Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1 9 9 5

I. volební období

1928

Společná zpráva

k návrhu poslanců Richarda Mandelíka a dalších

na vydání zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci, představitelů některých státních orgánů a soudců

(tisk 1820)

Hospodářský výbor a rozpočtový výbor projednaly na svých schůzích návrh poslanců Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci, představitelůa některých státních orgánů a soudců.

Hospodářský výbor vzal předložený návrh zákona na vědomí.

Rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby předložený návrh schválila v tomto znění:

"ZÁKON

ze dne 1995

o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů

státní moci a některých státních orgánů a soudců

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Úvodní ustanovení

Rozsah působnosti

§ 1

Tento zákon upravuje plat a některé další náležitosti spojené s výkonem funkce

a) poslance a senátora Parlamentu (dále jen "poslanec"),

b) člena vlády,

c) prezidenta republiky,

d) soudce Ústavního soudu,

e) člena, viceprezidenta a prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu,

f) ředitele Bezpečnostní informační služby

(dále jen "představitel") a

g) soudce okresního, krajského a vrchního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu (dále jen "soudce").

§ 2

Představiteli a soudci, o nichž to stanoví tento zákon, náleží

a) plat,

b) další plat,

c) náhrady výdajů,

d) naturální plnění a

e) odchodné.

§ 3

Plat

(1) Plat je peněžité plnění poskytované měsíčně ve výši a za podmínek dále stanovených.

(2) Plat se určí jako součin platové základny a platového koeficientu stanoveného v závislosti na odpovědnosti a náročnosti vykonávané funkce. Plat se zaokrouhluje na 100 Kč nahoru.

(3) Platovou základnou je souhrn nejvyššího platového tarifu a maximální výše osobního příplatku stanovených zvláštním předpisem [§ 6 odst. 2 a § 7 odst. 2 nařízení vlády České republiky č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů.] pro zaměstnance ministerstev.

§ 4

Další plat

(1) Další plat je jednorázové peněžité plnění poskytované v každém kalendářním pololetí roku ve výši měsíční částky platu, který příslušel přestaviteli a soudci v posledním kalendářním měsíci skutečného výkonu funkce v příslušném kalendářním pololetí roku.

(2) Představiteli a soudci, o nichž to stanoví tento zákon, náleží další plat, pokud v kalendářním pololetí skutečně vykonával funkci alespoň 90 kalendářních dnů. Do této doby se nezapočítává doba, po kterou nevykonával funkci z důvodu nemoci, úrazu, těhotenství nebo mateřství. Nárok na další plat nevznikne

a) v prvním pololetí kalendářního roku představiteli, jehož výkon funkce skončil přede dnem 31. května, a soudci, jehož pracovní vztah skončil přede dnem 30. června,

b) ve druhém pololetí kalendářního roku představiteli, jehož výkon funkce skončil přede dnem 30. listopadu, a soudci, jehož pracovní vztah skončil přede dnem 31. prosince.

§ 5

Náhrady výdajů

(1) Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce jsou peněžitá plnění poskytovaná za podmínek, ve výši a ve formách dále stanovených. Představiteli a soudci, o nichž to stanoví tento zákon, se nahrazují

a) výdaje na reprezentaci,

b) výdaje na dopravu vlastním vozidlem nebo nájemným dopravním prostředkem z místa trvalého pobytu do místa sídla orgánu, v němž vykonává funkci, a zpět, v místě sídla tohoto orgánu a při cestách spojených s výkonem funkce,

c) výdaje na dopravu veřejnými hromadnými dopravními prostředky, s výjimkou letecké dopravy, při tuzemských cestách spojených s výkonem funkce (dále jen "tuzemské cesty"),

d) výdaje na leteckou dopravu při tuzemských cestách,

e) výdaje na dopravu při zahraničních cestách spojených s výkonem funkce (dále jen "zahraniční cesty"),

f) výdaje na stravování při tuzemských cestách,

g) výdaje na stravování a některé další výdaje při zahraničních cestách,

h) výdaje na ubytování při tuzemských cestách,

ch) výdaje na ubytování při zahraničních cestách,

i) výdaje na přechodné ubytování v místě sídla orgánu, v němž vykonává funkci,

j) výdaje na odborné a administrativní práce,

k) výdaje na činnost průvodce nebo osobního asistenta,

1) výdaje spojené s dočasným přidělením k jinému soudu,

m) výdaje na odbornou literaturu.

(2) Náhrady výdajů uvedených v odstavci 1 se poskytují formou

a) peněžitého plnění poskytovaného měsíčně v předem stanovené výši k úhradě jednoho druhu výdajů (dále jen "jednoúčelová paušální náhrada") nebo k úhradě více druhů výdajů (dále jen "víceúčelová paušální náhrada"),

b) náhrady prokázaných výdajů,

c) náhrady prokázaných výdajů až do stanovené výše.

(3) Náhrady výdajů podle odstavce 2 písm. a) se stanoví procentem z platové základny (§ 3 odst. 3) a zaokrouhlují se na 100 Kč nahoru.

§ 6

Naturální plnění

(1) Naturální plnění jsou věcná plnění a služby poskytované nebo hrazené za podmínek, v rozsahu a ve formách dále stanovených. Představiteli nebo soudci, o nichž to stanoví tento zákon, náleží tato naturální plnění:

a) užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici,

b) užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou,

c) užívání služebního vozidla bez řidiče k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou,

d) užívání přiměřeně vybaveného bytu,

e) ubytování v místě sídla orgánu, pokud v tomto místě nemá trvalý pobyt,

f) užívání jedné přiměřeně vybavené kanceláře ve volebním kraji nebo ve volebním obvodu zřízené po dohodě s poslancem,

g) užívání nemovitostí tvořících sídlo prezidenta republiky,

h) úhrada zdravotní péče,

ch) přednostní zřízení účastnické telefonní stanice,

i) zřízení a užívání jedné účastnické telefonní stanice,

j) zřízení a užívání dvou účastnických telefonních stanic,

k) bezplatné používání prostředků veřejné hromadné dopravy, s výjimkou letecké dopravy.

(2) Naturální plnění uvedená v odstavci 1 se poskytují

a) naturální formou a úhradou nákladů nebo

b) úhradou nákladů.

(3) Pokud z provozních nebo jiných vážných důvodů nelze poskytnout naturální plnění, náleží místo tohoto plnění náhrada výdajů ve výši peněžité hodnoty naturálního plnění, jestliže lze účelu, pro který byl nárok na naturální plnění stanoven, dosáhnout i peněžitým plněním.

§ 7

Odchodné

(1) Odchodné je peněžité plnění poskytované představiteli, s výjimkou člena Nejvyššího kontrolního úřadu a ředitele Bezpečnostní informační služby, v souvislosti s ukončením výkonu funkce. Přitom není rozhodné, zda po ukončení výkonu této funkce představitel dále vykonává tutéž nebo jinou funkci představitele.

(2) Odchodné náleží ve výši měsíční částky platu, který příslušel představiteli v posledním kalendářním měsíci skutečného výkonu funkce, k níž se přičte násobek této částky a počtu celých ukončených let výkonu této funkce představitele.

Část druhá

Náležitosti představitelů

Hlava první

Náležitosti poslanců

§ 8

Plat a další plat

(1) Poslanci náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 1,00. Platový koeficient poslance se zvyšuje

a) místopředsedovi podvýboru o 0,10,

b) místopředsedovi výboru, předsedovi podvýboru a za každých 15 členů poslaneckého klubu jednomu místopředsedovi poslaneckého klubu o 0,20,

c) předsedovi výboru, předsedovi poslaneckého klubu, předsedovi komise a předsedovi vyšetřovací komise komory Parlamentu, předsedovi delegace Parlamentu České republiky v Parlamentním výboru přidružení Evropské unie a České republiky a vedoucím stálých delegací Parlamentu České republiky do meziparlamentních organizací o 0,40; předsedovi poslaneckého klubu se dále zvyšuje platový koeficient o 0,03 za každých i započatých 10 členů poslaneckého klubu nad nejnižší počet stanovený zvláštním zákonem,

d) místopředsedovi komory Parlamentu o 0,90,

e) místopředsedovi komory Parlamentu, který jako první zastupuje předsedu komory Parlamentu, o 1,00,

f) předsedovi komory Parlamentu o 1,90.

(2) Poslanci, s výjimkou předsedy komory Parlamentu, náleží další plat.

§ 9

Náhrady výdajů

(1) Poslanci náleží

a) víceúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1 písm. a) a f) ve výši 16% platové základny,

b) jednoúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1 písm. b) podle vzdálenosti obce, v níž má poslanec trvalý pobyt, od sídla komory Parlamentu nebo od obce, v níž má poslanec kancelář (§ 6 odst. 2 písm. f), při vzdálenosti

1. do 50 km ve výši 40% platové základny,

2. nad 50 km ve výši 45% platové základny,

3. nad 150 km ve výši 50% platové základny,

4. nad 250 km ve výši 60% platové základny,

c) náhrada prokázaných výdajů podle § 5 odst. 1 písm. d), e), h) a ch); náhrada výdajů za použití letecké dopravy náleží jen při cestách

1. na zasedání a schůze komory Parlamentu a jejích orgánů,

2. k nimž byl pověřen předsedou komory Parlamentu nebo výborem komory Parlamentu se souhlasem předsedy komory Parlamentu,

d) náhrada výdajů podle § 5 odst. 1 písm. g) ve výši 2,5 násobku sazby stanovené zvláštním předpisem pro zaměstnance v pracovním poměru, [§ 12 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách.]

e) náhrada prokázaných výdajů podle § 5 odst. 1 písm. i) až do výše peněžité hodnoty naturálního plnění podle § 6 odst. 1 písm. e), pokud o ni požádal místo naturálního plnění,

f) náhrada prokázaných výdajů podle § 5 odst. 1 písm. j) do výše 25% platové základny; způsob čerpání náhrady v kalendářním roce, druhy výdajů a způsob jejich vyúčtování stanoví orgán komory Parlamentu pověřený komorou.

(2) Těžce tělesně postiženému poslanci, který potřebuje k výkonu své funkce průvodce nebo osobního asistenta, dále náleží jednoúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1 písm. k) ve výši 20% platové základny.

(3) Předsedovi komory Parlamentu a místopředsedovi komory Parlamentu náleží namísto víceúčelové paušální náhrady podle odstavce 1 písm. a) a b) víceúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1 písm. a), c) a f), a to

a) předsedovi komory Parlamentu ve výši 58% platové základny,

b) místopředsedovi komory Parlamentu ve výši 54% platové základny.

(4) Náhrada výdajů podle odstavce 1 písm. c) náleží předsedovi komory Parlamentu ve výši 3,5 násobku sazby stanovené zvláštním předpisem pro zaměstnance v pracovním poměru. [Zákon č. 119/1992 Sb., ve znění zákona č. 44/1994 Sb.]

§ 10

Naturální plnění

(1) Poslanci náleží naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. e), f), ch) a k).

(2) Předsedovi výboru, předsedovi poslaneckého klubu komory Parlamentu, předsedovi delegace Parlamentu České republiky v Parlamentním výboru přidružení Evropské unie a České republiky a vedoucím stálých delegací Parlamentu České republiky do meziparlamentních organizací dále náleží naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. c) a i); rozsah úhrady za spotřebované pohonné hmoty v kalendářním roce stanoví orgán komory Parlamentu pověřený komorou.

(3) Předsedovi komise a předsedovi vyšetřovací komise komory Parlamentu dále náleží naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. i).

(4) Předsedovi komory Parlamentu náleží naturální plnění podle odstavce 1, s výjimkou naturálního plnění podle § 6 odst. 1 písm. e), a dále naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. a), d) a i).

(5) Místopředsedovi komory Parlamentu náleží naturální plnění podle odstavce 1 a dále podle § 6 odst. 1 písm. b) a i); pokud má místopředseda komory Parlamentu místo trvalého pobytu mimo místa sídla komory Parlamentu, náleží mu namísto naturálního plnění podle § 6 odst. 1 písm. e) naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. d).

Hlava druhá

Náležitosti členů vlády

§ 11

Plat a další plat

(1) Členovi vlády náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem, který se stanoví

a) ministru ve výši 1,90,

b) místopředsedovi vlády ve výši 2,30,

c) předsedovi vlády ve výši 2,90.

(2) Ministru a místopředsedovi vlády náleží další plat.

§ 12

Náhrady výdajů

(1) Členovi vlády náleží

a) víceúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1 písm. a), c) a f), a to

1. ministru ve výši 30% platové základny,

2. místopředsedovi vlády ve výši 33% platové základny,

3. předsedovi vlády ve výši 37% platové základny,

b) náhrada prokázaných výdajů podle § 5 odst. 1 písm. d), e), h) a ch),

c) náhrada výdajů podle § 5 odst. 1 písm. g) ve výši určené násobkem sazby stanovené zvláštním předpisem pro zaměstnance v pracovním poměru;2) násobek sazby činí pro ministra a místopředsedu vlády 2,5 a pro předsedu vlády 3,5.

(2) Ministru a místopředsedovi vlády náleží náhrada prokázaných výdajů podle § 5 odst. 1 písm. i) až do výše peněžité hodnoty naturálního plnění podle § 6 odst. 1 písm. e), pokud o ni požádal místo naturálního plnění.

§ 13

Naturální plnění

(1) Členům vlády náleží naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. a), e) a i).

(2) Předsedovi vlády dále náleží naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. d).

Hlava třetí

Náležitosti prezidenta republiky

§ 14

Plat

Prezidentu republiky náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 3,60.

§ 15

Náhrady výdajů

Prezidentu republiky náleží místo náhrad výdajů stanovených v § 5 zvláštní víceúčelová paušální náhrada výdajů spojených s výkonem jeho funkce ve výši 335% platové základny.

§ 16

Naturální plnění

Prezidentu republiky náleží naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. a), g), h) a j).

Hlava čtvrtá

Náležitosti soudců Ústavního soudu

§ 17

Plat a další plat

(1) Soudci Ústavního soudu náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 1,90. Platový koeficient soudce Ústavního soudu se zvyšuje

a) místopředsedovi Ústavního soudu o 0,40,

b) předsedovi Ústavního soudu o 1,00.

(2) Soudci Ústavního soudu, s výjimkou předsedy Ústavního soudu, náleží další plat.

§ 18

Náhrady výdajů

(1) Soudci Ústavního soudu náleží

a) víceúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1 písm. a), b), c) a f) ve výši 30,0% platové základny,

b) náhrada prokázaných výdajů podle § 5 odst. 1 písm. d), e), h) a ch),

c) náhrada výdajů podle § 5 odst. 1 písm. g) ve výši určené násobkem sazby stanovené zvláštním předpisem pro zaměstnance v pracovním poměru;2) násobek sazby činí pro soudce Ústavního soudu a místopředsedu Ústavního soudu 2,0 a pro předsedu Ústavního soudu 3,0.

(2) Předsedovi Ústavního soudu a místopředsedovi Ústavního soudu náleží namísto víceúčelové paušální náhrady podle odstavce 1 písm. a) víceúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1 písm. a), c) a f), a to předsedovi Ústavního soudu ve výši 37% a místopředsedovi Ústavního soudu ve výši 33% platové základny.

§ 19

Naturální plnění

(1) Soudci Ústavního soudu náleží naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. d) bez nároku na úhradu výdajů spojených s užíváním bytu.

(2) Místopředsedovi Ústavního soudu dále náleží naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. b) a i).

(3) Předsedovi Ústavního soudu náleží vedle naturálního plnění podle odstavce 1 ještě plnění podle § 6 odst. 1 písm. a) a i).

Hlava pátá

Náležitosti členů, viceprezidenta

a prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu

Plat a další plat

§ 20

(1) Členu Nejvyššího kontrolního úřadu náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 1,40.

(2) Členu Nejvyššího kontrolního úřadu náleží další plat.

§ 21

(1) Viceprezidentu Nejvyššího kontrolního úřadu náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 1,90.

(2) Viceprezidentu Nejvyššího kontrolního úřadu náleží další plat.

§ 22

Prezidentu Nejvyššího kontrolního úřadu náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 2,50.

§ 23

Náhrady výdajů

Prezidentu, viceprezidentu a členu Nejvyššího kontrolního úřadu náleží

a) víceúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1 písm. a), c) a f), a to

1. prezidentu Nejvyššího kontrolního úřadu ve výši 37% platové základny,

2. viceprezidentu Nejvyššího kontrolního úřadu ve výši 33% platové základny,

3. členu Nejvyššího kontrolního úřadu ve výši 30% platové základny,

b) náhrada prokázaných výdajů podle § 5 odst. 1 písm. d), e), h) a ch),

c) náhrada výdajů podle § 5 odst. 1 písm. g) ve výši určené násobkem sazby stanovené zvláštním předpisem pro zaměstnance v pracovním poměru;2) násobek sazby činí u prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu 3,0 a u člena Nejvyššího kontrolního úřadu 2,5.

§ 24

Naturální plnění

(1) Prezidentu, viceprezidentu a členu Nejvyššího kontrolního úřadu náleží naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. d) bez nároku na úhradu výdajů spojených s užíváním bytu.

(2) Prezidentu a viceprezidentu Nejvyššího kontrolního úřadu dále náleží naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. i).

(3) Prezidentu Nejvyššího kontrolního úřadu dále náleží naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. a) a viceprezidentu Nejvyššího kontrolního úřadu podle § 6 odst. 1 písm. b).

Hlava šestá

Náležitosti ředitele Bezpečnostní informační služby

§ 25

Plat a další plat

(1) Řediteli Bezpečnostní informační služby náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 1,90.

(2) Řediteli Bezpečnostní informační služby náleží další plat.

§ 26

Náhrady výdajů

Řediteli Bezpečnostní informační služby náleží

a) víceúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1 písm. a), c), d) a f) ve výši 30% platové základny,

b) náhrada prokázaných výdajů podle § 5 odst. 1 písm. i) až do výše peněžité hodnoty naturálního plnění podle § 6 odst. 1 písm. e), pokud o ni požádal místo naturálního plnění,

c) náhrada prokázaných výdajů podle § 5 odst. 1 písm. e), h) a ch),

d) náhrada výdajů podle § 5 odst. 1 písm. g) ve výši 2,5 násobku sazby stanovené zvláštním předpisem pro zaměstnance v pracovním poměru.2)

§ 27

Naturální plnění

Řediteli Bezpečnostní informační služby náleží naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. a), e) a i).

Část třetí

Náležitosti soudců

§ 28

Plat a další plat

(1) Soudci náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem, který se stanoví podle počtu let započtené doby pro soudce

okresního

soudu

ve výši
krajského

soudu

ve výši
vrchního

soudu

ve výši
do ukončení

5. roku


0,81

0,89

0,97
od počátku

6. roku


0,93

1,01

1,08
od počátku

9. roku


1,05

1,16

1,23
od počátku

12. roku


1,13

1,25

1,36
od počátku

15. roku


1,20

1,33

1,48
od počátku

18. roku


1,25

1,41

1,55
od počátku

21. roku


1,28

1,44

1,59
od počátku

24. roku


1,32

1,47

1,62
od počátku

27. roku


1,35

1,51

1,66
od počátku

30. roku


1,39

1,54

1,70


(2) Platový koeficient stanovený v odstavci 1 se zvyšuje

a) místopředsedovi okresního soudu s nejvýše 14 senáty o 0,08, s 15 až 30 senáty o 0,10, s 31 až 45 senáty o 0,12 a s více než 45 senáty o 0,14,

b) předsedovi okresního soudu s nejvýše 14 senáty o 0,20, s 15 až 30 senáty o 0,23, s 31 až 45 senáty o 0,26 a s více než 45 senáty o 0,29,

c) soudci krajského soudu, který rozhoduje jako samosoudce, o 0,06,

d) předsedovi senátu krajského soudu o 0,08,

e) místopředsedovi krajského soudu o 0,17,

f) předsedovi krajského soudu o 0,37,

g) předsedovi senátu vrchního soudu o 0,11,

h) předsedovi kolegia vrchního soudu o 0,17,

ch) místopředsedovi vrchního soudu o 0,24,

i) předsedovi vrchního soudu o 0,46.

(3) Soudci Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 1,70. Platový koeficient soudce se zvyšuje

a) předsedovi senátu Nejvyššího soudu a předsedovi senátu Nejvyššího správního soudu o 0,14,

b) předsedovi kolegia Nejvyššího soudu a předsedovi kolegia Nejvyššího správního soudu o 0,21.

(4) Předsedovi Nejvyššího soudu a předsedovi Nejvyššího správního soudu náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 2,50.

(5) Místopředsedovi Nejvyššího soudu a místopředsedovi Nejvyššího správního soudu náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 2,10.

(6) Soudci, který na příkaz předsedy soudu zastupuje v plném rozsahu činnosti po dobu delší než čtyři týdny nepřítomného soudce, vykonávajícího vyšší funkci, náleží od prvého dne zastupování zvýšení koeficientu stanovené v odstavci 2 nebo 3 pro funkci zastupovaného soudce. Zvýšení koeficientu nenáleží, je-li zastupování součástí pracovních povinností soudce.

(7) Po dobu dočasného přidělení k jinému soudu náleží soudci dosavadní plat nebo plat, který by mu náležel při trvalém výkonu funkce, pro jejíž výkon byl k jinému soudu dočasně přidělen, je-li tento plat vyšší.

§ 29

(1) Soudci je plat stanoven s přihlédnutím k případné práci přesčas. [§ 96 zákoníku práce.] To neplatí o práci přesčas konané v noci [§ 99 odst. 1 zákoníku práce.] a v den pracovního klidu. [§ 91 odst. 1 zákoníku práce.]

(2) Za hodinu práce přesčas uvedené v odstavci 1 větě druhé náleží soudci část platu stanoveného podle § 28 odst. 1 a 2 připadající za jednu hodinu práce bez práce přesčas v kalendářním měsíci, ve kterém práci přesčas konal, zvýšená o 50% průměrného hodinového výdělku, pokud se soudce s předsedou příslušného soudu nedohodli na poskytnutí náhradního volna místo platu za práci přesčas. Za dobu čerpání náhradního volna se plat nekrátí. Neposkytne-li příslušný předseda soudu soudci náhradní volno v době tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, náleží soudci část platu a její zvýšení podle věty první.

§ 30

(1) Soudci náleží vyšší platový koeficient od prvého dne kalendářního měsíce, v němž dosáhl počtu let stanoveného v § 28 odst. 1.

(2) Soudci náleží zvýšení platového koeficientu podle § 28 odst. 2 písm. a) až i) a podle § 28 odst. 3 písm. a) a b) od prvého dne kalendářního měsíce, ve kterém došlo ke skutečnosti, která zakládá nárok na toto zvýšení; nárok zaniká posledním dnem kalendářního měsíce, v němž pominula skutečnost odůvodňující zvýšení platového koeficientu.

(3) Soudci náleží, s výjimkou předsedy Nejvyššího soudu a předsedy Nejvyššího správního soudu, další plat.

§ 31

Způsob určení platového koeficientu

(1) Do doby stanovené v § 28 odst. 1 pro určení platového koeficientu (dále jen "rozhodná doba") se započítává

a) doba výkonu funkce justičního čekatele,

b) doba výkonu funkce soudce,

c) soudcem prokázaná doba jiné právní praxe po získání právnického vysokoškolského vzdělání.

(2) Doba, po kterou soudce nemohl vykonávat tuto funkci z důvodů uvedených ve zvláštním zákoně, [§ 21 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.] se posuzuje jako doba podle odstavce 1 písm. b).

(3) Z důvodů hodných zvláštního zřetele může ministr spravedlnosti započíst i jiné doby, než jsou uvedeny v odstavcích 1 a 2.

(4) Do rozhodné doby se započítává také doba

a) výkonu vojenské základní (náhradní) služby a civilní služby v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem pro výkon vojenské základní (náhradní) služby,

b) mateřské a další mateřské dovolené nebo trvalé péče o dítě nebo děti v rozsahu odpovídajícím délce mateřské a další mateřské dovolené platné v době této péče podle zvláštních předpisů, [Např. zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 58/1964 Sb., o zvýšení péče o těhotné ženy a matky, ve znění pozdějších předpisů, a zákoník práce.] pokud se žena současně nepřipravovala v denním studiu [§ 20 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon).

§ 29 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách.] na povolání, nebo doba osobní péče o dlouhodobě těžce zdravotně postižené nezletilé dítě, které vyžadovalo mimořádnou péči, pokud nebylo umístěno v ústavu pro takové děti, nejvýše však v celkovém rozsahu šesti let a

c) doba jiné omluvené nepřítomnosti v práci nepřesahující tři měsíce v kalendářním roce.

(5) Při hodnocení rozhodné doby pro určení platového koeficientu soudci okresního soudu ve výši 1,05, krajského soudu ve výši 1,16 a vrchního soudu ve výši 1,23 lze postupovat podle předchozích ustanovení pouze za podmínky, že soudce v jejím průběhu skutečně vykonával funkci soudce nejméně po dobu tří let, do níž se nezapočítávají doby uvedené v odstavci 4. Do splnění podmínky stanovené ve větě první náleží soudci okresního soudu plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 0,93, krajského soudu ve výši 1,01 a vrchního soudu ve výši 1,08; po jejím splnění se rozhodná doba určí podle postupu stanoveného v odstavcích 1 až 4.

(6) Soudci se započítají ke dni účinnosti tohoto zákona do rozhodné doby všechny doby, které byly započteny podle předchozích předpisů.

§ 32

Náhrady výdajů

(1) Soudci náleží víceúčelová paušální náhrada výdajů podle § 5 odst. 1 písm. a) a m) ve výši 5,5% platové základny.

(2) Předsedovi a místopředsedovi Nejvyššího soudu a předsedovi a místopředsedovi Nejvyššího správního soudu náleží

a) víceúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1 písm. a), c) a f), a to

1. předsedovi Nejvyššího soudu a předsedovi Nejvyššího správního soudu ve výši 51% platové základny,

2. místopředsedovi Nejvyššího soudu a místopředsedovi Nejvyššího správního soudu ve výši 30% platové základny,

b) náhrada prokázaných výdajů podle § 5 odst. 1 písm. d), e), h) a ch),

c) náhrada výdajů podle § 5 odst. 1 písm. g) ve výši dvojnásobku sazby stanovené zvláštním předpisem pro zaměstnance v pracovním poměru2).

§ 33

Naturální plnění

(1) Předsedovi a místopředsedovi Nejvyššího soudu a předsedovi a místopředsedovi Nejvyššího správního soudu náleží naturální plnění podle

a) § 6 odst. 1 písm. d) bez nároku na náhradu výdajů spojených s užíváním bytu,

b) § 6 odst. 1 písm. i).

(2) Předsedovi Nejvyššího soudu a předsedovi Nejvyššího správního soudu náleží dále naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. a) a místopředsedovi Nejvyššího soudu a místopředsedovi Nejvyššího správního soudu podle § 6 odst. 1 písm. b).

(3) Předsedovi vrchního soudu náleží naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. b) a i).

Část čtvrtá

Společná ustanovení

§ 34

(1) Představiteli a soudci náleží plat ode dne, v němž splnil zákonné podmínky pro výkon funkce.

(2) Při současném výkonu dvou funkcí představitele náleží představiteli plat stanovený tímto zákonem, který je vyšší.

(3) Představiteli a soudci náleží, pokud se dále nestanoví jinak, plat i po dobu, po kterou dočasně nevykonává funkci, a po níž by mu podle zvláštních předpisů jinak náležely dávky nemocenského pojištění [Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.] nahrazující započitatelný příjem, [§ 5 odst. 1 a 2 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.] avšak nejdéle po dobu šesti měsíců; za jinou dobu, po níž představitel nebo soudce dočasně nevykonává funkci, se plat krátí v poměru k délce této doby.

(4) Prezidentu republiky náleží plat i po dobu, po kterou funkci dočasně nevykonává.

(5) Představiteli náleží plat do dne ukončení výkonu funkce.

(6) Soudci náleží plat do dne ukončení pracovního vztahu.

§ 35

(1) Představiteli náleží jednoúčelová paušální náhrada a víceúčelová paušální náhrada a soudci víceúčelová paušální náhrada ode dne, v němž splnil zákonné podmínky pro výkon funkce, do dne ukončení výkonu funkce, pokud se dále nestanoví jinak.

(2) Při současném výkonu dvou funkcí představitele náleží představiteli náhrady uvedené v odstavci 1 spojené s výkonem funkce, pro kterou tento zákon stanoví vyšší plat. Při současném výkonu funkce poslance a funkce jiného představitele náleží představiteli pouze náhrady výdajů stanovené pro výkon funkce tohoto jiného představitele.

(3) Za dobu, po kterou představitel nebo soudce dočasně nevykonává funkci, se krátí náhrady výdajů podle odstavce 1 v poměru k délce této doby. Prezidentu republiky náleží náhrada výdajů podle § 15 i po dobu, po kterou funkci dočasně nevykonává.

§ 36

(1) Představiteli a soudci náleží naturální plnění ode dne, v němž splnil zákonné podmínky pro výkon funkce, do dne ukončení výkonu funkce. Prezidentu republiky a členu vlády náleží naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. a) ještě po tři kalendářní měsíce následující po měsíci, v němž došlo k ukončení výkonu funkce, pokud mu v této době nevznikl nárok na stejné naturální plnění.

(2) Při současném výkonu dvou funkcí představitele náleží představiteli naturální plnění spojené s výkonem funkce, pro kterou tento zákon stanoví vyšší plat. Při současném výkonu funkce poslance a funkce jiného představitele náleží představiteli naturální plnění stanovené pro výkon funkce tohoto jiného představitele a naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. f).

§ 37

(1) Plat a další náležitosti podle tohoto zákona poskytuje orgán, v němž představitel nebo soudce vykonává svoji funkci, kancelář komory Parlamentu, Úřad vlády České republiky a Kancelář prezidenta republiky. Plat a další náležitosti jsou splatné ve shodných termínech jako u zaměstnanců uvedených orgánů. [§ 16 a 17 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech (úplné znění č. 47/1995 Sb.), a § 21 zákona č. 119/1992 Sb.]

(2) Plat a odchodné prezidenta republiky nepodléhá dani z příjmů.

(3) Srážky z platu lze provést jen na základě dohody o srážkách z platu. Bez této dohody lze srazit z platu výhradně částky ze stejného důvodu [§ 18 zákona č. 143/1992 Sb. (úplné znění č. 47/1995 Sb.).] a ve stejném rozsahu a pořadí [§ 13 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony.] jako u zaměstanců v pracovním poměru.

(4) Nárok na plat, další plat a na náhrady výdajů lze uplatnit do tří let ode dne, kdy mohl být uplatněn poprvé. Nárok na naturální plnění zaniká dnem ukončení výkonu funkce, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 36 odst. 1).

(5) Pro odchodné platí ustanovení odstavců 1, 3 a 4 obdobně.

(6) Odchodné se pro účely daně z příjmů považuje za plat. Dani z příjmů nepodléhají peněžitá plnění, která jsou náhradou podle § 5 a § 6 odst. 3.

§ 38

(1) Poslanec, který se v období jednoho kalendářního měsíce bez řádné omluvy neúčastnil dvou jednacích dnů komory Parlamentu nebo jejího orgánu, do něhož byl zvolen, ztrácí nárok na polovinu platu a polovinu paušálních náhrad, které by mu jinak náležely za měsíc následující, a na polovinu dalšího platu v příslušném kalendářním pololetí. Při neomluvené neúčasti na nejméně čtyřech jednacích dnech ztrácí poslanec nárok na náležitosti uvedené ve větě prvé v plné výši. O důvodech ztráty nároku rozhoduje orgán komory Parlamentu pověřený komorou.

(2) Náležitosti podle tohoto zákona, s výjimkou naturálního plnění podle § 6 odst. 1 písm. f), nenáleží poslanci po dobu, po kterou vykonává funkci vedoucího nebo náměstka vedoucího ústředního orgánu státní správy, v jehož čele není člen vlády, náměstka ministra, zaměstnance Kanceláře prezidenta republiky nebo zaměstnance Nejvyššího kontrolního úřadu.

§ 39

Členům vlády nenáleží příjmy z jiných funkcí a činností, s výjimkou správy vlastního majetku a vědecké, pedagogické, literární, publicistické a umělecké činnosti.

§ 40

Pracovní nebo obdobný poměr poslance může zaměstnavatel ukončit proti jeho vůli jen s předchozím souhlasem předsedy komory Parlamentu; to platí i pro období 12 měsíců po zániku poslaneckého mandátu. Jinak je skončení pracovního nebo obdobného poměru neplatné.

§ 41

Pokud odpovědnost za škodu způsobenou představitelem nebo soudcem nebo jim vzniklou při výkonu funkce nebo v přímé souvislosti s ním není upravena zvláštními předpisy, [Např. hlava sedmá zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, § 57 zákona č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích.] postupuje se podle pracovněprávních předpisů. [Hlava osmá zákoníku práce.]

Část pátá

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 42

(1) Platová základna pro určení platu činí v době od účinnosti tohoto zákona do 30. června 1996 54,2% základny stanovené v § 3 odst. 3; to neplatí pro určení platu prezidenta republiky.

(2) Představiteli a soudci, který ke dni účinnosti tohoto zákona vykonává funkci, náleží plat a další náležitosti podle tohoto zákona od prvého dne kalendářního měsíce, v němž nabývá tento zákon účinnosti; plat a další náležitosti podle dosavadních předpisů mu za tento měsíc nenáleží.

(3) Poslanci náleží náhrada výdajů podle § 9 odst. 2 do doby úpravy nároků průvodců a osobních asistentů těžce zdravotně postižených občanů zvláštním předpisem.

§ 43

Pokud zvláštní předpisy, které se vztahují na představitele nebo soudce, obsahují ustanovení o

a) poslaneckém platu, základním platu, pevném platu, měsíčním platu, příplatcích a funkčních příplatcích, rozumí se tím plat podle tohoto zákona,

b) dietách, úhradě věcných výdajů, popřípadě nákladů za služby potřebné pro výkon funkce, paušálních náhradách věcných výdajů, paušální náhradě za cestovné, cestovní náhradě při cestách do zahraničí a náhradě za ubytování v prokázané výši, rozumí se tím náhrady výdajů podle tohoto zákona,

c) bezplatném užívání prostředků veřejné hromadné dopravy, bezplatném užívání nebo užívání přiměřeně vybaveného bytu, bezplatném užívání služebního vozidla a právu na přednostní nebo bezplatné zřízení nebo na bezplatné používání jedné nebo dvou účastnických telefonních stanic, rozumí se tím naturální plnění podle tohoto zákona.

§ 44

Zrušují se:

1. zákon České národní rady č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady, ve znění zákona České národní rady č. 267/1991 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 90/1995 Sb. a zákona č. 160/1995 Sb.,

2. zákon České národní rady č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona České národní rady č. 7/1993 Sb. a zákona č. 304/1993 Sb.,

3. § 6 čl. II a III zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění zákona č. 331/1993 Sb.,

4. § 47 odst. 1 až 10 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb.,

5. § 126 až 130 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb.

§ 45

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.".

V Praze dne 19. září 1995

Ing. Tomáš JEŽEK v.r.

předseda a zpravodaj rozpočtového výboru

Ing. Vladimír BUDINSKÝ v.r.

předseda a zpravodaj hospodářského výboru

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP