Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1995

1. volební období

1735

Zpráva vlády o bezpečnostní situaci na území České republiky v roce 1994

Zpráva Vlády o bezpečnostní situaci na území České republiky v roce 1994

Předkládá: Doc. Ing. Václav Klaus, CSc., v. r.

předseda vlády

Zpracoval: Jan Ruml, v. r.

ministr vnitra

Praha, květen 1995

Obsah

Úvod

Zpráva o bezpečnostní situaci na území ČR v roce 1994

1. Trestná činnost a dynamika jejího vývoje

1.1. Teritoriální rozdíly v dynamice kriminality

1.2. Přestupky

1.3. Trestná činnost příslušníků Policie ČR, Armády ČR a zaměstnanců Celní správy

1.4. Pachatelé trestně činnosti a kriminogenní skupiny

1.5. Oběti trestné činnosti

1.6. Problematika vyšetřování trestního řízení a vězeňství

2. Bezpečnostní rizika a vývoj jednotlivých druhů trestné činnosti v r. 1994

2.1. Bezpečnostní rizika s mezinárodním prvkem, která bezprostředně souvisejí se stabilitou politického systému

- Legální migrace

- Nelegální a nekontrolovatelná migrace

- Organizovaný zločin

- Drogy

- Finanční machinace

- Rasové konflikty (extremismus)

2.2. Rizika, která mají bezprostřední vliv na úroveň vědomí občanů o ochraně jejich osobních svobod, zdraví a majetku

- Majetková kriminalita

- Hospodářská kriminalita

- Násilná kriminalita

- Prostituce

- Bezpečnost silniční dopravy

- Ohrožení veřejného pořádku, vandalismus

3. Opatření přijatá v r. 1994 Ministerstvem vnitra

3.1. Organizační opatření

3.2. Personální opatření

3.3. Finanční opatření

3.4. Preventivní opatření

3.5. Legislativní opatření

3.6. Spolupráce v oblasti zajišťování bezpečnostní situace

4. Připravované legislativní aktivity v trestně bezpečnostní oblasti pro rok 1995

5. Priority základního zaměření činnosti Policie ČR v roce 1995

6. Závěr - Bezpečnostní rizika pro rok 1995

Poznámky k textu:

Celý text zprávy je srovnáním r. 1994 a r. 1993. Čísla v závorkách se znaménky "+" nebo "-" znamenají zvýšení nebo snížení oproti předchozímu roku.

Objasněnost uváděná v procentech znamená poměr počtu zjištěných a objasněných trestných činů.

Počet trestných činů představuje počet zjištěných trestných činů.

V celkovém počtu trestných činů jsou uváděny i trestné činy spadající do působnosti PČR Služby železniční policie v souvislosti s jejím přechodem do PČR ad 1.1.1994. Oblastní správy SŽP nekorespondují s krajským rozložením, proto nejsou tato čísla uváděna v jednotlivých krajích.

Ve zprávě jsou pra statistické přehledy použity plánované tabulkové stavy policistů v okresech ke dni 31.12. příslušného roku. Ke dni 31.12.1993 jsou započteni policisté na PČR obvodních ředitelstvích pořádkové a dopravní policie a policisté zařazení na operačních střediscích, ekonomických odděleních a úřadech kriminální policie Prahy 1-10. Tyto útvary jsou organizačně začleněny pod Správu hl. m. Prahy. Ke dni 31.12.1994 jsou započteni policisté na obvodních ředitelstvích a ekonomických odděleních Praha 1-10, protože k 1.11.1994 byl ukončen experiment centralizovaného řízení kriminální policie na území hl. m. Prahy a nová organizační struktura opět zřizuje Obvodní ředitelství Policie ČR v Praze 1-10.

Na konci každé kapitoly jsou kurzivou uvedeny připravované či připravené zákony, novely zákonů, informace apod. i přijatá a navrhovaná opatření k dané problematice.

Úvod

Vláda ČR si je vědoma toho, že způsob, jakým se státní orgány vyrovnávají s kriminalitou je jedním z rozhodujících faktorů, které ovlivňují názory občanů na úroveň vládou realizovaného rozvoje demokratické společnosti. Stanovila proto ve Zprávě vlády o bezpečnostní situaci v ČR za r. 1993 bezpečnostní rizika na rok 1994 zaměřená především na omezení růstu těch druhů kriminality, které se nejkonkrétněji dotýkají občanů a na ty bezpečnostní problémy, které mohou nejzávažněji ohrozit demokracii a ekonomickou stabilitu země.

Z analýzy bezpečnostní situace vyplývá, že v r. 1994 došlo k omezení růstu trestné činnosti a že vládou sledovaná přijímaná opatření směrovaná k limitování všech bezpečnostních rizik znamenají první pozitivní posun v bezpečnostní problematice.

V očích veřejnosti jsou stále hlavními garanty zajišťování bezpečnosti Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo vnitra, jejichž činnost je veřejností nejpřísněji sledována. V této souvislosti vláda s uspokojením konstatuje, že občané ČR začínají lépe hodnotit práci Policie ČR.

Z analýzy bezpečnostní situace dále vyplývá, že stejně jako v r. 1994 ani pro rok 1995 nelze z žádného vnějšího či vnitřního bezpečnostní.ho rizika vyvodit bezprostřední ohrožení ČR a jejího obyvatelstva.

Zpráva o bezpečnostní situaci na území ČR v roce 1994

Rok 1994 je z hlediska bezpečnostní situace obdobím, v němž se objevily první zárodky stabilizace, které je třeba upevnit celým systémem opatření, zejména v oblasti legislativní, ale i personální, organizační a preventivní. Během roku 1994 byl učiněn další krok k vytvoření tohoto systému.

1. Trestná činnost a dynamika jejího vývoje

V r. 1994 došlo poprvé od r. 1989 k faktickému snížení počtu zjištěných trestných činů a přestupků, nikoliv pouze ke zbrzdění růstu kriminality signalizovanému v r.1993.

V ČR bylo v r. 1994 spácháno 372 427 trestných činů, což je o 6,54 % méně (-26 078 tr.č.) než v r.1993.

Současně se zvýšila celková objasněnost na 34,71% (+3,04%). Objasněnost vzrostla ve všech sledovaných oblastech trestné činnosti (nejvíce u hospodářské kriminality +8,37%, pozitivní je i vývoj u tradičně špatné objasňovaných krádeží vloupáním +4,57%). Objasněno bylo 129 540 trestných činů, což je o 3 098 více než v roce 1993 a o 35 998 tr. činů více než v r. 1989.

Na tyto výsledky měly pozitivní vliv legislativní úpravy i konkrétní podpora, kterou vláda ČR zlepšila personální a materiálně technické vybavení Policie ČR.

Zjištěné škody způsobené trestnou činností stouply oproti r. 1993 o 100,46%. Růst zjištěných škod je v přímé souvislosti nejen se zlepšením finanční situace určitých vrstev obyvatelstva, ale zejména se závažnou hospodářskou trestnou činností ve všech finančně výnosných oblastech kriminality.

(viz Příloha č.1)

1.1. Teritoriální rozdíly v dynamice kriminality

Rizikovými regiony z hlediska bezpečnostní situace jsou ta území, kde souběžně působí sociální, ekonomické, ekologické i demografické rizikové faktory, které, případně umocněné příhraniční polohou, vytvářejí kriminogenní prostředí vhodné pro vznik bezpečnostních rizik. Takovými regiony jsou trvale Severomoravský a Severočeský kraj a území hl.m. Prahy. V r. 1994 však, ve srovnání s r. 1993, v Severočeském a v Severomoravském kraji nejvíce klesl počet tr. činů (nadále je zde nízká objasněnost a vysoká rizikovost spojená s organizovaným zločinem, migrací, hospodářskou trestnou činností apod.). Rozptyl (odchylka od střední hodnoty) hodnot procent objasněnosti dosahovaných v krajích se postupně snižuje, rozdíly v úrovni objasněnosti se vyrovnávají. Kraje, ve kterých se tradičně vyskytuje největší a nejmenší počet trestných čin, se v těchto počtech k sobě začínají přibližovat a výrazné zvýšení objasněnosti v Západočeském a v Severomoravském kraji svědčí o dalších možných posunech. Faktorem, který zásadně ovlivňuje výslednou objasněnost celkové kriminality, je zastoupení majetkové trestné činnosti ve skladbě trestné činnosti kraje. Zatímco ve většině krajů se procentní zastoupení majetkové kriminality na kriminalitě celkové pohybuje okolo 80% až 85%, ve Východočeském a Jihočeském kraji nikdy významně nepřekročilo hranici 75%. Tomuto nízkému zastoupení majetkové kriminality pak odpovídá vyšší dosahované procento objasněných trestných činů. Na výše popsané změny mají vliv rizikové i ostatní objektivní faktory, ale důležitou roli má práce policie, která souborem opatřeni cílených do ohrožených teritorií i na nejzávažnější trestnou činnost čelí náporu kriminality.

(viz Příloha č. 2)

1.2. Přestupky

Novela trestního zákona s účinností od 1. ledna 1994 reagovala na růst cen a mezd tím, že zvýšila dvojnásobně nároky, podle nichž se stanoví rozsah škody způsobený trestným činem (z 1 000,- na 2 000,- Kč), což má zásadní význam pro určení, zda spáchaný skutek je trestným činem nebo přestupkem.

Přes změny horní hranice přestupků zjistila Pořádková služba Policie ČR v r. 1994 1 075 752 přestupků (zák.č. 200/1990 Sb.). Oproti r. 1993 se snížil počet přestupků proti majetku o 68 069, stoupl však počet přestupků na úseku bezpečnosti silničního provozu o 60 878 a zvyšují se i částky vybrané v blokových pokutách dopravní, pohraniční i železniční službou Policie ČR.

Pokles počtu trestných činů v r. 1994 bývá zpochybňován argumentem o přesunu trestných činů do oblasti přestupků. Snížení počtu přestupků, zejména proti majetku, je tedy závažným zjištěním z hlediska celkové úrovně kriminality.

Vláda předložila Parlamentu ČR dílčí novelu přestupového zákona, který zjednoduší účast Policie ČR v přestupkovém řízení (viz str. 19).

(viz Příloha č. 3)

1.3. Trestná činnost příslušníků Policie ČR, Armády ČR a zaměstnanců Celní správy

V r. 1994 se snížil počet trestných činů (-6 %, -21 tr.č.) i stíhaných policistů (-4%, -12 policistů). 276 policistům bylo sděleno obvinění pro podezření ze spáchání 355 trestných činů. Nejvíce vzrostl počet krádeži a vydírání, klesl počet ublížení na zdraví i zpronevěry a podvodu. Nejčastější trestnou činností policistů zůstává zneužití pravomoci veřejného činitele, i když i v této oblasti došlo oproti r. 1993 k poklesu (-18,45%).

Ministerstvo vnitra v současné době předkládá Brannému a bezpečnostnímu výboru Parlamentu ČR Zprávu o kriminalitě policistů, strážníků a trestné činnosti zneužívání pravomoci veřejnými činiteli.

V r. 1994 šetřila Vojenská policie celkem 5 097 trestných činů (+21,30 %) a 2 063 protiprávních jednání (+21,90%). Nejvíce vzrostl počet vojenských trestných činů (+45%), které mají také největší podíl na celkové kriminalitě vojáků (64,60%). Během r. 1994 došlo k 23 případům krádeží a ztrát zbraní a k 7 případům nedovoleného ozbrojování. Evidováno bylo 659 (-16%) dopravních nehod vojenských vozidel, z nichž 430 zavinili příslušnici AČR.

Pro trestnou činnost bylo vyšetřováno 254 vojáků z povoláni (+26%), nejčastěji praporčíků ve věku do 25 let (46,30%). Pachatelé z řad vojáků základní služby využívají kontaktů s civilním prostředím, zvláště když vykonávají vojenskou službu blízko či v místě svého trvalého bydliště. V případech krádeží zbraní, munice, trhavin a různých druhů atraktivního vojenského materiálu dochází k úzké spolupráci s Policií ČR.

Podle údajů Generálního ředitelství cel vzniklo v r. 1994 v oblasti celní správy ve 32 případech podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele (+4 případy). Toto podezření má za následek bezprostřední zrušení pracovního poměru s příslušným zaměstnancem.

(viz Příloha č. 4)

1.4. Pachatelé trestné činnosti a kriminogenní skupiny

Recidivisté spáchali v r. 1994 o 7,20% objasněných trestných činů méně než v r. 1993 a snížil se také jejich podíl na struktuře pachatelů trestné činnosti vůbec (-3,67%), i na struktuře odsouzených pachatelů (-1,80%). Pravděpodobným důvodem celkového sníženi podílu recidivistů je skutečnost, že většina z nich je již ve výkonu vazby. Ti, kteří opět páchají trestnou činnost, se více specializují na určité druhy sériově páchané kriminality (např. na kvalifikovanou majetkovou trestnou činnost, zejména na krádeže vloupáním, na loupeže apod.).

Snížení podílu recidivistů je provázeno zvýšením počtu prvopachatelů, které vždy zneklidňuje orgány činné v trestním řízení a klade zvýšené nároky na péči o vězně i na postpenitenciární péči. V r. 1994 měli sociální kurátoři v evidenci 14 882 občanů, z nichž poskytli pomoc 11 832.

Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí připravuje systém kontinuálního působení na pachatele trestné činnosti a na odsouzené ve fázi výkonu trestu i po propuštění. Jeho smyslem je zvýšit účinnost sociálně výchovných aktivit, zaměřených na vedení odsouzených k takovému chování po propuštění z výkonu trestu, které není v rozporu se zákonem.

Z hlediska bezpečnostní situace jsou vysoce rizikové některé skupiny mládeže, které se různými formami a stupni nebezpečnosti trestné činnosti mohou podílet na vytváření pocitu nestability bezpečnostní situace. V r. 1994 šlo spíše než o množství trestných činů a pachatelů o rostoucí podíl mládeže na závažné majetkové (krádeže vloupáním) a násilné kriminalitě (loupeže i vraždy).

Systém práce Policie ČR na úseku kriminality dětí a mladistvých a trestné činnosti páchané na mládeži upravuje závazný pokyn Policejního prezidenta ČR č. 4 ze dne 30.6.1994.

S poznatky Ministerstva vnitra koresponduje konstatování Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, že výskyt negativních sociálních jevů se v poslední době posunuje do nižších věkových hranic, kde se projevují první známky poruch chování (apatie, agresivita, vandalství, šikany), které přecházejí v projevy, z nichž může vzniknout delikventní chování (záškoláctví, drobné majetkové, mravnostní a násilné delikty). V adolescentním věku narůstá počet dětí ohrožených návykovými látkami i děti, které podléhají vlivu závadových part, náboženských sekt a rasisticky orientovaných skupin.

Na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy byly vytvořeny komise drogové prevence a prevence kriminality, které monitorují současnou situaci na školách, navrhují další opatření a jsou organizačně a personálně propojeny na vládní a meziresortní orány.

Pro malou kapacitu některých typů výchovných zařízení se v r. 1994 nepodařilo do ústavní péče umístit 1 391 dětí a 569 mladistvých, přestože se někteří z nich opakovaně dopouštějí trestné činnosti. Problémem jsou také časté útěky svěřenců výchovných ústavů, kteří se na útěku mnohdy živí trestnou činností, prostitucí apod.

Při Ministerstvu práce a sociálních věcí byla od 1.1.1995 ustavena koordinační pracovní skupina složená ze zástupců zainteresovaných resortů i z odborníků z praxe, která je zaměřena na harmonizaci postupů jednotlivých subjektů při řešení příčin a důsledků sociálně patologických jevů u mládeže.

Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo 6.10.1994 vládě ČR podrobnou informaci o problematice rizikových skupin mládeže (usnesení č. 549 z 5. 10, 1994).

Během r. 1994 se 6 801 cizích státních příslušníků (2,8krát více než v r. 1993) podílelo na celkovém počtu obviněných pachatelů 6,60% a na počtu odsouzených pachatelů 3,90%. Závažný je podíl cizinců na kriminalitě spojené s organizovaným zločinem (např. kuplířství). Jako problém pociťují trestnou činnost cizinců policisté ve Středočeském a Jihomoravském kraji, kde jde hlavně o nelegální pobyty a zaměstnávání cizinců. Kromě tradičně rizikového území hl.m. Prahy je tíživá situace v Severočeském kraji, kde podíl cizinců na objasněné trestné činnosti vzrostl oproti r. 1993 čtyřnásobně. Nejvíce cizinců bylo odsouzeno za majetkovou trestnou činnost (50,60%) a téměř 17% odsouzených cizích státních příslušníků bylo soudy označeno za recidivisty.

(viz Příloha č. 5)

1.5. Oběti trestné činnosti

Skutečnost, že se občané stávají obětmi trestné činnosti, je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících jejich mínění o vnitřní bezpečnosti státu. Občané jsou objektem napadení nejčastěji v případě krádeží prostých (kapesních), úmyslného ublížení na zdraví a loupeží. Počet evidovaných úmyslných ublížení na zdraví (7 293) potvrzuje celkový trend rostoucí brutality. Otázky kolem postavení a práv obětí trestného činu jsou v poslední době v naší společnosti stále zřetelnějŠí. Dochází k postupnému přehodnocování vztahu k postiženým (obětem), a to pokud jde o vztah policie k nim i o sociální a legislativní řešení těchto otázek. Ministerstvo vnitra začíná spolupracovat s dalšími resorty (Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo spravedlnosti), s nestátními organizacemi (Bílý kruh bezpečí) i s psychology a sociology na tom, aby byla co nejdříve zmapována stávající situace a mohla být přijata příslušná opatření včetně cíleného metodického vedení policistů. Vztah oběti a jejího ochránce-policisty by měl být projevem reálnější solidarity s postiženými, který by mohl mít zpětný pozitivní vliv i na odhalování a objasňování trestných činů a na mapování latentní kriminality.

(viz Příloha č. 6)

1.6. Problematika vyšetřování, trestního řízení a vězeňství

Rok 1994 byt poznamenán dopadem novely trestního řádu a zákona, která vešla v účinnost od 1.1.1994. Tato novela mj. zrušila institut vyhledávání a určila příslušnost trestního stíhání obviněných pouze vyšetřovateli. Zavádění novely způsobilo počátkem roku nápor velkého počtu spisů, který musely úřady vyšetřování zpracovat. Tento nápor se podařilo postupně zvládnout, zlepšila se rychlost vyšetřování i jeho kvalita o 10% stoupl počet trestních věcí ukončených návrhem na podání obžaloby do dvou měsíců, podíl věcí vrácených k došetření se snížil na 12% (-4%) a o 11% stoupl počet vazebně vyšetřovaných osob. Na konci r. 1994 se snížila rozpracovanost spisů na vyšetřovatele ze 17,20 na 15,10.

Problémem se stalo zahájení trestního stíhání, ke kterému podle novely dochází až po jeho oznámení stíhané osobě. Po jednání vyšetřovatelů se státním zastupitelstvím byla sjednocena stanoviska i postupy v této věci a podobně byly řešeny další případné problémy i na nižších úrovních řízení.

Přetrvává však řada problémů spojených zejména s personálními otázkami úřadů vyšetřování. Přestože v r. 199 klesla roční míra fluktuace, pokračoval úbytek zkušených a profesionálně zdatných vyšetřovatelů. Podmínka vysokoškolského právnického vzdělání pro funkci vyšetřovatele je problematická jak z hlediska přijímání nových pracovníků (jsou přijímáni převážně sice vysokoškoláci avšak neprávníci na výjimky s tím, že musí zahájit studium právnického směru), tak z hlediska fluktuace (právníci snadno najdou lukrativnější zaměstnání). Úřad vyšetřování pro ČR navrhl částečně řešit svízelnou situaci tak, aby v zákoně o služebním poměru bylo považováno pro vyšetřovatele za postačující i bakalářské vzdělání v oboru bezpečnostní služby. Zvýšeni počtu vyšetřovatelů, celkové zkvalitnění jejich přípravy, spolu se zvýšením platů a se zlepšením materiálně technického zabezpečení vyšetřovacích útvarů, by mělo v r. 1995 vést k personální stabilizaci.

V návaznosti na připravovanou novelu trestního řádu chce Úřad vyšetřování pro ČR předložit návrh ministra vnitra k postupu vyšetřovatelů a policejních orgánů v přípravném řízení trestním.

(viz Příloha č. 7)

Novela trestního řádu a zákona ovlivnila práci všech orgánů činných v trestním řízení a posunula těžiště dokazování do řízení před soudem. Řada soudů však trvá na tom, aby věc byla již v přípravném řízení objasněna stejně důkladně jako před novelou.

Zjednodušení trestního řízení a využívání trestního příkazu jako nového institutu, které vyplynulo z novely, mělo za následek i to, že soudy pravomocně odsoudily o 16 774 osob více než v r. 1993. Přitom se podařilo v podstatě udržet průměrnou délku soudního řízení (od doby podání obžaloby do právní moci rozhodnutí ve věci samé - v r. 1993 5,4 měsíce, v r. 1994 5,6 měsíce). Podařilo se snížit i počet neskončených trestních věcí před soudy. Skladba trestné činnosti, která byla předmětem soudního řízení, se oproti r. 1993 významně nezměnila, snížil se jen podíl osob odsouzených za majetkovou kriminalitu o 5,10 % oproti r. 1993.

K významnějším změnám nedošlo ani ve skladbě ukládaných trestů. Převažovaly podmíněné tresty odnětí svobody (64,60%) před nepodmíněnými (21,40%) a samostatně uloženými peněžitými tresty (12,70%).

Mezi údaji o počtu trestných činů, zjištěných pachatelů a odsouzených nelze, bohužel, v jednom roce stanovit žádný vztah. Soudní statistika nemůže korespondovat se statistikami kriminality, neboť nesoustřeďuje údaje o trestných činech spáchaných v určitém období, ale o soudně projednaných věcech (skutečnost, že toto srovnání by bylo zavádějící, uvádějí při zpracování zpráv o bezpečnostní situaci i zahraniční odborníci).

Obsah výkonu trestu pozitivně ovlivnila poměrně obsáhlá novela zákona o výkonu trestu odnětí svobody, která vstoupila v účinnost dnem 1.1.1994. Tato novela sleduje individualizaci výkonu trestu na základě tzv. resocializačního programu zpracovávaného po všestranném vyšetření osobnosti odsouzeného a umožňuje i širší uplatnění sociálně výchovné práce, na níž by mělo navazovat další sociální působeni po propuštění odsouzeného.

K 31.12.1994 bylo ve výkonu vazby 8 828 obviněných a ve výkonu trestu odnětí svobody 9 925 odsouzených, celkem 18 753 osob. Měsíční přírůstek činil v průměru 150 až 200 osob.

Vážným problémem věznic je jejich naplněná kapacita. Vedle uvolnění potřebných investičních prostředků k řešení této situace přijaly jednotlivé resorty činné v trestním řízení organizační opatření, jejichž výsledkem by mělo být urychlení trestního řízení, zejména ve vazebních věcech.

Přes poměrně vysoký počet osob ve vazbě a výkonu trestu odnětí svobody je počet tzv. mimořádných událostí ve věznicích relativně nízký. V průběhu roku 1994 došlo ke 48 případům napadení příslušníků Vězeňské služby obviněnými a odsouzenými. Jedná se o agresivitu jak fyzického, tak i verbálního charakteru. Ve stejném období došlo k 27 dokonaným útěkům, z toho ve 13 případech u obviněných. Dalším 22 obviněným a 16 odsouzeným bylo v útěku zabráněno.

K posílení vnitřní bezpečnosti vězeňských zařízení se přijímají opatření směřující k naplnění stavu příslušníků Vězeňské služby zajišťujících strážní a dozorčí služby. Vedle toho se zdokonaluje systém technických, signálně zabezpečovacích a spojovacích prostředků a zařízení, včetně dopravních prostředků určených k provádění eskort.

(viz Příloha č. 7)

2. Bezpečnostní rizika a vývoj jednotlivých druhů trestné činnosti v r.1994

Ve Zprávě o bezpečnostní situaci v ČR v r. 1993 vláda ČR poprvé stanovila pro r. 1994 nejzávažnější bezpečnostní rizika. Učinila tak na základě předchozí analýzy vývoje trestné činnosti a informací, které spadají do okruhu bezpečnostní situace v zemi.

2.1. Bezpečnostní rizika s mezinárodním prvkem, který bezprostředně souvisejí se stabilitou politického systému

Vnitřní bezpečnost ČR může být v budoucnosti ovlivňována jak politickým vývojem v Evropě, tak i faktory globální povahy, které lze označit jako rizika anticivilizačního charakteru: nebezpečím proliferace zbraní hromadného ničení, nezákonným obchodem se zbraněmi a drogami, terorismem, růstem militantního nacionalismu, ilegální migrací apod.

Hrozba vojenského napadení ČR je v současné době podle Úřadu pro zahraniční styky a informací Ministerstva vnitra i podle Ministerstva obrany spíše nepravděpodobná.

Příslušní experti z Ministerstva obrany i z Ministerstva vnitra upozorňují v kontextu bezpečnostních rizik na nutnost ochrany informací. Z hlediska vnitřní bezpečnosti státu jde v první řadě o únik státního tajemství a jeho následné zneužití (organizovaný zločin, hospodářská kriminalita apod.) a o ochranu údajů v registrech státní správy a v informačních systémech bezpečnostních složek (zneužití osobních dat občanů, maření policejních akcí při řešení závažné kriminality). Z hlediska mezinárodní spolupráce jde o ochranu informací, které zahraniční podniky na základě spolupráce předávají českým podnikům (obranný průmysl, špičkové technologie) a vyžadují od ČR státní záruku, že sdělené informace budou na našem území adekvátní a nepřetržité chráněny. Podle mezinárodních zvyklostí a pravidel je podepsání a realizace bilaterálních bezpečnostních smluv se státy a organizacemi (NATO) většinou podmíněno zřízením Národního bezpečnostního úřadu, který odpovídá za oboustranné předávání státem chráněných informací, za jejich ochranu na svém teritoriu a za kontrolu této ochrany.

Protože ochrana státního tajemství je stále řešena zákonem č. 102/1971 Sb. (v pozdějších úpravách) je nutné předložit návrh nového zákona, jehož zásady jsou již zpracovávány Sekcí ochrany státního tajemství a utajovaných skutečností Ministerstva vnitra a samotný návrh bude předložen do konce r. 1995.

Na bezpečnostní situaci v ČR může ze zahraničí bezprostředně působit zejména nežádoucí migrace a pronikání organizovaného zločinu. Migrační pohyby přinášejí s sebou jak jevy pozitivní, jako je např. zvýšení turistického a obchodního ruchu, tak jevy negativní spojené s trestnou činností a v poslední době právě s organizovaným zločinem a s hospodářskou kriminalitou.

Legální migrace

Cizinecká policie odbavila v r. 1994 na státních hranicích ČR v obou směrech 290 mil. osob, což je o 36,20% více než v r. 1993 a o 250% více než v r. 1989. Z tohoto počtu bylo 199 mil. cizinců (68,60%). Přeshraniční pohyb se nejvíce zvýšil na přechodech s Polskem a se Slovenskou republikou. Cizí státní příslušníci, pokud přicházejí s úmyslem dlouhodobého či trvalého usídlení na území ČR, využívají hlavně přiznání statutu dlouhodobého pobytu v ČR. O trvalý pobyt se ucházejí nejčastěji občané Polska a Slovenské republiky. Riziko plynoucí z legální migrace spočívá především v oblasti podnikání některých legálně usedlých cizinců, kteří přivádějí, i nelegálními cestami, další krajany a nabízejí jim zaměstnání ve svých firmách. Vytvářejí tak často legální základ pro vznik komunit cizinců s nelegálním pobytem a bez pracovního povolení.

Od konce r. 1993 pracuje meziresortní skupina, která se.zabývá analýzou a řešením povolování pobytu cizinců na území ČR i podmínkami jejich podnikání a zaměstnávání. Tato meziresortní skupina vypracovává informaci, kterou ministr vnitra Jan Ruml předloží ministrům vlády ČR. V tomto materiálu je rozebraný současný stav povolování podnikání a zaměstnávání cizinců, i možné dopady novely Živnostenského zákona. Meziresortní skupina doporučuje zejména přehodnotit podmínky pro podnikání cizinců ve smyslu standardu států EU (zkrátit dobu povolení k pobytu, vyžadovat finanční záruku nejméně na půl roku, nepovolovat živnosti za účelem zprostředkovávání práce a u malých živností vydávat časově omezené živnostenské listy, u větších, kde jsou zaměstnáni občané ČR, vyžadovat podnikatelské záměry). V oblasti kontroly doporučuje zaměřit se především na kontrolu plnění účelu, pro který bylo podnikání povoleno a na kontrolu finančního hospodaření. Spolupráce kontrolních orgánů jednotlivých resortů by se měla zlepšit vzájemným předáváním informací (prolomit zásadu mlčenlivosti). Meziresortní skupina dále doporučuje mapovat názory obecních zastupitelstev na podnikání cizinců v obci.

Nelegální a nekontrolovatelná migrace

Především díky úpravě vízové politiky ČR vůči vybraným státům poklesl v r. 1994 počet nedovolených přechodů z ČR (-52,70%). Zvýšil se však počet nelegálních přechodů do ČR (+74,68%), nejvíce na nově vybudované hranici se SR a na hranici se SRN. V druhé polovině r. 1994 také SR zavedla pro vybrané státy vízovou povinnost, takže na společné hranici s ČR klesl tlak nelegálně migrujících osob a tím se snížil i jejich tlak na hranici se západními státy. Platnost novely Pasovského protokolu, která znamenala rozšíření lhůty pro předávání ilegálních migrantů ze dvou na sedm dní, nepřinesla očekávané zvýšení počtu vrácených cizinců.

Organizované skupiny s mezinárodním propojením i jednotlivci se, kromě převaděčství, podílejí na přeshraniční trestné činnosti, zejména na transportování ukradených motorových vozidel a na pašování. V r. 1994 byl 6 401 cizincům udělen zákaz pobytu pro nedovolené překročení státní hranice, o tisíc případů se zvýšil počet zákazů pobytu za porušování pobytového režimu a o 235 za neoprávněnou výdělečnou činnost. Dobrá spolupráce s policejními orgány sousedních zemí, zejména se SRN, Rakouskem a Polskem, přispívá k zvládání této trestné činnosti.

Zatímco pro nelegální migraci je charakteristická trestná činnost obsažená už v její samé podstatě, legální migrace může poskytovat, jak již bylo řečeno, zázemí pro skryté a tím obzvlášť nebezpečné aktivity organizovaného zločinu.

Ministerstvo vnitra předloží v n. 1995 zásady nové právní úpravy azylové a cizinecké problematiky (viz kap. 3.5.)

Vláda ČR předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR Informaci o situaci v oblasti migrace v r. 1994.

Ministerstvo hospodářství předložilo počátkem r. 1995 novelu živnostenského zákona.

(viz Příloha č. 8)

Organizovaný zločin

Pro činnost všech mezinárodních zločineckých organizací v ČR jsou společné skryté aktivity v oblasti hospodářské a finanční kriminality zaměřené zejména na praní špinavých peněz a snahu etablovat se v ekonomických strukturách státu a ovládat kontrolní mechanismy společnosti (penetrace státní správy). Mezinárodně organizovaný zločin je mj. založen i na existenci etnických komunit více či méně legálně usedlých v ČR. Podle odhadů žije na našem území nelegálně přibližně 50 tisíc osob, jejichž příchod k nám zprostředkovávají mezinárodní organizace často přes cestovní kanceláře, které současně zajišťují jejich nelegální zaměstnávání (ve stavebnictví, restauracích a obchodech). Tito nelegálně zaměstnávaní cizinci jsou snadno využitelní jako pracovníci v krycích firmách i k méně kvalifikovaným činnostem v oblasti organizovaného zločinu. Mezinárodně organizovaný zločin ve spojení s nelegálními migranty a s určitou skupinou legálních migrantů se zaměřuje na majetkovou, násilnou a zejména hospodářskou kriminalitu. Využívá i spojení se strukturami bývalého režimu v ČR, přináší nové formy trestné činnosti charakteristické specializovaností, precizní organizovaností a používáním metod práce zpravodajských služeb.

Jedním z odvětví mezinárodně organizovaného zločinu je nelegální manipulace s nebezpečným odpadem, která je aktuální i na území ČR, protože i zde bylo odhaleno několik pokusů o skladování toxických odpadů ze zahraničí.

V souvislosti s rozpadem teritoria bývalého SSSR představuje zapojeni organizovaného zločinu do obchodu se zbraněmi, včetně šíření (proliferace) zbraní hromadného ničení, prioritní globální problém. Na řešení tohoto problému se musejí podílet všechny demokratické státy, tedy i ČR, a to nejen vnitřní legislativou, která postihuje zapojení českých občanů do nelegálního obchodu s radioaktivními nebo strategickými materiály a jejíž trestní sazba patří v tomto směru k nejprogresivnějším v Evropě, ale i převzetím odpovědnosti za národní systém kontroly obchodu se strategicky citlivými materiály.

Na území ČR nebyly v r. 1994 zjištěny žádné aktivity mezinárodního terorismu, ČR se však postupně může dostat do sféry zájmu některých teroristických organizací. Mnoho mezinárodních teroristických skupin se dnes snaží výpadek bývalé sovětské finanční pomoci nahradit spoluprací s obchodníky s drogami, kterým poskytují dobře vybudovanou logistickou infrastrukturu, včetně informačního systému.

Protože si vedení resortu Ministerstva vnitra je vědomo závažnosti a šíře problematiky organizovaného zločinu, byl koncem r. 1994 zřízen Útvar pro potírání organizovaného zločinu s působností na celém území ČR. Tento útvar je členěn na národní protidrogovou centrálu, odbor zbraní, výbušnin a štěpných materiálů, odbor násilných projevů a extremismu, odbor nelegálního obchodu s lidmi a odbor zločineckých struktur. Toto členění odpovídá stanoveným mezinárodním standardům a současně hlavním oblastem aktivit zločineckých organizací. Diky působnosti tohoto útvaru, který úspěšně rozvíjí spolupráci zejména s relevantními úřady sousedních zemí EU, Kanady a USA, může Policie ČR monitorovat projevy organizovaného zločinu a postupně je odhalovat. Vzhledem k vysoké latenci této trestné činnosti se však jedná o dlouhodobý proces.

Drogy

Aktivity organizovaného zločinu jsou obzvlášť nebezpečné v oblasti pašování a distribuce drog, ze které plynou vysoké zisky a je vysoce profesionálně organizována a zabezpečována. Drogové mafie jsou v tomto kontextu schopny neobyčejně brutálních zločinů. Od r. 1993 a zejména v r. 1994 se mezi zahraničními distributory objevuje snaha proměnit území ČR z tranzitního na cílové, tedy na perspektivní odbytiště.

V r. 1994 bylo na území ČR zachyceno 62,349 kg heroinu (+43,752 kg), 23,658 kg kokainu (+18,984 kg), 499,341 kg hašiše (+491,953 kg), 13,665 kg efedrinu (+l 1,623 kg), 0,8 kg pervitinu (v r.1993 byl pouze minimální gramový nález) a 620 dávek LSD (+80 dávek). Ve spolupráci se zahraničními partnery byly v cizině zadrženy 3 kg kokainu, 98 kg heroinu, 55 kg hašiše a 50 tun efedrinu. V řadě případů se jednalo o společné akce Policie ČR s orgány celní správy. V r. 1994 bylo pracovníky Odboru drog kriminální policie ve spolupráci s expoziturami v krajích, odděleními pasové a cizinecké policie i s celními správami zadrženo celkem 183 osob (+7), které spáchaly 244 trestných činů (+78).

V následujícím období lze očekávat, kromě rozšíření obchodu s drogami, nárůst kriminality v souvislosti s rozšiřováním narkomanie a se zbídačováním narkomanů, zvyšování počtu konzumentů syntetických drog na úkor drog přírodních, větší podíl českých občanů na organizaci a distribuci drog i zvýšený podíl legálních i nelegálních migrantů a praní zisků z obchodu s drogami v českých bankovních a finančních institucích.

Základem vládní protidrogové politiky je koncepce založená na systémové rovnováze prevence, rehabilitace a represe, na rovnoměrném snižování nabídky i poptávky po drogách.

Při Ministerstvu vnitra v r. 1994 pracovala Meziresortní protidrogová komise, která působila jako garant koordinace plnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády ČR č. 442/1992 a spolupracovala s jednotlivými členskými resorty při plnění jejich úkolů. Organizovala také řadu programů mezinárodní spolupráce společně s UNDCP, PHARE, Radou Evropy a s dalšími institucemi. Vládě ČR předložila program urychleného hodnocení epidemiologické situace, který bude realizován během r. 1995. Tato komise je k 1.5.1995 delimitována z působností Ministerstva vnitra pod Úřad vlády ČR, čímž se zvýší účinnost její práce.

(viz Příloha č. 8)

Finanční machinace

Závažné finanční machinace, spadající do působnosti organizovaného zločinu, se projevují v konkrétní trestné činnosti ekonomického charakteru, jako je korupce, praní špinavých peněz, daňová, finanční a závažná hospodářská kriminalita. Právě pomocí těchto forem se organizovaný zločin snaží pronikat do statní správy s cílem získat pozice v ekonomických strukturách státu. Sledováním a odhalováním výše zmíněných kriminálních aktivit se zabývá Policie ČR Služba policie pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti, jejíž výkonné složky pracují v expoziturách jednotlivých krajů. V r. 1994 bylo rozpracováno celkem 196 akcí a realizováno 31 akcí, jejichž zjištěná škoda dosáhla částky 1 464 935 tis. Kč. V nastávajícím období lze očekávat zejména růst korupce jako specifické formy trestné činnosti, a proto se získávání, soustřeďování a vyhodnocování informací zaměřuje zvláště na ochranu struktur státní správy před touto kriminalitou.

Při objasňování trestné činnosti související s korupcí je nezbytná spolupráce s ostatními složkami Policie ČR, zejména s Útvarem pro odhalování organizovaného zločinu, která je zajišťována organizačním opatřením spočívajícím ve vymezení rozsahu spolupráce a výměny informací. Problematická je spolupráce na meziresortní úrovni, kdy stávající legislativní úprava dosud prakticky znemožňuje vzájemné poskytování důkazních materiálů.

V oblasti legislativních opatření by k odhalování korupčního jednání přispělo uvedení korupce jako skutkové podstaty trestného činu (v současné době je postihováno podle paragrafů o úplatkářství, zneužívání pravomoci veřejného činitele apod.). K meziresortní spolupráci by přispěla legislativní opatření novelizující zejména zákon o bankách (č. 22/1993 Sb.) a zákon o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.). Ke vzniku korupčního jednání přispívá též absence zákona o střetu zájmů či zákona o státní službě; kde by byla taxativně stanovena práva a povinnosti státních úředníků.

Ministerstvo vnitra vypracuje v r. 1995 pro svoji vnitřní potřebu Koncepci postupu proti organizovanému zločinu.

Ministerstvo spravedlnosti předložilo návrh zákona, kterým se novelizuje trestní zákon, trestní řád, zákon o Policii ČR a zákon o vyšších soudních úřednících, který se zaměřuje na posílení právních nástrojů k odhalování a postihu organizovaného zločinu (viz str. 18).

Ministerstvo spravedlnosti předložilo návrh zásad zákona proti legalizaci výnosů pocházejících z trestné činnosti (viz str. 18).

(viz Příloha č. 8)

Rasové konflikty (extremismus)

Během roku 1994 bylo na území České republiky policejními orgány zaregistrováno 160 konfliktů, při kterých bylo spácháno 130 trestných činů a 30 přestupků, při nichž došlo k napadení osob z rasových či xenofobních pohnutek.

Naprostou většinu pachatelů trestné činnosti s prvky extremismu představují stoupenci hnutí skinheads, obětmi jsou především Romové nebo osoby, které byly omylem za Romy považovány. Trestná činnost skinheads je obvykle páchána nejméně dvěma osobami společně, převážně však skupinami pachatelů v počtu od 10 do 30 osob. Tato skutečnost výrazně zvyšuje nároky na dokazování spáchaných skutků i na správné právní posouzení.

Podle "Zprávy o činnosti státního zastupitelství za rok 1994" (ze dne 16.3.1995) počet osob stíhaných a obžalovaných pro trestné činy motivované rasovou, národnostní, náboženskou či jinou obdobnou nesnášenlivostí je u většiny z nich ve srovnání s předchozími léty podstatně vyšší (Zpráva uvádí statistický přehled k § 196/2, 3, 198, 198a, 222/2b, 20, 261). Nicméně tento početní stav evidentně nevyjadřuje skutečnou situaci, především proto, že u některých forem trestního jednání je např. rasová nesnášenlivost sice určitým, ale pouze podružným motivem, takže nebylo možno užít zvláštních ustanovení trestního zákona. V řadě případů samotné prokázání sledovaného motivu je velmi obtížné a lze důvodně předpokládat, že i v dalších případech trestná činnost kvalifikovaná nikoliv dle specielních ustanovení trestního zákona byla motivována rasovou, národnostní či jinou obdobnou pohnutkou.

Ministerstvo vnitra připravilo "Informaci o projevech extremistických postojů v České republice", v jejímž závěru je navržen systém opatření, který pokrývá problematiku extremismu v celé šíři - od kroků, které umožní důsledné poznání extremistické scény v České republice, přes zabezpečení jednotné evidence trestných činů a přestupků Policií ČR a Úřadem vyšetřování pro ČR, dále opatření organizační a součinnostní v oblasti represivní, opatření legislativní a opatření osvětově výchovná.

2.2. Rizika, která mají bezprostřední vliv na úroveň vědomí občanů o ochraně jejich osobních svobod, zdraví a majetku

Občané se cítí těmito riziky bezprostředně ohroženi a často podle dosahované úrovně řešení posuzují celou práci policistů. V nejzávažnějších případech jsou tato rizika spojena s organizovaným zločinem a má na ně vliv i migrace cizích státních příslušníků.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP