PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1994

I. volební období

1094

Vládní návrh

Zákon

ze dne 1994,

o zeměměřictví a o změně některých zákonů souvisejících

s jeho zavedením

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Zákon o zeměměřictví

Hlava I

Úvodní ustanovení

§ 1

Zákon vymezuje zeměměřické činnosti a upravuje práva a povinnosti při jejich výkonu, ověřování výsledků zeměměřických činností, geodetické referenční systémy a státní mapová díla.

§ 2

Pro účely tohoto zákona se rozumí:

a) zeměměřictvím souhrn geodetických, fotogrammetrických a kartografických činností, včetně technických činností v katastru nemovitostí,1)

--------------------

1) Zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).

b) geodetickým referenčním systémem souřadnicový, výškový nebo tíhový systém jednoznačně definovaný pro zeměměřické činnosti v České republice,

c) základním bodovým polem soubor bodů tvořících geodetické základy polohové, výškové a tíhové na území České republiky,

d) podrobným bodovým polem soubor geodetických bodů, jimiž se doplňuje základní bodové pole pro podrobné měření nebo vytyčování,

e) kartografickým dílem výsledek kartografického znázornění zemského povrchu, kosmu, kosmických těles nebo jejich částí, objektů, jevů a jejich prostorových vztahů v grafické nebo digitální formě spolu s textovými a jinými doplňky,

f) základním státním mapovým dílem kartografické dílo se základním všeobecně využitelným obsahem, souvisle zobrazující území podle jednotných zásad, vytvářené a vydávané orgánem státní správy ve veřejném zájmu,

g) tematickým státním mapovým dílem kartografické dílo zobrazující zpravidla na podkladě základního státního mapového díla tematické skutečnosti určené a vydávané orgánem státní správy ve veřejném zájmu,

h) inženýrskou geodézií souhrn geodetických metod a postupů pro účely průzkumu, projektování, výstavby nebo montáže a při užívání stavebních objektů a technologických zařízení,

i) dálkovým průzkumem Země sběr údajů o území z kosmických nebo leteckých nosičů a zpracování těchto údajů za účelem získání informací o poloze, druhu a stavu objektů a jevů na zemském povrchu a v připovrchových vrstvách,

j) informačním systémem v zeměměřictví soubor výsledků zeměměřických činností, matematických, programových, technických a organizačních prostředků k jejich ukládání a víceúčelovému využívání,

k) správcem značky orgán státní správy nebo právnická osoba pověřené vedením dokumentace bodů základního a podrobného bodového pole a zajišťující přemísťování, odstraňování a obnovování měřických značek, signalizačních a ochranných zařízení těchto bodů.

Hlava II

Zeměměřické činnosti

§ 3

(1) Zeměměřickými činnostmi jsou činnosti při budování, obnově a údržbě základního a podrobného bodového pole, podrobné měření hranic územně-správních celků a nemovitostí a dalších předmětů obsahu kartografických děl, vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků,1) vyměřování státních hranic, tvorba, obnova a vydávání kartografických děl, standardizace geografického názvosloví, určení prostorových vztahů metodami inženýrské geodézie a dálkového průzkumu Země, vedení dat v informačních systémech zeměměřictví, včetně dokumentace a archivace výsledků zeměměřických činností.

(2) V případě pochybností, zda jde o zeměměřické činnosti, rozhoduje Český úřad zeměměřický a katastrální.2)

(3) Zeměměřické činnosti jsou oprávněny vykonávat pouze odborně způsobilé osoby.

(4) Za odborně způsobilou osobu k výkonu zeměměřických činností se považuje fyzická osoba s ukončeným středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním zeměměřického směru.

§ 4

Zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu

(1) Zeměměřickými činnostmi ve veřejném zájmu jsou :

a) budování, obnova a údržba základního bodového pole,

b) budování podrobného polohového bodového pole,

c) vyhotovení nového souboru geodetických informací katastru nemovitostí,1)

d) vyhotovení geometrického plánu a dokumentace o vytyčení hranice pozemku,1)

e) plnění úkolů pro potřeby obrany státu, včetně k tomu nezbytné mezinárodní spolupráce a vědeckotechnického rozvoje,

f) tvorba, obnova a vydávání základních a tematických státních mapových děl,

g) vyhotovení zeměměřických podkladů a dokumentace pro výkon státní správy,3)

h) vyměřování státních hranic,4)

i) standardizace jmen nesídelních geografických objektů z území České republiky a jmen sídelních a nesídelních geografických objektů z území mimo Českou republiku,

j) vedení informačních systémů v zeměměřictví podle písmena a) až i),

k) dokumentace a archivace výsledků zeměměřických činností.

(2) Výsledky zeměměřických činnosti ve veřejném zájmu využívají :

---------------------

2) Zákon České národní rady č.359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění zákona č. 107/1994 Sb.

3) Např. zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 262/1992 Sb. a zákona č. 43/1994 Sb.

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb. a zákona č. 168/1993 Sb.

Zákon České národní rady č. 344/1992 Sb.

4) Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisů.

a) orgány státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky2) (dále jen "orgány zeměměřictví a katastru"),

b) orgány Ministerstva obrany a jím zřízené právnické osoby v rozsahu potřeb obrany státu,

c) jiné orgány státní správy a orgány územní samosprávy v rozsahu své působnosti.

§ 5

Zeměměřické činnosti pro vlastní potřebu

(1) Zeměměřické činnosti pro vlastní potřebu vykonávají fyzické osoby a právnické osoby v souladu s jejich zřizovacími nebo zakladatelskými listinami; tyto činnosti nesmějí být součástí díla zhotoveného na objednávku podle zvláštního zákona.5)

(2) Zeměměřické činnosti pro vlastní potřebu vykonávají orgány státní správy v rozsahu působnosti stanovené zákonem; tyto činnosti mohou zajistit smluvně prostřednictvím osob, které jsou oprávněny k výkonu zeměměřických činností.

Hlava III

Práva a povinnosti při výkonu

zeměměřických činností

§ 6

Poskytování výsledků zeměměřických činností

(1) Orgány zeměměřictví a katastru jsou povinny na vyžádání poskytovat orgánům státní správy a orgánům územní samosprávy uvedeným v § 4 odst. 2 písm. b) a c) a osobám, které jsou oprávněny vykonávat zeměměřické činnosti, nezbytné podklady a údaje z dokumentovaných výsledků a ze spravovaných bází dat informačních systémů, potřebné pro jejich činnost, pokud tím není dotčena ochrana práv podle zvláštních zákonů.6) Údaje z bází dat bodového pole a státní mapová díla se poskytují v písemné formě, grafické formě nebo na technických nosičích dat.

(2) Osoby oprávněné vykonávat zeměměřické činnosti jsou povinny :

a) oznamovat změny a zjištěné závady v geodetických údajích bodů základního a podrobného bodového pole orgánu zeměměřictví a katastru, který údaje poskytl, a to do 30 dnů po zjištění této skutečnosti,

---------------------------

5) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb. a zákona 286/1993 Sb.

6) Např. zákon č.256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech.

Např. zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb. a zákona č. 318/1993 Sb.

b) poskytnout orgánům uvedeným v § 4 odst. 2 písm. a) bezplatně výsledky zeměměřických činností využívané ve veřejném zájmu pro vedení základních státních mapových děl a podklady nezbytné pro posouzení přesnosti výsledků zeměměřických činností,

c) poskytnout orgánům uvedeným v § 4 odst. 2 písm. b) bezplatně výsledky zeměměřických činností využitelné pro potřeby obrany státu.

(3) Vlastník stavby, která tvoří polohopisný obsah kartografických děl, je povinen předložit na vyzvání orgánům státní správy a orgánům územní samosprávy uvedeným v § 4 odst. 2 geodetickou část dokumentace jejího skutečného provedení k nahlédnutí, popřípadě k využití pro vedení kartografických děl.

(4) Orgány státní správy a orgány územní samosprávy jsou povinny poskytovat osobám, oprávněným vykonávat zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu, nezbytnou součinnost.

§ 7

Vstup na nemovitosti

(1) Pověření zaměstnanci orgánů státní správy a orgánů územní samosprávy uvedených v § 4 odst. 2 a osoby oprávněné vykonávat zeměměřické činnosti jsou oprávněni vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na nemovitosti; ke vstupu na nemovitost, která je oplocena,7) jsou povinni si vyžádat souhlas jejího vlastníka nebo oprávněného uživatele nemovitosti.

(2) Pověřený zaměstnanec orgánu uvedeného v § 4 odst. 2 písm. a) a b) prokazuje oprávnění ke vstupu na nemovitost při výkonu zeměměřických činností a dohledu8) služebním průkazem.

(3) Ostatní osoby se prokazují :

a) úředním průkazem vydaným některým ze státních orgánů uvedených v § 4 odst. 2 nebo

b) živnostenským listem k výkonu zeměměřických činností, popřípadě jeho ověřenou kopií.

(4) Vlastník nebo provozovatel zařízení, které může ohrozit život nebo zdraví, umožní pověřeným zaměstnancům orgánů státní správy a územní samosprávy a osobám, oprávněným vykonávat zeměměřické činnosti, vstup do tohoto zařízení a zajistí jim bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Všechny tyto osoby jsou povinny dodržovat předpisy upravující činnosti v těchto zařízeních.

_________________________

7) § 4 odst. 6 vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 45/1979 Sb.

8) Např. § 4 písm. b) zákona České národní rady č.359/1992 Sb.

Zřizování měřických značek, signalizačních a ochranných

zařízení bodů bodového pole

§ 8

(1) Orgány státní správy a osoby, které jsou oprávněny vykonávat zeměměřické činnosti, jsou oprávněny užívat nemovitosti ke zřizování, udržování, přemísťování, odstraňování a obnovování měřických značek, signalizačních a ochranných zařízení základního a podrobného bodového pole (dále jen "značky"), avšak jen v nezbytném rozsahu.

(2) Vlastník nebo oprávněný uživatel nemovitosti jsou povinni strpět umístění značek na nemovitosti a zdržet se všeho, co by tyto značky mohlo poškodit, učinit nepouživatelnými nebo zničit.

(3) Správce značky je při jejím zřízení povinen projednat umístění značky s vlastníkem nemovitosti a písemně ho poučit o omezeních, která mu zřízením značky vznikají.

(4) Jsou-li činnostmi podle odstavce 1 dotčeny jiné zákonem chráněné zájmy,9) postupuje se po předchozí dohodě s orgány stát§

ní správy, kterým přísluší ochrana těchto zájmů.

§ 9

(1) Správce značky je povinen zajistit její údržbu, přemístění, odstranění a obnovu.

(2) K ochraně značky základního bodového pole se podle potřeby vymezí a vyhlásí chráněné území podle zvláštního zákona.10) V chráněném území nesmí být prováděna činnost, jež by mohla ohrozit značku nebo ztížit či znemožnit její využívání.

------------------------------

9) Např. Zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon ), ve znění zákona č. 40/1964 Sb., zákona č. 43/1976 Sb., zákona č. 90/1990 Sb., zákona č. 383/1990 Sb. a zákona č. 305/1993 Sb.

Zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon ), ve znění zákona č. 27/1984 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 213/1993 Sb. a zákona č. 134

/1994 Sb.

Zákon č. 51/1964 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 104/1974 Sb., zákona č. 111/1967 Sb., zákona č. 146/ 1971 Sb., zákona č.104/1974 Sb., zákona č. 137/1982 Sb.,

zákona č. 418/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb. a zákona č. 230/1992 Sb.

Zákon č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 61/1977 Sb., o lesích, ve znění zákona č. 229/1991 Sb.

Zákon č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon České národní rady č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 347/1992 Sb.

(3) Body podrobného polohového bodového pole a jejich značky mohou zřizovat a v dohodě s jejich správcem a na jeho náklad udržovat, přemísťovat, odstraňovat a obnovovat i osoby oprávněné vykonávat zeměměřické činnosti.

(4) Má-li být značka ze závažných důvodů přemístěna, odstraněna nebo učiněno jiné opatření k její ochraně, je vlastník nebo oprávněný uživatel nemovitosti povinen to předem oznámit jejich správci.

(5) Vlastník nebo oprávněný uživatel nemovitosti je povinen oznámit správci značky poškození, ohrožení a zničení značky do 30 dnů od dne zjištění této skutečnosti.

(6) Správce základního bodového pole je povinen zpravidla do 60 dnů ode dne doručení oznámení podle odstavce 4 rozhodnout o přemístění či odstranění značky nebo o uložení opatření k ochraně značky vlastníku a oprávněnému uživateli nemovitosti.

§ 10

Náhrada za majetkové újmy a náhrada za omezení

využívání nemovitosti

(1) Orgány státní správy a územní samosprávy a osoby oprávněné vykonávat zeměměřické činnosti jsou povinny šetřit práva a majetek vlastníka a oprávněného uživatele nemovitosti a po ukončení těchto činností uvést nemovitost do původního stavu. Přitom jsou povinny dbát, aby co nejméně rušily hospodaření a užívání nemovitosti. Mohou také, po předchozím upozornění, v nezbytném rozsahu provádět na vlastní náklad nutné úpravy terénu, oklešťovat a odstraňovat porosty překážející zeměměřickým činnostem a využívání značek.

(2) Není-li možné nemovitost uvést do původního stavu a vznikla-li vlastníku nebo oprávněnému uživateli nemovitosti majetková újma v důsledku výkonu zeměměřických činností, má právo na náhradu. Majetkovou újmu hradí ten, kdo ji výkonem zeměměřických činností způsobil. Právo na náhradu majetkové újmy musí být uplatněno nejpozději do 14 dnů ode dne jejího vzniku, jinak zaniká.

(3) Je-li vlastník nebo oprávněný uživatel nemovitosti omezen umístěním značky v obvyklém využívání nemovitosti, má právo na přiměřenou náhradu za toto omezení. Náhradu za omezení hradí správce značky, u kterého je nutno toto právo uplatnit do 6 měsíců ode dne oznámení o umístění značky na nemovitosti, jinak zaniká.

-------------------------

10) Zákon č.50/1976 Sb.

(4) Nedojde-li k dohodě o náhradě a její výši podle odstavce 2 a 3, rozhoduje soud.

§ 11

Povinnosti při výkonu zeměměřických činnosti pro potřeby

obrany státu a v objektech se zvláštním režimem ochrany

(1) Orgány státní správy a osoby jsou povinny při výkonu zeměměřických činností dbát zájmů obrany státu. Ve věcech dotýkajících se ochrany státního tajemství se řídí zvláštním zákonem.11)

(2) Vymezení obsahu, prostoru a způsobu výkonu zeměměřických činností pro potřeby obrany státu přísluší Ministerstvu obrany.

(3) Výsledky zeměměřických činností určené pro potřeby obrany státu spravuje Ministerstvo obrany, jeho orgány a právnické osoby jím zřízené.

(4) V objektech se zvláštním režimem ochrany a provozu je k výkonu zeměměřických činností potřebný předchozí souhlas příslušného ministerstva.

Hlava IV

Ověřování výsledků zeměměřických činností

§ 12

(1) Výsledky zeměměřických činností :

a) využívané pro správu a vedení katastru nemovitostí1) a pro státní mapová díla,

b) ve výstavbě,10)

musí být ověřeny fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění.

(2) Výsledky zeměměřických činností uvedené v odstavci 1 písm. a) musí být ověřeny , že svými náležitostmi a přesností odpovídají právním předpisům.1)

(3) Výsledky zeměměřických činností uvedené v odstavci 1 písm. b) musí být ověřeny, že svými náležitostmi a přesností odpovídají právním předpisům1) a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem.

-------------------------------

11) Zákon č.102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, ve znění zákona č. 383/1990 Sb. a zákona č. 558/1991 Sb.

§ 13

Rozsah úředního oprávnění

(1) Úřední oprávnění se uděluje pro ověřování :

a) geometrického plánu a dokumentace o vytyčení vlastnické hranice pozemku,

b) dokumentace o zřízení, obnovení nebo přemístění bodu podrobného polohového bodového pole a o zaměření předmětů měření, které jsou obsahem základních státních mapových děl, pro potřeby orgánů zeměměřictví a katastru,

c) geodetického podkladu pro výstavbu, dokumentace o vytyčovací síti, dokumentace o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby pro účely výstavby10) a o dohledu na dodržování její prostorové polohy a geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby,10) která obsahuje geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení,

d) dokumentace o zřízení, obnovení nebo přemístění bodu podrobného polohového bodového pole a o zaměření a šetření předmětů měření, které jsou obsahem státních mapových děl, pro potřeby obrany státu.

(2) Úřední oprávnění může být uděleno též samostatně pro ověřování výsledků uvedených v odstavci 1 písm. a) až d).

§ 14

Udělení úředního oprávnění

(1) Úřední oprávnění se udělí fyzické osobě na podkladě její písemné žádosti, jestliže :

a) je občanem České republiky, je plně způsobilá k právním úkonům a je bezúhonná,

b) má ukončené vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru s titulem inženýr a vykonala nejméně 5 let odborné praxe v činnostech, pro které žádá o udělení úředního oprávnění, z toho 3 roky ve výstavbě, jestliže žádá o udělení úředního oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. c).

(2) Úřední oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) uděluje Český úřad zeměměřický a katastrální. Úřední oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. d) uděluje Ministerstvo obrany.

(3) Písemná žádost o udělení úředního oprávnění :

a) podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) se podává u zeměměřického a katastrálního inspektorátu,2) v jehož územní působnosti má fyzická osoba místo trvalého pobytu; jestliže fyzická osoba nemá trvalý pobyt na území České republiky, podává žádost u Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Praze,

b) podle § 13 odst. 1 písm. d) se podává u Ministerstva obrany.

(4) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen:

a) pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s výkonem zeměměřických činností,

b) pro jiný úmyslně spáchaný trestný čin, jestliže je obava, že se dopustí stejného nebo obdobného trestného činu při výkonu zeměměřických činností.

(5) Český úřad zeměměřický a katastrální a Ministerstvo obrany vedou seznamy fyzických osob, kterým udělily úřední oprávnění.

(6) Příslušný orgán státní správy uvedený v odstavci 2 udělí fyzické osobě, která splnila podmínky stanovené v odstavce 1, úřední oprávnění zpravidla do tří měsíců ode dne podání žádosti a zapíše ji do seznamu fyzických osob s úředním oprávněním.

(7) Fyzická osoba je oprávněna ověřovat výsledky zeměměřických činností ode dne právní moci rozhodnutí o udělení úředního oprávnění.

§ 15

Zánik a odejmutí úředního oprávnění

(1) Úřední oprávnění zaniká na písemnou žádost držitele úředního oprávnění nebo jestliže držitel úředního oprávnění zemře nebo je prohlášen za mrtvého.12)

(2) Příslušný orgán státní správy uvedený v § 14 odst. 2 odejme fyzické osobě úřední oprávnění, jestliže pominula některá ze skutečností uvedených v § 14 odst. 1 písm. a).

(3) Český úřad zeměměřický a katastrální odejme fyzické osobě úřední oprávnění při závažném nebo opakovaném porušení pořádku na úseku zeměměřictví,2) které se týká náležitostí nebo přesnosti ověřovaných výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 písm. a) a b), nejvýše na dobu 5 let.

(4) Český úřad zeměměřický a katastrální může odejmout fyzické osobě úřední oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. c) na základě pravomocného rozsudku, kterým byla uložena povinnost uhradit škodu způsobenou zeměměřickými činnostmi, jejichž výsledek ověřil; jde-li o fyzickou osobu s úředním oprávněním podle § 13 odst. 1 písm. d) může úřední oprávnění odejmout Ministerstvo obrany.

(5) Zdůvodněný písemný návrh na odejmutí úředního oprávnění podle odstavce 3 předkládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu orgán zeměměřictví a katastru, v jehož územní působnosti byly výsledky zeměměřických činností předloženy k využití pro účely katastru nemovitostí a státních mapových děl.

--------------------------

12) § 7 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(6) Fyzické osobě, které bylo odejmuto úřední oprávnění podle odstavce 2 a 3 nebo 4, může být znovu uděleno při splnění podmínek uvedených v § 14, popřípadě i po uplynutí doby, na kterou bylo odejmuto.

(7) Příslušný orgán státní správy uvedený v § 14 odst. 2 vyškrtne fyzickou osobu ze seznamu fyzických osob s úředním oprávněním, jejíž úřední oprávnění zaniklo nebo jí bylo odejmuto.

§ 16

Práva a povinnosti fyzické osoby s úředním oprávněním

(1) Fyzická osoba s úředním oprávněním je povinna :

a) jednat odborně, nestranně a vycházet vždy ze spolehlivě zjištěného stavu věci při ověřování výsledků zeměměřických činností uvedených v § 13 odst. 1 písm. a), b) a d),

b) jednat odborně a dodržovat podmínky stanovené právními předpisy a písemně dohodnuté podmínky s objednatelem, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy, při ověřování výsledků zeměměřických činností uvedených v § 13 odst. 1 písm. c),

c) oznámit příslušnému orgánu státní správy uvedenému v § 14 odst. 2 všechny skutečnosti, které mají vliv na odejmutí úředního oprávnění,

d) poskytnout orgánu zeměměřictví a katastru potřebnou součinnost při využívání touto osobou ověřených výsledků zeměměřických činností a při dohledu na zeměměřické činnosti8) uvedené v § 13 odst. 1 písm. a) a b),

e) vést evidenci výsledků, které ověřila, s vyznačením, kdy ověření bylo provedeno a pod jakým pořadovým číslem.

(2) Fyzická osoba s úředním oprávněním odpovídá za odbornou úroveň jí ověřených výsledků zeměměřických činností, za dosažení předepsané přesnosti a za správnost a úplnost náležitostí podle právních předpisů.

(3) Fyzická osoba s úředním oprávněním je oprávněna používat označení " úředně oprávněný zeměměřický inženýr ".

(4) Ověření odborné správnosti výsledku zeměměřické činnosti se vyznačí textem: "Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům". K textu se připojí vlastnoruční podpis fyzické osoby, datum ověření výsledků zeměměřických činností, číslo z evidence ověřovaných výsledků a otisk razítka se státním znakem, jehož obsahem je :

a) jméno a příjmení fyzické osoby a označení podle odstavce 3,

b) číslo položky, pod kterou je fyzická osoba vedena v seznamu u příslušného orgánu státní správy uvedeného v § 14 odst. 2,

c) rozsah úředního oprávnění podle § 13 odst. 1.

Hlava V

Geodetické referenční systémy a státní mapová díla

§ 17

(1) Výsledky zeměměřických činností, využívané ve veřejném zájmu orgány zeměměřictví a katastru, musí být ve stanovených územních celcích dokumentovány v geodetických referenčních systémech závazných na celém území státu. V těchto geodetických referenčních systémech musí být dále dokumentovány stavby ve výstavběll)

na celém území státu, pokud je dokumentace jejich skutečného provedení využívána ve veřejném zájmu pro vedení kartografických děl.

(2) Geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání, stanoví vláda nařízením.

Hlava VI

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 18

Platnost dosavadních oprávnění

(1) Platnost oprávnění vydaných podle § 3 odst. 1 vyhlášky Českého úřadu geodetického a kartografického č. 60/1973 Sb., o ověřování geometrických plánů a jiných výsledků geodetických prací, a podle § 3 odst. 2 vyhlášky Českého úřadu geodetického a kartografického č. 10/1974 Sb., o geodetických pracích ve výstavbě, ve znění vyhlášky Českého úřadu geodetického a kartografického č. 38/1974 Sb., končí uplynutím jednoho roku od účinnosti tohoto zákona. Platnost oprávnění vydaných v dohodě s Českým báňským úřadem podle § 3 odst. 2 vyhlášky Českého úřadu geodetického a kartografického č. 60/1973 Sb., o ověřování geometrických plánů a jiných výsledků geodetických prací, končí uplynutím tří let od účinnosti tohoto zákona.

(2) Na základě písemné žádosti bude fyzické osobě, která splňuje podmínky stanovené tímto zákonem, uděleno úřední oprávnění v rozsahu uvedeném :

a) v § 13 odst. 1 písm. a), jestliže je držitelem oprávnění podle § 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky Českého úřadu geodetického a kartografického č. 60/1973 Sb., o ověřování geometrických plánů a jiných výsledků geodetických prací,

b) v § 13 odst. 1 písm. b), jestliže je držitelem oprávnění podle § 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky Českého úřadu geodetického a kartografického č. 60/1973 Sb., o ověřování geometrických plánů a jiných výsledků geodetických prací,

c) v § 13 odst. 1 písm. c), jestliže je držitelem oprávnění podle vyhlášky Českého úřadu geodetického a kartografického č. 10/ 1974 Sb., o geodetických pracích ve výstavbě, ve znění vyhlášky Českého úřadu geodetického a kartografického č. 38/1974 Sb.

§ 19

Vztah ke správnímu řádu

Obecné předpisy o správním řízení13) se vztahují na řízení podle § 3 odst. 2, § 9 odst. 6 a na udělení a odejmutí úředního oprávnění podle § 14 a 15 tohoto zákona.

§ 20

Zmocňovací ustanovení

(1) Český úřad zeměměřický a katastrální vyhláškou stanoví :

a) předmět a obsah správy bodových polí a náležitosti podání týkajících se bodových polí,

b) předmět a obsah správy základních a tematických státních mapových děl a postup při standardizaci geografického názvosloví,

c) předmět a obsah výsledků zeměměřických činností ověřovaných fyzickou osobou s úředním oprávněním a náležitosti dokumentace o skutečném provedení stavby využívané pro vedení základních státních mapových děl,

d) náležitosti žádosti o udělení úředního oprávnění a žádosti o zánik úředního oprávnění a formu ověřování výsledků zeměměřických činností.

(2) Ministerstvo obrany vyhláškou stanoví náležitosti žádosti o udělení úředního oprávnění a žádosti o zánik úředního oprávnění a formu ověřování výsledků zeměměřických činností pro potřeby obrany státu.

§ 21

Zrušuje se :

1. Zákon č.46/1971 Sb., o geodézii a kartografii.

2. Vyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického č. 59/ 1973 Sb., o provádění geodetických a kartografických prací a o kartografických dílech.

3. Vyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického č. 60/ 1973 Sb., o ověřování geometrických plánů a jiných výsledků geodetických prací.

4. Vyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického č.10/ 1974 Sb., o geodetických pracích ve výstavbě, ve znění vyhlášky Českého úřadu geodetického a kartografického č. 38/1974 Sb.

-------------------------

13) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

(živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1993 Sb.,

zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č.

273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994

Sb., zákona č. 42/1994 Sb. a zákona č. 136/1994 Sb.

§ 22

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon ), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb. a zákona č. 136/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 3 odst. 1 písm. c) bod 8 se slovo "geodetů" nahrazuje slovy " úředně oprávněných zeměměřických inženýrů,10)".

Poznámka pod čarou č. 10 zní :

-----------------------

"10) § 16 odst. 3 zákona č. ./1994 Sb., o zeměměřictví a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.".

2. Do přílohy č. 2 skupina 214 : Ostatní se vkládá :

"1. Výkon zeměměřických činností

2. středoškolské vzdělání zeměměřického směru a 5 roků odborné praxe nebo vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru a 3 roky odborné praxe ".

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP