Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1995

I. volební období

1887

INTERPELACE

poslance Jiřího Karase

na ministra zdravotnictví Luďka Rubáše

ve věci Fakultní dětské nemocnice v Brně

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/19$9 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Jiřího Karase na ministra zdravotnictví Luďka Rubáše. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 20. července 1995

Jan Kasal v. r.

Příloha

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

JUDr. Ing. Jiří Karas

místopředseda výboru

pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

Vážený pan

MUDr. Luděk Rubáš

ministr zdravotnictví ČR

PRAHA

INTERPELACE

prostřednictvím

Vážený pan

Milan UHDE

předseda PS ČR

PRAHA

 V Praze dne 11. 7. 1995

Vážený pane ministře,

vzhledem k tomu, že jste mi neodpověděl na mou vnitřní; interpelaci ze dne 31. 5. t.r., volím cestu řádné interpelace ve věci, jež je obsahem přílohy.

S pozdravem

 Cyrila Boudy 6/605
 674 01 Třebíč


POSLANECKÁ SNĚMOVNA
Klub poslanců Křesťanské a demokratické unie - Čs. strany lidové
Sněmovní 4, 118 26 Praha 1, tel: 02/24592450
Vážený pan

MUDr. Luděk Rubáš

ministr zdravotnictví ČR

Palackého nám. 4

128 01 Praha 2

 V Praze dne 31. května 1995

Vážený pane ministře,

cestou interpelace Vás žádám o zodpovězení následujících otázek týkajících se FDN v Brně, kde narůstající dluh nemocnice a nespokojenost zaměstnanců signalizují špatnou, doslova neodbornou činnost a vysloveně laxní přístup stávajícího vedení k řešení zásadních problémů.

1. Dostavba FDN

a) Na základě jaké rozvahy a kalkulace je dostavba realizována, když demografické studie ukazují na stálý klesající trend porodnosti a i nemocnice jako taková již citelně poznává úbytek pacientů. Proč bylo dáno svolení k zahájení stavby, když značná, rozumně uvažující část personálu byla proti. Byla dokonce p. ředitelem sestavena komise, která měla za úkol provést rozbor nutnosti dostavby. Její závěr byl zcela jednoznačný - ve stávající situaci je to zcela zbytečný luxus. Je bohužel smutnou skutečností, že "ekonomický náměstek" nebyl schopen dát konkrétní a jasnou odpověď, na základě jakých propočtů předpokládá vedeni finanční přínos. Bohužel již dnes, ještě před zahájením činnosti, se už vyjádřil, že neví jakým způsobem nemocnice tento luxus "utáhne".

b) Jakým způsobem a dle jakých měřítek byl vybírán hlavní dodavatel stavby, když byli přihlášeni jiní uchazeči s nabídkami cenově i termínově výhodnějšími a nebo se zkušenostmi ze zdravotnickými stavbami. Není možné hledat vysvětlení v opakovaných pozváních ředitele nemocnice ředitelem posléze zvítězivší stav. firmy na obědy a různá posezení na rozdíl od ostatních firem. Nebo dokonce ve členství ředitele FDN v bankovním klubu této firmy, kde je vložné 40.000,- Kč. Kdo je asi zaplatil?

2. Likvidace odborníků

Dne 27. 4. 1994 obdrželi prim. MUDr. Z. Jelínek a MUDr. M. Suchánek, CSc., z kardiol. oddělení, výpověď dle § 46, bod a), c) pro tzv. nadbytečnost. Za pozornost jistě stoji, že za tyto "nadbytečné" odborníky posléze ředitel přijal nové zaměstnance, když předtím zbylým lékařům na tomto oddělení vyplácel tzv. zástupné. Za oba lékaře se postavilo více jak 90 lékařů a vysokoškolských pracovníků FDN, včetně odborné kardiol. společnosti a dalších odb. společností, primářů okresních nemocnic, lék. komory atd. Zasvěcení vědí, že šlo o to zbavit se kritiků insuficientní činnosti ředitele nemocnice.

Pane ministře, co by pro Vás byl dostatečný důvod k odvolání ředitele FDN, jestliže případ dvou propuštěných odborníků Vás ponechal naprosto klidným. Jaký je Váš zájem - jako představitele resortu, který přímo zodpovídá za kvalitu poskytované péče prospěch dětí, nebo ochrana neschopného ředitele? FDN má zřizovatele Vaše ministerstvo. Tedy i Vy jste zodpovědný za odbornou úroveň.

3. Konkursy

Jakým způsobem jsou dodržována zákonná kriteria pro vyhlašování konkursů? Je vůbec možné, aby uchazeči přihlášení v říjnu či listopadu 1994 dodnes nevěděli, zda konkurs proběhl či byl zrušen? Nepřipomíná Vám toto chování ze strany ředitele doby nedávno minulé, kdy se s lidmi zacházelo jako s bezcennou hmotou? Dá se vůbec hovořil o lidském přístupu ředitele, který by měl jít příkladem? Nepřipadá Vám to jako naprostá ignorace a nezájem o své kolegy a spolupracovníky? Viz např. případ vrchní sestry II. dětské int. kliniky.

4. Granty

Jakým způsobem je dohlíženo na využívání přidělených peněz. Zda jsou nakupovány opravdu potřebné a s výzkumným úkolem související přístroje a zařízení? Je vůbec možné, aby z grantových peněz byly vypláceny desetitisícové platy a odměny. Jaké jsou přip. postihy pokud se zjistí svévolné porušování daných pravidel?

5. Nájemní smlouvy

Mohl by Vámi pověřený nezávislý odborník posoudit jak jsou uzavřeny? Jaká je jejich výhodnost či lépe řečeno nevýhodnost pro nemocnici - jak jsou chráněny zájmy státu?

6. Vedení nemocnice

Je vůbec možné, že primáři nemocnice nejsou schopni až dva měsíce být přijati ředitelem, byť potřebují řešit důležité provozní záležitosti? Jsou nekompromisně odmítáni, dle svědectví sekretářky, výroky jako třeba: "Řekněte, že jsem třeba v Plzni nebo někde..." Místo toho se ozývá z ředitelny zpěv, jelikož pan ředitel trénuje hlas na zahraniční zájezdy se sborem, jehož je členem a jež jsou placeny ve valutách. Na druhé straně byl přednostům klinik tzv. "školákům" zvýšen zdravotnický úvazek na 0,5. Proč? Z jakého důvodu? Kolik hodin denně tito lidé vlastně pracují? Dochází k situacím, že si vykazují i 30 hodin denně a p. ředitel to klidně podepíše. Není důvodem zajištění si loajality?

Jakým způsobem jsou vytvářena kriteria tzv. "plánu zisků "? Jakým způsobem jsou vydělané peníze využívány a přerozdělovány? Je možné, aby ekonomický náměstek s ekonomickým vzděláním nebyl schopen vysvětlit zaměstnancům základní ekonomické principy v hospodaření s finančními prostředky.

Pane ministře, jaká je skutečná situace ve FDN a to finanční i odborná? Jak přispívají krátkodobé i dlouhodobé manažerské pobyty ředitele a vedení ke zlepšení v řízení - naposledy USA, Anglie atd.? Zatím dluh nemocnice vzrůstá, oficielně bylo v lednu přiznáno - 30 milionů a situace se pokud známo zatím nijak nezlepšila. Kdy nastane čas, že budete zvažovat výměnu ředitele? Jak velký dluh bude FDN muset mít, abyste zvolil stejnou metodu jako v případě ředitele Výzkumného ústavu plicních chorob na Bulovce? Jak velkou míru neschopnosti a nezájmu bude muset stávající vedení ještě prokázat? Kolik odborných a etických kolapsů bude ještě nutno vykonat?

S pozdravem

 JUDr. Ing. Jiří Karas
 poslanec PSP ČR

Na vědomí: PhDr. Milan Uhde - předseda PSP ČRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP