou (§ 14 odst. 2) nemá na ukončení volební kampaně vliv.

(2) Volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech a politických stranách nebo koalicích, na jejichž kandidátních listinách jsou uvedeni, zveřejňovány nepravdivé údaje.

(3) Vyhradí-li starosta plochu pro vylepení volebních plakátů, musí její využívání odpovídat zásadě rovnosti kandidujících politických stran a koalic, případně kandidátů při volbách do Senátu.

(4) V době 48 hodin před zahájením voleb a ve dny voleb je zakázána volební agitace pro politické strany, koalice a kanditáty; je zakázáno zveřejňování údajů, které by mohly poškodit politickou stranu, koalici nebo kandidáta, a to slovem, písmem, zvukem i obrazem v budovách, kde sídlí okrskové volební komise, a v jejich bezprostředním okolí. Zveřejňovat výsledky předvolebních průzkumů veřejného mínění je dovoleno nejpozději do sedmého dne přede dnem voleb. V době voleb je zakázán jakýkoliv volební průzkum v objektu, v němž je umístěna volební místnost.

(5) Členové volebních komisí a pracovníci jejich odborných útvarů nesmějí poskytovat informace o průběhu a dílčích výsledcích voleb, a to až do podepsání zápisu o výsledku hlasování.

(6) V průběhu voleb až do uzavření volebních místností je zakázáno uveřejňovat výsledky volebních průzkumů.

§ 17

Volební místnost

(1) Volební místnost musí být vybavena volební schránkou, přenosnou volební schránkou, dostatečným množstvím hlasovacích lístků, psacími potřebami, výpisy ze stálého seznamu a zvláštního seznamu a tímto zákonem, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

(2) Ve volebních místnostech jsou pro úpravu hlasovacích lístků určeny zvláštní prostory, oddělené tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. Počet těchto prostorů určí starosta s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku. V těchto prostorech nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise, nestanoví-li tento zákon jinak.

(3) Na objektu, ve kterém se nachází volební místnost se vyvěsí státní vlajka a ve volební místnosti se na důstojném místě umístí velký státní znak [Zákon ČNR č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky.].

(4) Předseda okrskové volební komise je povinen zkontrolovat před zahájením hlasování, zda je volební místnost podle předchozích odstavců vybavena a před ostatními členy komise zapečetí zkontrolovanou a prázdnou volební schránku a přenosnou volební schránku.

(5) Po prvním volebním dnu zajistí předseda okrskové volební komise zapečetění volební schránky, popřípadě přenosné volební schránky tak, aby do nich nebylo možno vkládat hlasovací lístky ani je vybírat. Takto zajištěné volební schránky spolu s ostatními volebními dokumenty uloží. Před zahájením hlasování druhého dne voleb zkontroluje předseda okrskové volební komise neporušenost pečetí a sejme je.

§ 18

Zahájení hlasování

Po provedení kontroly podle § 17 odst. 4 prohlásí předseda okrskové volební komise volby za zahájené. Jako první mají právo hlasovat předseda a po něm ostatní členové komise.

§ 19

Zásady hlasování

(1) Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

(2) Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti.

(3) Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky [§ 20 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb.]. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu nebo ze zvláštního seznamu, obdrží od okrskové volební komise prázdnou obálku opatřenou otiskem úředního razítka (dále jen "úřední obálka"). Tyto úřední obálky musí být neprůhledné, stejné velikosti, papíru stejné jakosti a barvy. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

(4) Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky5), nebude mu hlasování umožněno.

(5) Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru, určeného pro úpravu hlasovacích lístků, vloží úřední obálku před okrskovou volební komisí do volební schránky. Voliči, který se neodebral do tohoto prostoru, komise hlasování neumožní.

(6) Volič, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo proto, že nemůže číst nebo psát, si může vzít s sebou do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků jiného voliče, nikoliv však člena okrskové volební komise, aby za něj hlasovací lístek upravil a vložil do úřední obálky.

(7) Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovémto případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou hlasovací schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

§ 20

Pořádek ve volební místnosti

a jejím bezprostředním okolí

Za pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda okrskové volební komise. Jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou závazné pro všechny přítomné.

§ 21

Přerušení hlasování

Nastanou-li okolnosti, které znemožňují zahájit hlasování, pokračovat v něm nebo je ukončit, může okrsková volební komise, po dohodě s krajskou volební komisí nebo s obvodní volební komisí odročit zahájení hlasování na pozdější hodinu nebo prodloužit dobu hlasování. Okrsková volební komise o takovém opatření vyrozumí voliče způsobem v místě obvyklým. V případě, že hlasování je přerušeno, zapečetí okrsková volební komise volební dokumenty a volební schránku. Při opětovném zahájení hlasování předseda za přítomnosti komise ověří neporušenost pečeti a poznamená to v zápise o průběhu hlasování.

§ 22

Ukončení hlasování

Jakmile uplyne doba stanovená pro ukončení voleb, uzavře se volební místnost, avšak předtím se umožní odvolit všem, kteří jsou ve volební místnosti nebo před ní. Potom prohlásí předseda okrskové volební komise hlasování za ukončené.

§ 23

V místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy, mají právo být přítomni členové volebních komisí vyššího stupně, pracovníci zařazení do jejich sumarizačních útvarů a sekretariátu Ústřední volební komise, jakož i osoby, kterým k tomu dala povolení Ústřední volební komise.

Oddíl druhý

Volby do Poslanecké sněmovny

§ 24

Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, kteří jsou voleni na dobu čtyř let [Čl. 16 odst. 1 Ústavy České republiky.].

§ 25

Poslancem Poslanecké sněmovny může být zvolen každý volič, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 21 let a není u něho ve dnech voleb překážka ve výkonu volebního práva s výjimkou překážky podle § 2 písm. a).

§ 26

Volby do Poslanecké sněmovny se konají podle zásady poměrného zastoupení ve volebních krajích na území České republiky.

§ 27

Volební kraje

Volební kraje tvoří území krajů a území hlavního města Prahy podle stavu v den vyhlášení voleb.

§ 28

Krajská volební komise

(1) Do krajské volební komise může delegovat nejpozději 60 dnů přede dnem voleb každá politická strana nebo koalice, která podává kandidátní listinu v tomto volebním kraji, nejvíce dva členy a dva náhradníky.

(2) První zasedání krajské volební komise svolá ministr vnitra tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 3 dnů po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1.

(3) Krajská volební komise:

a) dozírá na dodržování právních předpisů o volbách,

b) rozhoduje o stížnostech na postup okresních volebních komisí a o odvoláních proti jejich rozhodnutím; rozhodnutí krajské volební komise je pro tyto volební komise závazné,

c) projednává a registruje kandidátní listiny ve volebním kraji,

d) zjišťuje výsledky voleb ve volebním kraji,

e) předá spisy o volbách do úschovy Ministerstvu vnitra,

f) plní další úkoly podle tohoto zákona a jiných právních předpisů, popř. úkoly, kterými ji pověří Ústřední volební komise.

§ 29

Okresní volební komise

(1) Do okresní volební komise může delegovat nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb každá politická strana nebo koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována ve volebním kraji jednoho člena a jednoho náhradníka. První zasedání okresní volební komise svolává přednosta okresního úřadu a v hlavním městě Praze a ve městech Brně, Ostravě a Plzni primátoři těchto měst.

(2) Okresní volební komise:

a) dozírá na dodržování právních předpisů o volbách,

b) rozhoduje o stížnostech na postup okrskových volebních komisí a o odvoláních proti jejich rozhodnutím; rozhodnutí okresní volební komise je pro tyto volební komise závazné,

c) dohlíží na zpracování výsledků hlasování za volební okrsky,

d) vzniknou-li pochybnosti, má právo vyžádat si od okrskové volební komise 6vysvětlivky a jiné informace; zjevné chyby opraví po dohodě s okrskovou volební komisí sama, jinak požádá okrskovou volební komisi, aby se znovu sešla a zjištěné nedostatky odstranila.

e) odevzdává zpracované výsledky hlasování za volební okrsky v rámci své působnosti krajské volební komisi,

f) plní další úkoly podle tohoto zákona a jiných právních předpisů, popřípadě úkoly, kterými ji pověří krajská volební komise.

§ 30

Voličské průkazy

(1) Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu a do výpisu ze stálého seznamu pro okrskovou volební komisi.

(2) Voličský průkaz opravňuje k zápisu do zvláštního seznamu (§ 6) v jiném volebním okrsku pro volbu do Poslanecké sněmovny, nebo v den voleb, do výpisu ze zvláštního seznamu.

§ 31

Kandidátní listina

(1) Kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny mohou podávat registrované politické strany [Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutí, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb. a zákona č. 189/1993 Sb.]nebo jejich koaliace, nejpozději do 60 dnů pře dnem voleb ve dvojím stejnopise zapisovateli krajské volební komise.

(2) Kandidátní listina obsahuje:

a) název politické strany nebo koalizace,

b) jména a příjmení kandidátů, jejich rodná čísla, data narození, jejich povolání a trvalá bydliště,

c) pořadí na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabské číslice.

(3) Na kandidátní listině politická strana nebo koalice u jednotlivých kandidátů, kromě údajů uvedených v odstavci 2, též vyznačí jejich příslušnost k určité politické straně nebo, že kandidát není členem žádné politické strany. Po uplynutí 60. dne přede dnem voleb nelze již doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty, ani vzájemně měnit jejich pořadí.

(4) V příloze ke kandidátní listině politická strana nebo koaliace určí svého zmocněnce a jeho dva náhradníky a uvede jejich jména, příjmení a přesné adresy. Zmocněncem ani jeho náhradníkem nemůže být kandidát. Úkony svého zmocněnce ve volebních věcech je politická strana nebo koaliace vázána. Nastoupení náhradníka místo zmocněnce oznámí politická strana krajské volební komisi.

(5) Zjistí-li zapisovatel krajské volební komise, že předložené kandidátní listiny a přílohy k nim nesplňují předepsané náležitosti podle odstavců 2, 3 , 4 a 7, upozorní na to zmocněnce politické strany nebo koalice. Až po uplynutí lhůty podle odstavce 1 může zmocněnec nedostatky odstranit. Podání kandidátní listiny zapisovatel zmocněnci politické strany nebo koliace potvrdí.

(6) Nejvyšší počty kandidátů, které může politická strana v rámci volebního kraje uvést na kandidátní listině, stanoví příloha č. 2, která je nedílnou součástí tohoto zákona.

(7) Ke kandidátní listě musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že nedal souhlas s tím, aby byl uveden na jiné kandidátní listině a že mu nejsou známy překážky jeho volitelnosti.

(8) Kandiduje-li politická strana jako součást koalice, nemůže již kandidovat samostatně. Koalice musí být složena ze stejných politických stran ve všech volebních krajích.

§ 32

Projednání kandidátních listin

krajskou volební komisí

(1)Krajská volební komise přezkoumá předložené kandidátní listiny do 55 dnů přede dnem voleb.

(2) Krajská volební komise škrtne kandidáty:

a) u nichž není připojeno prohlášení kandidáta podle § 31 odst. 7,

b) kteří jsou uvedeni na kandidátních listinách více politických stran nebo jejich koalic, a to na té kandidátní listině, ke které není přiloženo prohlášení podle § 31 odst. 7; podepsal-li kandidát prohlášení k více kandidátním listinám škrtne jej na všech kandidátních listinách,

c) kteří jsou kandidováni nad nejvýše stanovený počet podle § 31 odst. 6,

d) kteří nesplnili podmínky volitenosti (§ 25),

e) u nichž nejsou uvedeny všechny údaje podle § 31 odst. 2 písm. b).

(3) Krajská volební komise kandidátní listinu odmítne, jestliže tato listina není podána v souladu s § 31 odst. 1 nebo listina neobsahuje náležitosti podle § 31 odst. 2, 3 a 4 a nápravy nelze dosáhnout postupem podle odstavce 2 písm. e) anebo neobsahuje přílohu podle § 31 odst. 4. Proti rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny může politická strana nebo koaliace podat do 24 hodin po jeho doručení odvolání Ústřední volební komisi, jejíž rozhodnutí je pro krajskou volební komisi závazné.

(4) Po projednání kandidátní listiny zašle předseda krajské volební komise neprodleně jeden stejnopis kandidátní listiny s prohlášením kandidátů o souhlasu s kandidaturou a se zápisem o výsledku projednání kandidátní listiny Ústřední volební komisi. O výsledku projednání podá zprávu všem politickým stranám a koalicím, které ve volebním kraji předložily kandidátní listinu.

§ 33

Projednání kandidátních listin

Ústřední volební komisí

(1) Ústřední volební komise projedná kandidátní listiny do 50 dnů přede dnem voleb.

(2) Je-li některý z kandidátů na několika různých kandidátních listinách, škrtne jej Ústřední volební komise na všech kandidátních listinách.

(3) Jsou-li kandidátní listiny, podané pravděpodobně stejnou politickou stranou nebo koalicí, označeny v různých volebních krajích odchylně, vyzve předseda její zástupce, aby nejpozději do konce zasedání Ústřední volební komise oznámili jednotné označení politické strany popřípadě koaliace pro všechny volební kraje. Neučiní-li tak, rozhodne o označení Ústřední volební komise.

(4) Pokud Ústřední volební komise zjistí v kandidátní listině nedostatky náležitostí podle § 31 odst. 1, 2. 3 nebo 4, postupuje s výjimkou poslední věty podle § 32 ost. 3. Ústřední volební komise odmítne kandidátní listiny ve všech volebních krajích, pokud byly podány v rozporu s § 31 odst. 8 a kandidátní listiny, na kterých po škrtnutí podle odstavce 2 nezbyl žádný kandidát.

(5) Ústřední volební komise určí losem číslo, kterým budou pro volby do Poslanecké sněmovny jednotně označeny kandidátní listiny každé politické strany a koalice, která předložila kandidátní listinu.

(6) Předseda Ústřední volební komise zašle neprodleně zápis o výsledku jednání krajským volebním komisím a kandidujícím politickým stranám a koalicím. Výsledek losování vyhlásí tak, aby vešel v obecnou známost.

§ 34

Registrace kandidátních listin

(1) Po obdržení zápisu o výsledku projednání kandidátních listin z volebního kraje Úsřední volební komisí zaregistruje krajská volební komise nejpozději do 45 dnů přede dnem voleb kandidátní listiny a oznámí to písemně politickým stranám a koalicím. V případě, že k registraci dojde na základě rozhodnutí okresní volební komise, městské volební komise nebo Ústřední volební komise o odvolání (odst. 3) nebo na základě rozhodnutí soudu podle zvláštního zákona x) zaregistruje místní nebo městská volební komise kandidátní listinu i po této lhůtě, nejpozději však do 30 dnů přede dnem voleb. Registrace je podmínkou pro rozmnožení kandidátních listin ve formě hlasovacích lístků.

- odkaz x) pod čarou zní: x) § 58, § 20Om občanského soudního řádu

(2) Jestliže Ústřední volební komise po registraci podle odstavce 1 zjistí, že politická strana, která podala kandidátní listinu, byla zrušena, registraci zruší a písemně to oznámí zmocněnci politické strany (§ 31 odst. 4).

(3) Ke kandidátní listině, jejíž registrace byla podle odstavce 2 zrušena, se dále nepřihlíží.

§ 35

(1) Okresní úřad v sídle volebního kraje, v hlavním městě Praze a ve městech Brně, Ostravě a Plzni magistráty těchto měst (dále jen "okresní úřad v sídle volebního kraje"), zřídí nejpozději v den ustavení krajské volební komise zvláštní účet u banky.

(2) Politická strana nebo koalice, jejíž kandidátní listina byla ve volebním kraji zaregistrována, složí na účet uvedený v odstavci 1 do 3 dnů po oznámení o registraci (§ 34 odst. 1) kauci 200 000 Kč a oznámí to do 2 dnů po složení kauce krajské volební komisi. Kauce se skládá ve všech volebních krajích, v nichž byla kandidátní listina politické strany zaregistrována.

(3) Složení kauce je podmínkou pro zahájení tisku hlasovacích lístků. Pokud kauce není složena, hlasovací lístky nebudou vytištěny.

(4) Krajská volební komise politické straně nebo koalici složenou kauci vrátí do jednoho měsíce po vyhlášení výsledků voleb, pokud tato strana či koalice postoupily do prvního skrutinia (§ 49). Částky, které se nevracejí, jsou příjmem státního rozpočtu.

(5) Ministerstvo financí stanoví vyhláškou bližší podmínky způsobu vrácení kauce.

§ 36

Vzdání se a odvolání kandidatury

(1) Kandidát se může do 48 hodin před zahájením voleb vzdát písemně své kandidatury. Do téhož okamžiku může zmocněnec politické strany nebo koaliace jeho kandidaturu stejným způsobem odvolat. Prohlášení o vzdání se nebo odvolání kandidatury nelze vzít zpět a je nutno doručit je ve dvojím stejnopise předsedovi nebo zapisovateli krajské volební komise; předseda krajské volební komise jeden stejnopis zašle neprodleně předsedovi Ústřední volební komise a zajistí současně jeho zveřejnění vhodným způsobem.

(2) Bylo-li takové prohlášení učiněno po zaregistrování, zůstávají údaje o kandidátu na kandidátní listině, ale při přidělování mandátů se k němu nepřihlíží.

§ 37

(1) Jestliže dojde k rozpuštění politické strany v době po zaregistrování kandidátní listiny krajskou volební komisí, při rozdělování mandátu se k takovéto politické straně nepřihlíží.

(2) Dojde-li po zaregistrování kandidátní listiny k pozastavení činnosti politické strany, nemá to na další postup podle tohoto zákona vliv.

§ 38

Hlasovací lístky

(1) Předseda krajské volební komise zajistí prostřednictvím okresního úřadu v sídle volebního kraje tisk hlasovacích lístků, na nichž musí být uvedeno vylosované číslo kandidátní listiny (§ 33 odst. 5), název politické strany nebo koalice, jméno, příjmení, datum narození, povolání a místo trvalého pobytu kandidátů a jejich pořadí, vyjádřené pomocí arabských čísel a příslušnost kandidáta k určité politické straně nebo skutečnost, že kandidát není členem žádné politické strany.

(2) Hlasovací lístky musí být ve volebním kraji vytištěny písmem téhož druhu a stejné velikosti, na papíru téže barvy a jakosti a týchž rozměrů. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka krajské volební komise.

(3) Takto rozmnožené hlasovací lístky zašle předseda krajské volební komise prostřednictvím okresních úřadů, v hlavním městě Praze a ve městech Brně, Ostravě a Plzni prostřednictvím magistrátů těchto měst, starostům, kteří zajistí, aby hlasovací lístky byly dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb, jakož i v den voleb všem okrskovým volebním komisím.

§ 39

Hlasování

(1) Po obdržení hlasovacích lístků a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků (§ 17 odst. 2). V tomto prostoru vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u čtyř kandidátů uvedených na jednom hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku provádět nemůže.

(2) Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Okrsková volební komise přiloží voličský průkaz k výpisu ze zvláštního seznamu.

§ 40

Sčítání hlasů okrskovou volební komisí

(1) Po ukončení hlasování dá předseda okrskové volební komise zapečetit zbylé nepoužité hlasovací lístky s výjimkou nepoužitých hlasovacích lístků určených ke sčítání hlasů (§ 42 odst. 3) a úřední obálky a poté dá otevřít volební schránku. v případě, že bylo okrskovou volební komisí na výslovnou žádost jednotlivých voličů použito i přenosné volební schránky, komise obsah schránek po jejich otevření smísí.

(2) Okrsková volební komise vyjme obálky s hlasovacími lístky z volební schránky, spočítá úřední obálky a porovná jejich počet se záznamy ve výpisech ze stálého seznamu a zvláštního seznamu. Neúřední obálky komise vyloučí.

(3) Po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek okrsková volební komise rozdělí a sečte hlasovací lístky, které byly odevzdány pro jednotlivé politické strany a koaliace, přičemž vyloučí neplatné hlasovací lístky. Dále zjistí, kolik voličů politické strany nebo koalice využilo práva přednostního hlasu a sečte přednostní hlasy, které byly odevzdány jednotlivým kandidátům.

(4) Každý člen okrskové volební komise může nahlížet do hlasovacích lístků. Předseda okrskové volební komise kontroluje správnost sčítání hlasů.

§ 41

Posuzování hlasovacích lístků

(1) Ve prospěch politické strany nebo koaliace se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtána, měněna nebo dopisována. K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než čtyřem kandidátům počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany nebo koalice; k přednostním hlasům se však nepřihlíží.

(2) Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise. Je-li v obálce několik hlasovacích lístků ve prospěch různých politických stran a koalic, jsou všechny tyto hlasy neplatné. Je-li v obálce více hlasovacích lístků téže politické strany nebo koaliace, počítají se jako jeden hlas; byla-li na některém z těchto hlasovacích lístků provedena přednostní volba, přihlíží se k tomuto lístku nebo k lístku, kde bylo odevzdáno více přednostních hlasů, nejvýše však 4; pokud však byl odevzdán na více hlasovacích lístcích stejný počet přednostních hlasů, ne však pro stejné kandidáty, k přednostním hlasům se nepřihlíží.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP