Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1994

I. volební období

1186

Návrh rozpočtu

Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání na rok 1995

Předkládá:

 
předseda Rady
 
Bohuslav Hanuš v. r.
NÁVRH ROZPOČTU

RADY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ

NA ROK 1995

Návrh rozpočtu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysíláni je předkládáni v souladu s čl. III., odst. 1 a 3 zákona č. 36/1993 Sb., o některých opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysílání.

A. VÝDAJOVÁ STRÁNKA ROZPOČTU

Investiční výdaje v tis. Kč
   
5100Vybavení kanceláři 150
 Výpočetní technika 190
 Radiomagnetofony70
 TV + video90
 celkem500
   
Neinvestiční výdaje  
5200Údržba a opravy 800
   
5300Materiální výdaje 2 250
 (energie, PHM, videokazety, magnetof. kazety, diskety, kanc. potřeby, drobný hmotný majetek, software, předplatné novin a časopisů)  
5400Služby a výdaje nevýrobní povahy 4 700
 z toho: - sociální a zdravotní pojištění 2 340
  - expertízy, výzkumy, zahr. cestovné, spojové služby, školení, semináře, pojistné) 2 360
5500Cestovné650
5600Mzdové prostředky 6 620
 z toho: - OON (odměny členů Rady) 2 200  
  - mzdy (úřad) 4 420
5700Nájemné 3 200
 celkem 18 220 
   
CELKEM INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 18 720
Odůvodnění:

Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání byla zřízena zákonem ČNR č. 103/1992 Sb., ve znění zákona ČNR č. 474/1992 Sb. a zákona ČNR č. 36/1992 Sb.

Rada vykonává státní správu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání. Zákonodárce seznal účelným řešení., kdy ústřední orgán státní správy pro oblast rozhlasového a televizního vysílání bude samostatnou, na vládě nezávislou institucí, jež je ze své činnosti přímo odpovědna Poslanecké sněmovně Parlamentu, a to i v oblasti financování.

Do zákonem stanovené působnosti Rady náleží zejména:

- podílet se svými stanovisky a návrhy na vytváření zásad státní politiky České republiky ve vztahu k vysílání a stanovit koncepci jeho rozvoje

- udělovat a odnímat licence k vysílání

- dohlížet na dodržování zákonů v oblasti vysílání

- stanovovat lhůty k nápravě a ukládat pokuty držitelům licencí, provozovatelům vysílání ze zákona nebo subjektům vysílajícím bez licence

- vykonávat státní správu v oblasti správy kmitočtového spektra učeného pro rozhlasové a televizní vysílání

Činnost Rady zajišťuje v souladu se zákonem č. 103/1992 Sb. úřad Rady, který se orgánem Rady a je financován z jejího rozpočtu. Úřad plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Rady.

Úřad je členěn do pěti odborů a sekretariátu úřadu. Celkový předpokládaný počet zaměstnanců se organizačním opatřením snížil v červnu t. r. na 30.

Odměny členů Rady jsou stanoveny Statutem, který byl schválen Českou národní radou 29. dubna 1992. Návrh rozpočtu předpokládá schválení novely Statutu, kterým by byly odměny členů Rady zvýšeny.

Investiční výdaje:

Investiční výdaje představují převážně dovybavení jednotlivých pracovišť úřadu výpočetní technikou a prostředky pro monitorování rozhlasového a televizního vysílání. Navrhované prostředky na investiční výdaje jsou výrazně nižší oproti roku 1994, a to o 41%.

Neinvestiční výdaje:

Významnou část neinvestičních výdajů (kromě mezd) představují služby, z nichž jde zejména o zadávání nezávislých expertíz (např. právní a technické povahy), analytických prací a výzkumů vztahujících se zvláště k otázkám poslechovosti rozhlasových a televizních stanic a k programovým standardům vysílání (AISA, GfK a jiná výzkumná pracoviště). Dále jde o výdaje spojené s pořádáním seminářů pro provozovatele rozhlasového a televizního vysílání, školení pracovníků úřadu, krátkodobé stáže a studijní pobyty u zahraničních partnerských organizací a odborných pracovišť.

Tyto výdaje odpovídají specifice pracoviště a jsou v přímé souvislosti se sníženým počtem pracovníků oproti původní představě. Více než dvouleté zkušenosti prokázaly efektivnost individuálně zadávaných prací odborné povahy. Tento postup umožňuje mj. využívat pro činnost Rady odborníky, kteří z různých důvodů nechtějí nebo nemohou být trvale zaměstnáni v úřadu Rady.

U materiálních výdajů, služeb a výdajů nevýrobní povahy vychází návrh rozpočtu především z úrovně současných cen a z dopadů zákonů a právních norem (např. zdravotní a sociální pojištění). Návrh předpokládá rovněž dovybavení jednotlivých pracovišť úřadu Rady drobným hmotným majetkem.

Výše nájemného vychází z nájemní smlouvy uzavřené v roce 1992. Nevyužité nebytové prostory v pronajatém objektu budou pokud možno i nadále pronajímány dalším subjektům.

B. PŘÍJMOVÁ STRÁNKA ROZPOČTU

Činnost Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání a jejího úřadu je, podle zákona č 331/1993 Sb. části sedmé § 15, financována od 1. ledna 1994 z 0,7% výnosu ze sazeb za používání rozhlasových a televizních přijímačů podléhajících evidenci.

Vzhledem: tomu, že se připravují nové legislativní úpravy vztahující se mj. ke způsobu financování Rady a k výši koncesionářských poplatků, lze v návrhu rozpočtu vycházet

z varianty a) - financování z koncesionářských poplatků:

Návrh příjmové stránky rozpočtu nelze podle výše uvedeného zákon. č. 331/1993 Sb. sestavit, nebo v době předložení návrhu rozpočtu Rady do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky není v České televizi ani v Českém rozhlasu schválen finanční plán na rok 1995, ze kterého se vychází.

z varianty b - financování ze státního rozpočtu:

Jediným zdrojem financování činnosti Rady jsou prostředky určené zákonem o státním rozpočtu, případné příjmy z pronájmu nebytových prostor v suterénu objektu Rady se odvádí do státního rozpočtu.

 
Bohuslav Hanuš v. r.
 
předseda Rady


V Praze dne 27. září 1994

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP