PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1994

I. volební období

1269

Vládní návrh

Zákon

ze dne . 1994,

kterým se mění zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb., zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů a mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České národní rady:

Čl. I

Zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 4 písm. c) se vypouštějí slova "s výhradou uvedenou v § 7." a čárka za slovem "zařízení" se nahrazuje tečkou.

2. V § 7 se vypouští druhá věta.

3. V § 8 odst. 4 se v první větě vypouštějí slova "a za rozhlasové a televizní přijímače, podléhající evidenci podle § 7,".

Čl. II

Zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., se mění takto:

§ 10 písm. a) zní:

"a) výnos z televizních poplatků,".

Čl. III

Zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., se mění takto:

§ 10 písm. a) zní:

"a) výnos z rozhlasových poplatků,".

Čl. IV.

Zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění zákona České národní rady č. 474/1992 Sb., zákona České národní rady č. 36/1993 Sb. a zákona č. 331/1993 Sb., se mění takto:

§ 8 zní:

"§ 8

Činnost Rady je hrazena ze státního rozpočtu České republiky.".

Čl. V

Zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění zákona č. 597/1992 Sb. a zákona České národní ray č. 36/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 9 odst. 6 zní:

"(6)Finanční zdroje získané z rozhlasových poplatků a televizních poplatků jsou příjmem provozovatelů ze zákona.".

2. V § 19 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Provozoval kabelového rozvodu je povinen poskytnout provozovateli ze zákona na jeho požádání údaje o účastnících kabelového rozvodu, které souvisejí s placením rozhlasového nebo televizního poplatku.".

3. V § 20 odst. 3 se za písmeno d) doplňuje písmeno e), které zní:

"e) neposkytne provozovateli ze zákona údaje o účastnících kabelového rozvodu (§ 19 odst. 5).".

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995.

Důvodová zpráva

Obecná část

Návrh zákona je doplňkem současně předpokládaného zákona o rozhlasových a televizních poplatcích; jde o změny a doplnění několika dalších zákonů, jež s financováním Českého rozhlasu a České televize formou rozhlasových a televizních poplatků úzce souvisejí.

V zájmu přehlednosti našeho právního řádu se tyto změny provádějí samostatným zákonem.

V souvislosti s novým pojetím rozhlasových a televizních poplatků se navrhuje financovat činnost Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání přímo ze státního rozpočtu. Ekonomický dopad na státní rozpočet činí zhruba 15 mil. Kč ročně, což odpovídá současnému příjmu Rady získávanému formou podílu na výnosech rozhlasových a televizních poplatků.

Zvláštní část

K článku I

Vypuštění dosavadních nesystémových zmínek o poplatcích v zákoně o telekomunikacích.

K článkům II a III

Do dosavadních právních norem upravujících postavení České televize a Českého rozhlasu se zavádějí termíny podle zákona o rozhlasových a televizních poplatcích.

K článku IV

V současné době je Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání financována formou podílu na vybraných rozhlasových a televizních poplatcích, návrh se však navrací k původnímu způsobu (přímé financování Rady ze státního rozpočtu). Jednou z nevýhod současného systému je pevný příjem bez ohledu na rozsah činnosti, který se bude rok od roku měnit, přičemž není jasné nakládání Rady s případnými přebytky.

K článku V

Do zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání se (kromě zavedení nových termínů podle zákona o rozhlasových a televizních poplatcích) doplňují ustanovení, jež provozovatelům ze zákona umožní bezproblémově získat údaje o účastnících kabelových rozvodů, kteří s ohledem na povinné zařazení programů veřejnoprávního vysílání do těchto rozvodů jsou automaticky poplatníky.

K článku VI

Účinnnost zákona se stanoví shodně s účinností zákona o rozhlasových a televizních poplatcích.

V Praze dne 21. září 1994

předseda vlády

Doc. Ing. Václav Klaus, CSc. v.r.

ministr hospodářství

Doc. Ing. Karel Dyba, CSc. v.r.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP