PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1995

I. volební období

1897

návrh

poslance Petra Čermáka

Zákon

ze dne ,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárenské komoře, ve znění pozdějších předpisů a zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh

zákon,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, zákon české národní rady č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, ve znění pozdějších předpisů a zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 210/1990 Sb., zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., zákona České národní rady č. 592/1992 Sb., zákona České národní rady č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb. a zákona č. 60/1995 se mění takto:

V § 11 odst. 4 se vypouštějí slova "zřízenými zvláštním zákonem" včetně poznámky pod čarou.

Čl. II

Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb., zákona č. 513/1991 Sb. se mění a doplňuje takto:

V § 1 odst. 3 se vypouští písm. b) a dosavadní písm. c) se označuje jako písm. b).

Čl. III

Zákon České národní rady č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárenské komoře, ve znění zákona České národní rady č. 160/1992 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 odst. 2 se za slovo "stavovskými" vkládá slovo "dobrovolnými".

2. § 2 odst. 1 písm. b) zní:

"b) vyjadřují se k odbornosti svých členů, jsou-li o to požádány,".

3. V § 2 odst. 2 se vypouštějí písm. a) a b).

Ostatní písmena se přeznačí.

4. V § 2 odst. 2 písm. c) se vypouštějí slova "a k výkonu funkce odborných zástupců podle zvláštního předpisu a vedoucích lékařů primářů v nestátních zdravotnických zařízeních".

5. § 3 se zrušuje.

Čl. IV

Zákon České národní rady č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění zákona č. 161/1993 Sb. se mění takto:

1. V § 10 odst. 3 se vypouští písm. a) včetně poznámky pod čarou.

Ostatní písmena se přeznačí.

2. § 10 odst. 3. písm. b) zní:

"b) souhlas orgánu příslušného k registraci s personálním a věcným vybavením, s druhem a rozsahem zdravotní péče poskytované nestátním zařízením,".

3. § 10 odst. 3. písm. c) včetně poznámky pod čarou zní:

"c) doklad o své odborné způsobilosti nebo doklad o odborné způsobilosti odpovědného zástupce; kvalifikační předpoklady jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu a ve zvláštních předpisech 6a),

6a) Např. zákon 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.".

4. V § 10 se vypouští odst. 4.

Ostatní odstavce se přečíslují.

5. V § 11 odst. 2 se vypouštějí slova "příslušné Komoře, která vydala osvědčení podle § 10 odst. 3 písm. a)".

6. V § 12 odst. 2 se vypouští poslední věta.

Čl. V

Zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění zákona České národní rady č. 295/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona České národní rady č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 291/1994 Sb. a zákona č. 59/1995 Sb. se mění takto:

1. V § 2 odst. 3 se vypouštějí slova "zřízených zákonem" včetně poznámky pod čarou.

2. V § 13 odst. 4 písm. a) se vypouštějí slova "jestliže jeho odbornost zaručuje Česká lékařská komora nebo Česká stomatologická komora,".

3. V § 13 odst. 3 a ost. 5 se vypouštějí slova "zřízených zákonem".

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dne 1. ledna 1996.

Důvodová zpráva

Obecná část

Podle stávající právní úpravy je povinností každého, kdo chce vykonávat lékařské povolání, popř. povolání stomatologa nebo lékárníka být členem příslušné profesní organizace. Podmínkou výkonu povolání je tedy vedle kvalifikačních předpokladů upravených právními předpisy nedobrovolné členství a povinnost podrobit se všem rozhodnutím orgánů profesní organizace včetně podmínek, které profesní organizace stanoví pro výkon soukromé praxe svých členů. Příslušník lékařské profese nemá na výběr, zda bude či nebude členem profesní organizace a zde se stanoveným podmínkám podrobí. Takový režim není únosný, neboť omezuje svobodu přístupu do profese. Navíc se každý, kdo lékařské profese vykonává musí řídit podmínkami, které profesní organizace pro výkon povolání stanoví. Takový režim však není v souladu s Listinou základních práv a svobod, protože podmínky, omezení, kvaligikační a věkové předpoklady výkonu určitcýh činností lze stanovit toliko zákonem, nikoliv však mimoprávními předpisy vydávanými nestátními subjekty.

Zkušenosti z aplikace předpisů o profesních organizacích signalizují, že řadě osob je znemožněn výkon lékařských profesí. Tak např. lékárníck starší 65 let nesmí vykonávat povolání lékáníka, neboť mu to zakazuje Česká lékárnická komora svým licenčnímřádem. Je třeba umožnit i těmto osobám lékárnickou profesi vykonávat; je nemravné je nutit k členství v organizaci, ve které členy být nechtějí. I z průzkumů veřejného mínění je zřejmé, že existuje (podle jednotlivých lékařských profesí) různě významná skupina osob, které s povinným členstvím v profesních organizacích nesouhlasí. Názory a oprávněné zájmy i těchto osob je nezbytné v demokratické společnosti respektovat. Totalitní přístup nutící k povinnému sdružování v demokratických poměrech neobstojí.

Podstatou novely je zavedení dobrovolného členství v profesních organizacích sdružujících jednotlivá lékařská povolání. Je pravdou, že smysl a funkčnost těchto organizací budou závislé na existenci členské základny; v případě nedostatku zájmu o členství se může některá z těchto organizací stát fakticky nenaplněnou právní institucí, reprezentující nikoliv významnou část příslušníků lékařského povolání. Nejde však o dostatečně silný argument pro zachování povinného členství. fNavíc se umožňuje, aby vznikaly i jiné profesní organizace, které mohou být a budou alternaticou pro ty osoby, které nechtějí být členy stávajících profesních prganizací.

Lze namítat, že dojde k nerovnému postavení mezi profesními organizacemi zřízenými zákonem a profesními organizacemi, které vzniknou na základě zákona o sdružování občanů. Taková námitka je lichá. Profesní organizace zřízené zákonem budou pouze jednou z možností pro osoby, které si budou moci zvolit mezi jednotlivými profesními organizacemi, resp. budou moci založit jinou profesní organizaci. Stávající profesní organizace současně přicházejí o své výsadní postavení a dostanou se na úroveň všem ostatním profesním sdružením. Práve odstanění prerogativ je důkazem, že postavení všech profesních organizací působících ve zdravotnictví, ať již existujících nebo nově vzniklých bude rovné.

Zvláštní část

K čl. I:

Podle dosavadního právního stavu vymezuje okruh zdravotní péče za plnou nebo částečnou úhradu a její výši Ministerstvo zdravornicrví vyláškou vydanou po projednání mj. s profesními organizacemi zřízenými zvláštním zákonem. Zde se navrhuje, aby ministerstvo projednávalo návrh vyhlášky se všemi profesními organizacemi, které budou ve zdravotnictví působit.

K čl. II:

Dosavadní právní režim sdružování ovčanů vylučuje, aby se v režimu zákona č. 83/1990 Sb., mohli občané sdružovat i pro realizaci svých profesních zámů, popř. pro výkon určitého povolání. Umožňuje se navrženou úpravu, aby i profesní sdružování bylo podřízeno obecnému režimu sdružování občanů.

K čl. III:

Předně se navrhuje, aby členství profesních organizacích bylo nepovinné. Dále se provádějí úpravy s tím spojené; profesní organizace se budou vyjadřovat pouze k odbornosti svých členů a pokud jde o to příslušný orgán státní správy (především okresní úřad) požádá. Dikcí bodu 2 se nevylučuje, aby žádost o vyjádření k odbornosti podal příslušné profesní organizaci i její člen. Nadále profesní organizace nebudou stanovovat podmínky pro výkon lékařských profesí, neboť šlo o úpravu hrubě neústavní (bod 3 a 4). Vypuštěním § 3 se zrušuje povinné členství v lékařských profesních organizacích.

K čl. IV:

V souvislosti se zavedením nepovinného členství je nezbytné provést i příslušné úpravy v režimu vzniku nestátních zdravotnických zařízení. Nadále bude brána v potaz kvalifikace žadatele o registraci nestátního zdravotnického zařízení, která je upravena v právních předpisech a platí pro každého a nejen pro členy profesních organizací. Navržená úprava samozřejmě nebrání, aby žadatel o registraci připojil vyjádření profesní organizace jejímž bude případně členem. Současně se nevylučuje, aby orgán rozhodující o registraci vyžádal případné vyjádření profesní organizace (tato možnost vyplývá z obecných předpisů o správním řízení).

K čl. V:

Provádějí se změny v právním režimu tzv. dohodovacího řízení, které předchází vydání prováděcích předpisů k zákonu o všeobecném zdravotním pojištění. Nadále se dohodvacího řízení bude moci zúčastnit každá profesní organizace, tedy nejen ta, která měla ze zákona výsadní postavení.

V Praze dne 8.6.1995

P. Čermák v.r.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP