Rada České televize předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Výroční zprávu o činnosti České televize za rol 1994, jak jí to ukládá paragraf 8 odst. 2 zákona č. 483/1991 Sb.

OBSAH
I. ČESKÁ TELEVIZE V ROCE 1994 7
1, 1, Základní charakteristika postavení české televize v českém i mezinárodním prostředí 9
1.1.1. POSTAVENÍ ČT V ČR 9
1.1.2. AKTIVITA ČT V OBLASTI MEZINÁRODNÍCH STYKŮ 10
1.1.3. FILMY A PROGRAMY ČT OCENĚNÉ NA MEZINÁRODNÍCH A ČESKÝCH FESTIVALECH NEBO OCENĚNÉ DOMÁCÍMI PRÉMIEMI V ROCE 1994 13
  
1. 2. Přehled nejdůležitějších údajů o ČT 19
1.2.1. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ČT V ROCE 1994 19
1.2.2. PORADNÍ ORGÁNY GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 21
1.2.3. PERSONÁLNÍ STAV ČT BĚHEM ROKU 1994 23
1.2.4. PROGRAMOVÁNÍ ČT V ROCE 1994 25
1.2.5. VYSÍLACÍ SCHÉMA ČT PLATNÉ OD 4. 2. 1994 27
1.2.6. ČÍSELNÉ ÚDAJE O POŘADECH ČT - GRAFICKÉ TABULKY 37
  
1.3. Provozně-ekonomická charakteristika ČT 48
1.3.1. TECHNICKÁ ZÁKLADNA ČT - STAV A VÝVOJ 48
1.3.2. HOSPODÁŘSKÁ A KOMERČNÍ ČINNOST 56
1.3.3. STRUKTURA ROZPOČTU ČT NA ROK 1995 (GRAFY) 67
1.3.4. PROGRAMOVĚ-OBCHODNÍ ČINNOST 68
1.3.5. TELEVIZNÍ POPLATKY70
1.3.6. ARCHIV ČT73.
  
II. ČESKÁ TELEVIZE OČIMA VEŘEJNOSTI 75
2.1. Sledovanost a spokojenost diváků s ČT 76
2.2. Dopisový ohlas85
2 3 Obraz ČT v českém tisku 88
  
III. ČINNOST RADY ČESKÉ TELEVIZE 91
3;1. Základní údaje o Radě ČT 92
3.2. Přehled extemích analýz vyžádaných Radou ČT 94
3.2.1. ANALÝZY PROGRAMU94
3.2.2. KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ ČINNOSTI ČT FIRMOU COOPERS AND LYBRAND 95
3.3. Důležité závěry z jednání Rady ČT v průběhu roku 1994 100
3.3.1. PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DOPORUČENÍ 100
3.3.2. USNESENÍ RADY ČT104
3.4. Závažnější stížnosti a jejich řešení 108
3.5. Hodnocení vybraných typů pořadů 109
3.5.1. ZPRAVODAJSKÉ A PUBLICISTICKÉ POŘADY 109
3.5.1.1. ZPRAVODAJSKÉ POŘADY 110
3.5.1.2. HLAVNÍ DISKUSNÍ POŘADY 112
3.5.1.3. PUBLICISTICKÉ POŘADY 112
3.5.2. VZDĚLÁVACÍ A OSVĚTOVÉ POŘADY 113
3.5.2.1. VZDĚLÁVACÍ POŘADY 113
3.5.2.2. OSVĚTOVÉ POŘADY 114
3.5.3. POŘADY PRO MENŠINY117
3.5.4. VYSÍLÁNÍ PRO DĚTI 119
3.5.5. PŮVODNÍ DRAMATICKÁ TVORBA 122
3.5.6. VYSÍLÁNÍ TELETEXTU 124
3.5.7. PREZENTACE NÁSILÍ V ČT 126
3.6. Stanovisko Rady ČT k chystaným legislativním úpravám, v oblast televizního vysílaní 131
IV. PŘÍLOHY133
4.1. TV studia Brno a Ostrava134
4.2. Zpravodajství134
4.3. Debata - přehled témat a účastníků 139
4.4. Aréna - přehled témat a účastníků "v křesle" 142
4.5. Personální změny v redakci zpravodajství během roku 1994 146
4.6. Struktura publicistických pořadů ČT v roce 1994 148
4.7. Vzdělávací pořady ve vysílání ČT v roce 1994 150
4.8. Osvětové pořady ve vysílání ČT v roce 1994 152
4.9. Původní zábavné pořady ČT v roce 1994 154
4.10. Teletext155
4.11. Teletext ČT - Index156
4.12. Pořady se skrytými titulky - 1994 157
4.13. Padesátka nejúspěšnějších pořadů v roce 1994 159
4.14. Sebereflexe programových pracovníků ČT 232
4.15. Rozhodnutí GŘ č. 29 ze dne 4, listopadu 1994 235

I.

ČESKÁ TELEVIZE V ROCE 1994

1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA POSTAVENÍ ČESKÉ TELEVIZE V ČESKÉM I MEZINÁRODNÍM PROSTŘEDÍ

1.1.1. Postavení ČT v ČR

Rada považuje za vhodné zdůraznit, že Česká televize představuje v evropském kontextu typického reprezentanta veřejnoprávní instituce v oblasti televizního vysílání. Ve všech základních ukazatelích, které definují veřejnoprávní instituci s tímto posláním, stojí Česká televize jednoznačně na pozici pro veřejnoprávnost nejpříznivější:

- byla založena samostatným zákonem, který ji definuje jako právnickou osobu hospodařící s vlastním majetkem (v řadě evropských států je majetkem státu)

- je financována z koncesionářských poplatků a vlastní komerční činnosti (především reklamy) - přičemž příjem z koncesionářských poplatků je rozhodující (v řadě států je veřejnoprávní televize financována i ze státního rozpočtu - např. i BBC)

- orgán, kterým se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu tvorby a šíření programů Českou televizí, je Rada České televize - tedy orgán volený parlamentem, nezávislý na výkonné moci (v řadě zemí je "dozorčím" orgánem ministerstvo nebo jiný orgán státní správy, což pochopitelně snižuje nezávislost takového média).

1.1.2. Aktivita ČT v oblasti mezinárodních styků

Zahraniční aktivity České televize předně vyplývají z jejího členství v mezinárodních organizacích. Zásadní je její členství v EBU - European Broadcasting Union (od 1. 1. 1993). Generální ředitel je členem její administrativní rady a na Valném shromáždění v červenci r. 1994 v Helsinkách byl zvolen vice-presidentem EBU na funkční období 1995 - 1996. Česká televize je dále členem sdružení MAP-TV, je zapojena do organizace Eureca Audiovisuel a je členem EGTA (Evropská skupina pro televizní reklamu). Spolupracuje také s programem Evropské asociace regionálních studií CIRCOM. Česká televize je členem konzorcia (a spoluvlastníkem) celoevropského zpravodajského satelitního programu veřejnoprávních televizní EURONEWS.

Česká televize se stává aktivním článkem v mezinárodní oblasti spolupráce veřejnoprávních televizí, dosahující za rámec Evropské Unie i do tak vzdálených koutů světa, jako je Japonsko, Malajsie a i Nový Zéland. Prestiž České televize vyjadřuje také postavení jejího generálního ředitele zvoleného do vlivných evropských i světových mezinárodních organizacích i hnutí. Důsledkem toho je čilý mezinárodní styk a skutečnost, že Česká televize pořádá mnoho mezinárodních zasedání, konferencí a seminářů, věnovaných zásadním otázkám jak veřejnoprávních organizací, tak i dílčím problémům právním, programovým a technickým. Z těchto konferencí je možno jmenovat:

- Seminář EBU o "Peoplemetrech" (17. až 20. dubna 1994). Měření sledovanosti televizního vysílání se stalo nezbytným požadavkem pro všechny televizní stanice. Tento seminář EBU pokryl všechny aspekty problému včetně rozvoje nové techniky objektivního měření sledovanosti (peoplemetry) a specifických způsobů jejího využívání.

- Zasedání EBU pro pracovníky TV redakcí EUROKLIK "Žijeme a pracujeme v Evropě" (4. až 7. května 1994) o přípravě televizních koprodukčních programů pro mládež.

- Technické zasedání EBU skupiny V/EPS (17. až 21. července 1994) o systémech barevné televize a technické zasedání EBU G/DVI o digitálním vysílání (30. října až 1. listopadu 1994).

- 1. zasedání Řídícího výboru PBI 95 pro přípravu Světové Konference PBI 95 (14. září 1994). České televizi se dostalo cti být hostitelkou 4. mezinárodní konference představitelů veřejnoprávních televizí a rozhlasů z celého světa (Public Broadcasters Intematíonal-PBI). PBI je velmi mladé hnutí veřejnoprávních televizí pro spolupráci a pomoc v konkurenčním prostředí dnešního světa. Minulá tři zasedání se konala v Torontu, Bruselu a Stockholmu a předpokládá se, že dalšími místy bude Asie, Afrika a Sevemí Amerika. Hnutí obhajuje postavení veřejnoprávních televizí jako televizí respektující potřeby, hodnoty a zájmy národní audience. Hnutí se zúčastní špičkoví mezinárodní experti a představitelé televizí a rozhlasů. Generální ředitel ČT je jedním ze dvou předsedů PBI pro rok 1995.

Předpokládá se, že PBI 95 se v červnu 1995 zúčastní kolem 120 - 150 vysoce kvalifikovaných expertů veřejnoprávních televizí a mezinárodních organizací z celého světa.

- Ministerská konference o médiích (prosinec 1994), které se zúčastnil generální ředitel České televize jako delegát České republiky. Česká televize připravila recepci EBU u příležitosti Ministerské konference, za účasti předsedy Rady Evropy, vlády České republiky, velvyslanců akreditovaných v Praze. Konference schválila Rezoluce a politickou deklaraci (Média v demokratické společnosti, Budoucnost veřejného vysílání, Svoboda novinářů a lidská práva).

V roce 1995 připravuje Česká televize tyto mezinárodní akce:

19. leden PBI 95 Steering Committe

2. zasedání Řídícího výboru pro přípravu Konference PBI 95

6. května Schůzka přípravného výboru Náboženské konference EBU

18.-23. květen 32. Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha

19. června Schůzka organizačního výboru PBI 95 20. června Zasedání Řídícího výboru PBI 95

20.-22. června Konference PBI 95 25.-26. září Technické Forum EBU

25.-26. říjen Náboženská konference EBU

Z prestižních mezinárodních akcí, kterých se zúčastnil generální ředitel, je třeba jmenovat jednání Commission on radio and television Policy, (St. Petersburg, září - 12. - 13. 1994) za předsednictví Jimmyho Cartera, pojednávající o základních otázkách vysílání jako je nezávislost vysílatele, vlastnictví a regulace ve vysílání atd. Dále účast na kolokviu v Hamburku na téma "Svobodná média" (leden 1994) nebo pozvání Teda Turnera na 5. konferenci CNN World Report Contríbutors v Atlantě (květen 1994).

Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha

Mezinárodní televizní festival (3. - 7. 6. 1994) byl pořádán v duchu zásadních změn, které se uskutečnily již v roce 1993. Festival se orientuje výlučné na televizní pořady s hudební tématikou. Přihlášeno bylo celkem 99 pořadů, do soutěže vstoupilo 80 titulů. Také zájem o osobní účast na festivalu nebyl malý. Celkem se akreditovalo 225 účastníků, z toho 64 zahraničních, 161 domácích. Porota byla sestavena z mezinárodně uznávaných expertů v oblasti hudby a byla vedena paní Avril MacRory, prezidentkou IMZ a ved. hudebního odd. BBC. Paralelně probíhala monografická projekce z díla Jean-Pierre Ponnella. Další důležitou akcí byl Round-table na téma: Kultura televize, kterého se zúčastnili např. Václav Táborský (Kanada), Anděla Špindlerová (Velká Británie), Petr Weigl, Christopher Nupen (Velká Británie) atd. a vedl jí Karel Janovický (Velká Británie). Festival tak poskytl prostor pro pořádání řady společenských akcí, které mají význam pro vytváření neformálních kontaktů. Hlavní cenu MTF obdržel dvoudílný pořad kanadského producenta: Shadows and light -- Rodrigo at 90 a Concierto de Aranjuez. Ředitelem MTF Zlatá Praha byl i v tomto roce dr. Jiří Pilka.

1.1. 3, Filmy a programy ČT oceněné na mezinárodních a českých festivalech nebo oceněné domácími prémiemi v roce 1994

PŘÍTELKYNĚ Z DOMU SMUTKU

MFF FIPA 94 v Cannes - Zlatá cena za nejlepší ženský herecký výkon I. Chýlkové

- Stříbrná cena v kategorií TV filmů a seriálů

KRÁVA

MFF ve Strasbourgu - hlavní cena

FINALE 94 v Plzni, bilanční přehlídka české kinematografie - Zlatý ledňáček, hlavní cena za nejlepší český film

Trilobit 94 - cena FITESU režiséru K. Kachyňovi

Písecký klokan - cena za nejlepší český film na letní přehlídce čs. kinematografie v Písku 94.

HELIMADOE

11. MFF 1994 v Zimbabwe - hlavní cena

(Český lev 1993 - za nejlepší scénář V. Šaškovi)

ZAMILOVANÁ

MFF San Francisco 1994 - čestné uznání

ANDĚL MILOSRDENSTVÍ

PRIX EUROPA Berlin - Prix Europa "Televizní program roku"

Balatonský festival středoevropské iniciativy 94 v Keszthelyi - 2. cena v kategorii TV

dramatických pořadů (l.cena neudělena)

5. MTVF v Šanghaji - hlavní cena za ženský herecký výkon I. Timkové

- cena kritiky pro I. Timkovou

- cena kritiky za nejlepší TV film

ČLF - cena za scénář V. Kčrnerovi

MALÝ BÍLÝ KONÍČEK I. - VI.

MTVF The New York Festival 1994 - stříbrná medaile v kategorii rodinných programů

LASKAVÝ DIVÁK PROMINE - 4. díl seriálu

Balatonský festival středoevropské iniciativy 94 - čestné uznání za nejlepší režii J. Dudkovi

VIKINGOVÉ Z BRONSKÝCH VRŠKŮ

MFF pro děti Montevideo - hlavní cena za nejlepší hraný pořad režiséra J. Dudka

BLÁZNIVÁ LÁSKA

MTVF NADĚŽDA v Petrohradě - zvláštní cena

KRÁLOVSTVÍ KVĚTIN I - VI.(NA POZVÁNÍ VLČÍHO MÁKU)

21st Japan Prize Intemational Educational Program Contest 1994 - cena nadace kulturního vysílání HOSO BUNKA v kategorií pro předškolní děti

JAK SE DĚLÁ BALET

4. MTVF hudebních a zábavných pořadů ZLATÁ ANTÉNA Blagoevgrad, Bulharsko - hlavní cena ve II. ktg. pro děti a mládež

MÝTICKÁ TRILOGIE (Kamenná pečeť, Nedoorané pole, Dračí nocleh)

UNESCO - Paříž 1994 - zvláštní cena režiséru J. Císařovskému

JIŘÍ STIVÍN, MÉNĚ ZNÁMÝ ČESKÝ KAMERAMAN

MIDEM AWARDS Cannes - zvláštní cena za TV dokumenty v kategorii Jazzová a soudobá hudba

HUDBA Z TEREZÍNA

MIDEM AWARDS Cannes - zvláštní cena za TV dokumenty v kategorii Klasická hudba

JEDNA SETINA

2. MFF ARTFILM Trenčianske Teplice - Hlavní cena v kategorií studentských filmů

MEDIASCHOOL 94 Lodž - 1. cena

MFF o umění v Montrealu 95 - "Cena za tvořivost" režiséru T. Hejtmánkovi za dokument o výtvarníku Vladimíru Boudníkovi

BĚLOCVETOV

4. Bienale lntemationale du film sur 1 art - cena režiséru I. Kuťákovi za umělecký dokument

EVROPSKÉ SÁGY - Ruský klan, Pupeční šnůra

MVF Las Palmas de Gran Canana - zvláštní uznání za Ruský klan, jeden díl cyklu

TRILOBIT 94 - čestné uznání FITESu režisérce K. Kytkové za koncepci cyklu s přihlédnutím k jmenovaným dílům

POEMA

4. MTVF hudebních a zábavných programů ZLATÁ ANTÉNA v Blagoevgradu, Bulharsko - diplom režiséru P. Hvižďovi za poetické ztvárnění tématu

NAT ADDERLEY - QUINTET

2. MTVF ZLATÁ ANTÉNA Blagoevgrad, Bulharsko - diplom za vynikající hudební představení

DISCO LATINAE - "Lingua latina semper viva

MFF "Festival de Bale" Basilej - zvláštní uznání, druhý nejlepší vzdělávací pořad Evropy

DOBRÉ ZPRÁVY Dany Brázdové z Chvalčova

CIRCOM 94, Krakov - zvláštní cena Prix CIRCOM

NECHTĚJÍ SOUCIT

MF dokumentárních filmů, Lodž - čestné uznání za scénář a režií K. Bělohlavému a J. Večeřovi

JÁMA

"Člověk v ohrožení" Festival Médií, Lodž - čestný diplom v kategorii dokumentárních filmů

RÓZA STRÁŽNÉ STRAŠIDLO

Dětský FTVF O. Hofmana v Ostrově n. O. - Hlavní cena OH v TV kategorii

-- cena Ivě Janžurové za nejsympatičtější dospělou roli

TOM PALEČEK I - IV.

FF Zlín 1994 - cena dětské poroty animovanému snímku

- Zvláštní cena ČLF 94 J. Balejovi za výtvarnou stránku a režii

PRINCEZNA ZE MLEJNA

Dětský FTVF O. Hofmana v Ostrově n. O. - hlavní cena "Křišťálová váza" ve filmové ktg.

- cena dětského diváka - I. Blanarovičová za nejhumornější herecký výkon

- L. Županič za nejlepší epizodní roli

NESMRTELNÁ TETA

MFF Zlín 1994 - cena dětského diváka

DIVADELNÍ ROMÁN

ČLF - cena za scénář a režii V. Polesnému

ŘÁD

Český lev 94 - Janě Preissové za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli

SATURNIN

Festival českých filmů Nové Město n.M. - Hrnec smíchu, hlavní cena - ZLATÝ PRIM

KUFR

TÝTÝ 1993 a 1994 - cena za nejlepší TV pořad roku

DÍKY ZA KAŽDÉ NOVÉ RÁNO

Český lev 1994 - nejlepší film roku

- nejlepší režie M. Šteindler

- nejlepší scénář H. Pawlowská

- nejlepší hlavní ženská role I. Chýlková

NORMÁLNÍ ZPRÁVY

Ekofilm 1994 - cena primátora města Ostravy režiséru I.Stehlíkovi

KARLE PŘEPNI TO!

ČLF - Cena křepelek - J. Podlipný za autorský podíl a moderování cyklu

Trilobit 94 - čestné uznání J. Podlipnému za aktuální kritické reportáže v cyklu

NEDEJ SE - Pálava II.

Festival v Uherském Hradišti 94 " TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE" - cena Ministerstva životního prostředí za TV pořad

ADVENTNÍ KONCERTY

ČLF - cena režiséru J. Vaštovi za cyklus adventních koncertů

POUTNÍK JOSEF KOUDELKA

Academia film Olomouc - cena E. Schorma režiséru R. Adlerovi za dokument

POSTIŽENÍ OHNĚM

Academia film Olomouc - 1. cena v ktg. lékařských věd za populárně-vědecké zpracování tématu

- Hlavní cena rektora University Palackého pro ČT tvůrčí skupinu vzdělávacích pořadů

TELESKOP - Tajemství dinosauřího vejce

TECHFILM 94 Hradec Králové - 2. cena v kategorii A za vzdělávací pořad ČT

PŘÍRODOPIS JEDNOHO MĚSTA - II. díl "Lidský faktor"

EKOFILM 94 Ostrava - 1. cena v kategorii populárně-vědeckých filmů

KULTURNÍ MAGAZÍN

Trilobit 94 - čestné uznání FITESu za TV cyklus autorům P. Rutovi, B. Rychlíkovi a J. Daňkovi

ČLF - cena za scénář P. Rutovi a B. Rychlíkovi

EXPEDICE EVEREST 91

11. Festival horolezeckých filmů v Teplicích n. Metují - hlavní cenu v kategorii A dokumentu

TA NAŠE POVAHA ČESKÁ (Zlatokopové, Velká iluze, Nechtějí soucit)

Pierot 94 Ostrava - 2. cena za scénář, kameru a režii tvůrcům pořadu K. Bělohlavému, J. Večeřovi, Z. Úlehlovi

JAK ROSTE MALÍŘ

ACADEMIA FILM Olomouc - cena studentské poroty za autorské pojetí portrétu režiséru J. Večeřovi

PROCES

4. Bienale intemationale du film sur 1 art 94 Paris - ůčast v kategorii experimentální tvorby "Le Cri"

Pierot 94 - cena TV Polar M. Mackovi a V. Korčákovi za audiovizuální experiment

ZOBANI

PIEROT 94 - cena za režii TV inscenace J. Vanýskovi

FRANTA MLČOCH A TI DRUZÍ

PIEROT 94 - cena za kameru K. Slachovi

TENKRÁT ZLATÝM PÍSMEM

PIEROT 94 - cena za scénář a režii hudebního dokumentu

SLAVNÝ PETERKA

PIEROT 94 - cenu za titulní roli v TV inscenaci J. Karlíkovi

OTEC

PIEROT 94 - cenu poroty za TV adaptaci režiséru I. Balaďovi

1.2. PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ÚDAJŮ O ČESKÉ TELEVIZI V ROCE 1994

1.2.1. Organizační schéma ČT v roce 1994

generální ředitel - sekretariát
 - mezinárodní styky
 - organizační referát
  
televizní studio Ostrava- program - tvůrčí skupiny (7)
 - redakce zpravodajství
 - technické provozy
 - ekonomika a správa
 - útvary ředitele studia
  
televizní studio Brno- programové centrum uměleckých pořadů (3 tvůrčí sk.)
 - programově centrum publicistiky a dokumentaristiky (3 tv.sk.)
 - redakce zpravodajství
 - výroba a technické provozy
 - ekonomika a správa
 - útvary ředitele studia
  
producentské centrum- tvůrčí skupiny (12)
uměleckých pořadů - sekretariát
  
producentské centrum pu-- tvůrčí skupiny (6)
blicistiky a dokument.- sekretariát
  
producentské centrum- tvůrčí skupiny (4)
převzatých pořadů - sekretariát
 - obchodní a licenční oddělení
  
redakce zpravodajství- domácí zpravodajství
 - ranní vysílání
 - zahraniční zpravodajství
 - počasí
 - oblastní vysílání
 - realizace
 - redakční servis
 - sekretariát
  
redakce sportu- tvorba a výroba
 - komentátoři
 - sekretariát
  
program- dramaturgie a sekretariát
 - plánování a koordinace programu
 - Teletext
 - tiskové a informační středisko
 - analýza programu a diváka
  
výroba a technika- hlavní inženýr a sekretariát
 - požární ochrana
 - technické provozy
 - realizační pracovníci
 - inženýrsko-investiční útvar
 - archiv a programové fondy
 - informatika
 - správní útvar
 - technika objektu zpravodajství
  
ekonomika- útvar plánování a financování
 - útvar práce a mezd
 - obchodní útvar
 - informační soustava
 - Teleexport
 - zaměstnanecký útvar
 - sekretariát a středisko pro vyřazování přebytečného majetku
  
právní a smluvní útvar - právní a smluvní útvar
 - oddělení pro styk s ochrannými organizacemi

1.2. 2. Poradní orgány generálního ředitele

Poradní orgány generálního ředitele jsou odborné orgány, které mají za úkol řešit složité odborné otázky, doporučovat generálnímu řediteli řešení, vyjadřovat se k zásadním odborným otázkám. Členové těchto orgánů jsou jmenováni rozhodnutím generálního ředitele. Všechny poradní orgány mají pravidelná jednání, z kterých se pořizuje zápis.

1) Kolegium generálního ředitele:
členové:ředitel TS Brno PhDr.Zdeněk Drahoš
 ředitel TS Ostrava Ing.Miloslav Petronec
 ředitel programu Jiří Pittermann
 ředitel výroby a techniky Jan Horský
 ředitel ekonomiky Ing.Ladislav Paluska
 šéfredaktor zpravodajství Petr Studenovský
 šéfredaktor sportu PaedDr.Jiří Baumruk
 šéfproducent uměleckých pořadů Jiří Balvín
 šéfproducent publicistiky a dokumentaristiky Ing.Damián Kaušitz
 šéfproducent převzatých pořadů Jan Rubeš
 vedoucí právního a smluvního útvaru JUDr.Alexandra Wünschová
tajemník:vedoucí sekretariátu generálního ředitele JUDr.Eva Dubová
   
2) Ekonomická rada:
předseda:Jan Horský  
členové:Jaroslav Jaroš  
 Eva Fiedlerová  
 Ing.Jaroslav Hůlka  
 Ing.Vladimír Kulendík  
 Ing.Petr Nytra 
 Ing.Ladislav Paluska  
 JUDr.Vladimír Šupler  
 Ing.Karel Trpák  
 Anna Vlasáková  
   
3) Právní a legislativní rada:
předseda:JUDr.Eva Dubová  
členové:JUDr.Eliška Bedrnová  
 JUDr.Hana Grunová  
 JUDr.Helmut Prchala  
 JUDr.Tomáš Roubík"  
 Ing.Vladimír Šolc  
 JUDr.Alexandra Wünschová  

Příloha č. 3 RGŘ č. 23/1994

Organizační schéma České televize

1.2.3. Personální stav České televize během roku 1994

Porovnání skutečného počtu zaměstnanců k 31. 12.1993 a k 1. 1. 1995 v ČT (v přepočtených osobách)

ÚtvarySkutečnost 31. 12. 1993 Skutečnost 1. 1. 1995 Rozdíl
 PrahaBrno OstravaPrahaBrno OstravaPrahaBrno Ostrava
útvary ředitelů(Praha vč. ved. na 1. st. ř.)
24.71
3.00
3.00
25.00
3.00
3.00
0.29
0.00
0.00
útvary programu
121.07
5.00
18.00
122.00
4.00
10.00
0.93
-1.00
-8.00
právní a smluvní útvar
13.00
-
1.00
15.00
-
1.00
2.00
0.00
0.00
programová centra
193.80
27.00
30.00
195.00
29.70
25.25
1.20
2.70
-4.75
z toho PCPD
66.59
11.50
9.00
70.00
13.20
3.00
3.41
1.70
-6.00
PCUP
71.50
11.50
12.00
75.00
12.50
9.25
3.50
1.00
-2.75
PCPP (ve studiích dabing)
55.71
4.00
3.00
50.00
4.00
5.00
-5.71
0.00
2.00
Pořady pro mládež (publicistika inscenace, sport) Ostrava
-
-
6.00
-
-
8.00
0.00
0.00
2.00
redakce zpravodajství
291.00
10.00
20.00
268.00
12.00
21.00
-23.00
2.00
1.00
redakce sportu
26.00
-
3.00
27.00
-
-
1.00
0.00
-3.00
útvary výroby a techniky
2361.55
307.30
282.00
2213.50
299.10
221.50
-148.05
-8.20
-60.50
z toho: sekretariát, PO
14.25
-
-
17.00
-
-
2.75
0.00
0.00
realizační pracovníci
356.43
84.60
74.00
279.00
77.00
57.00
-77.43
-7.60
-17.00
archiv a programové fondy
6163
8.60
5.00
57.00
9.00
5.00
-4.63
0.40
0.00
inženýrsko-investiční útvar
101.00
-
-
88.00
-
-
-13.00
0.00
0.00
technika objektu zpravodajství
222.65
-
-
229.00
-
-
6.35
0.00
0.00
informatika
69.07
2.00
5.75
71.00
2.00
6.00
1.93
0.00
0.25
technické provozy
1355.07
149.50
157.50
1302.50
144.00
140.50
-52.57
-5.50
-17.00
- ved., sekr., dispeč. modemizace
39.00
7.00
4.00
36.00
6.00
6.00
-3.00
-1.00
2.00
- přenosová technika
131.00
17.00
26.00
120.00
16.00
21.00
11.00
-1.00
-5.00
- filmová technika
103.94
-
5.00
105.00
 
5.00
1.06
0.00
0.00
- scénický provoz
391.40
55.60
47.50
388.00
57.00
45.50
-3.40
1.40
-2.00
- vysílací technika
119.43
-
-
112.00
-
-
-7.43
0.00
0.00
- obrazová technika      
0.00
0.00
0.00
(vč. stud., zázn. a spec. techn.)
174.49
27.90
16.00
158.00
27.00
15.00
-16.49
-0.90
-1.00
- centrální servis
73.00
15.00
8.00
67.00
13.00
8.00
6.00
-2.00
0.00
- zvuková technika
69.50
9.00
8.00
70.50
8.00
5.00
1.00
-1.00
-3.00
- provoz spol. techniky
160.31
-
8.00
160.00
-
7.00
-0.31
0.00
-1.00
- studiový provoz
-
-
16.00
-
-
12.00
0.00
0.00
-4.00
- dopravní provoz
93.00
18.00
19.00
86.00
17.00
16.00
7.00
-1.00
-3.00
Správní útvar (vč. PO, BOZP a ZS ve studiích)
181.45
62.60
39.75
170.00
67.10
13.00
-11.45
4.50
-26.70
Restaurační zařízení Typos, Jevany
13.50
-
 
15.00
6.00
-
1.50
6.00
0.00
Ekonomika (bez restaurač. zař.)
242.11
29.30
23.00
204.50
27.90
20.00
-37.61
-1.40
-3.00
z toho: sekretariát
10.19
2.00
2.00
8.00
2.00
2.00
2.19
0.00
0.00
Telexport
38.88
-
-
35.00
-
-
-3.88
0.00
0.00
zamést. útvar (bez Jevan)
51.00
4.00
5.00
38.50
4.00
5.00
-12.50
0.00
0.00
ostatní ek. útv. (obch., PFO, PaM, účtárny)
142.04
23.30
16.00
123.00
21.90
13.00
-19.04
-1.40
-3.00
Organizační důvody  
-
-
-
 
20.00
0.00
0.00
20.00
Celkem
3286.74
381.60
380.00
3085.00
381.70
321.75
-201.74
0.10
-58.25


ÚPaM.20. 3. 1995

Tato tabulka organizací respektuje změnu k 1.1.1995, provedenou 17.3.1995 u TS Ostrava.

Mezí studii Ostrava a Brno je největší rozdíl ve správním úseku, neboť TS Brno zaměstnává uklízečky a další obslužný personál, který je touto formou pro TS Brno ekonomičtější.

Tabulka není asi úplně přesně vypovídající, protože studia pro tyto účely porovnání musela přizpůsobit počty pracovníků naší organizaci platné v roce 1995 v Praze.

To platí i pro tabulky další.

1.2.4. Programování České televize v roce 1994

V roce 1994 vstoupila Česká televize do tzv. duálního tv systému, od 4. února byl její program denně altemován nabídkou komerční televize. Příprava na toto nové postavení v programové konkurenci nebyla jednoduchá. Bylo obtížné předvídat reakci českého diváka na vysílání soukromé televize,nebylo-li zřejmé,jak bude tato stanice profilována, na jaké žánry v jakých časech se soustředí, jaké nové typy pořadů nabídne.

Česká televize vysílala v roce 1994 dva programy,šířené na nestejně rozloze území. První program (ČT1),který byl šířen celoplošně a již v roce 1993 se profiloval jako populární, univerzální televizní program pro široké divácké publikum, pokračoval i v roce 1994 v této programové strategii. Programovou kostru ČT1 tvořil bohatý zpravodajský servis pěti a desetiminutových Zpráv v průběhu dne, který vrcholil hlavní zpravodajskou relací Události v 19.30. Zprávy v 18.00 hod. byly doplňovány samostatným regionálním zpravodajstvím (šířeným ve třech různých mutacích ve všech třech hlavních regionech České republiky).

Pásmo mezi 17. a 18. hodinou bylo věnováno dětským pořadům, většinou moderovaným magazínům dětských příběhů a seriálů, pořadům pro handicapované a motoristům. Po Zprávách v 18 hodin se otevírala denně hodina složená ze seriálových pořadů, sportovních sestřihů,magazínů a o víkendu zábavných pořadů a zábavných seriálů. Stabilním a tradičním prvkem programování bylo denní zařazování Večemíčků, většinou jednoduchých kreslených nebo i hraných krátkých mikropříběhů pro děti. Pak již následovaly servisní informační pořady o večemím vysílání a hlavní třicetiminutová zpravodajská relace Události v 19.30. Čas po 20. hodině byl v jednotlivých dnech koncipován různě co do žánrů i stopáže. V pondělí začínal krátkým portrétem a seriálem, v úterý filmem, ve středu velkým přírodním dokumentem a seriálem, ve čtvrtek původní televizní dramatickou tvorbou, v pátek zábavným zahraničním dokumentem a filmem, v sobotu původní zábavnou show nebo filmem a v neděli původní soutěží a seriálem. Po těchto hlavních pořadech večera byly vysílací časy v různých dnech týdne ještě doplňovány drobnými publicistickými, zábavnými i seriálovými programovými typy, po kterých uzavíraly hlavní vysílací čas další Zprávy. Noční časy od 22.30 byly věnovány většinou reprízám hraných žánrů, kontaktním pořadům,sportovním sestřihům a o víkendu dílům kinematografickým. Rána ve všedních dnech pravidelně zahajovalo vysílání Studia 6 - zpravodajského, informačního a zábavného magazínu k příjemnému probuzení. Dopolední a odpolední časy byly naplněny pravidelnými reprízami podvečemích, večemích a z části i nočních pořadů. Program ČT1 vysílal denně 24 hodin, z toho 18 - 20 hodin televizních pořadů a 4 - 6 hodin informací Teletextem in vision (tj. teletextem, pro jehož příjem není třeba dekodér).

Program ČT2 doznal sice v průběhu roku 1994 podstatného rozšíření dosahu signálu (v závěru roku byl dosažitelný až pro 77% diváků), avšak i nadále zůstaly celé rozsáhlé oblasti v jižních, sevemích a z části i v západních Čechách, které standardní úrovní signálu pokryty nebyly. Také proto byla i pro rok 1994 potvrzena pro druhý program České televize koncepce bohaté, pestré, ale především výběrové programové nabídky. Program ČT2 si diváci zpravidla nevolili ke kontinuálnímu sledování, ale nacházeli v jeho nabídce v relativně nejvýhodnějších vysílacích časech velice kvalitní dokumentární, vzdělávací, hudební a dramatické pořady, které by do těchto časů nikdy nemohl plánovat žádný univerzální tv program, kterému záleží na množství diváků u obrazovek. Hlavní programové osy ČT2 tvořily dvě zpravodajské relace, v 19 hodin - přehled hlavních zpráv a ve 21 hodin, kdy byla vysílána třicetiminutová komentovaná zpravodajská relace "21". Časy do 19 hodin byly věnovány osvětovým pořadům pro mládež, hudebním cyklům okrajových proudů populární hudby a dokumentárním pořadům převážně s tématikou přírody, vědy a techniky, blokům vzdělávacích pořadů Odpolední univerzity, regionální publicistice, jazykovým kursům a vzpomínkové dramaturgii zajímavých pořadů z archivu. Mezi zpravodajskými relacemi byl čas vyhrazen výjimečným hraným pořadům, velkým analytickým historickým dokumentům, profilovým hudebním dokumentům, kulturnímu a divadelnímu magazínu, filmovému magazínu, publicistice o architektuře, nových knihách a reminiscenčním pořadům. V časech po 21.30. uváděl program ČT2 velká kinematografická díla Filmového klubu, diskusní setkání intelektuálů, hudební interpretační pořady apod. Zvláštní strukturu měl hlavní večemí čas v sobotu od 19.30, věnovaný význačným dílům opemím, divadelním, baletním a koncertním bez ohledu na často velmi značnou stopáž. Nepravidelně vstupovaly do různých vysílacích časů přímé přenosy sportovních událostí, které nad rámec ustálených časů sportovního zpravodajství a sportovních sestřihů zpestřovaly a zatraktivňovaty vysílání ČT2 i pro jinou skupinu diváků. Dopoledne program ČT2 reprízoval Studio 6, téměř tříhodinový pořad, kterým ve všední dny zahajuje vysílání program ČT1, dále regionální zpravodajské pořady, využíval několika zahraničních zpravodajských nabídek a od podzimu zařadil od 6. hodiny do vysílání i zpravodajský servis Euronews. Program ČT2 vysílal denně 16 - 18 hodin televizního programu.

V průběhu roku 1994 postupně, ale poměrně strmě stoupala křivka sledovanosti komerční stanice NOVA, která se již v září stala jednoznačně nejsledovanějším televizním programem v České republice. Zkušenosti z tohoto období, jakkoli byly bolestné, rozptýlily představu o výjimečnosti českých diváků, kteří snad měli být svou vzdělaností a kultivovaností spíše předurčeni ke sledování veřejnoprávní televize. Během celé druhé poloviny roku hledala Česká televize v intemích úvahách řešení kardinální otázky: lze nabídnout populární, konkurence schopný program veřejnoprávní televize, který by se nezpronevěřil krédu kvality a dobrého vkusu?

1.2.5. Vysílací schéma České televize platné od 4. 2. 1994

(Premiéry a reprízy


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP