Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

1127

INTERPELACE

poslance Pavla Seifera

na ministra dopravy Jana Stráského

ve věci závaznosti stanovených podmínek pro provozování taxislužby

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Pavla Seifera na ministra dopravy Jana Stráského. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 2. září 1994

Milan Uhde v. r.

Přílohy jsou k dispozici v organizačním odboru Kanceláře Poslanecké sněmovny

Vážený pan

Jan Stráský

Ministr dopravy České republiky

prostřednictvím

Milana Uhdeho

předsedy Poslanecké sněmovny

Parlamentu České republiky

 V Praze dne 23.8. 1994

Vážený pane ministře,

jak jste nepochybně informován, existují v Praze, ale i na jiných místech, snahy vznášet na provozovatele taxislužby určité specifické požadavky, u nichž je otázka, zda jsou vznášeny v souladu se zákonem. Asi jsme si všichni vědomi toho, že v oblasti taxislužby není vše v pořádku, že nadále existuje, vedle taxikářů poskytujících řádně své služby, ještě množství "zlatokopů", kteří se nepoctivostí snaží dosáhnout maximálního zisku okrádáním zákazníků. V této souvislosti je nutné vyvinout maximální ekonomický, kontrolní a sankční tlak, který by těmto negativním jevům zabránil a který by oddělil poctivé podnikání od nepoctivého.

Podle mého názoru je navýsost sporné, zda prostředkem k dosažení podobného cíle je vršení požadavků, které spíše zatěžují kapsy právě těch poctivých podnikatelů a ve svých důsledcích neznamenají nic jiného, nežli šikanování, případně zisk pro třetí osoby.

Jak je Vám jistě známo, v současné době jsou měněny, zejména v Praze, základní podmínky pro provozování taxislužby. Tyto změny směřují převážně ke sjednocení určitých technických vlastností vozidel taxislužby. Nejkontroverznějším požadavkem je stanovení minimálního obsahu zavazadlového prostoru, určení jednotné barvy vozidla a v podstatě striktní stanovení formy označování vozidel včetně podnikatelského subjektu, který se má provedením takového označení zabývat.

V této souvislosti se nabízejí dvě otázky:

1. Zda je právní forma těchto požadavku v souladu s právními předpisy.

2. Zda jsou vůbec takové požadavky v souladu s právním řádem.

K první otázce je nutné uvést, že mnoho osob, které provozují taxislužbu, bylo obesláno rozhodnutím o změně podmínek koncesní listiny, která stanovovala novou přílohu této koncesní listiny tvořenou novými provozními podmínkami. V těchto podmínkách zpracovaných živnostenskými odbory jsou obsaženy právě výše uvedené požadavky. Odmítnutí těchto podmínek znamená pro provozovatele taxislužby nebezpečí, že jejich koncese budou buď odebrány, nebo že nebudou prodlouženy (většina koncesních listin je vydávána pouze na dva roky). Odvolání proti těmto rozhodnutím je paušálně zamítáno. Koncesní podmínky mají podobu jakýchsi nepojmenovaných právních norem živnostenských odborů. Zároveň jsou rozesílány takzvané informace k jednotnému značení vozidel taxislužby v hl. m. Praze ze kterých vyplývá, že jednotné značení vozidel má provádět výhradně firma Get+Comp Servis s. r. o. Zásahy do podnikání této úrovně a tohoto charakteru by však vyžadovaly přinejmenším formu vyhlášky Magistrátu hl. m. Prahy. Otázkou ovšem je, zda vyhláška obdobného obsahu neodporuje předpisům vyšší právní síly, to jest Zákonu o silniční dopravě a příslušné prováděcí vyhlášce ministerstva dopravy.

Nyní byl přijat nový Zákon o silniční dopravě a Vaším ministerstvem nebyla ještě vydána nová prováděcí vyhláška. Zákon stanoví v zásadě pouze dvě povinnosti, to jest označení vozidla a vybavení vozidla digitálním taxametrem. Prováděcí vyhláška může tyto podmínky určitým způsobem zpodrobnit, avšak nesmí jít nad rámec zákona. Nad rámec zákona však nesmí jít ani jakákoliv jiná právní norma nižší právní síly a je tedy paradoxní, že nedefinovaný právní akt živnostenského odboru může evidentním způsobem porušovat zákon.

S danou problematikou úzce souvisí skutečnost, že provozovatelé taxislužby v hl. m. Praze jsou na základě usnesení Rady zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 19. 4. 1994 obesíláni technickou zprávou komunikací hl. m. Prahy jakýmisi informacemi o způsobu využívání taxi stanovišť pro provozovatele taxislužby. Na základě těchto informací je vyžadována úhrada určitých částek za využívání taxi stanovišť. Bez dokladů o zaplacení požadovaných částek se stává používání taxi stanovišť ilegálním. Uhrazení tohoto poplatku ani příslušná smlouva však nezaručuje provozovatelům taxislužby, že budou moci těchto stanovišť skutečně užívat. Je snad věcí již dostatečně veřejně známou, že pro používání stanovišť např. na Václavském náměstí není jakákoliv smlouva fakticky relevantní. Uživatel, který zde nemá "vydržené" či nelegálně zaplacené právo užívání, nemá sebemenší šanci stát na takovém stanovišti byť jen jednu minutu. Kdo nemá vlastnosti hrdiny amerického akčního filmu, by si vůbec nedovolil zde zastavit. Pokud by nebyl tvrdě fyzicky napaden, strávil by v budoucnu dost času v pojišťovně a v servisu. Za těchto okolností jsou požadavky TSK hl. m. Prahy více než absurdní.

Ze všech těchto důvodů se na Vás, vážený pane ministře, obracím s touto interpelací a žádám o poskytnutí těchto informací:

1. Zda je postup zvolený obvodními živnostenskými odbory a magistrátem hl. m. Prahy v souladu se zákonem, respektive zda je v souladu se zákonem obsah podmínek stanovených pro provoz taxislužby na území hl. m. Prahy, jakož i v jiných městech, ve kterých jsou požadavky obdobné.

2. Zda je možné stanovovat takové podmínky popsanou formou.

3. Zda je v souladu se zákonem postup technické správy komunikací hl. m. Prahy, která pouze vyžaduje splnění určitých podmínek (finanční úhrady), aniž by zaručovala jakákoliv faktická práva odpovídající zaplacenému poplatku.

V příloze Vám poskytuji text rozhodnutí Místního úřadu v Praze-Jižním Městě, text podmínek pro provozování taxislužby na území hl. m. Prahy včetně změn a doplňků a text informací k jednotnému značení vozidel taxislužby v hl. m. Praze.

S pozdravem,

 
Mgr. Pavel Seifer
 
poslanec PS PČR


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP