PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1995

I. volební období

1589

Návrh

poslanců Františka Kozla a Jiřiny Pavlíkové

na vydání

Zákona

ze dne 1995,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I.

Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích č. 252/1994 Sb., se mění takto:

§ 3

se vkládá nový odst. 4

"(4) Školy, které jsou součástí výchovně vzdělávací soustavy1) platí rozhlasový poplatek z jednoho rozhlasového přijímače a televizní poplatek z jednoho televizního přijímače."

---------------------------

1) zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základní a středních škol (školský zákon), v platném znění

ostatní odstavce přečíslovat

Čl. II.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva:

Tímto návrhem novely zákona se stanoví povinnost školám platit koncesionářské poplatky pouze za jeden rozhlasový a televizní přijímač. Ve školách televizní a rozhlasové přijímače zpravidla neslouží ke sledování televizních a rozhlasových pořadů, ale obvykle jsou používány k výuce.

V Praze dne 8. března 1995

Fr. Kozel v.r.

J. Pavlíková v.r.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP