PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1995

I. volební období

1541

Zpráva

o stavu vyslání a činnosti Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání (9. 7. 1994 - 31. 1. 1995)

Předkládá: v.r. Bohuslav Hanuš

předseda Rady

ZPRÁVA

o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (9. 7. 1994 - 31. 1. 1995)

Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání předkládá tímto v souladu s § 2, odst. 2, zákona č. 103/1992 Sb. ve lhůtě stanovené § 5, odst. 4 tohoto zákona, ve znění zákona č. 36/1993 Sb. zprávu o stavu vysílání a své činnosti za období od 9. července 1994 do 31. ledna 1995.

 V Praze dne 28. února 1995

Poznámka: zpráva obsahuje rovněž informace a údaje zahrnující období od 1. 2. 1.994 do 8. 7. 1994. Byly zařazeny z dokumentačních důvodů a jsou vždy zřetelně označeny.

OBSAH

ÚVOD

I. STAV ROZHLASOVÉHO A TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

a) legislativní stav

b) provozovatelé vysílání

I.1. TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ

Celoplošné televizní vysílání

Satelitní televizní vysílání

Regionální televizní vysílání

Lokální televizní vysílání

I.2. ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ

Celoplošné rozhlasové vysílání

Regionální a lokální rozhlasové vysílání

Rozhlasové vysílání v síti rozhlasu po drátě

I.3. TELEVIZNÍ KABELOVÉ ROZVODY

II. ČINNOST RADY PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ

II.1. SLOŽENÍ RADY

II.2. REALIZACE ZÁKONEM STANOVENÝCH KOMPETENCÍ RADY

A. Stanoviska a návrhy k zásadám státní politiky vysílání

B. Tvorba plánu využití kmitočtů

C. Udělováni a odnímání licencí

D. Plán licenčních řízení na rok 1995

E. Kontrola dodržováni zákonnosti ve vysílání

F. Stanoviska k návrhům a plnění mezinárodních smluv

G. Další činnost Rady

H. Organizace a fungováni Úřadu Rady

III. PROBLÉMY A VÝSLEDY VYSÍLÁNÍ

A. Vyváženost duálního systému vysílání - možnosti a cesty

B. Výhledy činnosti Rady

C. Nové technologie

D. Koncentrace a křížení vlastnictví v médiích

E. Vysílání v kontextu Evropy

PŘÍLOHY

1. Seznamy držitelů licencí

2. Plán využití kmitočtů (s přidělenými výkony) určených pro rozhlasové a televizní vysílání

3. Stanoviska Rady:

- Stanovisko ke stížnosti představitelů ČMSS a LSU na diskriminační přístup některých sdělovacích prostředků

- Stanovisko k udělování licencí k lokálnímu televiznímu vysílání

- Odpověď předsedovi výboru petičního, pro lidská práva a národnosti

- Stanovisko ze dne 17. ledna 1995 k přerušování filmů reklamou v soukromé televizi

4. Seznam upozornění, pokut a odňatých licencí

Seznam soudních sporů

Upozornění neoprávněným provozovatelům TR

5. Vzorové podmínky pro držitele licencí:

- podmínky k satelitnímu TV vysílání

- obecné podmínky k lokálnímu TV vysílání

- obecné podmínky k regionálnímu a lokálnímu rozhlasovému vysílání

- obecné podmínky k vysílání v televizních kabelových rozvodech

6. Přehled licenčních řízení:

- lokální televizní vysílání

- neuzavřená licenční řízení TKR

7. Přehledy sledovanosti rozhlasu a televize v ČR

Reklamní trh

VLOŽENÉ PŘÍLOHY - MAPY:

1. Pokrytí území ČR signálem ČT1 a ČT2

2. Pokrytí území ČR signálem soukromých TV stanic NOVA a PREMIÉRA

3. Vysílací stanoviště soukromých lokálních TV stanic na území ČR

4. Vysílací stanoviště soukromých rozhlasových stanic na území ČR

5. Televizní kabelové rozvody provozované držiteli licencí

ÚVOD

Předkládaná zpráva se zabývá stavem vysílání a činností Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání v období od 9. července 1994 do 31. ledna 1995.

Ve sledovaném období byly prioritními úkoly Rady zachování funkční kontinuity tohoto orgánu v novém složení, licenční činnost a budování účinného a efektivního systému kontroly dodržování zákonů vysílajícími subjekty. Mimořádnou pozornost věnovala Rada televiznímu vysílání v podmínkách roční existence úspěšné komerční celoplošné televize.

Rada konstatuje, že po úvodních krocích demokratické reformy vysílání v České republice duální systém vysílání začíná prokazovat svou životaschopnost. Péči o vyváženost duálního systému jako záruku plurality masmédií považuje Rada za svůj prvořadý úkol.

I. Stav rozhlasového a televizního vysílání

a) legislativní stav

Regulační rámec stanovený základními zákony přijatými parlamentem v roce 1991 (zákon č. 468/91 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání), v roce 1992 (zákon č. 103/92 Sb., o Radě ČR pro rozhlasové a televizní vysílání - dále jen "Rada") novelizovanými dílčími úpravami přijatými v roce 1993 zůstává v podstatě nezměněn.

Novely přijaté na konci roku 1994 zákonem č. 253/94 Sb. upravily ustanovení týkající se financování Rady. Činnost Rady je od 1. 1. 1995 hrazena ze státního rozpočtu. Nově je zavedena povinnost spojená se sankcí pro provozovatele kabelových rozvodů, která souvisí s placením rozhlasového nebo televizního poplatku podle nově přijatého zákona o rozhlasových a televizních poplatcích č. 252/94 Sb.

Ke změně vztahující se k žadatelům o licence a držitelům licencí došlo novelizací zákona č. 368/92 Sb., o správních poplatcích zákonem č. 85/94 Sb. Správní poplatky za udělení licence a její změny byly výrazně zvýšeny.

Rada považuje za nezbytnou novelizaci zákona č. 468/91 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a na ni navazujících právních předpisů, a to zvláště v následujících směrech:

- přesnější vymezení právního postavení a kompetencí Rady

- změna postupu při udělování licencí

- vymezení úkolů veřejnoprávního sektoru vysílání

- nástup nových technologií

- kompatibilita s evropskými normami

- úprava formálních a technických nedostatků zákona.

Velmi naléhavým úkolem je podle názoru Rady přistoupení České republiky k Evropské úmluvě o televizi přesahující hranice států a na ni navazující Evropské úmluvě o autorském právu a právech příbuzných v satelitním vysílání přesahujícím hranice států.

b) provozovatelé vysílání

Provozovatelé ze zákona

Veřejnoprávními provozovateli vysílání jsou v České republice na základě zákona č. 483/91 Sb., o České televizi Česká televize a na základě zákona č. 484/91 Sb., o Českém rozhlase Český rozhlas.

Tabulka č. 1

Držitelé licencí k provozování televizního a rozhlasového vysílání

typ vysílání
počet držitelů licencí
k 31.1.95
 
k 1.2.94
k 9.7.94
 
celoplošné televizní
1
2
2
regionální televizní
1
1
1
lokální televizní
-
4
25
satelitní televizní
-
3
3
televizní teletext
1
1
1
celoplošné rozhlasové
3
4
4
regionální a lokální rozhlasové
59
?1
87
rozhlas po drátě
10
10
10
rozhlasové do zahraničí (pásmo krátkých vln)
2
2
2
televizní kabelové rozvody
28
32
32
celkem
105
130
167

V období od 1. 2. až 9. 7. 1994 Rada odňala jednu licenci a zamítla 18 žádostí, v období 10. 7. 1994 až 31. 1. 1995 neodňala žádnou licenci a zamítla deset žádostí.

31. 1. 1995 je tedy v České republice celkem 167 držitelů licencí k provozování rozhlasového a televizního vysílání. Z tohoto počtu 25 licencí dosud nenabylo právní moci a 44 držitelů licencí dosud nezahájilo vysílání.

Jmenovitý seznam držitelů licenci k rozhlasovému a televiznímu vysílání je uveden v příloze č. 1.

I.1. TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ

Podobu televizního vysílání v České republice ve sledovaném období ovlivnily zejména:

a) zahájení vysílání televize NOVA jako první soukromé terestriální celoplošné televize v postkomunistických zemích

b) licenční řízení na lokální a satelitní televizní vysílání.

Celoplošné televizní vysílání

V České republice ve sledovaném období vysílala Česká televize na dvou vysílacích okruzích dva programy - ČT 1 a ČT 2. Vysílací okruh ČT 1 pokrývá 97 % území, vysílací okruh ČT 2 pokrývá 78 % území, do konce roku 1995 je plánováno rozšířit toto pokrytí na více než 90 %. Vysílací okruh, na němž nyní Česká televize vysílá program ČT 2, jí byl svěřen zákonem do správy do 31. 12. 1995.

Dále v České republice vysílá od 4. února 1994 na základě licence k provozování celoplošného televizního vysílání společnost CET 21, s.r.o. program NOVA TV s platností licence do 30. 1. 2005. Vysílací okruh programu NOVA TV pokrývá cca 99 % území České republiky vysíláním v rozsahu kolem 20 hodin denně. Stanice dosahuje vysokého procenta sledovanosti (viz příloha č. 7).

Společnost FTV Premiéra, s.r.o., obdržela licenci k provozování celoplošného televizního vysílání prostřednictvím satelitu jako centrálního plnoformátového programu pro regionální a lokální televizní vysílání. Podle podmínek licence musí být její vysílání strukturováno tak, aby umožňovalo ve stanovených časech vysílání držitelů televizních lokálních a regionálních licencí. Cílově bude vysílání stanice Premiéra TV pokrývat převážnou část území ČR. K 31. 1. 1995 obdržela společnost 35 kmitočtových přídělů, zatím šíří svůj signál vysílači z Prahy, Liberce, Zlína a Plzně.

Satelitní televizní vysílání

K 8. 10. 1993 Rada vyhlásila licenční řízení na satelitní televizní vysílání. Veřejná slyšení se konala 31. 5. a 1. 6. 1994, jako přísedící experti s právem. klást žadatelům dotazy se jej zúčastnili zástupci Ministerstva hospodářství a Českého telekomunikačního úřadu.

Licenčního řízení se zúčastnilo 8 žadatelů:

Art Production K, a.s.

Bonton TV, s.r.o.

CET 21, s.r.o.

Czech Sat, s.r.o.

FTV Premiéra, s.r.o.

Idea Broadcasting System s.r.o.

INTV, s.r.o.

RTVS, s.r.o.

Rada dne 28. 6. 1994 udělila společnostem Art Production K, a.s. (stanice Bohemia TV) a CET 21, s.r.o. (stanice Supernova) licence k provozování celoplošného televizního vysílání prostřednictvím satelitu a společnosti FTV Premiéra, s.r.o. (stanice Premiéra TV) licenci k provozování celoplošného televizního vysílání prostřednictvím satelitu jako centrálního programu pro regionální a lokální televizní vysílání. Licence byly uděleny na 12 let. Satelitní vysílání podle těchto licencí ani jedna ze společností dosud nezahájila. Základní podmínky jako součást licence k satelitnímu televiznímu vysílání a jejich konkretizace na jednotlivé držitele licence jsou uvedeny v příloze č. 5.

Regionální televizní vysílání

Jediným držitelem licence k regionálnímu televiznímu vysílání je k 31. 1. 1995 společnost FTV Premiéra, s.r.o. pro oblast Prahy a středních Čech. V souladu s koncepcí Rady v oblasti lokálního a regionálního televizního vysílání jsou plánována licenční řízení na regionální televizní vysílání ve Zlíně, Plzni a Liberci na květen 1995 a následně v dalších oblastech podle technických možností.

Regionální vysílání České televize zajišťují převážně její regionální studia.

Lokální televizní vysílání

K 1. 3. 1994 Rada vyhlásila licenční řízení na lokální televizní vysílání s maximálním vyzářeným výkonem (ERP) do 8 V. Veřejná slyšení se konala 28. - 31. 3. 1994 a 5. 4. 1994. Licenčního řízení se zúčastnilo 41 subjektů, řada z nich žádala o různá vysílání ve více lokalitách, celkem bylo podáno 76 žádostí o vysílání (viz příloha č. 6).

Z tohoto počtu je 8 subjektů zároveň držiteli licencí, příp. žadateli o licence k vysílání v televizních kabelových rozvodech.

K 31. 1. 1995 Rada udělila 25 licencí (viz příloha č. 6). Další jsou udělovány postupně v návaznosti na dlouhodobý proces potvrzování technických prostředků vysílání (koordinace kanálů), který probíhá ve spolupráci s Ministerstvem hospodářství - Českým telekomunikačním úřadem.

Licence jsou uděleny na 5 let, časový rozsah vysílání je stanoven na tři hodiny denně v časovém intervalu 6.30 - 8.30 h., 15.00 - 18.00 h. Ve zbývajícím čase bude na příslušném kanálu vysílat FTV Premiéra, s.r.o., držitel licence k celoplošnému televiznímu vysílání jako centrálního programu pro regionální a lokální televizní vysílání. Vzor obecných podmínek, které jsou součástí licence k lokálnímu televiznímu vysílání, je uveden v příloze č. 5.

Na základě rozhodnutí soudu o procesním pochybení Rada po veřejném slyšení 14. 6. 1994 znovu projednala žádost Martina Vadase o udělení licence k provozování celoplošného televizního vysílání a 28. 6. 1994 ji opět zamítla.

Rada po veřejném slyšení 14. 6. 1 94 zamítla dne 28. 6. 1994 žádost Stanislava Vacka o udělení licence k provozování regionálního televizního vysílání.

I.2. ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ

Rozhlasové vysílání ve sledovaném období ovlivňovaly tyto skutečnosti:

a) opuštění středovlnné sítě Českým rozhlasem (stanice Radiožurnál) a její přidělení společnosti Echo, s.r.o. 15. 4. 1994,

b) blížící se konec platnosti licencí udělených meziresortními komisemi k 31. 12. 1995,

c) uvolňování a zprovozňování dalších volných kmitočtů v jednotlivých oblastech.

Celoplošné rozhlasové vysílání

Dvě sítě VKV (FM) Českého rozhlasu (stanice Radiožurnál a Vltava), dvě sítě VKV (FM) držitelů licencí (Radia Frekvence a Radia Alfa), jedna středovlnná síť a jeden vysílač na dlouhé vlně Českého rozhlasu (Praha a Radiožurnál) a jedna středovlnná síť držitele licence (Radio Echo, licence udělena 15. 4. 1994) vytvářejí předpoklad pro rovnováhu duálního systému rozhlasového vysílání v České republice.

Regionální a lokální rozhlasové vysílání

Český rozhlas využívá pro regionální rozhlasové vysílání kmitočty na středních vlnách, které nelze využit do sítí, a velmi krátké vlny. Od 1. 1. 1995 převádí na zkušební dobu šesti měsíců čtyři středovlnné vysílače z regionálního vysílání na doplnění programu Radiožurnál.

V období od 1. 2. do 9. 7. 1994 Rada na základě uvolněných a zprovozněných kmitočtů udělila dvě licence k rozhlasovému vysílání v jižních Čechách: V+P, s. r. o. (Radio Prácheň a L. Faktorovi (Radio Faktor).

Období od 10. 7. 1994 do 31. 1. 1995

V souladu s § 25, odst. 2, zákona č. 468/91 Sb. končí k 31. 5. 1995 platnost 3.3 licencí k lokálnímu rozhlasovému vysílání, udělených meziresortními komisemi vlády ČSFR a Ministerstva kultury ČR (viz seznam držitelů licencí v příloze). Vzhledem k množství licencí a s ohledem na posílení právních a obchodních jistot stávajících provozovatelů rozhlasového vysílání Rada po dohodě s Asociací provozovatelů soukromého rozhlasového vysílání zahájila tato licenční řízení v jednotlivých etapách již od října 1994. Rada využila možnosti komplexního řešení rozhlasového vysílání v jednotlivých oblastech, a proto byly součástí vyhlašovaných licenčních řízeni nejen technicky vyhovující kmitočty udělené meziresortním komisemi, ale i další volné kmitočty.

Rada zveřejnila okolnosti, na které bude brát zvláštní zřetel při udělování licencí:

a) u stávajících držitelů licencí:

- dlouhodobé výsledky poslechovosti stanice

- výsledky monitoringu stanice

- situace v rozhlasovém vysílání v oblasti

- dodržování právních předpisů držitelem licence

- výsledky hospodaření stanice,

b) u žadatelů o licenci, kteří dosud vysílání neprovozují:

- přínos navrhované programové skladby

- kmitočtové možnosti

- ekonomické, marketingové, technické a personální zajištění projektu

- počet, kvalita a dosah nyní vysílajících stanic v oblasti.

Licenční řízení bylo rozděleno do etap:

1. jižní, západní a severní Čechy

2. východní Čechy,severní, střední a jižní Morava

3. Praha a střední Čechy.

Těchto licenčních řízení se účastní celkem 82 žadatelů, jejich ukončení se předpokládá do konce dubna 1995.

Vzor obecných podmínek, které jsou součásti licence k regionálnímu a lokálnímu rozhlasovému vysílání, je uveden v příloze č. 5.

Rozhlasové vysílání v síti rozhlasu po drátě

Ve sledovaném období neproběhlo žádné licenční řízení na vysílání v rozhlasu po drátě a vyhlášené licenční řízení s uzávěrkou 15. 11. 1994 bylo pozastaveno do vyjasnění stanovisek Českého rozhlasu a SPT Telecom. Přihlášeni jsou dva noví žadatelé.

I.3. TELEVIZNÍ KABELOVÉ ROZVODY (TKR)

Pokračuje rozvoj vysílání v televizních kabelových rozvodech. Rada usiluje o to, aby vysílání v TKR bylo v souladu se současnou platnou legislativou. Spolupracuje při tom na základě Pravidel spolupráce s Ministerstvem hospodářství - Českým telekomunikačním úřadem.

K 31. 1. 1995 bylo uděleno na základě licenčních řízení 25 licencí k vysílání v televizních kabelových rozvodech pro klasickou kabelovou technologii na 12 let, čtyři licence k vysílání v televizních kabelových rozvodech systémem MMDS (multikanálový mikrovlnný distribuční systém v pásmu 2,1 - 2,3 GHz) do roku 2000. Většina provozovatelů vysílání v ČR vysílá na jednom z kanálů vlastní program zaměřený na místní informace.

Průběžně byly schvalovány žádosti o změny a o rozšiřování licencí o další lokality. Jestliže držitel licence do 360 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence neuzavřel smlouvy s ochrannými organizacemi (§ 15 odst. c a § 5 odst. f zákona č. 468/91 Sb.), Rada správní řízení o změnách nebo rozšiřování licencí přerušuje do doby, než držitel licence zákonné ustanovení splní.

Dále Rada udělila společnosti Kabel Plus, a.s. licenci k vysílání filmového kanálu prostřednictvím TKR, který šíří v TKR dceřinných společnostech Kabelu Plus, Jaromíru Hurtovi licenci k vysílání programu v hotelovém kabelovém rozvodu v Praze a společnosti TVT, s.r.o. licenci k vysílání původního programového kanálu v Táboře.

Na žádost společnosti Kabel Net, s.r.o. jí byla odňata licence k vysílání v TKR systémem MMDS v Táboře.

Seznam držitelů licencí s konkrétním územním vymezením a celkovým počtem účastnických zásuvek je uveden v příloze č. 1.

Při udělování licencí Rada přihlíží zejména k:

- úplnosti žádosti dle §§ 21 a 19 zákona č. 468/91 Sb., zejména způsobu zajištění autorských a distribučních práv, k vyjádření městských zastupitelstev a k povolení ke zřízení vydanému Ministerstvem hospodářství - Českým telekomunikačním úřadem.

- zajištění, případně posílení konkurenčního prostředí v lokalitě.

Vzor obecných podmínek, které jsou součástí licence k vysílání v TKR, je uveden v příloze č. 5.

Dobu od roku 1992 Rada považovala za dostatečnou, aby všichni provozovatelé vysílání v TKR mohli uvést své vysílání do souladu se zákonem. Přesto stále řada subjektů vysílá bez licence. Těm provozovatelům, kteří vysílají pouze na základě povolení k provozu ČTÚ a nemají podanou žádost o licenci, zaslala v souladu s § 20 odst. 6 zákona č. 468/91 Sb. upozornění na neoprávněné provozování vysílání, za které může být uložena pokuta od 10 000 do 2 000 000 Kč. K 32. 1. 1995 bylo zasláno deset upozornění (viz seznam v příloze č. 4).

Po dohodě s Magistrátem hlavního města Prahy bylo vyhlášeno licenční řízení na provozování městského kanálu v televizních kabelových rozvodech na území hlavního města Prahy, Prahy - východ a Prahy - západ.. 10, ledna 1995 proběhla předběžná a veřejná slyšení dvou žadatelů, společností Innet, s.r.o. a Kabel Plus Praha, a.s.

Držitel licence na základě podmínek licence stanovených jednotlivým provozovatelům vysílání v TKR v Praze a na základě podmínek vlastní licence bude šířit vysílání ve všech sítích TKR v Praze a okolí, poskytne bezplatně hlavnímu městu Praze nebo jím pověřenému subjektu až pět hodin vysílacího času kanálu denně a zajistí odbavení tohoto vysílání, programovou skladbu zaměří na specifiku Prahy a postupně zajistí přístup veřejnosti do vysílání. Na financování vysílání městského kanálu se budou podílet jednotliví provozovatelé TKR v Praze, Praze - východ a Praze - západ v proporci určené Radou.

Dosud nejsou uzavřena licenční řízeni 24 společností (viz příloha č. 6). Udělování dalších licencí bylo pozastaveno do vyřešení problematiky autorských a distribučních práv.

K 31. 1. 1995 je registrováno 21 žadatelů o licence k vysíláni v TKR klasickou kabelovou technologií, čtyři žadatelé o licence k vysílání v systému MMDS a dva žadatelé o licenci k vysílání původního programového kanálu.

Rada předpokládá průběžné projednávání žádostí o licence k vysílání v TKR každé tři měsíce.

II. Činnost Rady pro rozhlasové televizní vysílání

II.1. Složení Rad

9. července 1994 bylo Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky zvoleno 8 členů Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání:

Bohuslav Hanuš, narozen 24. 12. 1932, technik, Praha, bez politické příslušnosti, od 22. 9. 1994 předseda Rady

Josef Josef, narozen 2. 9. 1949, psycholog, ředitel divadla, Olomouc, bez politické příslušnosti

PhDr. Oldřich Tomek narozen 26. 2. 1951, historik, Praha, bez politické příslušnosti

PhDr. Jindřich Kabát, narozen 24. 4. 1953, psycholog, KDU - ČSL, Praha, od 11. 8. 1994 do 15. 9. 1994 předseda Rady

RNDr. Josef Musil, CSc., narozen 21. 7. 1939, chemik, ekolog, Dobříš, KDS

Jiří Novotný, narozen 1. 7. 1936, filmový historik, Zlín, bez politické příslušnosti

Mgr. Petr Štěpánek, narozen 7. 6. 1958, hudební a publicista, Hradec Králové, ODS

PhDr. Marie Hakenová, narozena 20. 9. 1948, dramaturgyně, Praha, bez politické příslušnosti

2. listopadu 1994 byla dovolena devátá členka Rady:

JUDr. Zdena Hůlová, narozena 13. 4. 1957, právnička, Praha, bez politické příslušnosti. Rada dosud nezvolila svého místopředsedu.

V období od 1. 2. do. 7. 1994 pracovala Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání v tomto složení:

PhDr. Oldřich Tomek, předseda Rady

Josef Josef, místopředseda Rady

Bohuslav Hanuš

Ing. Miroslav Pýcha

Ing. Jiří Koubek

Ing. Leopold Hajíček

Ing. Vladimír Mlateček

Ing. Jiří Brož

Rada v tomto složení byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR odvolána dne 9. 7. 1994.

II. 2. Realizace zákonem stanovených kompetencí Rady

A. Stanoviska a návrhy k zásadám státní politiky vysílání

Stanoviska Rady a okruh problémů a otázek vztahujících se k politice státu v oblasti vysílání jsou obsaženy v části III. a příloze č. 3 této zprávy.

Ve sledovaném období došlo k dalšímu pozitivnímu vývoji v součinnosti s ústředními orgány státní správy, zejména s ministerstvem hospodářství a Český telekomunikačním úřadem, ministerstvem kultury a ministerstvem pro hospodářskou soutěž. Jsou připravována Pravidla spolupráce mezi ministerstvem kultury a Radou, obdobná Pravidla fungují již rok mezi ministerstvem hospodářství a Radou (viz předchozí Zpráva).

Zástupci Rady se v červnu 1994 zúčastnili jednání svolaných ministerstvem kultury k novele zákonů vztahujících se k oblasti vysílání a následně obdrželi pracovní teze k těmto otázkám, zpracované resortem ministerstva kultury.

Radě bylo zasláno k připomínkám celkem 17 dalších návrhů zákonů, z toho osm do 9. 7. 994.

Radě nebyl zaslán k připomínkám návrh novely zákona o správních poplatcích, kterou byly zvýšeny správní poplatky za rozhlasové a televizní vysílání.

B. Tvorba plánu využití kmitočtů.

Byl zpracován plán využití kmitočtů pro rozhlasové vysílání (viz příloha č. 2), který obsahuje tři kategorie kmitočtů v pásmech AM a FM:

a) kmitočty využívané provozovateli vysílání

b) kmitočty volné nerušené (uvažované/neuvažované pro licenční řízení)

c) kmitočty volné rušené.

Zpracováním tohoto plánu se situace v oblasti kmitočtového plánování postupné zpřehledňuje a lze ji účinně kontrolovat a ovlivňovat.

Rada zadala TESTCOMU (dříve Výzkumný ústav spojů) vypracování studie využití kmitočtů pro televizní vysílání. Studie byla Radě doručena na konci ledna 1995. Rada předpokládá zpracování plánu využití kmitočtů pro televizní vysíláni v první polovině roku 1995.

C. Udělování a odnímání licencí

Období 1. 2. 1994 - 9. 7. 1994

a) licenční řízení o udělení licence

ROZHLASOVÉ CELOPLOŠNÉ VYSÍLÁNÍ - STŘEDNÍ VLNY

Technické prostředky: 1 středovlnná síť

Počet žadatelů: 5

Předběžná slyšení: 10. a 11. 3. 1994

Veřejná slyšení: 21. a 22. 3. 1994

Licence udělena 15. 4. 1994

ECHO, s. r. o. (Radio Echo)

SATELITNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ:

Počet žadatelů: 8

Předběžná slyšení: 24. 11. 1993 a 12. a 13. 4. 1994

Veřejná slyšení: 31. 5. a 1. 6. 1994

Licence uděleny: 28. 6. 1994

ART PRODUCTION K, a.s. (Bohemia TV)

CET 21, s. r. o. (Supernova)

FTV PREMIÉRA, s. r. o. (Premiéra TV)

ROZHLASOVÉ REGIONÁLNÍ A LOKÁLNÍ VYSÍLÁNÍ FM - JIŽNÍ ČECHY:

Počet kmitočtů: 3

Počet žadatelů: 5

Předběžná slyšení: 21. 6. 1994

Veřejná slyšení: 27. 6. 1994

Licence uděleny: 28. 6. 1994

V PLUS P, S.R.O. (Radio Prácheň)

FAKTOR LADISLAV, JUDr. (Radio Faktor)

VYSÍLÁNÍ V TELEVIZNÍCH KABELOVÝCH ROZVODECH:

Licence uděleny:

3.5.1994 MWtv Local, s. r. o.

26. 5. 194 CODIS, a,s.

Celoplošné televizní vysílání: Martin Vadas (žádost zamítnuta)

Regionální televizní vysílání: Stanislav Vacek (žádost zamítnuta)

b) licenční řízení o odnětí licence

KABEL NET HOLDING, s. r. o. - televizní kabelové rozvody systémem MMDS pro lokalitu Tábor (na žádost držitele licence)

Období 10. 7. 1994 - 31. 1. 1995

a) licenční řízení o udělení licence

ROZHLASOVÉ REGIONÁLNÍ A LOKÁLNÍ VYSÍLÁNÍ FM - JIŽNÍ, ZÁKLADNÍ A SEVERNÍ ČECHY

Počet kmitočtů: 21

Počet žadatelů: 27, z toho někteří žádali o více kmitočtů

Předběžná slyšení: 5. - 7. 12. 1994

Veřejná slyšení: 12. - 14. 12. 1994

Licence uděleny: 20. 12. 1994 a 3. 1. 1995:

AMBO, s.r.o. (Radio Diana) - Karlovy Vary

DOUBEK Jan (Radio Duha Vrchlabí) - Vrchlabí (nový držitel)

FAKTOR Ladislav (Radio Faktor 2) - České Budějovice

G-COMP, s.r.o. (Beat frekvence) - České Budějovice (nový držitel)

INWEST LEASING, a.s. (Radio Vest Plzeň) - Plzeň

M+M, s.r.o. (Radio Agara) - Chomutov

PINGITZER Bedřich (Radio Krumlov) - Český Krumlov (nový držitel)

RADIO CONTACT LIBEREC, s.r.o. (Radio Contactel Liberec - RCL) - Liberecko

RADIO DRAGON KARLOVY VARY, s.r.o. (Radio Dragron) - Karlovy Vary

RADIO FM PLUS PLZEŇ s.r.o. (Radio FM Plus) - západní Čechy

RADIO MOST, s.r.o. (Radio Most) - Most

RADIO RELAX ČESKÁ LÍPA, s.r.o. (Radio Crystal) - Česká Lípa (nový držitel)

RTV CHEB, k.s. (Radio Egrensis) - Cheb

SUCHÝ Petr (Radio Šumava) - Klatovsko (nový držitel)

SVOBODA Karel (Radio Děčín 91,6 MHz) - Děčín

Rada z technických důvodů zastavila řízení u dvou žadatelů (Ondrášek Tomáš, North Music, s.r.o.).

ROZHLASOVÉ REGIONÁLNÍ A LOKÁLNÍ VYSÍLÁNÍ FM - VÝCHODNÍ ČECHY, JIŽNÍ, STŘEDNÍ A SEVERNÍ MORAVA

Počet kmitočtů: 20

Počet, žadatelů: 40, z toho někteří žádají o více kmitočtů

Předběžná slyšení: 23. 1. - 25. 1. 1995

Veřejná slyšeni: 31. 1. - 2. 2. a 6. - 7. 2. 1995

b) licenční řízení o odnětí licence - O

Tabulka č. 2

Vydaná správní rozhodnutí v licenčních řízeních v období od 1. 2. 1994 do 31. 1. 1995

vydaná správní rozhodnutí o udělení licence 54
z toho: 
rozhodnutí v právní moci 43
rozhodnutí, která nejsou v právní moci 11
vydaná správní rozhodnutí o neudělení licence 41
vydaná správní rozhodnutí o odnětí licence - § 15 (1) d) 1

D. Plán licenčních řízení na rok 1995

Rada předpokládá následující postup licenčních řízení v roce 1995:

únor/březen - lokální a regionální rozhlasové vysílání Praha, střední Čechy

březen/duben - vysílání v systému MMDS

duben/květen - televizní kabelové rozvody

květen/červen - regionální televizní vysílání (Liberec, Plzeň, Zlín)

září - televizní kabelové rozvody

září/říjen - regionální televizní vysílání

říjen/listopad - lokální televizní vysílání

prosinec - televizní kabelové rozvody

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP