PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1995

I. volební období

1650

Vládní návrh

Zákon

ze dne 1995,

V l á d n í n á v r h

Z á k o n

ze dne . 1995,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb. a zákona č. 200/1994 Sb. a mění a doplňuje zákon České národní rady č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb. a zákona č. 136/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 3 včetně poznámek č. 1) až 23b) zní:

" § 3

(1) Živností není:

a) provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě 1),

b) využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony 2), jejich původci nebo autory.

(2) Živností dále není v rozsahu zvláštního zákona činnost fyzických osob:

a) lékařů, lékárníků, stomatologů, psychoterapeutů, přírodních léčitelů, klinických logopedů, klinických psychologů a středních zdravotnických pracovníků, s výjimkou očních optiků a protetiků2a),

b) veterinárních lékařů, dalších veterinárních pracovníků včetně pracovníků veterinární sanace a osob vykonávajících odborné práce při šlechtitelské a plemenářské činnosti v chovu hospodářských zvířat3) ,

c) advokátů4), komerčních právníků5), notářů5a) a patentových zástupců6) ,

d) znalců a tlumočníků 7),

e) auditorů 8) a daňových poradců8a) ,

f) burzovních dohodců a makléřů8b),

g) zprostředkovatelů a rozhodců kolektivních sporů9),

h) úředně oprávněných zeměměřických inženýrů10),

i) svobodných architektů a svobodných inženýrů1Oa).

(3) Živností dále není :

a) činnost bank 11), pojišťoven12), penzijních fondů 12a), burz, organizátorů mimoburzovních trhů, obchodníků s cennými papíry8b) a zařizování a správa kolektivních majetkových účastí13),

b) pořádání loterií a jiných podobných her14),

c) hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem15),

d) výroba elektřiny, plynu nebo tepla a rozvod elektřiny, plynu nebo tepla fyzickým či právnickým osobám, zajišťované ve veřejném zájmu16),

e) zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje,

f) prodej nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské činnosti a lesních plodin přímým spotřebitelům fyzickými osobami,

g) námořní doprava a mořský rybolov17),

h) provozování dráhy a drážní dopravy18),

i) zřizování a provozování jednotné telekomunikační sítě19),

j) výroba humánních a veterinárních léčiv a prostředků zdravotnické techniky k jejich výrobě20),

k) výroba, dovoz, vývoz a odbyt psychotropních a omamných látek21),

1) státní zkušebnictví22),

m) zahraniční obchod s vojenským materiálem22a),

n) státní odborný dozor nad bezpečností práce a technických zařízení22b),

o) rozhlasové a televizní vysílání23),

p) nabízení nebo poskytování služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb,

r) zprostředkování zaměstnání23a),

s) činnost, při níž se navrhují, projektují, expertně posuzují, vyrábějí, staví, uvádějí do provozu , provozují, opravují , udržují, rekonstruují a vyřazují z provozu jaderná zařízení,

t) příprava vybraných pracovníků jaderných zařízení23b).

1) § 1 a 2 zákona č.222/1946 Sb., o poště (poštovní zákon), ve znění zákona č. 86/1950 Sb. a zákona č. 88/1950 Sb. § 3 a 6 zákona č. 63/1950 Sb., o úpravě hospodaření s tabákem, solí a lihem a o zrušení státních finančních monopolů.

2) Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích,ve znění zákona č. 519/1991 Sb.

Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb.,zákona č.468/1991 Sb. a zákona č.318/1993 Sb.

Zákon č.529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových prvků.

Zákon č. 478/1992 Sb. , o užitných vzorech.

2a) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon ČNR č.220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění zákona ČNR č. 160/1992 Sb.

3) § 25 odst.1 zákona č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon ČNR č. 128/1990 Sb., o advokacii.

5) Zákon ČNR č. 209/1990 Sb., o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované.

5a) Zákon ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti.

6) Zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona ČNR č. 14/1993 Sb.

7) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

8) Zákon ČNR č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky.

8a) Zákon ČNR č.523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky.

8b) Zákon ČNR č.591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách.

Zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů.

9) § 11 a 13 odst.1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění zákona č. 519/1991 Sb.

10) Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů.

1Oa) § 14 odst.1 písm. a) zákona ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb

11) Zákon ČNR č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb.

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

12) Zákon ČNR č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 320/1993 Sb.

12a) Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

13) Např. § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

14) Zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb.

15) § 2 a 3 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

16) Zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci.

17) Zákon č. 61/1952 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 42/1980 Sb.

Nařízení ministra dopravy č.75/1953 Sb.,kterým se provádějí některá ustanovení zákona o námořní plavbě.

18) § 60 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.

19) Zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

20) § 62 odst. 3 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČR č. 284/1990 Sb., o správné výrobní praxi, řízení jakosti humánních léčiv a prostředků zdravotnické a obalové techniky.

Zákon č.87/1987 Sb.,o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů .

Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy ČSR č.86/1989 Sb., o povolování ověřování, výroby, dovozu a uvádění do oběhu, používání a kontrole veterinárních léčiv a přípravků.

21) § 34 a 35 nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

22) Zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů.

22a) Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.140/1961 Sb., trestní

zákon, ve znění pozdějších předpisů.

22b) Zákon č.174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.

23) Zákon č. 468/1991 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání ve znění pozdějších předpisů.

23a) Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon ČNR č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění

pozdějších předpisů.

23b) Zákon č. 28/1984 Sb., o státním dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení.".

2. V § 4 odst. 1 se v první větě slovo "bytových" nahrazuje slovem "bytů" a za slova "pokud vedle pronájmu jsou" vkládá slovo "pronajímatelem" a slova "spojené s pronájmem" se nahrazují slovy "zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor".

3. V § 4 se vypouští odstavec 2 a zároveň se zrušuje číslování odstavců.

4. § 5 odst. 2, 3 a 4 včetně poznámek č. 24) a 25) zní:

"(2) Fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba nebo jiné společenství se sídlem mimo území České republiky (dále jen "zahraniční osoba") může na území České republiky provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako česká osoba, pokud z tohoto nebo zvláštního zákona nevyplývá něco jiného. Bydlištěm na území České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí trvalý pobyt na jejím území24).

(3) Pokud ze zákona vyplývá pro zahraniční osobu povinnost

předložit doklady potvrzující určité skutečnosti, rozumí se tím předložení dokladů včetně jejich ověřeného českého překladu,pokud z tohoto nebo zvláštního zákona nevyplývá něco jiného. Pravost podpisů a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů musí být ověřena.

(4) Fyzická osoba, jíž bylo přiznáno postavení uprchlíka podle zvláštních předpisů25), může provozovat živnost za stejných podmínek jako občan České republiky s bydlištěm na území České republiky.

24) § l odst. 3 zákona č.123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území ČSFR.

Zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.

25) Zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb.".

5. V § 5 se vypouští odstavec 5.

6. § 6 odst. 3 zní:

"(3) U české právnické osoby musí všeobecné podmínky podle odstavce 1 splňovat všechny fyzické osoby, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy a dále odpovědný zástupce, je-li ustanoven. U zahraniční právnické osoby se splnění všeobecných podmínek posuzuje u vedoucího organizační složky, umístěné v České republice a u odpovědného zástupce.".

7. V § 6 se za odstavec 3 doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Bezúhonnost dokládá zahraniční fyzická osoba živnostenskému úřadu i odpovídajícími doklady vydanými státem, jehož je fyzická osoba občanem, jakož i státy, ve kterých se dlouhodobě (více než tři měsíce nepřetržitě) zdržovala v posledních třech letech.".

8. § 7 odst. 2 zní :

"2) Nelze-li odbornou nebo jinou způsobilost prokázat dokladem vydaným jedné fyzické osobě, lze odbornou způsobilost prokázat dokladem vydaným podnikateli příslušným odborným orgánem v souladu se zvláštními předpisy 22b).".

9. Za § 7 se vkládá § 7a, který zní:

"§ 7a

Provozování živnosti průmyslovým způsobem

(1) Živnost je provozována průmyslovým způsobem, splňuje-li její provozování tyto znaky:

a) jde o činnost zahrnující v rámci jednoho pracovního procesu více dílčích činností, které samy o sobě naplňují znaky živnosti a

b) jde o činnost využívající organizačního oddělení výkonu dílčích prací, postupů nebo úkonů, zejména od řídících a obchodních prací a členění těchto prací, postupů nebo úkonů podle jednotlivých profesí.

(2) O provozování živnosti průmyslovým způsobem rozhodne na návrh podnikatele a po předložení potřebných dokladů živnostenský úřad oprávněný k vydání průkazu živnostenského oprávnění pro živnosti provozované průmyslovým způsobem. Zamítnutí návrhu podnikatele na provozování ohlašovací živnosti průmyslovým způsobem nemá vliv na vznik práva provozovat živnost.

(3) Oprávnění k provozování živnosti průmyslovým způsobem zahrnuje oprávnění k provozování všech činností, které směřují ke vzniku konečného výrobku nebo k poskytnutí služby a jsou pouze dílčím prvkem technologického procesu.

(4) Případné změny znaků charakterizujících provozování živnosti průmyslovým způsobem je podnikatel povinen nejpozději do jednoho měsíce od jejich vzniku oznámit živnostenskému úřadu.

(5) U ohlašovacích živností provozovaných průmyslovým způsobem se pro získání živnostenského oprávnění nevyžaduje prokazování odborné způsobilosti. Podnikatel odpovídá za odbornost provozování živnosti a je povinen zajistit provozování živnosti osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti podle § 21 a 22 a přílohy č. 2, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.".

10. V § 8 odst. 4 se vypouštějí slova "národní rady" a druhá věta.

11. V § 8 odst. 5 se za slovo "živnosti" vkládají slova "v oboru nebo příbuzném oboru (§ 22 odst.3)".

12. Poznámky č. 26) až 28) k § 8 znějí:

"26) Část druhá zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.

27) § 5 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

28) Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.".

13. V § 10 odst. 1 písm. a) se za slova "tímto dnem" doplňuje středník, po středníku následují slova "to však neplatí v případech uvedených v § 47 odst. 5, v odstavci 6 poslední větě a v odstavci 7".

14. V § 10 odst. 1 písm. b) se nahrazují slova "doručení koncesní listiny" slovy "nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese".

15. V § 10 odst. 2 písm. a) se na konci před čárku doplňují slova "příslušnému živnostenskému úřadu".

16. V § 10 odst. 2 se za poslední větu doplňují věty: " Průkaz živnostenského oprávnění lze nahradit i osvědčením, které podnikateli vydá na jeho žádost živnostenský úřad. Osvědčení musí obsahovat následující údaje:

a) u fyzické osoby její jméno,příjmení, obchodní jméno,místo podnikání, předmět podnikání a identifikační číslo,

b) u právnické osoby obchodní jméno, sídlo, předmět podnikání, identifikační číslo, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby,

c) identifikační (popřípadě evidenční) číslo živnostenského listu nebo koncesní listiny.".

17. V § 10 odst. 5 se na konci doplňuje věta: "Platnost živnostenského listu nebo koncesní listiny zaniká nesplněním podmínek stanovených v tomto odstavci.".

18. V § 11 odst. 1 se před stávající text doplňuje věta: "Podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce." Ve stávajícím textu, tvořícím nyní druhou větu, se slovo "která" nahrazuje slovem "kterému", vynechává se slovo "technický", a na konci odstavce se připojují slova: "nestanoví-li tento zákon jinak.".

19. V § 11 odst. 3 se slovo "bydliště" nahrazuje slovem "pobyt".

20. § 11 odst. 4, 5, 6 a 7 znějí:

"(4) Je-li podnikatel právnickou osobou, je povinen ustanovit odpovědného zástupce, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(5) Právnická osoba odpovědného zástupce neustanovuje, pokud její statutární orgán nebo některý z členů statutárního orgánu nebo u zahraniční právnické osoby vedoucí organizační složky umístěné v České republice splňuje zvláštní podmínky provozování živnosti; tuto skutečnost oznámí a doloží živnostenskému úřadu. Fyzická osoba v postavení statutárního orgánu nebo jeho člena anebo vedoucí organizační složky zahraniční osoby v těchto případech plní funkci odpovědného zástupce podle tohoto zákona. Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být člen dozorčí rady, případně člen jiného kontrolního orgánu této právnické osoby.

(6) Je-li podnikatelem fyzická osoba, může ustanovit odpovědného zástupce, jehož prostřednictvím bude živnost provozovat. Nesplňuje-li podnikatel zvláštní podmínky pro provozování živnosti (§ 7) nebo nemá-li pobyt na území České republiky, je povinen odpovědného zástupce ustanovit, nestanoví-li zákon jinak. Zahraniční fyzická osoba odpovědného zástupce neustanovuje, pokud vedoucí její organizační složky umístěné v České republice splňuje všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti; tuto skutečnost oznámí a doloží živnostenskému úřadu. Vedoucí organizační složky umístěné v České republice v tomto případě plní funkci odpovědného zástupce podle tohoto zákona.

(7) Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací, jakož i ukončení výkonu jeho funkce, podnikatel oznamuje bezodkladně, nejpozději však do 5 dnů ode dne ustanovení odpovědného zástupce nebo ode dne ukončení výkonu jeho funkce, živnostenskému úřadu. Odpovědný zástupce může vykonávat svou funkci již ode dne ustanovení podnikatelem za předpokladu, že splňuje všeobecné a zvláštní podmínky provozování ohlašovací živnosti." .

21. V § 11 odst. 8 se v druhé větě nahrazují slova "bylo rozhodnutí o schválení doručeno." slovy "kdy rozhodnutí nabylo právní moci.".

22. V § 11 se doplňuje nový odstavec 12, který zní:

"(12) Fyzická osoba, u níž trvá překážka provozování živnosti podle § 8 tohoto zákona, nemůže být odpovědným zástupcem. Odpovědným zástupcem nemůže být ani fyzická osoba, jíž bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 1 písmeno a), b) nebo podle § 58 odst. 2, 3 a 4 tohoto zákona, a to po dobu jednoho roku od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.".

23. V § 13 odst.1 písm.d) a v odstavci 3 se slova "opatrovník ke správě podniku" nahrazují slovy "správce dědictví29)".

24. Poznámka č. 29) k § 13 zní:

"29) § 175e občanského soudního řádu.".

25. V § 13 odst. 4 se na konci třetí věty doplňují slova "pod dosavadním obchodním jménem s dodatkem označujícím nástupnictví a jméno nástupce" a dále se doplňuje věta:" Pokud nesplňuje sám zvláštní podmínky provozování živnosti, musí neprodleně ustanovit odpovědného zástupce.".

26. § 14 včetně názvu zní:

" § 14

Pokračování v živnosti při přeměně obchodní společnosti nebo družstva

(1) Při přeměně obchodní společnosti nebo družstva v jinou formu obchodní společnosti nebo v družstvo může nová společnost, popřípadě družstvo, pokračovat na základě živnostenského oprávnění svého právního předchůdce v provozování živnosti zaniklé společnosti nebo družstva po dobu nezbytně nutnou k získání vlastního živnostenského oprávnění, splňuje-li všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti. Pokračování v živnosti musí neprodleně oznámit živnostenskému úřadu a současně ohlásit ohlašovací živnost nebo podat žádost o koncesi.

(2) Při sloučení, splynutí nebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva platí ustanovení odstavce 1 obdobně.".

27. § 15 se vypouští.

28. § 17 zní:

" § 17

(1) Provozovnou se rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se pro účely tohoto zákona považuje i stánek a obdobné zařízení, zejména prodejní.

(2) Na základě průkazu živnostenského oprávnění může být živnost provozována ve více provozovnách. Zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně je podnikatel povinen oznámit ve lhůtě 15 dnů živnostenskému úřadu, v jehož územním obvodu se provozovna nachází. Je-li provozovna v obvodu jiného živnostenského úřadu, než který vydal živnostenský list nebo koncesní listinu, případně který provedl jejich změnu, oznámí podnikatel zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně ve lhůtě 15 dnů i tomuto úřadu. Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla pro provozování živnosti způsobilá podle zvláštních právních předpisů, byla řádně označena (§ 31 odst.1,2) a aby pro každou provozovnu byla ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny (§ 31 odst.2 písm.b).

(3) Evidence provozoven podnikatelů se vede u živnostenského úřadu, v jehož územním obvodu se provozovna nachází a v živnostenském rejstříku.".

29. § 18 se vypouští.

30. § 21 včetně poznámek č. 30) až 31) zní:

" § 21

Odborná způsobilost pro živnosti řemeslné se prokazuje

a) výučním listem v oboru nebo jiným dokladem o řádném ukončení příslušného učebního poměru v oboru 30) nebo

b) výučním listem v oboru vydaným institucí akreditovanou příslušnými státními orgány k pořádání rekvalifikačních kursů a k vydávání dokladů o kvalifikaci podle zvláštních předpisů3Oa) nebo

c) vysvědčením o ukončeném středním odborném vzdělání v oboru 31) nebo

d) vysvědčením o maturitní zkoušce na střední odborné škole v oboru nebo na středním odborném učilišti v oboru nebo na gymnasiu s předměty odborné výchovy v oboru nebo na nástavbovém studiu v oboru 31) nebo

e) diplomem nebo jiným dokladem o absolvování vysoké školy v oboru.

30) Např. § 14 a 14a zákona č. 227/1859 ř. z., živnostenský řád, ve znění pozdějších předpisů, § 15 odst. 1 až 5 zákona č. 259/1924 Sb., živnostenský zákon pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi, § 3 odst.2 vládního nařízení č. 186/1949Sb., o zatímní úpravě výcviku učnů, § 2 odst. 1 vládního nařízení č. 22/1952 Sb., o nové úpravě učňovských zkoušek, § 19 zákona č.89/1958 Sb., o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon), zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška ministerstva školství ČSR č. 5/1981 Sb., o závěrečných učňovských zkouškách v učebních a studijních oborech, vyhláška ministerstva školství SSR č. 16/1981 Sb., o závěrečných učňovských zkouškách v učebních a studijních oborech, vyhláška ministerstva školství ČSR č. 31/1987 Sb., o ukončování studia ve středních školách a o ukončování přípravy ve zvláštních odborných učilištích, vyhláška ministerstva školství SSR č. 38/1987 Sb., o ukončování přípravy ve zvláštních odborných učilištích, § 25 vyhlášky ministerstva školství, mládeže a sportu SR č.102/1991 Sb., o ukončování studia na středních školách a ukončování přípravy v odborných učilištích a učilištích, vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

3Oa) Vyhláška MPSV ČR č.21/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců, ve znění vyhlášky MPSV ČR č.324/1991 Sb.

31) § 9 odst. 1 a 2 a § 25 odst. 1 a 7 zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

31. § 22 včetně poznámky č. 31a) zní:

"§ 22

"(1) Doklady o odborné způsobilosti uvedené v § 21 mohou být nahrazeny:

a) výučním listem nebo jiným dokladem o řádném ukončení učebního poměru nebo studia v příbuzném oboru a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru nebo dokladem o vykonání tříleté praxe v příbuzném oboru nebo

b) dokladem o úspěšném vykonání kvalifikační zkoušky před komisí složenou ze zástupců živnostenského úřadu, příslušné střední odborné školy nebo středního odborného učiliště, jakož i příslušného živnostenského společenstva, je-li zřízeno nebo

c) dokladem o vykonání šestileté praxe v oboru.

(2) Praxí v oboru se rozumí také základní nebo náhradní služba v ozbrojených silách nebo civilní služba, pokud během ní byly pravidelně vykonávány práce, které jsou předmětem příslušné živnosti. Dokladem o výkonu praxe je písemné potvrzení vydané příslušným orgánem ozbrojených sil nebo právnickou či fyzickou osobou, u níž občan konal náhradní nebo civilní službu.

(3) Za příbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo obdobných pracovních postupů a odborných znalostí.(4) Obsahovou náplň a způsob provádění zkoušek podle odstavce 1 písmena b) stanoví vyhláška, vydaná společně Ministerstvem hospodářství a ústředními orgány, do jejichž působnosti patří odvětví, v nichž jsou živnosti provozovány31a).

31a) Vyhláška ministerstva hospodářství České republiky, ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ministerstva vnitra České republiky a ministerstva zemědělství České republiky č. 525/1992 Sb., k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování některých živností.".

32. § 25 zní:

" § 25

Živnosti volné jsou živnosti, pro jejichž provozování tento zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro živnosti volné musí být splněny všeobecné podmínky (§ 6 odst. 1).".

33. V § 27 odst. 2 se slovo "Zvláštní" na začátku věty nahrazuje slovem "Všeobecnou". Za dosavadní text odstavce 2 se doplňuje věta: "Podnikatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci splňují podmínku spolehlivosti, pokud tento zákon podmínku spolehlivosti zaměstnanců vyžaduje.".

34. § 27 odst. 3 zní :

"(3) Živnostenský úřad uloží nebo změní podnikateli podmínky provozování živnosti na základě stanoviska orgánu státní správy uvedeného v § 52 odst. 1 tohoto zákona anebo na základě zvláštních předpisů.".

35. K § 29 odst. 4 se doplňuje poznámka pod č.32) o následující předpisy:

"Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 138/1973 Sb. o vodách.".

36. V § 29 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Pracovníkům živnostenského úřadu je podnikatel - fyzická osoba, jakož i všechny fyzické osoby provozující činnost naplňující pojmové znaky živnosti, osoby jednající jejich jménem, jejich zaměstnanci a odpovědný zástupce podnikatele, povinni prokázat totožnost. Jde-li o podnikatele - právnickou osobu, povinnost prokázat totožnost mají fyzické osoby, které jsou statutárním orgánem nebo členy statutárního orgánu, osoby jednající jménem podnikatele a odpovědný zástupce.".

37. § 30 odst. 1 zní:

"(1) Podnikatel je povinen umožnit živnostenskému úřadu prohlídku provozovny, jakož i prohlídku místa podnikání, sídla nebo organizační složky podniku, a to i v případě, že jsou součástí obydlí.".

38. § 31 odst. 1 a 2 znějí:

"(1) Provozovna musí být zvenčí viditelně označena obchodním jménem.

(2) U provozovny, určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům, musí být na dveřích vchodu do provozovny nebo na jiném vhodném a trvale viditelném místě uvedeno:

a) obchodní jméno, sídlo nebo místo podnikání,

b) symbol nebo uvedení hlavní skupiny prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, nejedná-li se o stánek nebo obdobné zařízení (§ 17 odst.1),

c) jméno a příjmení osoby odpovědné za činnost provozovny,

d) prodejní nebo provozní doba určená pro styk se zákazníky, nejedná-li se o stánek nebo obdobné zařízení (§ 17 odst.1).".

39. V § 31 odst. 3 se za slova "uzavření provozovny" doplňují slova "podle odstavce 2".

40. Poznámky č. 33) až 36) k § 31 znějí:

"33) § 13 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

34) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii.

35) Např. zákon č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č 87/198 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č.42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologi a o jejich kontrole, ve znění zákona ČNR č. 4/1993 Sb., zákon ČNR č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 528/1990 Sb., (devizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

35a) § 15 zákona ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění zákona č. 166/1993 Sb.

36) § 11 vyhlášky ministerstva zdravotnictví ČSR č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášky č. 204/1988 Sb.".

41. V § 31 odst. 8 se na konci doplňuje věta: "O kontrolním zjištění se pořizuje protoko135a).".

42. V § 33 se za slova "Obchodními živnostmi jsou" doplňuje slovo "zejména".

43. V § 35 odst. 1 se za slova "prodávat i mimo" doplňuje slovo "ohlášenou".

44. § 38 až 40 se vypouštějí.

45. V § 44 se vypouští text "odstavce 3".

46. V § 45 odst. 1 se za první větu doplňuje věta: "Jedná-li se o zahraniční osobu a nelze-li místní příslušnost živnostenského úřadu určit podle sídla nebo místa podnikání v České republice, řídí se místní příslušnost živnostenského úřadu umístěním organizační složky zahraniční osoby v České republice."

47. § 45 odst. 2, 3 a 4 včetně poznámky č.36a) zní:

"(2) Fyzická osoba v ohlášení uvede:

a) jméno a příjmení, státní občanství, bydliště, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození (dále jen "rodné číslo") a údaj, zda jí soud nebo správní orgán uložil zákaz činnosti nebo zda u ní trvá jiná překážka, týkající se provozování živnosti,

b) provozuje-li živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, uvede údaje uvedené pod písmenem a) týkající se jeho osoby,

c) zahraniční fyzická osoba bydliště mimo území České republiky, místo pobytu v České republice (pokud byl povolen), umístění organizační složky v České republice a údaje uvedené pod písmenem a), týkající se vedoucího organizační složky 36a). Je-li odpovědným zástupcem nebo vedoucím organizační složky osoba s bydlištěm mimo území České republiky, uvede též místo jejího pobytu v České republice,

d) obchodní jméno,

e) předmět a místo podnikání,

f) identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

g) provozovnu nebo provozovny, pokud jsou zřízeny,

h) datum zahájení provozování živnosti,

i) datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu určitou,

j) údaj o tom, že hodlá živnost provozovat průmyslovým způsobem.

(3) Právnická osoba v ohlášení uvede:

a) obchodní jméno, sídlo a jméno, příjmení, státní občanství, rodné číslo a bydliště osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy, údaj, zda jim soud nebo správní orgán uložil zákaz činnosti nebo zda u nich trvá jiná překážka provozování živnosti a údaj, zda jejich pracovněprávní vztahy nebo služební či jiné poměry nevylučují nebo neomezují jejich činnost ve statutárním orgánu právnické osoby a způsob, jakým za právnickou osobu jednají,

b) provozuje-li živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, uvede údaje uvedené pod písmenem a) týkající se jeho osoby,

c) zahraniční právnická osoba též umístění organizační složky v České republice a údaje uvedené pod písmenem a) týkající se vedoucího organizační složky36a). Je-li odpovědným zástupcem nebo vedoucím organizační složky osoba s bydlištěm mimo území České republiky, uvede též místo jejího pobytu v České republice,

d) identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

e) předmět podnikání,

f) provozovnu nebo provozovny, jsou-li zřízeny,

g) datum zahájení provozování živnosti,

h) datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu určitou,

i) údaj o tom, že hodlá živnost provozovat průmyslovým způsobem.

(4) Ohlašovatel je povinen vymezit předmět podnikání uvedený v ohlášení s dostatečnou určitostí a jednoznačností. Předmět podnikání živnosti řemeslné a vázané musí být ohlášen v souladu s přílohou č. 1 a č. 2, a to v úplném nebo částečném rozsahu.

36a) § 28 odst. 3 obchodního zákoníku.".

48. V § 46 odst. 1 písm. a) se doplňuje část věty za poslední čárkou o slova " zahraniční fyzické osoby doklady dle § 6 odst. 4 tohoto zákona,".

49. V § 46 odst.1 se doplňují písmena b), c), d), e), f,), která včetně poznámky č. 36b) znějí:

"b) u ohlašovací řemeslné nebo vázané živnosti doklad prokazující její odbornou způsobilost, popřípadě odbornou způsobilost odpovědného zástupce nebo vedoucího organizační složky zahraniční osoby umístěné v ČR,

c) doklad o zaplacení správního poplatku 36b),

d) výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm zapsána,

e) doklady o skutečnostech prokazujících provozování živnosti průmyslovým způsobem,

f) čestné prohlášení odpovědného zástupce, je-li ustanoven, o tom, že souhlasí s ustanovením do funkce a s převzetím povinností v rozsahu stanoveném tímto zákonem.

36b) Zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.".

50. § 46 odst. 2 zní:

"(2) Právnická osoba připojí k ohlášení:

a) výpis z rejstříku trestů všech fyzických osob v postavení statutárního orgánu nebo jeho člena a odpovědného zástupce, je-li ustanoven, ne starší 6 měsíců, zahraniční osoba doklady prokazující splnění podmínek u vedoucího organizační složky v České republice a odpovědného zástupce,

b) u řemeslné nebo vázané živnosti též doklad prokazující odbornou způsobilost fyzické osoby v postavení statutárního orgánu nebo jeho člena nebo odpovědného zástupce, anebo vedoucího organizační složky zahraniční osoby umístěné v České republice,

c) doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud se nezapisuje do obchodního rejstříku nebo pokud ještě zápis nebyl proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána v obchodním rejstříku, pokud již byl zápis proveden; zahraniční právnická osoba výpis z obchodního či obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o tom, že její organizační složka na území České republiky byla zapsána v obchodním rejstříku, pokud byl již zápis proveden,

d) doklad o zaplacení správního poplatku 36b),

e) doklady o skutečnostech prokazujících provozování živnosti průmyslovým způsobem,

f) čestné prohlášení odpovědného zástupce, je-li ustanoven, o tom, že souhlasí s ustanovením do funkce a s převzetím povinností v rozsahu stanoveném tímto zákonem.".

51. V § 46 se vypouští odstavec 3 a dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

52. § 47 odst. 2 písm. a) zní:

"a) jméno a příjmení podnikatele a jeho bydliště, u zahraniční osoby bydliště mimo území České republiky, místo pobytu v České republice (pokud byl povolen) a umístění organizační složky v České republice a jméno, příjmení a bydliště (popřípadě místo pobytu v České republice) jejího vedoucího,".

53. § 47 odst. 2 písm. d) zní:

"d) provozování živnosti průmyslovým způsobem, je-li živnost tímto způsobem provozována,".

54. V § 47 odst. 3 se za slova "fyzické osobě" vkládají slova "nejde-li o zahraniční osobu.".

55. § 47 odst. 4 písm. a) zní:

"a) obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno a příjmení osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy a způsob jakým jednají jménem právnické osoby, dále u zahraniční osoby též umístění organizační složky v České republice a jméno, příjmení a bydliště jejího vedoucího ,".

56. § 47 odst. 4 písm. c) zní:

"c) provozování živnosti průmyslovým způsobem, je-li živnost tímto způsobem provozována,".

57. V § 47 odst. 5 se za dosavadní znění doplňuje věta: "Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží lhůta pro vydání živnostenského listu.".

58. V § 47 odst. 6 se ve druhé větě nahrazují slova "řízení zastaví" slovy "rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo".

59. § 48 odst. 1 zní:

"(1) Živnostenský úřad zašle opis živnostenského listu nebo výpis z něj, případně jiným způsobem sdělí údaje o živnosti a podnikateli (dále jen "opis živnostenského listu") příslušnému orgánu vykonávajícímu správu daně, orgánu státní statistiky; jde-li o podnikatele - fyzickou osobu, též úřadu práce, v jehož územní působnosti má podnikatel trvalý pobyt. Tato povinnost živnostenského úřadu se vztahuje i na změny nebo zrušení živnostenského listu a na rozhodnutí o pozastavení provozování živnosti." .

60. § 48 se doplňuje o odst. 5, který zní:

"(5) Živnostenský úřad plní povinnosti uvedené v odstavci l až 4 ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí.".

61. V § 49 odst. 2 se vypouští druhá věta.

62. V § 49 se doplňují odstavce 3, 4 a 5, které znějí:

"(3) Změna se ohlašuje věcně a místně příslušnému živnostenskému úřadu. Jedná-li se o změnu sídla nebo místa podnikání, rozhoduje o změně živnostenského listu živnostenský úřad místně příslušný podle nového sídla nebo místa podnikání.

(4) Jedná-li se o změnu údajů o provozovně provede živnostenský úřad změnu v evidenci provozoven a v živnostenském rejstříku a o takto provedené změně podnikatele vyrozumí.

(5) Jedná-li se o změnu údajů o odpovědném zástupci, podnikatel je povinen doložit k oznámení čestné prohlášení podle § 46 tohoto zákona a živnostenský úřad v případě, že podnikatelem ustanovený odpovědný zástupce splňuje podmínky provozování živnosti, provede zápis změny do živnostenského rejstříku a současně o tom informuje podnikatele. Nesplňuje-li podnikatelem ustanovený odpovědný zástupce podmínky provozování živnosti nebo nemá-li podnikatel ustanoveného odpovědného zástupce, ačkoli to zákon vyžaduje, zahájí živnostenský úřad řízení o pozastavení provozování živnosti.".

63. V § 50 odst. 1 se za první větu doplňuje věta: "Jedná-li se o zahraniční osobu a nelze-li místní příslušnost živnostenského úřadu určit podle sídla nebo místa podnikání v České republice, řídí se místní příslušnost živnostenského úřadu umístěním organizační složky zahraniční osoby v České republice.".

64. V § 50 v odst. 2 se text "§ 45 odst. 2 až 4 a § 46 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a odst. 3 a 4" nahrazuje textem "§ 45 odst. 2 a 3 a § 46 odst. 1, 2 a 3" a doplňuje se druhá věta, která zní: "Předmět podnikání je třeba v žádosti o koncesi uvést v úplném nebo v částečném rozsahu podle přílohy č. 3.".

65. § 50 odst. 3 zní:

"(3) Jsou-li pro provozování živnosti stanoveny podmínky odborné nebo jiné způsobilosti, k žádosti o koncesi přiloží:

a) fyzická osoba doklad prokazující její odbornou a jinou způsobilost, popřípadě doklad prokazující odbornou a jinou způsobilost odpovědného zástupce anebo vedoucího organizační složky zahraniční osoby umístěné v ČR,

b) právnická osoba doklad prokazující odbornou a jinou způsobilost fyzické osoby v postavení statutárního orgánu nebo jeho člena anebo odpovědného zástupce anebo vedoucího organizační složky zahraniční osoby umístěné v ČR.".

66. § 50 se doplňuje o odst. 4, který zní:

"(4) Žadatel v žádosti o koncesi je povinen uvést též údaje podle zvláštních předpisů a doložit je doklady, které jsou nezbytné k zaujetí stanoviska příslušného orgánu státní správy podle § 52 odst. 1 tohoto zákona.".

67. V § 52 odst. 1 se za slovo "oprávnění" doplňují slova "nebo souhlas" a za stávající znění doplňuje věta: "Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží lhůta pro vydání koncesní listiny.".

68. V § 52 odst.2 se za slova "povaha živnosti" doplňují slova " nebo v pochybnostech".

69. § 52 odst. 3 se vypouští.

70. V § 53 odst. 1 se vypouští druhá věta.

71. V § 53 odst. 2 se vypouští slova "nebo obec".

72. V § 53 odst. 4 se za slovo "předpisů" doplňují slova "v rozsahu souhlasu příslušného orgánu státní správy".

73. § 54 odst. 1 písm. a) zní:

"a) jméno a příjmení podnikatele a jeho bydliště, u zahraniční osoby bydliště mimo uzemí České republiky, místo pobytu v České republice (pokud byl povolen) a umístění organizační složky v České republice a jméno, příjmení a bydliště (popřípadě místo pobytu v České republice) vedoucího organizační složky v České republice,".

74. § 54 odst. 1 písm. d) zní:

"d) provozování živnosti průmyslovým způsobem, je-li živnost tímto způsobem provozována,".

75. § 54 odst. 2 písm. a) zní:

"a) obchodní jméno, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno a příjmení osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem, nebo jeho členy a jednají navenek jménem právnické osoby, u zahraniční osoby též umístění organizační složky v České republice a jméno, příjmení a bydliště (popřípadě místo pobytu v České republice) jejího vedoucího,".

76. § 54 odst. 2 písm. c) zní:

"c) provozování živnosti průmyslovým způsobem, je-li živnost tímto způsobem provozována,".

77. V § 55 se dosavadní znění označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Živnostenský úřad zašle opis koncesní listiny nebo výpis z ní, rozhodnutí o její změně nebo o jejím zrušení, popřípadě jiným dohodnutým způsobem sdělí údaje o koncesované živnosti a o podnikateli též orgánu, který k udělení koncese vydával stanovisko dle § 52 odst. 1 tohoto zákona.".

78. § 56 odst. 2 věta druhá zní: "Pro rozesílání opisů rozhodnutí platí ustanovení § 48 obdobně.".

79. V § 56 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Na řízení o změně koncesní listiny se vztahuje přiměřeně ustanovení § 53 tohoto zákona, řízení o změně podmínek uložených v koncesní listině podle § 27 odst. 3 zákona zahajuje živnostenský úřad z vlastního nebo jiného podnětu, změny údajů o odpovědném zástupci se schvalují v samostatném řízení, změny údajů o provozovně se provádějí přiměřeně podle § 49 odst. 4 tohoto zákona.".

80. V § 57 odst. 1 písm. a) se slova" opatrovník ustanovený ke správě podniku" nahrazují slovy "správce dědictví".

81. V § 57 odst. 1 písm. b) se vypouští text "a 15".

82. V § 57 odst. 1 písm. d) se na závěr doplňují slova "o zrušení živnostenského oprávnění.".

83. § 57 odst. 3 zní:

"(3) Zanikne-li živnostenské oprávnění, je tuto skutečnost živnostenský úřad povinen oznámit orgánům uvedeným v § 48 a v § 52 odst. 1.".

84. § 58 včetně poznámky č. 38) zní :

" § 58

(1) Živnostenský úřad příslušný podle sídla nebo místa podnikání, zruší živnostenské oprávnění, jestliže

a/ podnikatel již nesplňuje podmínky podle § 6 odst. 1 písm. b/ a c/, ledaže v případě § 6 odst. 1 písm.b/ byl ustanoven odpovědný zástupce,

b/ nastanou překážky podle § 8,

c/ podnikatel o to požádá.

(2) Živnostenský úřad, příslušný podle sídla nebo místa podnikání, zruší živnostenské oprávnění nebo pozastaví provozování živnosti na návrh orgánu státní správy vydávajícího stanovisko podle § 52 odst. 1 z důvodu, že podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené koncesní listinou, tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy.

(3) Živnostenský úřad, příslušný podle sídla nebo místa podnikání, může živnostenské oprávnění zrušit nebo v odpovídajícím rozsahu provozování živnosti pozastavit, jestliže podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené koncesní listinou, tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy.

(4) V případě, že bylo zastaveno užívání nebo provoz zařízení nebo části zařízení 38) a podnikateli bylo uloženo odstranit závady, může živnostenský úřad příslušný podle sídla nebo místa podnikání v odpovídajcím rozsahu zrušit živnostenské oprávění nebo pozastavit provozování živnosti, jestliže podnikatel neodstraní závady do jednoho roku od uplynutí stanovené lhůty, a nebyla-li stanovena, do jednoho roku od rozhodnutí.

(5) Živnostenský úřad, příslušný podle sídla nebo místa podnikání, pozastaví na určitou dobu provozování živnosti na žádost podnikatele doloženou dokladem o tom, že o úmyslu pozastavit provozování živnosti podnikatel vyrozuměl správce daně.

(6) Bylo-li živnostenské oprávnění zrušeno z důvodů uvedených v odstavcích 2 až 4, může podnikatel ohlásit ohlašovací živnost nebo požádat o vydání koncese nejdříve po uplynutí jednoho roku od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.

38) Např. § 6 odst. 1 písm. c/ zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona ČNR č. 159/1992 Sb. a zákona č. 47/1994 Sb.".

85. § 60 odst. 2 písm. a) zní:

"a) u fyzické osoby jméno, příjmení, státní občanství, bydliště, rodné a identifikační číslo podnikatele, obchodní jméno, osobní údaje týkající se odpovědného zástupce, je-li ustanoven a u zahraniční osoby též údaje týkající se organizační složky umístěné v České republice a osobní údaje týkající se jejího vedoucího; u právnické osoby obchodní jméno, sídlo, identifikační číslo a osobní údaje týkající se osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy, odpovědného zástupce, je-li ustanoven a u zahraniční osoby též údaje týkající se organizační složky umístěné v České republice a osobní údaje týkající se jejího vedoucího,".

86. § 60 odst. 2 písm. e) zní:

"e) provozovna nebo provozovny, pokud jsou zřízeny,".

87. § 60 odst. 2 písm. h) zní :

"h) pozastavení provozování živnosti a zánik živnostenského oprávnění,".

88. V § 60 odst. 2 se na závěr doplňují písmena i), j), k), l) a m), která znějí:

"i) datum zahájení provozování živnosti,

j) provozování živnosti průmyslovým způsobem,

k) údaj, zda se jedná o osobu zahraniční,

1) prohlášení konkursu,

m) rozhodnutí o zákazu činnosti.".

89. § 60 odst. 3 zní:

"(3) Rejstřík je veřejným seznamem v části, v níž se u fyzické osoby zapisuje obchodní jméno, místo podnikání, předmět podnikání, identifikační číslo, provozovny, pozastavení provozování živnosti, zánik živnostenského oprávnění a prohlášení konkursu a v části, v níž se u právnické osoby zapisuje obchodní jméno, sídlo, identifikační číslo, předmět podnikání, provozovny, pozastavení provozování živnosti, zánik živnostenského oprávnění a prohlášení konkursu.".

90. § 60 se doplňuje o odstavce 4, 5 a 6 a poznámku č. 38a), které znějí:

"(4) Do rejstříku v části, v níž je veřejným seznamem podle odstavce 3, má právo nahlížet každý a pořizovat si z něj výpisy či opisy.

(5) Na požádání lze z rejstříku vydat úřední opis, výpis nebo potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.

(6) Údaje vedené v rejstříku a jejich aktualizaci předávají živnostenské úřady do ústřední evidence podnikatelů38a). Do ústřední evidence podnikatelů se dále zapisují údaje statistického a evidenčního charakteru související s provozováním živnosti. Za tímto účelem mohou být sdružovány informace a údaje z jiných informačních systémů a registrů.

38a) Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech.".

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP