Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1 9 9 4

I. volební období

1341

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon

č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb.,

zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona

České národní rady č. 36/1993 Sb., zákon České národní rady č. 484/1991 Sb.,

o Českém rozhlasu, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákon

České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové

a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů a mění a doplňuje zákon

č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění

pozdějších předpisů

(tisk 1269)

Rozpočtový výbor, hospodářský výbor a výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu projednaly na svých schůzích vládní návrh zákona, kterým se mění zákon

č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb., zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů a mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.

Uvedené výbory doporučují Poslanecké sněmovně, aby s předloženým návrhem zákona vyslovila souhlas s těmito úpravami:

K čl. IV

dosavadní článek IV nahradit tímto textem:

"Čl. IV

Zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění zákona České národní rady č. 474/1992 Sb., zákona České národní rady č. 36/1993 Sb. a zákona č. 331/1993 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se vypouští odstavec 2. Odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

2. V § 5 odst. 4 se ve větě první vypouštějí slova "2 a" a "nebo pokud Česká národní rada neschválí závěrečný účet Rady".

3. § 8 zní:

"§ 8

Činnost Rady je hrazena ze státního rozpočtu České republiky.".

K čl. VI.

dosavadní článek VI zní takto:

"Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1995 s výjimkou čl. IV, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995.".

V Praze dne 29. listopadu 1994

Ing. Tomáš JEŽEK, CSc. v.r.
RNDr. Tomáš PÁV v.r.
předseda rozpočtového výboru
zpravodaj rozpočtového výboru
Ing. Vladimír BUDINSKÝ v.r.
Ing. Anton ZIMA v.r.
předseda hospodářského výboru
zpravodaj hospodářského výboru
PhDr. František KOZEL v.r.
Vladimír KORONTHÁLY v.r.
předseda výboru pro vědu,
zpravodaj výboru pro vědu,
vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu


Nezařazená připomínka k tisku 1269

K článku IV

"Čl. IV

Zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění zákona České národní rady č. 474/1992 Sb., zákona České národní rady č. 36/1993 Sb. a zákona č. 331/1993 Sb., se mění takto:

§ 8 zní:

"§ 8

Činnost Rady je hrazena ze státního rozpočtu České republiky, ve kterém se zřizuje kapitola Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání.".

(výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP