PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1995

I. volební období

1820

N Á V R H

skupiny poslanců

na vydání zákona o platu a dalších náležitostech spojených

s výkonem funkce představitelů státní moci,

představitelů některých státních orgánů a soudců

Návrh

ZÁKON

ze dne 1995

o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů

státní moci, představitelů některých státních orgánů a soudců

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Úvodní ustanovení

Rozsah působnosti

§ 1

Tento zákon upravuje plat a některé další náležitosti spojené s výkonem funkce

a) poslance a senátora Parlamentu (dále jen "poslanec"),

b) člena vlády,

c) prezidenta republiky,

d) soudce Ústavního soudu,

e) předsedy a místopředsedy Nejvyššího soudu a předsedy a místopředsedy Nejvyššího správního soudu,

f) člena, viceprezidenta a prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu,

g) ředitele Bezpečnostní informační služby (dále jen "představitel") a

h) soudce okresního, krajského a vrchního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu (dále jen "soudce").

§ 2

Představiteli a soudci, o nichž to stanoví tento zákon, náleží

a) plat,

b) další plat,

c) náhrady výdajů,

d) naturální plnění a

e) odchodné.

§ 3

Plat

(1) Plat je peněžité plnění poskytované měsíčně ve výši a za podmínek dále stanovených.

(2) Plat se určí jako součin platové základny a platového koeficientu stanoveného v závislosti na odpovědnosti a náročnosti vykonávané funkce. Plat se zaokrouhluje na sto Kč nahoru.

(3) Platovou základnou pro stanovení platu je souhrn nejvyššího platového tarifu a maximální výše osobního příplatku stanovených zvláštním předpisem pro zaměstnance ministerstev. [Nařízení vlády České republiky č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění nařízení vlády č. 78/1994 Sb.]

§ 4

Další plat

(1) Další plat je jednorázové peněžité plnění poskytované v každém kalendářním pololetí roku ve výši měsíční částky platu, který příslušel přestaviteli a soudci v posledním kalendářním měsíci skutečného výkonu funkce v příslušném kalendářním pololetí roku.

(2) Představiteli a soudci, o nichž to stanoví tento zákon, náleží další plat, pokud v kalendářním pololetí skutečně vykonával funkci alespoň 90 kalendářních dnů. Do této doby se nezapočítává doba, po kterou nevykonával funkci z důvodu nemoci, úrazu, těhotenství nebo mateřství. Nárok na další plat nevznikne

a) v prvním pololetí kalendářního roku představiteli, který ukončí výkon funkce přede dnem 30. června, a soudci, který přede dnem 30. června ukončí pracovní vztah,

b) ve druhém pololetí kalendářního roku představiteli, který ukončí výkon funkce přede dnem 31. prosince, a soudci, který přede dnem 31. prosince ukončí pracovní vztah.

§ 5

Náhrady výdajů

(1) Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce jsou peněžitá plnění poskytovaná za podmínek, ve výši a ve formách dále stanovených. Představiteli a soudci, o nichž to stanoví tento zákon, se nahrazují

a) výdaje na reprezentaci státu,

b) výdaje na dopravu vlastním vozidlem nebo nájemným dopravním prostředkem z místa trvalého pobytu do místa sídla orgánu, v němž vykonává funkci, a zpět, v místě sídla tohoto orgánu a při cestách spojených s výkonem funkce,

c) výdaje na dopravu veřejnými hromadnými dopravními prostředky, s výjimkou letecké dopravy, při tuzemských cestách spojených s výkonem funkce (dále jen "tuzemské cesty"),

d) výdaje na leteckou dopravu při tuzemských cestách,

e) výdaje na dopravu při zahraničních cestách spojených s výkonem funkce (dále jen "zahraniční cesty"),

f) výdaje na stravování při tuzemských cestách,

g) výdaje na stravovávní a některé další výdaje při zahraničních cestách,

h) výdaje na ubytování při tuzemských cestách,

ch) výdaje na ubytování při zahraničních cestách,

i) výdaje na přechodné ubytování v místě sídla orgánu, v němž vykonává funkci,

j) výdaje na odborné a administrativní práce,

k) výdaje na činnost průvodce nebo osobního asistenta,

1) výdaje spojené s dočasným přidělením k jinému soudu.

(2) Náhrady výdajů uvedených v odstavci 1 se poskytují formou

a) peněžitého plnění poskytovaného měsíčně v předem stanovené výši k úhradě jednoho druhu výdajů (dále jen "jednoúčelová paušální náhrada") nebo k úhradě více druhů výdajů (dále jen "víceúčelová paušální náhrada"),

b) náhrady prokázaných výdajů,

c) náhrady prokázaných výdajů až do stanovené výše.

(3) Nárhady výdajů podle odstavce 2 písm. a) se stanoví procentem z platové základny (§ 3 odst. 3) a zaokrouhlují se na sto Kč nahoru.

§ 6

Naturální plnění

(1) Naturální plnění jsou věcná plnění a služby poskytované nebo hrazené státem za podmínek, v rozsahu a ve formách dále stanovených. Představiteli nebo soudci, o nichž to stanoví tento zákon, nálelží tato naturální plnění

a) užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ní a k osobní dispozici,

b) užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ní a k umožnění styku s rodinou,

c) užívání služebního vozidla bez řidiče k výkonu funkce nebo v souvislosti s ní a k umožnění styku s rodinou,

d) užívání přiměřeně vybaveného bytu,

e) ubytování v místě sídla orgánu, pokud v tomto místě nemá trvalý pobyt,

f) užívání jedné přiměřeně vybavené kanceláře ve volebním kraji nebo ve volebním obvodu, zřízené po dohodě s poslancem,

g) užívání nemovitosti tvořících sídlo prezidenta republiky,

h) úhrada zdravotní péče,

ch) přednostní zřízení účastnické telefonní stanice,

i) zřízení a užívání jedné účastnické telefonní stanice,

j) zřízení a užívání dvou účastnických telefonních stanic.

(2) Naturální plnění uvedená v odstavci 1 se poskytují

a) naturální formou a úhradou nákladů nebo

b) úhradou nákladů.

(3) Pokud z provozních nebo jiných vážných důvodů nelze poskytnout naturální plnění, náleží místo tohoto plnění náhrada výdajů ve výši peněžité hodnoty naturálního plnění, jestliže lze účelu, pro který byl nárok na naturální plnění stanoven, dosáhnout i peněžitým plněním.

§ 7

Odchodné

(1) Odchodné je peněžité plnění poskytované představiteli v souvislosti s ukončením výkonu funkce.

(2) Odchodné náleží ve výši měsíční částky platu, který příslušel představiteli v posledním kalendářním měsíci skutečného výkonu funkce, k níž se přičte násobek této částky a počtu celých ukončených let výkonu funkce představitele.

Část druhá

Náležitosti představitelů

Hlava První

Náležitosti poslanců

§ 8

Plat a další plat

(1) Poslanci náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 1,00. Platový koeficient poslance se zvyšuje

a) tajemníkovi výboru o 0,10,

b) místopředsedovi výboru o 0,20,

c) předsedovi výboru, předsedovi poslaneckého klubu, předsedovi komise komory Parlamentu a předsedovi stálé delegace u orgánů Evropské unie o 0,40,

d) místopředsedovi komory Parlamentu o 0,90,

e) místopředsedovi komory Parlamentu, který jako první zastupuje předsedu komory Parlamentu, o 1,00,

f) předsedovi komory Parlamentu o 1,90.

(2) Poslanci, s výjimkou předsedy komory Parlamentu, náleží další plat.

§ 9

Náhrady výdajů

(1) Poslanci náleží

a) víceúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1 písm. a), b), c) a f) ve výši 30% platové základny,

b) náhrada prokázaných výdajů podle § 5 odst. 1 písm. d), e), h) a ch) náhrada výdajů za použití letecké dopravy náleží jen při cestách

1. na zasedání a schůze komory Parlamentu a jejích orgánů,

2. k nimž byl pověřen předsedou komory Parlamentu nebo výborem komory Parlamentu se souhlasem předsedy komory Parlamentu,

c) náhrada výdajů podle § 5 odst. 1 písm. g) ve výši 1,5 násobku sazby stanovené zvláštním předpisem pro zaměstnance v pracovním poměru, [§ 12 zákona č. 119 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb.]

d) náhrada prokázaných výdajů podle § 5 odst. 1 písm. i) až do výše peněžité hodnoty naturálního plnění podle § 6 odst. 1 písm. e), pokud o ni požádal místo naturálního plnění,

e) jednoúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1 písm. j) ve výši 25% platové základny.

(2) Těžce tělesně postiženému poslanci, který potřebuje k výkonu své funkce průvodce nebo osobního asistenta, dále náleží jednoúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1 písm. k) ve výši 20% platové základny.

(3) Předsedovi komory Parlamentu a místopředsedovi komory Parlamentu náleží namísto víceúčelové paušální náhrady podle odstavce 1 písm. a) víceúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1 písm. a), c) a f), a to

a) předsedovi komory Parlamentu ve výši 37% platové základny,

b) místopředsedovi komory Parlamentu ve výši 33% platové základny.

(4) Náhrada výdajů podle odstavce 1 písm. c) náleží předsedovi komory Parlamentu ve výši 3,5 násobku a místopředsedovi komory Parlamentu ve výši 2,5 násobku sazby stanovené zvláštním předpisem pro zaměstnance v pracovním poměru.2)

§ 10

Naturální plnění

(1) Poslanci náleží naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. e), f) a ch).

(2) Předsedovi výboru a předsedovi poslaneckého klubu komory Parlamentu a předsedovi stálé delegace u orgánů Evropské unie dále náleží naturální plnění podle

a) § 6 odst. 1 písm. c); rozsah úhrady za spotřebované pohonné hmoty v kalendářním roce stanoví orgán komory Parlamentu pověřený komorou,

b) § 6 odst. 1 písm. i).

(3) Předsedovi komory Parlamentu náleží naturální plnění podle odstavce 1, s výjimkou naturálního plnění podle § 6 odst. 1 písm. e), a dále naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. a), d) a i).

(4) Místopředsedovi komory Parlamentu náleží naturální plnění pdle odstavce 1 a dále podle § 6 odst. 1 písm. b) a i); pokud má místopředseda komory Parlamentu místo trvalého pobytu mimo místa sídla komory Parlamentu, náleží mu namísto naturálního plnění podle § 6 odst. 1 písm. e) naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. d).

Hlava druhá

Náležitosti členů vlády

§ 11

Plat a další plat

(1) Členovi vlády náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem, který se stanoví

a) ministru ve výši 1,90,

b) místopředsedovi vlády ve výši 2,30,

c) předsedovi vlády ve výši 2,90.

(2) Ministru a místopředsedovi vlády náleží další plat.

§ 12

Náhrady výdajů

(1) Členovi vlády náleží

a) víceúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1 písm. a), c) a f), a to

1. ministru ve výši 30% platové základny,

2. místopředsedovi vlády ve výši 33% platové základny,

3. předsedovi vlády ve výši 37% platové základny,

b) náhrada prokázaných výdajů odle § 5 odst. 1 písm. d), e), h) a ch),

c) náhrada výdajů podle § 5 odst. 1 písm. g) ve výši určené násobkem sazby stanovené zvláštním předpisem pro zaměstnance v pracovním poměru;2) násobek sazby činí pro ministra a místopředsedu vlády 2,5 a pro předsedu vlády 3,5.

(2) Ministru a místopředsedovi vlády náleží jednoúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1 písm. i), pokud v místě sídla orgánu, v němž vykonává funkci, nemá trvalýá pobyt, ve výši 7,5% platové základny.

§ 13

Naturální plnění

(1) Členům vlády náleží naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. a) a i).

(2) Předsedovi vlády dále náleží naturální plnění podle § 6 odst. 1 odst. 1 písm. d).

Hlava třetí

Náležitosti prezidenta republiky

§ 14

Plat

Prezidentu republiky náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 4,60.

§ 15

Náhrady výdajů

Prezidentu republiky náleží místo náhrad výdajů stanovených v § 5 zvláštní víceúčelová náhrada výdajů spojených s výkonem jeho funkce ve výši 335% platové základny.

§ 16

Naturální plnění

Prezidentu republiky náleží naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. a), g), h) a j).

Hlava čtvrtá

Náležitosti soudců ústavního soudu

§ 17

Plat a další plat

(1) Soudci Ústavního soudu náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 1,90. Platový koeficient soudce Ústavního soudu se zvyšuje

a) místopředsedovi Ústavního soudu o Alt. I 0,20,

Alt. II 0,40,

b) předsedovi Ústavního soudu o Alt. I 0,80,

Alt. II 1,00.

(2) Soudci Ústavního soudu, s výjimkou předsedy Ústavního soudu, náleží další plat.

§ 18

Náhrady výdajů

(1) Soudci Ústavního soudu náleží

a) víceúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1 písm. a), b), c) a f) ve výši 20,0% platové základny,

b) náhrada prokázaných výdajů podle § 5 odst. 1 písm. d), h) a ch),

c) náhrada výdajů podle § 5 odst. 1 písm. g) ve výši určené násobkem sazby stanovené zvláštním předpisem pro zaměstnance v pracovním poměru;2) násobek sazby činí pro soudce Ústavního soudu a místopředsedu Ústavního soudu 2,0 a pro předsedu Ústavního soudu 3,0.

(2) Předsedovi Ústavního soudu a místopředsedovi Ústavního soudu náleží namísto víceúčelové paušální náhrady podle odstavce 1 písm. a) víceúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1 písm. a), c) a f), a to předsedovi Ústavního soudu ve výši 33% a místopředsedovi Ústavního soudu ve výši 30% platové základny.

§ 19

Naturální plnění

(1) Soudci Ústavního soudu náleží naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. d) bez nároku na úhradu výdajů spojených s užíváním bytu.

(2) Místopředsedovi Ústavního soudu dále náleží naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. b) a i).

(3) Předsedovi Ústavního soudu náleží vedle naturálního plnění podle odstavce 1 ještě plnění podle § 6 odst. 1 písm. a) a i).

Hlava pátá

Náležitosti předsedy a místopředsedy Nejvyššího soudu

a předsedy a místopředsedy Nejvyššího správního soudu

§ 20

Plat a další plat

(1) Předsedovi Nejvyššího soudu a předsedovi Nejvyššího správního soudu náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 2,50.

(2) Místopředsedovi Nejvyššího soudu a místopředsedovi Nejvyššího správního soudu náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 2,10.

(3) Místopředsedovi Nejvyššího soudu a místopředsedovi Nejvyššího správního soudu náleží další plat.

§ 21

Náhrady výdajů

Předsedovi a místopředsedovi Nejvyššího soudu a předsedovi a místopředsedovi Nejvyššího správního soudu náleží

a) víceúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1 písm. a), c) a f), a to

1. předsedovi Nejvyššího soudu a předsedovi Nejvyššího správního soudu ve výši 33% platové základny,

2. místopředsedovi Nejvyššího soudu a místopředsedovi Nejvyššího správního soudu ve výši 30% platové základny,

b) náhrada prokázaných výdajů podle § 5 odst. 1 písm. d), e), h) a ch),

c) náhrada výdajů podle § 5 odst. 1 písm. g), ve výši dvojnásobku sazby stanovené zvláštním předpisem pro zaměstnance v pracovním poměru.2)

§ 22

Naturální plnění

(1) Předsedovi a místopředsedovi Nejvyššího soudu a předsedovi a místopředsedovi Nejvyššího správního soudu náleží naturální plnění podle

a) § 6 odst. 1 písm. d) bez nátoku na úhradu výdajů spojených s užíváním bytu,

b) § 6 odst. 1 písm. i).

(2) Předsedovi Nejvyššího soudu a předsedovi Nejvyššího správního soudu náleží dále naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. a) a místopředsedovi Nejvyššího soudu a místopředsedovi Nejvyššího správního soudu podle § 6 odst. 1 písm. b).

Hlava šestá

Náležitosti členů, viceprezidenta

a prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu

Plat a další plat

§ 23

(1) Členu Nejvyššího kontrolního úřadu náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši Alt. I 1,15,

Alt. II 1,40.

(2) Členu Nejvyššího kontrolního úřadu náleží další plat.

§ 24

(1) Viceprezidentu Nejvyššího kontrolního úřadu náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši Alt. I 1,80,

Alt. II 1,90.

(2) Viceprezidentu Nejvyššího kontrolního úřadu náleží další plat.

§ 25

Prezidentu Nejvyššího kontrolního úřadu náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši Alt. I 2,20,

Alt. II 2,50.

§ 26

Náhrady výdajů

Prezidentu, viceprezidentu a členu Nejvyššího kontrolního úřadu náleží

a) víceúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1 písm. a), c) a f), a to

1. prezidentu Nejvyššího kontrolního úřadu ve výši 30% platové základny,

2. viceprezidentu Nejvyššího kontrolního úřadu ve výši 26% platové základny,

3. členu Nejvyššího kontrolního úřadu ve výši 15% platové základny,

b) jednoúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1 písm. i), pokud nemá trvalý pobyt v místě sídla Nejvyššího kontrolního úřadu, ve výši 7,5% platové základny,

c) náhrada prokázaných výdajů podle § 5 odst. 1 písm. d), h) a ch),

d) náhrada výdajů podle § 5 odst. 1 písm. g) ve výši určené násobkem sazby stanovené zvláštním předpisem pro zaměstnance v pracovním poměru;2) násobek sazby činí u prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu 2,0 a u člena Nejvyššího kontrolního úřadu 1,5.

§ 27

Naturální plnění

(1) Prezidentu a viceprezidentu Nejvyššího kontrolního úřadu náleží naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. i).

(2) Prezidentu Nejvyššího kontrolního úřadu náleží dále naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. a) a viceprezidentu Nejvyššího kontrolního úřadu podle § 6 odst. 1 písm. b).

Hlava sedmá

Náležitosti ředitele bezpečnostní informační služby

§ 28

Plat a další plat

(1) Řediteli Bezpečnostní informační služby náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 1,90.

(2) Řediteli Bezpečnostní informační služby náleží další plat.

§ 29

Náhrady výdajů

Řediteli Bezpečnostní informační služby náleží

a) víceúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1 písm. a), c), d) a f) ve výši 30% platové základny,

b) jednoúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1 písm. i), pokud nemá trvalý pobyt v místě sídla Bezpečnostní informační služby, ve výši 7,5% platové základny,

c) náhrada prokázaných výdajů podle § 5 odst. 1 písm. e), h) a ch),

d) náhrada výdajů podle § 5 odst. 1 písm. g) ve výši 2,5 násobku sazby stanovené zvláštním předpisem pro zaměstnance v pracovním poměru.2)

§ 30

Naturální plnění

Řediteli Bezpečnostní informační služby náleží naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. a) a i).

Část třetí

Náležitosti soudců

§ 31

Plat a další plat

(1) Soudci náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem, který se stanoví podle počtu let započtené doby pro soudce

okresního

soudu

ve výši
krajského

soudu

ve výši
vrchního

soudu

ve výši
do ukončení

5. roku


0,48

0,53

0,58
od počátku

6. roku


0,55

0,60

0,65
od počátku

9. roku


0,63

0,69

0,73
od počátku

12. roku


0,67

0,75

0,81
od počátku

15. roku


0,72

0,79

0,88
od počátku

18. roku


0,75

0,84

0,93
od počátku

21. roku


0,77

0,86

0,95
od počátku

24. roku


0,79

0,88

0,97
od počátku

27. roku


0,81

0,90

0,99
od počátku

30. roku


0,83

0,92

1,01


(2) Platový koeficient stanovený v odstavci 1 se zvyšuje

a) místopředsedovi okresního soudu s nejvýše 14 senáty o 0,05, s 15 až 30 senáty o 0,06 a s více než 30 senáty o 0,07,

b) předsedovi okresního soudu s nejvýše 14 senáty o 0,09, s 15 až 30 senáty o 0,12 a s více než 30 senáty o 0,14,

c) soudci krajského soudu, který rozhoduje jako samosoudce, o 0,04,

d) předsedovi senátu krajského soudu o 0,06,

e) místopředsedovi krajského soudu o 0,12,

f) předsedovi krajského soudu o 0,18,

g) předsedovi senátu vrchního soudu o 0,07,

h) předsedovi kolegia vrchního soudu o 0,12,

ch) místopředsedovi vrchního soudu o 0,16,

i) předsedovi vrchního soudu o 0,23,

j) soudci okresního nebo krajského soudu určeného ministrem spravedlnosti z důvodu výrazně ztížených pracovních podmínek o 0,02 nebo o 0,03,

k) soudci, který je pověřen výchovou čekatele, po dobu této výchovy o 0,02; při výchově více čekatelů o 0,03 a

1) soudci, který je pověřen nad rámec svých povinností jednotlivými úkony státní správy, [§ 20 odst. 3 zákona České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění zákona č. 23/1993 Sb..] po dobu výkonu těchto úkonů o 0,07.

(3) Soudci Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 1,01. Platový koeficient soudce se zvyšuje

a) předsedovi senátu Nejvyššího soudu a předsedovi senátu Nejvyššího správního soudu o 0,10,

b) předsedovi kolegia Nejvyššího soudu a předsedovi kolegia Nejvyššího správního soudu o 0,14.

(4) Soudci, který na příkaz předsedy soudu zastupuje v plném rozsahu činnosti po dobu delší než čtyři týdny nepřítomného soudce, vykonávajícího vyšší funkci, náleží od prvého dne zastupování zvýšení koeficientu stanovené v odstavci 2 nebo 3, pro funkci zastupovaného soudce. Zvýšení koeficientu nenáleží, je-li zastupování součástí pracovních povinností soudce.

(5) Po dobu dočasného přidělení k jinému soudu náleží soudci dosavadní plat nebo plat, který by mu náležel při trvalém výkonu funkce, pro jejíž výkon byl k jinému soudu dočasně přidělen, je-li tento plat vyšší.

§ 32

(1) Soudci je plat stanoven s přihlédnutím k případné práci přesčas. [§ 96 zákoníku práce (úplné znění č. 126/1994 Sb.).] To neplatí o práci přesčas konané v noci [§ 99 odst. 1 zákoníku práce (úplné znění č. 126/1994 Sb.).] a v den pracovního klidu. [§ 91 odst. 1 zákoníku práce (úplné znění č. 126/1994 Sb.).] V platu předsedy soudu je přihlédnuto k veškeré práci přesčas.

(2) Za hodinu práce přesčas uvedené v odstavci 1 větě druhé náleží soudci část platu stanoveného podle § 30 odst. 1 a 2 připadající za jednu hodinu práce bez práce přesčas v kalendářním měsíci, ve kterém práci přesčas konal, zvýšená o 50% průměrného hodinového výdělku, pokud se soudce s předsedou příslušného soudu nedohodli na poskytnutí náhradního volna místo platu za práci přesčas. Za dobu čerpání náhradního volna se plat nekrátí. Neposkytne-li příslušný předseda soudu soudci náhradní volno v době tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, náleží soudci část platu a její zvýšení podle věty první.

§ 33

(1) Soudci náleží vyšší platový koeficient od prvého dne kalendářního měsíce, v němž dosáhl počtu let stanoveného v § 30 odst. 1.

(2) Soudci náleží zvýšení platového koeficientu podle § 30 odst. 2 písm. a) až j) od prvého dne kalendářního měsíce, ve kterém došlo ke skutečnosti, která zakládá nárok na toto zvýšení; nárok zaniká posledním dnem kalendářního měsíce, v němž pominula skutečnost odůvodňující zvýšení platového koeficientu.

(3) Soudci náleží zvýšení platového koeficientu podle § 30 odst. 2 písm. k) a l) po dobu trvání skutečnosti, která zakládá nárok na toto zvýšení.

(4) Soudci náleží další plat.

§ 34

Způsob určení platového koeficientu

(1) Do doby stanovené v § 30 odst. 1 pro určení platového koeficientu (dále jen "rozhodná doba") se započítává

a) doba výkonu funkce justičního čekatele,

b) doba výkonu funkce soudce,

c) soudcem prokázaná doba jiné právní praxe po získání právnického vysokoškolského vzdělání.

(2) Doba, po kterou soudce nemohl vykonávat tuto funkci z důvodů uvedených ve zvláštním zákoně, [§ 21 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.] se posuzuje jako doba podle odstavce 1 písm. b).

(3) Z důvodů hodných zvláštního zřetele může ministr spravedlnosti započíst i jiné doby, než jsou uvedeny v odstavcích 1 a 2.

(4) Do rozhodné doby se započítává také doba

a) výkonu vojenské základní (náhradní) služby a civilní služby v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem pro výkon vojenské základní (náhradní) služby,

b) mateřské a další mateřské dovolené nebo trvalé péče o dítě nebo děti v rozsahu odpovídajícím délce mateřské a další mateřské dovolené platné v době této péče podle zvláštních předpisů, [Např. zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, zákon č. 58/1964 Sb., o zvýšení péče o těhotné ženy a matky, a zákoník práce (úplné znění č. 126/1994 Sb.).] pokud se žena současně nepřipravovala na povolání, nebo doba osobní péče o dlouhodobě těžce zdravotně postižené nezletilé dítě, které vyžadovalo mimořádnou péči, pokud nebylo umístěno v ústavu pro takové děti, nejvýše však v celkovém rozsahu šesti let a

c) doba jiné omluvené nepřítomnosti v práci nepřesahující tři měsíce v kalendářním roce.

(5) Při hodnocení rozhodné doby pro určení platového koeficientu soudci okresního soudu ve výši 0,63, krajského soudu ve výši 0,69 a vrchního soudu ve výši 0,73 lze postupovat podle předchozích ustanovení pouze za podmínky, že soudce v jejím průběhu skutečně vykonával funkci soudce nejméně po dobu tří let, do níž se nezapočítávají doby uvedené v odstavci 4. Do splnění podmínky stanovené ve větě první náleží soudci okresního soudu plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 0,55, krajského soudu ve výši 0,60 a vrchního soudu ve výši 0,65; po jejím splnění se rozhodná doba určí podle postupu stanoveného v odstavcích 1 až 4.

(6) Soudci se započítají ke dni účinnosti tohoto zákona do rozhodné doby všechny doby, které byly započteny podle předchozích předpisů.

§ 35

Náhrady výdajů

Soudci náleží jednoúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1 písm. l) ve výši 15% platové základny, pokud je přechodně ubytován v místě sídla soudu, k němuž je dočasně přidělen.

§ 36

Naturální plnění

Předsedovi soudu náleží naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. b) a i).

Část čtvrtá

Společná ustanovení

§ 37

(1) Představiteli a soudci náleží plat ode dne, v němž splnil zákonné podmínky pro výkon funkce.

(2) Při současném výkonu dvou funkcí představitele náleží představiteli plat stanovený tímto zákonem, který je vyšší.

(3) Představiteli náleží, pokud se dále nestanoví jinak, plat i po dobu, po kterou dočasně nevykonává funkci, a po níž by mu podle zvláštních předpisů jinak náležely dávky nemocenského pojištění nahrazující započitatelný příjem, avšak nejdéle po dobu šesti měsíců; za jinou dobu, po níž představitel dočasně nevykonává funkci, se plat krátí v poměru k délce této doby.

(4) Prezidentu republiky náleží plat i po dobu, po kterou funkci dočasně nevykonává.

(5) Představiteli náleží plat do dne ukončení pracovního vztahu.

(6) Soudci náleží plat do dne ukončení pracovního vztahu.

(7) Nárok na odchodné nevzniká

a) předsedovi a místopředsedovi Nejvyššího soudu a předsedovi a místopředsedovi Nejvyššího správního soudu, pokud byl z funkce odvolán pravomocným rozhodnutím kárného soudu, nebo pozbyl funkce z důvodu pravomocného rozsudku, kterým byl odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně,

b) členu Nejvyššího kontrolního úřadu, jehož výkon funkce byl ukončen odvoláním Poslaneckou sněmovnou na základě pravomocného rozhodnutí Kárné komory Nejvyššího kontrolního úřadu, ve kterém bylo navrženo odvolání z funkce, nebo z důvodu pravomocného rozsudku, jímž byl odsouzen pro úmyslný trestní čin.

§ 38

(1) Představiteli náleží jednoúčelová paušální náhrada a víceúčelová paušální náhrada ode dne, v němž splnil zákonné podmínky pro výkon funkce, a do dne, v němž ukončil výkon funkce, pokud se dále nestanoví jinak.

(2) Při současném výkonu funkce poslance a funkce jiného představitele náleží představiteli pouze náhrady výdajů stanovené pro výkon funkce tohoto jiného představitele. Při současném výkonu dvou funkcí představitele náleží představiteli náhrady uvedené v odstavci 1 spojené s výkonem funkce, pro kterou tento zákon stanoví vyšší plat.

(3) Za dobu, po kterou představitel dočasně nevykonává funkci, se krátí náhrady výdajů podle odstavce 1 v poměru k délce této doby. Prezidentu republiky náleží náhrada výdajů podle § 15 i po dobu, po kterou funkci dočasně nevykonává.

(4) Soudci náleží jednoúčelová paušální náhrada podle § 35 od prvního do posledního dne přechodného ubytování. Za dob přechodného ubytování kratší než kalendářní měsíc náleží soudci poměrná část stanovené paušální náhrady.

§ 39

(1) Představiteli a soudci náleží naturální plnění ode dne, v němž splnil zákonné podmínky pro výkon funkce, a do dne ukončení výkonu funkce. Prezidentu republiky a členu vlády náleží naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. a) ještě po tři kalendářní měsíce následující po měsíci, v němž ukončil výkon funkce, pokud mu v této době nevznikl nárok na stejné naturální plnění.

(2) Při současném výkonu dvou funkcí představitele náleží představiteli naturální plnění spojené s výkonem funkce, pro kterou tento zákon stanoví vyšší plat. Při současném výkonu funkce poslance a funkce jiného představitele náleží představiteli naturální plnění stanovené pro výkon funkce jiného představitele a naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. f).

§ 40

(1) Plat a další náležitosti podle tohoto zákona poskytuje orgán, v němž představitel nebo soudce vykonává svoji funkci, Kancelář Parlamentu, Úřad vlády České republiky a Kancelář prezidenta republiky. Plat a další náležitosti jsou splatné ve shodných termínech jako u zaměstnanců uvedených orgánů. [§ 16 a 17 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 590/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákona č. 40/1994 Sb., a § 21 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb.]

(2) Plat prezidenta republiky nepodléhá dani z příjmu.

(3) Srážky z platu lze provést jen na základě dohody o srážkách z platu. Bez této dohody lze srazit z platu výhradně částky ze stejného důvodu [§ 18 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 590/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákona č. 40/1994 Sb..] a ve stejném rozsahu a pořadí [§ 13 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony.] jako u zaměstanců v pracovním poměru.

(4) Nárok na plat, další plat a na náhrady výdajů lze uplatnit do tří let ode dne, kdy mohl být uplatněn poprvé. Nárok na naturální plnění zaniká dnem ukončení výkonu funkce, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 39).

(5) Pro odchodné platí ustanovení předchozích odstavců obdobně.

§ 41

(1) Poslanec, který se v období jednoho kalendářního měsíce bez řádné omluvy neúčastnil dvou jednacích dnů komor Parlamentu nebo jejího orgánu, do něhož byl zvolen, ztrácí nárok na polovinu platu, polovinu dalšího platu v příslušném kalendářním pololetí, polovinu paušálních náhrad (§ 9 odst. 1 písm. a) a e) a odst. 2). Při neomluvené neúčasti na nejméně čtyřech jednacích dnech ztrácí poslanec nárok na náležitosti uvedené ve větě prvé v plné výši. O důvodech ztráty nároku rozhoduje orgán komory Parlamentu pověřený komorou.

(2) Náležitosti podle tohoto zákona, s výjimkou naturálního plnění podle § 6 odst. 1 písm. f), nenáleží poslanci po dobu, po kterou vykonává funkci vedoucího ústředního orgánu státní správy, náměstka ministra, náměstka vedoucího ústředního orgánu státní správy, zaměstnance Kanceláře prezidenta republiky nebo zaměstnance Nejvyššího kontrolního úřadu.

§ 42

Členům vlády nenáleží příjmy z jiných funkcí a činností, s výjimkou správy vlastního majetku a vědecké, pedagogické, literární, publicistické a umělecké činnosti.

§ 43

Pracovní nebo obdobný poměr poslance může být proti jeho vůli skončen jen s předchozím souhlasem předsedy komory Parlamentu; to platí i pro období 12 měsíců po zániku poslaneckého mandátu. Jinak je skončení pracovního poměru nebo obdobného poměru neplatné.

§ 44

Pokud není pro představitele odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu funkce nebo v přímé souvislosti s ním upravena zvláštními předpisy, [Např. hlava sedmá zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě.] postupuje se podle pracovněprávních předpisů. [Hlava osmá zákoníku práce (úplné znění č. 126/1994 Sb.).]

Část pátá

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 45

(1) Platová základna činí v době od účinnosti tohoto zákona do 30. června 1996 65,5% základny stanovené v § 3 odst. 3.

(2) Představiteli a soudci, který ke dni účinnosti tohoto zákona vykonává funkci, náleží plat a další náležitosti podle tohoto zákona od prvého dne kalendářního měsíce, v němž nabývá tento zákon účinnosti.

(3) Poslanci náleží náhrada výdajů podle § 9 odst. 2 do doby úpravy nároků průvodců a osobních asistentů těžce zdravotně postižených občanů zvláštním předpisem.

§ 46

Pokud zvláštní předpisy, které se vztahují na představitele nebo soudce, obsahují ustanovení o

a) poslaneckém platu, základním platu, pevném platu, měsíčním platu, příplatcích a funkčních příplatcích, rozumí se tím plat podle tohoto zákona,

b) dietách, úhradě věcných výdajů, popřípadě nákladů za služby potřebných pro výkon funkce, paušálních náhradách věcných výdajů, paušální náhradě za cestovné, cestovní náhradě při cestách do zahraničí a náhradě za ubytování v prokázané výši, rozumí se tím náhrady výdajů podle tohoto zákona a

c) bezplatném užívání prostředků veřejné hromadné dopravy, bezplatném užívání nebo užívání přiměřeně vybaveného bytu, bezplatném užívání služebního vozidla a právu na přednostní nebo bezplatné zřízení nebo na bezplatné používání jedné nebo dvou účastnických telefonních stanic, rozumí se tím naturální plnění tohoto zákona.

§ 47

Nároky na plat a další náležitosti vzniklé představiteli a soudci přede dnem účinnosti tohoto zákona, se řídí dosavadními předpisy.

§ 48

Zrušují se:

1. zákon České národní rady č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady, ve znění zákona České národní rady č. 267/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb. a zákona č. 331/1993 Sb.,

2. zákon České národní rady č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona č. 7/1993 Sb. a zákona č. 304/1993 Sb.,

3. článek II a III § 6 zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění zákona č. 331/1993 Sb.,

4. § 47 odst. 1 až 10 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb.,

5. § 126 až 130 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb.

§ 49

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1995.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP