PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1994

I. volební období

1299

Návrh

poslanců M. Výborného a dalších

Zákon

ze dne 1994,

kterým se mění zákon České národní rady č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb.

Parlament se usnesl na totmo zákoně České republiky:

Zákon České národní rady č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb. se mění takto:

V § 34 se slova "pouze do 31. prosince 1994" vypouštějí.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti 1.1. 1995.

M. Výborný v.r.

J. Ullman v.r.

P. Kolář v.r.

R. Hába v.r.

J. Krámek v.r.

L. Zubek v.r.

P. Tollner v.r.

V. Lukáš v.r.

M. Benda v.r.

V. Koronthály v.r.

P. Čermák v.r.

J. Melichar v.r.

V. Nájemník v.r.

Důvodová zpráva

Zákonem České národní rady č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, byly mimo jiné zřízeny Česká komora architektů a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Těmto komorám bylo svěřeno udělovat na podkladě písemných žádostí a za podmínek stanovených zákonem autorizace, kterou zákon definuje jako oprávnění fyzických osob k výkonu odborných činností ve výstavbě a současně jako zvláštní podmínku provozování živnosti.

Přechodné ustanovení uvedeného zákona (§ 34) připustilo, aby výjimkou ze zásady shora naznačené mohly vybrané činnosti podle zákona vykonávat i osoby, kterým bylo uděleno oprávnění k projektové činnosti nebo osvědčení zvláštní způsobilosti k výkonu činností ve výstavbě podle dosavadních předpisů i bez autorizace, avšak pouze po dobu jednoho roku od účinnosti citovaného zákona, tj. jen do 7. května 1993. Zákonem č. 164/1993 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. července 1993 byla tato doba prodloužena do 31. prosince 1994.

Navrhovanou novelou se předpokládá zrušit toto omezení úplně, s tím, že tato problematika bude upravena novou zákonnou normou v návaznosti na novelu stavebního zákona.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP