PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1995

I. volební období

1718

Návrh

poslanců Mileny Kolářové a Václava Krásy

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů

Zákon

ze dne 1995,

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Článek I

Zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění zákonů 84/1993 Sb., č. 165/1993 Sb., č. 307/1993 Sb., 182/1994 Sb. se doplňuje takto:

V § 7 odst. 2 se na konci odstavce doplňuje věta:

" Podmínka celodenní osobní péče se považuje za splněnou též, je-li dítě umístěno v zařízení pro děti, které byly zbaveny povinné školní docházky, po dobu, která nepřevyšuje 6 hodin denně, nejdéle však do 18 let věku dítěte."

Článek II

Tento zákon nabývá účinnosti dne 1.8.1995.

Důvodová zpráva

Stávající znění § 7 zákona č. 482/1991 Sb. přiznává nárok na příspěvek při péči o osobu blízkou mimo jiné rodinnému příslušníku, který pečuje o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené. Příspěvek je poskytován i tehdy, jestliže dítě navštěvuje v rámci povinné školní docházky školu a není tím splněna podmínka celodenní péče. Je to z důvodů rozvoje osobnosti a schopností dítěte. Zákon však nepřiznává příspěvek na péči o osobu blízkou u dětí, které jsou z důvodů těžkého zdravotního postižení zbaveny povinnosti školní docházky a navštěvují denní stacionáře, kde mohou získat určité dovednosti.

Jde především o děti s těžkým mentálním postižením, které se v těchto stacionářích mohou naučit některé základní životní úkony (oblékání, společenská komunikace atd.) Pro tyto děti je získávání těchto dovedností svým významem srovnatelné se znalostmi, které ostatní děti získávájí návštěvou základní školy.

Navrhovatelé se domnívají, že je třeba zohlednit i dobu, po kterou je takto dítě posuzováno. U dětí takto postižených probíhá rozvoj osobnosti daleko pomaleji. Maximální hranici navrhujeme 18 let, neboť od tohoto roku věku je možné občanu dlouhodobě těžce zdravotně postiženému přiznat invalidní důchod a další sociální dávky, které mohou řešit finační situaci rodiny.

Tato zákonná úprava podpoří ty rodiny, které chtějí o své těžce zdravotně postižené děti pečovat doma.

Navrhovaná novela není v rozporu se zásadami zákona o sociální pomoci, neboť i po přijetí zákona o sociální pomoci bude zachován příspěvek při péči o osobu blízkou v dosavadním znění.

Dopad na státní rozpočet:

Roční příspěvek činí, pokud pečující osoba nemá vlastní příjem

2.440 x 12 = 29.280 Kč.

Vzhledem k tomu, že se tento problém týká řádově několika stovek občanů, je předpokládáný celkový dopad na státní rozpočet do 15 mil. Kč.

Pokud vezmeme v úvahu, že výše uvedeným zákonným opatřením se sníží počet dětí v ústavní péči, může být dopad na státní rozpočet ještě menší.

V Praze dne 13.4.1995

M. Kolářová v.r.
V. Krása v.r.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP